alle veerden (lagen, TE KOOP, WERKHUI. EERSTE JAAUGASG il° 1. TE uftLST !tlolrn»lraal. \o 7'i. ANDERE PLAATSEN: 16 AlGIfSTI 1872. PRIJS In bureel of in de winkels gekocht TWEE CENTS. Met den post of It huis Eebn.il,t: j *'WO UW EVEN EN PAKKEN VRACHTVRU TE STUREN Al wat voor DE WERKMAN bestemd is, moet gezonden worden aan P, Daens, opsteller, Molenstraat 72. De JiVekkmanwat is dat? zal- menig een vragen. Wat De Werkman is wat hij komt doen wél» ziet eens daar omhoog, die grove hand gedrukt in die lijne, ten toeken van innige vriendschap en oprechte behulpzaamheid en dan, dit heilige Kruis door die handen vastgehouden, om dié vriendschap "te be zegelen en eeuwig duurzaam te maken. Er zijn tegenwoordig vele valsche vrienden van den Werkman: die'hein' misleiden, 'oedriegén, misbruiken én^ilaas! in iïtr diepste' afgronden stooten. Er zijn tegenwoordig vele doodsvijanden van den Werkman, die hein de eerlijke ziel uit het lijf willen rukken, tot zijn eeuwig en tijdelijk ongeluk. Daarom vooral komen wij den Werkman eene ware broeder lijke hand toereiken. De tijden zijn buitengewoon de valsche vrienden en de vijanden van den-Werkman willen hem met geweld mederukken en door eene zee van bloed en vuur slingerenvan den anderen kant ondermijnen zij de samenleving, om op den gc- stelden oogenblik ons als eéne^stofwolk in de lucht te doen springen.... Wij moeten elkanders handen ineen drukken, en hoog en stout het Kruis verheffen, van waar ons redding, heil en geluk moet geworden. Dat komt De Werkman doen. Vrienden-Werklieden, wij kennen u en gij kent ons; wij ken nen uwe belangen, uwe wenschen, uw lijden, uwe moeielijkhe- den, uwe bekoringen, uwe dikwijls harde strijdenwij leven te midden van u; wij zijn bij.u ten huize; daarom hebben wij voor genomen opzettelijk voor u een dagblad te schrijven; Om u en uw lot te verbeteren; want, rechtuit gesproken, wij en gij, wij zijn allen gebrekkig, en zoo wij bijtijd eens ons leven gadesloegen en ootmoedig op onze borst klopten, we zouden veel beter en veel gelukkiger zijn; Om u te verlichten; want 't is altijd tijd om iets aan te leeren kennissen zijn brood Om u te verdedigen tegen al uwe vijanden. Ja, Dk Werkman zal opspringen als er iets gepleegd wordt tegen de eer, tegen de vrijheid, tegen de rechten zijner Broeders. Want, Vrienden, gij hebt niet alleen plichten, maar ook rech ten, gelijk elke sterveling; die rechten en die plichten moet gij wel kennen omde eenen te vervullen en van de anderengeen mis bruik te maken. Nu weet gij wat De Werkman is. Ihj verschijnt niet als rechter; als meester, maar als vriend, als bi oeder; hij zal raad geven; doch ook gaarne van u raad ontvan gen; daarom, als gij iets nuttig gehad of gedacht hebt, kom) maar stoutelijk af; wij moeten immers malkandoren onderrichten en ondersteunen. an.tijd tot tijd zal De Werkman ook liedjes en raadsels geven; kluchtige liedjes.zingen fervrolijktej, de ziel cn versterkt het hart raadsels op lossen is verzcttelijk en zinnenscherpend. Zie, k zie. reeds De Werkman op uwe tafel liggen; 't is rusttijd; auer, mueder, kinderen zijn bijeen; het oudste zoontie rl.,«i u r ïiëriïürki' eft -'netfórdeém' 1 men lacht óm de vicze-grappen die er ju staan; men zoekt en vindt het raadbëlhet wórdt opgezonden en een schoone prijs komt die roolijke en gezegende arbeid bekroonen. Och, meuschen-licl, we kunnen zoo gelukkig zijn als Avij maar willen. Kom, geef De Werkman de hand en uw'leven zal duizend maal vrdohjker worden. De;Werkman zal nimmer hei zedigste schepseltje doen blozen. Och, neen. laat er gerust de oogen van uw dochterke, met sneeuwwitte ziel. op vallen. Want hier hernieuwen wij nog eens de geiotte, welke wij in 't begin onzer loopbaan als schrijver deden van met Gods bijstand, nooit of nooit een onstichtend wool'd te zullen schrijven. N »g iets. De Werkman is aan een lagen prijs, bijna voor niets, gest :ld. Daarom zou hij met duizenden moeten verkocht worden. Koopt dan Dk Werkman, goede vrienden, zegt het voort bij uwe ken issen te Aalst, op den buiten, in andere steden. De welvaart van Ren Werkman is uwe eigene welvaart. En wilt gij wijs han delt 11, houdt dan al de nummers van den Werkman zorgvuldig te summon laat ze op t einde van't jaar door uwe vrouw ineen Ma en; ge zult dan een schoon boekdeel hebben. Wij twijfelen niet of De Werkman zal, na eenigen tiid, wekelijks kunnen verschijnen. mi nu zij De Werkman Gode en de H. Maagd aanbevolen en onuer dezes machtige bescherming gesteld. Aalst. 0. L. V. Hemelvaartsdag, 1872. P. D.lEtlS* SBESTUU O.VL. scum en archief vaD de Vlaams Sociale otihiel

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1872 | | pagina 1