Wwe De Kegel-Corael btiuliiln (Mntttlijkt Vmuigitg uütürroitemiiUilit Over Ozanam De Vrouwenbond Constance Teichmann KLEERMAKERS De Maand Mei Is verschenen Magazijn van SCHOENEN in allen aard Kerk der EE. PP. Capucienen St Jobx Aalst. Aile avonden binst de maand Mei, om 5 1/2 ure, lof en oefening ter eere van O. L. Vrouw. Des zondags om 5 1/2 ure, lof met ser moen. Wij vernemen dat de jaarlijksche verga dering, gevolgd van banket der Katholieke Vereeniging van het arrondissement Aalst, dit jaar zal plaats hebben op Zondag 18 Mei a. s., te Herzele, \a de groote zaal van de Patronage, bij de kerk. Al de katholieke strijders van gansch het arrondissement worden dringend verzocht er te willen aan deelnemen. Gezien den huidigen politieken toestand en de belangrijkheid der wetgevende kie zingen van toekomende jaar, mag niemand ontbreken. Inschrijvingslijsten zijn ter beschikking in al de gemeenten van het arrondissement. Men mag zich ook rechtstreeks laten inschrijven bij den heer Zénon De Vos, bureel der Katholieke Werken, Groote Markt, 24, Aalst. De inschrijvingen worden slechts tot 5 Mei aanvaard. KUNSTNIEUWS Verleden Maandag had te Brussel de opening plaats van de jaarlijksche ten toonstelling van Schoone Kunsten ge kend onder den naam van Le Prin- temps Pracht en praal, gloria mundi. De koning met twee van z'n generaals werd door den burgemeester ontvan gen. Gansch de brusselsche high-lile- coterm in feestgewaad, drentelde door Mg zalen met werken van mees ters g vtild. Daar hangen onder meer doeken van Taelemans, Verhaeren, Claus, Opsomer, Lynen, Baseleer, Leduc, De Sadeleer, Laermans, Lemmen, Leon-Fre- derie, Cambier en van wie had het vermoed van Piet Gilles van Baer- degem. Ja, te midden dier kunstschat ten, op eene eereplaats, leeft z'n groot wintertafereel dat we met Paschen hier bewonderden, z'n stil weemoedig droo- j merig winterleven. Het verkondigt daar den naam van een talent hetwelk met breeden vleugelslag zich baan breekt door den kunsthemel. Volgens het oor- deel v mi deskundigen, groote kunstkriti- j ci, is het een tafereel pleine de poé- Altisten en liefhebbers wensch'en eenparig den jongen nederigen kunste- j naai g<*luk. De heer Jan De Mot stelde hem aan Koning Albrecht voor. 7. M. drukte hem beide handen en oneer- j hield /.ich welwillend gedurende ver scheidene minuten met hem. Wat hij om /egde, Gillis' mond zweeg het ons doch z'n gelaat verried dat woor den van waardeering en aanmoediging balsi m zijn in eene kunstenaarsziel die lijdend smacht zich in werken uit te spreke, en zich te doen verstaan. Bra vo. jonge Vlaming. Op het oogenblik prijkt uw werk in de hoofdstad van 't land ei in Gent, 't hartje van Vlaan- Uit een nietig zaadje groeit een »*ik. uit een burgersjongen een groot kuu.-tenaar. Gaat met uw droomerskop omhoog, hooger op naar 't ideale schoo ne laat uwe dichtersziel vonken spat ien, brandende tintelende kunstvonken. Ge boordet door mist en nevel heen, klim nu gerust met krachtigen opwaarts- sprong naar uw groote doel en als ge eerlang de triomfzonne inblikken moogt, als ge staan zult in haar zuiver gul den licht, blijf wat ge waart een kind van uw werk, een vlaming naar den ouden trant met vlaamschen geest, met vlaamsche zeden en laat ons fier zijn dan op eene nieuwe ster in onze vlaam- sche kunstkroon. FIDES. Wie Ozanam was Voor geen Vin- centiaan zal het noodig zijn deze vraag te stellen. En op den gedenkdag zijner geboorte zullen de gedachten van dui zenden en duizenden over de geheele wereld, die het liefdewerk van St-Vin- centius beoefenen, teruggaan naar den man, die voor onze tijden van dat lief dewerk de grondlegger werd. Ozanam is wel een der edelste figu ren, welke het katholieke Frankrijk der negentiende eeuw heeft voortgebracht. Ozanam was echter bovenal een man van de daad een volksman in den waren zin. Hij werd bewogen door dat heerlijk gevoel voor de armen, dat een der zekerste kenmerken is van hen, die Christus liefhebben en willen navolgen. Ongetwijfeld speurde Ozanam ook het nauw verband dat bestaat tusschen de geestelijke ellende en de uiterste armoe de naar het lichaam, en hoopte hij