Verschijnende alle veerlien dagen, DE WEB X*" JAAR N" 9 Te Loop, Ie AALST, Molens! .11® 7'i lags r i do Kerl d alle NINOVE, THIELT, LOKEREN. ASSCHE. YV ETTEREN-t YY'IEZE, AUYVEGKM. LEBBEKE. EREMBODEGEM, M. Y'anden hauwu, nieuwstr. - Vander Eydt, boekd., vl.-Steenweg 104. - Avoux-Mulkcrs, boekdr. J. Van de Gra veele, hoogs. - J. De Kinder, schoolst 41 - P. J De Mer, (dorp.) D-ocdc - M Y'oirman B Staes, winkelier, (dorp.) - P De Potter, winkelier. Verlack, wink, brcedestr. ■- Vcrlevscn 6 DEC 1872 ■/y-rejti. GENT, >1. Y'nn N'euwlaudt, zandk. GREM BERGEN, D'Hollandcr, GEERAARDSBERG., - Avonx, lithograf. HAAI.TERT. D. Yran Cysegem, soh HEKELGEM, - Daeselior.M07.ns. WETTEREN. - E. Vau de Morgei, LEDE, HERZELE. DENDERHAUTEM, MOORS EL. MÉRCHTEM NAZARETH DENDERLEEUW. LIEDEKERKE, Oh. L. Do Sinet, rammels. - J. B. De Smet, dreef - Vit. Ilag.oan. wink - Silv. Goubert, bakker. - Bourlon, winkel, dorp Ed Mulders, koopman - YY'de Gevaert, winkeliers. - duf. Y'an der YVecên vrouw De Pelseinakcr. C. VanderGtieht, bakker- l'IHJS in H bureel of in de winkels getocht 5 CKSTS. Mei de post of Ie huls gebracht'i,00 's janrs. Al wat voor DE WERK WAN bestemd is, moet vrachtvrij gezonden worden aan P. Daens, opsteller, Molenstraat 72. Geachte Lezers, lieve Vrienden, De Werkman moet u heden een hartelijk woord toesturen. 't Is immers een groote blijde dag wij halen ons nieuw wapen in, het zinnebeeld der christcne vriendschap O wapen, praal zegerijk aan 't hoofd van De Werkmanversprei overal de vriendschap, dc liefde tusschen rijk en arm, tusschen meester en onderdaan, die Liefde door welke onze bedreigde samenleving moet gered en gelukkig gemaakt worden. O Kruis, zegel dier vriendschap, versprei uwe stralen over onze onderlinge Liefdedan zal zij altijd waar, oprecht, gloeiende wezen dan zal eene hemelsche wolk ons van alle rampen en on heilen scheiden En ziet eens, rond ons Yvapen, al die bureelen waar De Werk man wordt verkochtdank en eer zij u ieverige medehelpers gaat voort ons kloek bij te staan iedereen prijst, looit en be- Yvondert uwen iever. Komaan, alles gaat wel, verre boven onze verwachting De Werkman stópt reeds als ccn reus eer 1872 ten einde is zal hij, met Gods hulp, wekelijks verschijnen. Ons eerste nummer verscheen op 0. L. Vrouw-Hemelvaart heden huldigen wij ons nieuw wapen in daags voor den Feestdag en onder de bescherming van 0. L. Vrouw Onbevlekt-Ontvangen. Moge ouze Ilemclschc Moeder De Werkman onder hare bescher ming nemen Moge zij alle werkmans-huizen zegenen, opdat er Vrede, Geluk en Liefde in wonen Moge zij den Paus die haar zoo zeer bemint, de vrijheid teruggeven, en ons Vaderland en Eu ropa, van onrust, oorlog en andere gecssels bevrijden dit smee- ken wij haar met al de vurigheid en nederigheid onzes harten Politiek nieuws. In Frankrijk is er eeno schermutseling ge weest tusschen Thiers en de Vergadering. Thiers bgt een duimke boven. De Geloofsvervolging is heviger in Diutschland. Hit Spanje geen bijzonder nieuYVS. Mexiko heeft 'nen nieuwen President. In België doen de Kamers deftig hun werk. Bergé, een vrijdenker, heeft durven vragen dat men het lijk van Mgr Labis uit de kerk zou smijten en Dumorticr en anderen hebben nog krachtiger ge vraagd dat men de vrijdenkers zou beletten onze Kerkhoven te schenden. In Rome liggen de Garibaldiers op hunnen loer, om eenen grooton slag te slaan. Doch, ze zullen ook yycI eens hun paart krijgen. Ons Heer betaalt niet met de week, maar hij komt toch. Nog eens gezegd: Naamlooze brieven zijn bij ons van geenen tel. MOORD TE DENDERLEEUW. Donderdag der veriedene Yveek, rond G ure's avonds, is M. Van Droogenbroeck, te Den derleeuw, terwijl hij bezig zat met schrijven, m de keel en in den arm geschoten, en tengevolge dier Yyonden maandag laatst over leden M. V. Droogenbroeck is den arme zijner parochie wel in dachtig geweest. De justitie zoekt ieverig den moordenaar op niets is gestolen, zoodat Yvraakzucht de ecnige drijfveer tot de misdaad was. Zondag was 't hier de plechtige Prijsdeeling der Zondag school. De E. II. De Battice, direkteur van 't Seminarie deed onder de sölemneele Mis eene treffende aanspraak, bijzonderlijk gericht tot de Meesteressenen Meesters, en tot de kinderen. In 't kerk- waarts-gaan zongen de kinderen eenen Marsch, en in de Kerk, vóór de prijsdeeling, een smeeklied, alles begeleid met koperen instrumenten, 't Was verrukkend om hooren ook zongen dc kiuderen, net als oude kerkzangers. De sneeuwganzen trekken over ons land met benden van o tot G honderd. Tceken dat 't zal gaan vriezen. De Vaartwerkers hebben hier Woensdag op eene deftige wijze Slc Barbara gevierd, 's Morgens werd ter hunner intentie eene Mis gedaan, voor welke zij aan hunne Beschermheilige eenen prachligen bloemenkrans offerden, 's Middags namen zij te samen bel noenmaal en vermaakten verders zich den ganschen dag in eer cu deugd. Steng, zelfs op boet. was 't verboden zich zat te drinken of uen II. Naam Gods te lasteren. Was 't alle dagen alzoo Slc Barbara, ge zoudt de vaart zien verprospereeren. Onze Yaartworkors hebben een groote genegenheid tot de lI.Barbara, welkehen ook zienlijk bevrijdt, te midden der gevaren- van hun lastig werk. Ze zoggen dat het zoo schoon vvas om zien, toen de bloemenkrans in de sociëteit werd gebracht. Al de man-, nen staken hunne klak omhoog en riepen tot drijmaal Leve onze patrones Ste Barbara. De E. II. Dumoiit, rektor van 't Amerikaans Collcgie te Leu- ven, is door Z. II. den Paus Bisschop van Doornijk benoemd. Wat nieuws op den buiten? vroegen wij deze vveek. Wel, de boeren hebben S'-Eloi gevierd en wel plezier gehad. Bravo! De Werkman ziet geerne deftige vrolijkheid Van vieren spre kende Do Werkman zal eens In 't kort al zijne uitverkoopers op een lekkere feest vragen. En allen een lièken loeren lioordc't. Rond Gent staan er veel landen onder water; in 't walenland ook is de Maas over hare boorden gespoeld.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1872 | | pagina 1