Verschijnende wekelijks, 's vrijdags. -8 X"* JAAR N111 27 BSC. 1872 Te koop, Ie A.ïiJLST, .I-Zolen«I i%'o 7- IX DE STATIE, 's zondags aan ile K( 'lagen bij de Uiiverkoopers. AALST. M. Vanden hauwe. BRUSSEL. - Y.vider Eydt, boek N1N0YE. - Avoux-Mnlkers. boekdr. T11IELT, - J. Van de Graveel*, hoogs. LOKF.RCN. - J. De Kinder, schoolst 41. ASSCIIE. - P J De Mey, ldorp WETTER EN-ten-eede - SI Vuirinau. WIEZE, AUWEGESI. LEBBEKE. EREMBODEGEM, Sl-AxAND (bij Puurs. I r.tdor,.) P. De Pol Yerlack, wink breedestr. 1' erleysen. aen de kerk Aug I'uuwels. GENT. M. Van NkonvlanJi, GREMBERGEN, DTIollan.ler, GKF.RAARDSlSERG - Avoux. lithogrol HAALTERT. - D. Van Cvscgom. HEKELGEM. - D haosoleir. mozuï WETTEREN. - E. Van de Mergel LEDE, HERZELE. UENDERHAUTEM. MOORSEL. MERCHTEM. NAZARETH DENDERLEEUW. LIEDEKF.RKE. KERKXKEN Ch. I. De Smet. rammels J. B. I)n Smet, dreef Vit. llag.uan. wink Silr. Goubert. bakker. Bourlon. winkel dorp. Ed Mulders, koopman Gevnert, winkeliers Juf. Van der Weeén vrouv De l'elsemaker C Vander Gucht, bakker Scheerlinek. PBÊilJS iu bureel of iu de «visite!* gcLochl '3 €2STS. - .Wel de posl of Ie buis gebracht3,00 '«jan». Al wat voor DE S/ERKIIM bestemd is, moet vrachtvrij gezonden worden aan P. Daens, opsteller,Molenstraat 72. Den 23 heeft Z. II. de Paus, in het bijwezen van 22 kardinalen,- een konsistorium ot groote vergadering gehouden. Hij zegde erin dat de Kerk steeds wreed vervolgd wordt, door hel italiaansch gocvernemeul, dat de priesters ouder 't leger inlijft, dat aan de bisschoppen t recht ontneemt van ouderwijs te geven, en de ker kelijke goederen zware verliezen toebrengt. Üc smarten dier belcedigingen aan de lverk toegebracht, zegde dc 11. Vader nog, worden veel verzwaard door de wreede vervol ging iu het duuseh keizerrijk, waar men door hinderlagen en opeuthjke gewelddadigheden de Kerk trachtte vernietigen. Z. 11. sprak ookover Zwitserland, waar Y voorbeeld van Duitsch- land wordt gevolgd, over Spanje waar men onrechtveerdigc wet ten maakt, en over de oproerige Armenianen. De l'aus drukte zijne vreugd uit over de getrouwheid der gees telijkeu van alle landen, die inet het getrouwe volk de reefden der Kerk verdedigen. Daarna werden 11 Disschoppen gewijd, Denzelfden dag ontving de Paus zijne bedienden, tot welke IIij zegde De groote ramp die de twee werelddeclen treft, is eene waarschuwing van den hemel, opdat de menscheu zich zouden bekeereu. Dan bevool Z. 11. de getrouwheid aan in't Geloof en de gehoorzaamheid tot den H. Stoet. Bismarck heeft zijn ontslag gegeven van voorzitter van staatsraad, doch blijft echter aan 't nooftl der zaken van 't keizer rijk... Hij blijft hardnekkig de geestelijkheid vervolgen, op bevel der vrijmayons. Te Parijs spreken ze veel van eenen rijken jonker die zich gezelhnoord lieert, na zijn geld en goed opgebrast te hebben. Zijn laatste woord tot zijne moeder die hem kwam bezoeken, was te schandalig om onder kristenen genoemd te worden... Zoo gaat het in die groote steden. Hier, in België, gaat al les wel. Eenige generaals en officiers zijn wat vies gezind, omdat de soldatenwet in de pan is gebleven, doch «•laai1 wordt weinig acht op geslagen; ze zullen van zelfs blij moeten worden. De Kamer heelt goede wetsontwerpen gestemd, o. a. den vrijen invoer der levensmiddelen, en is daarna in vakan tie gegaan lot den 14 der nieuwjaarsmaand. Overal is 't water gedaald. JNu hebben wij gewenscht weèr, voor menschcn en landen. 10 Cens voor die ons kan nummers 1 en 2 van De Werk man bezorgen... Ge ziet, dat De Werkman nen lellen intrest op brengt. Vrijdag avond van d'auder week is de vermiste Bombeek bier aan de ijzeren brug opgevisclit. Zondag morgend, gereed staande voor d'hoogmis, omvin gen wij al twee oplossingen voor 't prijsraadsel, o. a. een kluch tig van Pjee den duivel van Niuove nu zijn er al met de macht... Weerdt u, vrienden, koeragie, zoekt, want... Twee meters saucis sen daarvoor zou nen mensch nog al iets doen. Ze zullen te zien liggen en vrijdag, onder den eenen, wordt er gelot. Die z' heeft, heeft ze In gansch ons bisdom is een diijdaagsche biddag bevolen tol het bekomen van gunstiger weder. Een persoon die woeusdag morgend, heel vroeg, uit Lede naar Aalst Kwam langs den ijzeren weg, vond op zijne baan een verminkte persoon liggen, 't Was een ongelukkige bediende die 's avonds te voren uit Ereinbodegem naar buis was gekeerd en door den laatsten trein overreden; men heeft hem naar t hospitaal van Lede vervoerd. Decs jaar hebben er in ons land 980 duivenprijskampen plaats gehad en is eene som verspeeld van 463,000 Ir. Te Gent is een meisje van 13 jaren, werkende in de fabriek der heeren De Smet, den rechter voorarm afgedraaid. Onlangs wedden te Namen 50,000fr. gestolen, en deze week heeft de eigenaar 31,000 fr. teruggekregen, meest aktien welke de dief zonder gevaar niet kon uitwisselen. Woensdag heeft H. M. de Koningin, in de kerk van Laaken plechtig haren Kerstmis gehouden en 's namiddag het Lof bijge woond. 't Groot Beggijuhol van Gent gaat nu door de 800 Juffers beggijnljesr verlaten worden. Een groot verlies, dat de stad Gent aan zijn lekker bestuur mag wijten. De goede gazetten van Brussel spelen geweldig op, omdat de stad aan hare gebouwen 's zondags doet werken... Zes dagen per week werken, is genoeg de lastdieren zelveu willen een uag rustens hebben. De prijzen van bet vleesch, te Antwerpen, per kilog. zijn ossen, fr. 1,64 a 1,92; koeien, fr. 1,60 ,88 schapen, 1,64 1,96; kalveren, 1,62 1,92; varkens, 1,58 1,88 Te Doornijk is d'ander week een poeijermagazijn gespron gen 5 -werklieden zijn zeer erg gekwetstmen vreest voor hun leven. Slecht nieuws voor de dieven. Ze zullen nu, zelfs in Ame rika, niet meer vrij zijn België gaat met dit land een verdrag van wederzijdsche aflevering sluiteu.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1872 | | pagina 1