bei de nooden gelijktijdig te lenigen. Uit een wetenschappelijken kring, welken hij met eenige zijner mede-studenten vormde, werd in Mei 1833, toen Ozanam nauwelijks twintig jaar telde op een kamer in het Quartier Latin te Parijs, de St-Vincentiusvereeniging geboren. Evenals men tot dusver geregeld was te zaraen gekomen met een weten schappelijk ooel, zou men voortaan ook tt conferenties honden met religeus-ze- delijke oogmerken en het werk der naastenliefde practisch beoefenen. Een grootsehe taak, die straks een we reldomvattend karakter zou verkrijgen, was hiermede aangevangen. Het mos taardzaadje wies spoedig 'p tot ««nem boom. Met acht leden begonnen, was dit aantal reeds twee jaar later geste gen tot honderd, zoodat een splitsing in verschillende Conferenties noodig werd. De eenheid bleef bewaard, doordat de presidenten der Conferenties elke week te zamen kwamen in een algemeenen Raad, terwijl de beoefening der naas tenliefde voornamelijk moest geschieden door het bezoeken der armen aan huis. Niet alleen hun gaven, maar ook hun u persoon mtoesten' de leden van fcpt ondernomen werk geven. Bij de stoffe lijke aalmoes moest de geestelijke gave worden gevoegd troosten, vermanen, raadgeven. Een voorraad oude kleeren werd ter uitdeeling bijeengebracht en ook een bibliotheek aangelegd, om goe de lectuur te verspreiden. Maar méér nog moest de St-Vincen- tius Vereeniging zijn. Zij moest niet al leen den armen lafenis brengen naar het lichaam en naar de ziel, zij moest ook een krachtig middel worden voor de leden zeiven, om de deugd te be oefenen. Toen men in het laatst van 1835 de statuten samenstelde, werd daarin onder meer het volgende neergeschre ven De leden der Vereeniging zullen trachten alle deugden zich eigen te ma ken en in toepassing te brengen; vooral die, welke hun de verveling van het door hen ondernomen liefdewerk, Gemak kelijker maken daartoe behooren de zelfverloochening, de christelijke wijs heid, de daadwerkelijke naastenliefde, de zielenijver, de zachtmoedigheid van hart en woord, bijzonder de geest der broederliefde. Al meer en meer breidde het werk zich uit. Het vond erkenning en lof prijzing te Rome in 1854 werd de Vincentius-vereeniging reeds met een af laat breve onderscheiden en de nood. welken men in de huizen der armer vond, deed nieuwe liefdewerken gebu ren worden. Crèches en bewaarscholen, weeshuizen en toevluchtsoorden, volks keukens en spaarkassen, dit alles, en zooveel meer nog, werd opgericht, ter wijl men ook vele zedelijke ellende le nigde en met name tal van ongeoor loofde saraenwoningen in wettige huwe lijken deed verkeeren. Ozanam heeft den opbloei zijner stich ting in Frankrijk en ook daarbuiten ja renlang mogen aanschouwen, hoewel het bereiken van een hoogen leeftijd hem niet beschoren was. In 1853, pas veer tig jaren oud, werd hij door God op geroepen, om het loon voor zijne wer ken te ontvangen. Een schitterende loop baan lag toen reeds achter hem. Gepro moveerd in de rechten en in de lettp- ren, had hij achtereenvolgens te Lyon en aan de Parijsche Sorbonne bet hoog- leeraarsambt bekleed, en verschillende merkwaardige geschriften het licht la ten zien. Zijn wetenschap, maar niet minder zijn innige godsvrucht schitter den daarin uit, bovenal in zijn tt Jour- née du malade Met Lacordaire en Gerbet richtte hij in 1848 een katholiek- democratisch blad l'Ere nouvelle op. Helaas, zijn onbluschbare ijver en in gespannen arbeid eischten te veel van zijn zwakke gezondheid. Met Ozanam ging een groot man heen, eon toonbeeld van den waren katholiek, een geleerde, die de leugen beschaamde, dat het geloof in den weg zou staan aan de ware wetenschap, maar die in 't bijzonder dierbaar blijft door het groote Werk dat hij stichtte en dat thans in de Oude en de Nieuwe Wereld bijna acht duizend vereenigingen en meer dan honderd duizend werkende leden telt. Alleen aan God is bekend, hoeveel goeds in de tachtig jaren van zijn be staan dit groote Werk heeft verricht, hoeveel armen het heeft getroost, hoe veel lijden verzacht, hoeveel zielen ge red, hoevelen van hen die waren afge dwaald of zouden zijn verdwaald, heeft