MARKTPRIJZEN. ittcngclingcii. Woensdag morgend is te Laken, tusschen de twee bruggen van Willebroek, eenen wagen in de vaart gestort. De paarden, die elk 1-200 fr. hadden gekost, zijn verdronken. - In Spanje en in Frankrijk is de oogst geweldig wel gelukt hier ook... Er zullen dus. Godlof, goede en goedkoope boterham men kunnen gesneden worden... Als 't brood aan 15 eens komt, trakteert De W'tybnan metkramik. Kwaad kruid groeit gemakkelijk. Ziet eens per exempel, de vrijmaeons In I860 waren er, de gansche wereld door, bij de 18 miliioen en 1111 16 millioen 932 duizend. Op dén dag heert Thiers 765 brieven ontvangenHoe grootcr staat boe meerder last. - Te Amsterdam is deze week eeuc vereeniging geweest van dansmeesters. Men gaat dit spel perfektionnecren. Er zijn soms bedienden zonder hart. Zoo kwam er vrijdag cenc vrouw van Hal meloenen korf en een pak wegende samen omtrent 22 kilos. In de statie van 's Gravenbrakcl deed de onder overste de pakken aanslaan en, om den vervoerprijs te bekomen, den inhoud verkoopen aan eenen kleinen prijs, ondanks het smccken der ongelukkige die geen geld had om te betalen... Die onderchef moest wel een woest man zijn. Goed gerekend. Een licor loopt in oenen winkel in de zoulslrant biuucn, CU Wil een dozijn paarzokkon koopen. maar gereed slaande om ie betalen, zegt li ij Ik bel» mij beraden. Gij moest die zokken maar houden en uuj twee flanellen hemdjes iu de plains gcveiK üe winkelierster doel wal baar gevraagd wordt cu goefl de flanellen hemdjes die «le hoer oprolt en incóueimt zonder te betalen, be juffrouw roept hem achterna en hcrmucrl hem dat hij uicl betaald beert. Betalen Wal- Be flanellen hem^ jL.s> Wel zoo daar heb ik u inrn.ors de zokken voor in de plaats geven.Jamuaiygij irebl.de zokken ook niet betaald. Zou dl pij lun dal ik u die betaalde Bal is immers niet mogelijk, omdat ik ze niet ncutn Die redenering was heel logick maar de juffrouw wilde ze mei verslaan, en de slimmerik moest de flanellen hemdjes weergeven. Een geestelijke sprak de volgende troostende woorden 101 ecuen boer, wiens vrouw gestorven was Waar do overledene thans is. is rusten vrede.. Ach mijnheer» zeide de boer,dan zal zij bel er niet WJlg bonden. Een konin», op reis zijnde, moest door een dorp passet cn alwaar do bur gemeester niet w.sl, op welke wijze bij de koning moest verwelkomen; hij verzocht den beenhouwer van hel dorp, dewelke voor een zeer verstan dig man werd aanzien, om den koning to koinplimentercii, hetwelk bij aan nam, op voorwaarde dal dc burgemeester mei de schepenen achter hem moesten volgen. Zoodra do koniug aankwam, ging ue beenhouwer, opgj- vol"d van den burgemeester en de schepenen, hein te gu.111001, en voerde Imi"woord in dezer voege Sire, zeide hij. ik ben de beenhouwer van hei dorp, en hierachter zijn mijne beesten. Bo koning begrijpende wal bij hiermede wilde zeggen, kon zich niet wederhouden te lachen, en benoemde hein ars burgemeester van bet dorp. Hij is wijs die goeden raad aanneemt. Hij is sterk die zijn eigen harts tocht bedwingt. Hij is rijk! die met het zijne te vreden is. Hij wordt geeerd die anderen oen. Bücnc spaarzame cn zeer voedzame portie. Laai iwce pond rijsl ma eenen liter waler samen koken, piel dan nog ee.,cn Ijler melk er n.j en laat Hei koken lol dal hel wel samen gebonden is. en doel er volgens smaak een weinig aoul co een klonijo boler bijbier- medo kunnen aieb verscheidene personen wel voeden en er is noob sou?, noch smeer bij vandoen. bil kuml in duren lijd mor den geringen man wel ie pas. Over ticl Lot.ei» van meelpappen inel bier of melk. Ileï is bij volen een slechl gebruik «an.de meelpap «ellens van liel voor af le zeilen zoebunsl als zij zien dal dezelve koom, douh hel meel is dan nog row men moet dosclve Ion minslen een Half kwarlinr nats laltn koken, dan is ZIJ veel gezonder, bellier le vorlcrcu en ook smaki bjker en ala z.j voor kleine kinders ol voor aioken n.ocl dienen, don aal men haar nog wol oproeren als n.j van bel vuur afgezet is om alaoo Je lucl.V er lil le noen kernen die door hol koken er uitgedampt was, en alzoo wordt «j pemakko- Inker verleerd, - (lm de aanwaad,ng der meel- ol rijSlpappen 10 be ellen, besmeert mee den bodem van den ketel, -waarin men deaehe kookl, me een weinig boler. Klucht-raadsel. Pfior wees lachend naar zijn broek. Twee leflge zakken, sprak liy kloek, En toch, zeg ik, er is iels in, Wie geeft mij daarvan nu don zin Wio kan ons zeggen hoeveel keoren 's jaars de boeren buitengewoon kontenl zvn 11s kostelijker écne ondeugd le onderhouden dan twee kinderen op tc brengen. Aanstonds dienst bewijzen is twee maal geven. Laat nooit uw werk op decz' of «ene slaan. Of anders, lieve vriend, zoo blijft liet ongedaan. Zog wal ge wilt, slechts om de dracht Is menig mciiscli hier hooggeacht. 't Is best te wachten tijd en stond. Die baa3tig zuipt, verbrandt den mond. Al is de leugen schoon bekleed, Zij dool loch baren meester leed. Men heeft groote kunst vandoen Om de zotten te voldoen. Wal is er menig mcnsch alleen mot schijn behangen Wat is cr menig oog alleen met schijn te vangen, Die ecu slechten man heeft is half gehangen. Men vraayt winkels in de Stad en in de omliggende Steden en Dorpen om DE WERKMAN te verkoopen. DE WERKMAN zal gewoonlijk 's vrijdags verschijnen en Ie koop ge steld worden. Zoohaast DE WERKMAN wel te been is zal hij wekelijks verschijnen AALST, 10 AÜGl'STI. Tarwe per hectoliter, 32 lil. Rogge Masteluin Haver Lijnzaad Hoppe (1872) de 50 k. Aardappelen, (roode) de 100 K. (witte) Boler per"3 K, lEijcrs de 25 Vlas de 3 K. Viggens het koppel 3-2,00 18,00 25,00 15,00 32,00 00,00 7,00 7,00 7,00 3,10 5,00 56,00 36,00 20,00 29,00 16,00 37,00 00,00 8,00 8,00 8,00 2,35 6,00 66,00 AALST, P. DAENS,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1872 | | pagina 4