OVERSTROOMINGEN. o dit smaakt zoo zoet wie ze eens geproefd heeft, zou ze voor geen schatten der wereld willen missen. En nog iets, het dusdanig vieren der Hoogdagen klimt als wie rook ten Hemel en wischt daar de straffen uit welke de misdaden van 't menschdom van Gods rechtvaardigheid afpersen. Want, ziet eens, achter, rondom en voor u wat wij beleefd hebben, en voor ousoogen zien de wrecde oorlog in Franrijk dicduizende menschenlevens heeft gekost de ijselijkc moordc- rijen te Parijs En nu de akelige toestand van Europa de overslroomingen in Italië, in Frankrijk, hier in ons land Wat gaat er gebeuren Zal gansch Europa een uitgestrekt bloedbad worden: Ze spreken weer van oorlogen, ze bereiden moordtuigen, om op één oogenblik, breede bloedplassen te maken... Oeb, Yrien- den lief, 't is in ons Europa zoo donker; is 't dan niet hoogslnoo- dig dat wij omhoog zien naar 't licht van daarboven, en de armen uitstrekkende smecken O God van daarboven, spaar ons Europa! heeft het gezondigd, wij zullen bidden en boete doen!... oKindeke Jezus, in uw arm slalleke, gij kwaamt den vrede aan de wereld brengen! Vrede aan de menschen van goeden wil, zongen de Engelen boven uw kribbe... o machtig kindje, geef ons toch den vrede Reik ons uwe hand toe! Verlos onzen bedrukten Vader Pius IX Bescherm onzen Koning en zijne Familie Bescherm al onze overheden Waak over alle Werkmanshuisgezinnen, o Kindje Jezus, opdat allen treffelijk aan den kost geraken, opdat man en vrouw in Liefde leven, opdat de kinderen deugdzaam opgroeijen, tot troost, onder stand en geluk hunner ouders, tot bloei voor't Vaderland o, zegen ook De Werkman, die nu onder Uwe bescherming, alle weken gaal verschijnen! Zegen de Vrienden en Verspreiders van De Werkman-, zegen zijn nederige Opsteller die in 't gelukken zijns werks zooveel troost smaakt en zich ootmoedig voor uw kribbeken nederwerpt Vrienden-lezers, van harte en op voorhand een Zaligen en Ge lukkigen Hoogdag. p. Ten gevolge van den regen die meer dan zestig dagen achter eenvolgend neergevallen is en nog voortduurt, zijn de rivieren gezwollen, uit hunne bedden gekomènen hebben de schrikkelijkste verwoestingen te weeg gebracht. Italic, dit bergachtig schiereiland, lijdt meest van al. Vele dor pen zijn overstroomd, eenigen bijna weggerukt, zoodanig dat 200,000 Italianen (volgens 't schrijven der Uien Public) naar Oos tenrijk zijn gevlucht. Te Palermo vischt men met nellen mcnschenlijken opte Napels wordt de schade reeds op 80 millioenen geschat; daarbij buldert de zee als ging zij alles inzwelgen. en woeden zulke hevige tem peesten dat sterke daken afgerukt en verreweg gesmeten worden. Ook in 't Noorden van Frankrijk is de toestand dreigend. Rond Valencijn staan drij dorpen gansch onder water; te Coiulé en te Odomès zijn dijken doorgebroken te Thivencclles komt het water achter de kerkmuren en fiedekl gansch den weg van St. Aybert. De omstreken van Condé staen gansch onder water. Rond Parijs zijn vele lusthoven overstroomd, en de lage kwar tieren van Nantes staan teenemaal onder water. De winkels zijn gesloten, 't Is ijsclijk om zien, schrijven ze. Ons land heefl ook een groot deel in die algemeene ramp. De lage boorden van Maas, Schelde, Dender enLeije zijn overstroomd. "Van mcnschengcheugcn schrijft men uit Gent, is zulke over strooming niet te zien geweestDe helft der stad staat onder water en buiten gelijkt het aan cene zee. Onze arme werklieden lijden vrceselijk. Velen hebben hunne woning moeten verlaten; anderen slapen op zolders, waar zij hunne meubels bijeengestapeld hebben. En 't ergste van al, vele fabrieken liggen stil. Gansch 't groot Beggijnhof is overstroomd. Oude Beggijnljes, die nooit het hof verlieten zijn er nu moeten uitgedragen worden. De briefdragers rijden te paard; dikke, bijeengesmeedde balken dienen tot voetweg op vele straten. Met booten of wagens, wor den de levensmiddelen aangebrachtMaar eilaas, vele werk lieden zitten zonder een centiem gelds. Gelukkig dal de Gontsche