De plicht des mans. SI AIIK T P1! IJ Z E N Wat is een mirakel. Een Engulsche Milord vroeg eens aan ecnon Ierlander Zijn er mirakelen Ja, zegde de Ierlander, er zyn mirakelen, dil wordt gepreekt en ik ge loof bet. ZGer wel, maar leg dal eens uit. Zie, Milord, om 'oen goeijeu uitleg daarop te hebben zoudt ge bij ons priesters moeten gaan die zullvii u ecnc lij nu klare uitlegging gingen van de mijne zoudt gij som» kwaad kunnen zijn. 'k Eu doe 'k en doe begin maar ilevvel. Milord, keeru eens om. l)e Engelscbm3n deed dil en stond nu met zijnen rugje naar den lerlan- Deze lachlte eens, hief zijn rechterbeen boog op en gaf den Engelschman ecneu geweldigen stamp... ge weel wel waar. Men kan deuken boe Milord uitviel. Tet-icl-lctze! de Ier, zwijg cons cu antwoord my Hebt ge dit ge voela Of ik durfde dat vragen Awel, Milord, indien gij dit niet gevoeld bad, dan ware dit een mirakel geweest Middel tegen brandwonden. Men hooft niets meer te doen dan het lichaamsdeel, dat men gebrand beeft, in heet water te houden, zoo heel wel te verslaan als men bet maar eenigzins vordragen kan. Op de verbranddo plaalseu aardappelen schellen leggen is ook een bo- proefd geneesmiddel. Een zedig bail, ecu zoete mond, Een heusch gelaat, een reine grond; Een zachte aard, eon eerbaar oog, Gematigd lusschcn laag en boog, Een longc vol beleefdheid geluid, Die alle ding ten beste luidt Dal is de rechte looverkunst, Do btsle grond van alle guust, Dat zal u maken liefgetal, Eu bier en thuis, 011 overal. Op kwade woord en goede reden, Stelt menig korse hoofd te vreden. Een mensch die niet en spreekt, een bond dio niet en bast, Daar dienUot allen tijd ten naasten opgepast. Geen rijker man in alle steden, Als die met 't zijne is te vreden. Jong lijs is te buigen, maar goen oude hoornen. Een student te Drussel, die zeer door zijne scliuldeischers gekweld werd, bedacht den volgenden list om zich van do lastige bi-zoekers te oulstageu. Hij plakte een groot stuk papier op zijne buisdeur, met deze woorden [lier heerschen de pokken. De scliuldeischers kwamen, lazen cu liepen weg Een kind weende luidkeels. Na eene halve uur gegrezen te hebben hield het eensklaps op en zijne moeder vroeg llebt gij eindelijk gedaan met janken? Neen, antwoordde de kleine, ik rust nu wat. Ik heb aardappelen gezaaid, zegde iemand legen zijnen vriend, en raadt eens wat er gekomen is. Wel aardappclcu. Neen, er zijn verkens ge komen, die ze hebben opgegeten. Water voor tuee en koffij. Men weet doorgans dal liet putwater niet zoo goed is voor thee als fonteinwater, en van deu anderen kant, dal fonteinwater niet zoo goed is voor koffij als putwater, doch als uieu in pul water voor thee een pilsje zout doet dun is liet zoo goed als fonteinwater, en als men van den anderen kant in fonteinwater voor koffij een zierije zout doet, dan is bet ook zoo goed als putwater. Men moet zoohaast als bel water begint te koken bel op den koffij gieleu, want koffij met water, welk reeds lang kookt, of ook van water welk reeds eeus gekookt en koud ge worden zijnde weder op nieuw kook kan men geeneu goeden koffij, ja ook geencu goeden thee maken, omdat er gceiic lucht genoeg meer in is. Om versciie olievlekken lit eenen holten vloer te doen. Meng wat leem of potaarde met 'water lol eene dikke pup, bestrijk biermede redelijk dik de olievlek, dan Z3l de olie in den leem trekken als deze droog wordt zoo de vlek de eerste nrncl niet uil is, herbaal bel dar. nog eeue tweede mud. RAADSEL; ter oplossing gegeven door Er. Monsieur, Aalsl-Mijlbeke. Alreeds zeer lang beu ik in d'bei, En ook in 't vuur, maar luistert wel, Daar ben ik onlangs (I) uit verlost Door wie wordt dat nu opgelost (I) In 1854. Nu eentje van mij Van onder aarde, Van binnen waardo, Van boven groen, Raadt van nu lol morgen uocn. Oplossing van 'l vorig Raadsel: KEI, El, EIK Opgelost door Pee den duivel, tambour, te Ninovo Onzen vriend Lip pen, Gent E. De Rondt en P. Maessclialck beide te Laeken. A. De Dackcr, Denderhaulem. Jan Caudron, Moorsd L. Grammelinck, bij M. ns. Gent.Pb. Lisuiond. Aalst. Is Rourlon, David Van Uriesscbe, Fr. Galle, Wieze (Wij alle drij, raden kei, rijmen zij). Fr. De Muyler, Denderhaulem. Cli. Caudron, Mylbcke. F. Monsieur, id. Een soort van steen, Harder als been, Voorwaar dat is een KEI 't Hoofd af dan hebt ge El, Plaalst bet langs achter het is EIK Dal was nu toch gemakkelijk Pii c den duivel, tambour, Ninovo. De naaste keer, een Prijs Raadsel, als 'l God blieft. Hij die als man zijn pligl betracht, Zijn gade wil gelukkig maken, Moet, als bij al haar leed verzacht. Ook .voor zijn leed re spruiljos waken. Huisvaderuwe zorg is groot. Denk aan uw gade en kroost te gader De wol gaf u oen echtgenoot, En de natuur maakt u lot vader. bis. Hij moet, wil bij gelukkig zijn. Do rust in 't huisgezin bewaren Nooit moet bij door den minsten schijn, Zijn gade of dierbaar kroost bezwaren. De pligt cons mans is waarlijk groot. Zijn vrouw beschouwt hem als baar hoeder, De wel gal' baar een echtgenoot. En de natuur maakt baar lot moeder. Wanneer, door ramp of tegenspoed, Uw gade eens mogl verdrietig wezen, Zijl dan niet siuursch, maar welgemoed, Hierdoor zult gij baar smart genezen. Wees ongeveinsd, oprogl van hart. Bemin uw vrouw en kroost Ie gader. En treft u ramp, gevoelt gij smart. Denk dau 'k ben echtgenoot cn vader. llebt gij aldus uw pligl betracht, Zeg dau mijn kind irocdl vrolijk nader, Eu neem vooral deez' les iu acht Volg vrij hel voetspoor vau uw vader Eert God Hij is 't, die alles geeft, Hij is een liefderijk behoeder De man, die naar deez' lessen leeft, Wordt steeds bemind van kroost en moeder. AALST, 30 NOV. Tarwe per hectoliter, 32 lit27,00 a 35,50 Róffffe 18,00 19,00 Mallei ui n 19,00 26,00 Haver 17,00 20,00 Lijnzaad 34,00 35,00 Hoppe (1872) de 50 k. 55,00 67,00 Aardappelen, (roode) de l00K7,00 8,50 (witte) 7,00 8,00 Boter per 3 K, 8,00 9,80 Eijcrs de 25 2,10 2,30 Vlas de 3 K'. 4,00 6,00 AALST, DRUKK. VAN' P. DAENS.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1872 | | pagina 4