teruggevoerd naar het Vaderhuis, waar de eeuwige glorie wacht... zal zijne jaarlijksche algemeene verga ring houden op 15 Mei, in de St-Lut- gardiszaal van het gesticht voor hoo- i ger onderwijs (ingang Sanderusstraat) Deze vereeniging is te gunstig gekend dan dat wij over haar met zouden uit wijden. Zeggen wij enkel dat zij van Praktische wenken over ware volksop- zaamheid zich uitstrekt op het driedub bel gebied van de stoffelijke, verstan delijke en zedelijke belangen der vrouw. Getuige daarvan de dagorde der ver gadering van den 15 Mei. Te 9 uren Mis in de Kerk van den H. Geest, Meclielschesteenweg. Te 10 uren Openingsrede door den Z. E. H. Beernaerts. Verslag over de werkzaamheden ge durende het verloopen jaar, door Mej. M. Baers. dag tot dag veld wint, daar hare werk- heffing, door Mevr. A. Clement. Te 1 uren korte aanspraak door Mej. M. E. Belpaire (alg. Voorzitster.) Bestrijding der openbare zedeloosheid door Mej. L. Duyckers. Hooger onderwijs yoor vrouwen, door den Z. E. P. Claus. Sluitingsrede door den E. H. Prims. Alle belanghebbenden worden tot de ze vergadering uitgenoodigd. Het Huis GILLARD, te Frameries, vraagt goede kleermakers voor mannen en jon gelingen. Werk het gansche jaar door en minimumloon verzekerd bij kontrakt. Men is verplicht naar Frameries te gaan wonen. De verhuiskosten worden terug betaald. In alle kerken en kapellen, in vele ge stichten, scholen, vergaderplaatsen, zelfs in menige woning zijn nu autaars opge richt en op het kostbaarste versierd, ter eere van Onze Lieve Vrouw. Talrijke herten, in liefde ontstoken, zijn tot Maria verheven, en vragen gratie, hulp en bijstand. Tallooze stemmen galmen, te samen met de hemellingen, haren lof uit en zin gen hemelsche liederen t'Harer eere. Voor de voeten van Deze die terecht den Bijstand der Christenen genoemd wordt, knielen niet alleen kinderen, vrou wen en arme lieden, maar personen van allen ouderdom, van allen rang en staat. En toch vindt men er, die onze goede Moeder enkel bij naam kennen. Nochtans: indien ze wisten hoezeer Maria bij haren lieven Zoon ten beste spreekt voor al de zen die hare hulp inroepen, hoe zou hun hart ontvlammen en van liefde ontstoken worden voor Haar. Laat ons dus allen uitroepen met de H. Bonaventura O Maria, mocht mijn hert altijd voor U van liefde branden MISSIE-LEVEN, een mooi boek in album-formaat, zeer net gedrukt en met ontelbare platen versierd. Missionaris De Vriese verhaalt er op wondere wijze 't leven van den missionaris met zijne tegenheden en bekommernissen, zijne vreugden en idealen, 't Is een boek vol schoonheid. Men moet lezen met wat geestdrift onze apostelen hunne groote moeilijke taak aanvatten hoe nuttig el ke stond van den dag wordt gebruikt hoe zelfs de verloren uren worden be steed aan de studie der heidensche stam men, welke men terloops in hunnen handel en wandel leert kennen. De schrijver beschikt over eene allerfijnste pen. Hij weet allés1 /.bó r&ak en zoo gepast te zeggen, te zingen en te schil deren, dat de lezing van zijn boek een lust, een genot wordt, welke men met geen goud kan betalen. Vrachtvrij thuis kost het 1.00 fr. Te bekomen bij den uitgever P. Van Schuylenbergh, Keizer lijke Plaats, 65, Aalst. J. O. V. Mgr. IRELAND, De Kerk en onze eeuw uit het Fransch vertaald door P. Van Schuylenbergh 2,00 M. L. GHEERAERDTS, Albert Boone in Congo 0,75 P. COSYNS, pr., Sociale Levensschets van Leo XIII 0,20 A. VAN DE MAELE, Verzekens voor ons Volk 1,00 JEF CRICK, Verzen 0,75 JEF GASSELMAN en JAN KISSEL- MAN, Dauwdruppels, schetsen en no vellen 1,25 CAUDERLIER, P. Het spaarzaam keu kenboek 4,00 Huis van Vertrouwen, gesticht in 1875 e»s- Prachtbottienen van alle maaksel. Bijzonderheid van Tumschoeisels en van Schoenen op maat. Getten. Footballschoenen e benoodlgheden. KapelIcStraat, 10, Aal&t GAOOCHEN in CAOUTCHOUC, merk La Balance Badschoenen, Gymnastschoenen, Fransche en Inlandsche Blokken Blokleeren in 't groot en in 't klein okken, Galochen met houten zooien. Herstelling van Galochen in Caoutchouc. MEN AANVAARDT ALLE REPARATIE

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vrije werker | 1913 | | pagina 4