Liefdadigheid hare milde hand heefl geopend. Reeds zijn er menschenlevens te betreuren. Een man die om water liep en eene oude vrouw zijn verdronken. Men spreekt nsgelijks van een kind, verdronken in zijn wiegske... Lijken van Joode konijnen drijven op hel water en omtrent de wroedkundige school heeft men een verken opgevischt. De stad heefl in openbare gebouwen de ongelukkigen eene schuilplaats gegeven. Langs alle kanten zijn inschrijvingen ge opend. Ja, Gent is de stad der Liefdadigheid. De lijst van den Uien Public, waar Mgr. Bracq aan 't hoofd stond, bedroeg Woensdag reeds 14,000 tr. En aanstonds, zonder haperen, want de nood dreigde, aanstonds zijn de uitdeelingen begonnen, door de handen der Vincent ius-Leden en der kloosterzusters. De stad heeft ook eene inschrijving geopend die bijna dezelfde som bereikte. Mgr. Bracq heeft openbare gebeden bevolen. In vele kerken worden Missen, Boetspsalmen gezongen alle slach van volk stroomt kerkwaarts en bidt er met de diepste ingetogenheid. 0. 9. liefdadige herten meldt men M. De Hemptiiiue, wiens fabriek stil ligt en die zijne werklieden van alles voorztet. Dat is vaderlijk Te Oudenaarde zijn er straten waar 't water 2 voet hoog staat, en was het bijna in O. L. Vrouwkerk met behulp van booten moest men de weenende vrouwen en kinderen uil hunne huizen halen. Een deel der brug aan de Schelde is ingevallen en 't kon vooi kan tot in de statie niet meer komen. Rond Dendermonde staan al de omstreken overstroomd. De ge meenschap tusschen de stad en Denderbelle is (17 Dcc.) heel en gansch afgebroken. Er is hier cene koornmijt komen aangedreven. De dijk op den Boomwijk staal door te breken men^houdt op de bedreigde punten bestendig wa dit, voorzien van al 't noodige om eene doorbraak te stoppen, want moest die dam doorspoelen, gansch St. Gillis, Denderbelle, Mespelaar en Wieze werden over stroomd. Hier te Aalst stond de Dender d'ander week op eene bedreigen de hoogte; bijna gelijk met de deksteencn. en op 't dammeken, in eene afdaling, reeds een weinig over, tot aan de huizen. Aan het Kapellekc-Meuleschette was de doortocht belet, en stonden de huizekes onder water; in de fabriek van M. Van Ghijsegem stond hei water tot thalven der vensters aan de bergemeerschen was 't eene zee op den weg naar Lede, aan M. Van Ghijseghem's stond de baan en het pachthof overstroomdDoch, nu, Godlof is 't water reeds een weinig gezakt en mogen we wat geruster worden; want De Werkman woont dicht bij de Werf, op cene van de laagste plaatsen der stad Te Geeraardsbergen kwamen de bewoners der huizen, beneden den Oudenberg, dijnsdag naar't stadhuis geloopen, zeggende dat berg, voor de woning van den koster der Kapel, naar beneden kwam. Icdeieen liep zien, en reëel, men zag den berg langzaam naar beneden zakken, ten gevolge der groote massa water. Rond die stad staan al de mecrschen onder en donderdag van u'ander week was de gemeenschap met de benedenstad onder broken, doch 's anderendaags weer hersteld. De schade is onbe rekenbaar. Wij vernemen nu dat het water te Gent slillekens zakt. Doch de ellende is er nog altijd groot. 20,000 menschen zitten zonder werk. De Minister van Openbare Werken is met dc Gentsche Representanten ter plaats geweest. Op den buiten is ook veel ellende. Men mag die menschen niet vergeten. Waarom zou de Staat daar ook niet tusschen Niemand zou daar tegen komen.In ons Belgcnland mag niemand vau honger sterven Gelijk reeds gezegd is, zal De Werkman, van nu af, alle weken verschijnen. Lastiger zal onze laak zijn, dit weten wijdoch met Gods hulp en de bijblijvende aanmoedi ging, die wij ten allen kanten ontmoeten, nemen wij blijmoedig dien arbeid op, en zullen trachten, iedere week, aan onze talrijke Lezers cene gezonde, nuttige en vrolijke lezing aan te bicden. Hoe dat gij 't heft, lioo dat gij 't val, l>o menschen welen ullijd wal; Hij is gorusl en anders geen, Dien '1 oordcel Godsonlslell alleen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1872 | | pagina 2