8 7 2 Te Hasselt stelen ze nu zelfs in 't Justitiepaleis. TeBrouekom, heefteen man, dronken zijnde, zijn eigen vrouw vermoord. De rampzalige is gevlucht. Een eendenhouder te Uitdam, gemeente Broek in Water- lands, verkocht verleden zomer aan een gelderschen boer twee jonge eenden, welke over Durgerdam en Amsterdam naar Harder wijk werden vervoerd, aldaar gekortwiekt en een paar dagen vastgehouden. Daarna werden zij losgelaten zonder dal verder op die dieren acht geslagen werd. Tot ieders verwondering kwamen echter een paai- dagen later de trouwe diereu bij den eersten be zitter over zee terug. In de gemeente Hensies, Henegauwen, zijn 50 huizen' inge stort, ten gevolge der overstroomingen. Wat ellende! Een moord, gevolgd door eenén zelfmoord, heeft, in den laten avond van verleden zondag te Dilsen, in de Boeien, plaats gehad. De genaamde X., dienstknecht bij den heer O-, heeftin een gevecht, verscheidene messteken in het aangezicht bekomen, waarna hij door zijnen overweldiger in de oude' Maas werd ge worpen en verdronk. Zekere L., die over korten tijd uil de ge vangenis was gekomen, waar hij meermaals gezeten heeft, wordt algemeen voorden dader gehouden. Hij heelt, naar wij vernemen, een einde aan zijn leven gesteld, met in het water te springen, waaruit men op dit oogenblik zijn lijk niet opgevischt heeft. Eens achteruit zien, naar de vervlogene dagen is nuttig en aan genaam. We zijn immers reizigers, we stappen gedurig vooruit, zonder één enkel oogenblik stil te blijven. Gelukkig die den tijd wel besteed één vervlogen minuut kan met al 't goud der wereld niet weergekocht wordeu. Zien wij dan eens achteruit, naar 't jaar 1872, dal haast voor eeuwig gaat verdwijnen. We zouden gedurig moeten beter wor den 'elk jaar 't een of 't ander gebrek uitroeien. Doch, ei, hoe gaat hett ls leelijk dat wij dit van ons geslacht moeten zeggen maar Lie II erkman heeft geen hair in zijn boter Velen verslech ten met den tijd, en moesten zij 200 jaar oud worden, wange drochten zouden het zijn Evenwel, 't is door de goede hoedanigheden van ons hart, dal wij hier 't geluk moeten vinden. In de oude tijden, onder de hei denen, werd een prijs gegeven voor die kon zeggen wie de ge lukkigste mensch der aarde is Er kwamen machtig veel kampers af. Eenigen antwoordden Een Koning die over millioenen onderdanen gebiedt! anderen: Een schatrijke man die, zonder zorg, alle vermaken kan genieten! anderen nog Een philosoof die alle wetenschappen door grond Een veldheer die al zijne vijanden overwonnen heeft De rechters trokken de schouders op, ten teeken dat niemand den prijs had gewonnen. Éindelijk kwam er een oud boerke die zeide gelukkigste mensch der aarde is hij die volkomen meester is over zijne drilien, en te vrede met zijn lot. Hem kan niets stooren, niets bedroeven, niets ontroerenzelfs te midden der bitterste armoede, is zijn hart gelukkig. Bravo riepen allen en 't boerke had den prijs. ls 't ook-zoo niet hoe beter wij zijn, hoe meer van ons driften meester, hoe geruster is ook ons hart, hoe gelukkiger de men sehen met welke wij wonen. Wees zoo rijk, zoo geleerd als ge wilt, zijtgij uw zeiven niet meester, hebt gij geen goed hart, met scherpe dorens zal uw levensbaan bezaaid wezen. 'I ls dus nuttig, noodig zelfs van eens achteruit te zien, wat wij dees jaar hebben aangewonnen de tijd vliegt, lieve menschen, hewel 't is al nieuwjaar, roept iedereen verwonderd uitJa, ja, de lijd heeft geen lood in zijn schoenen wij moeten hem navol gen, werkzaam zijn om ons brood te winnen en ons hart te be schaven. Stel lot morgen niet uit wat gij heden kunt doen, zegt de Wijze man. De boeken dus open, alles overzien en goede voor nemens gemaakt voor het toekomende jaar. België mag zich van 1872 beloven. Ziekten, oorlogen en andere plagen zijn daargebleven, behalve inden steert van t jaar, de overstroomingen die veel schade hebben veroorzaakt. De bevol king van Belgie bedraagt nu 5,021,336 zielen. De Ministers heb ben als Vaders bestuurd en in de Kamers is veel gewerkt en wei nig gekeven. Frankrijk is slillekens op zijn plooien geraakt, doch kan zich moeielijk recht houden. ln üuitschland is de vervolging tegen de Katholieken woedend voortgezet, zijn de Je- zuieten verjaagd en de Zusters uit hunne scholen gedreven. Italië is zeer beproefd geweest. In Spanje hebben ze dag in en dag uit gevochten eu te Rome scheeren de Garibaldiers nog altijd hunnen duivel. Z. H. Pius IX, opgesloten in zijn paleis, blijft vol hoop op eene aanstaande verlossing. raftfrS LUCIFIR IN MEDITATIE. (Lucifer zit op zijnen ijzeren zetel, de zwartgebrandde handen op het hoofd)... Baalberith, schrijver en archives! van al de hel len, kom nader ik moet goetle tijdingen hebben zeg, wat nieuws uit Vlaanderen1 (Een smalle duivel, met schrikkelijke lange vingers treedt te voorschijn, zegt Heer en de Meester, te Rome zitten ons gasten in de boter Bismarck, onze goede kompeer. Lucifer. Lil Vlaanderen schelm, let op mijne vraag geen valsche troost, of ik steek u in den ziedende pelrool, zoo waar als.... Baalberiïh. llit Vlaanderen, heer ende meestereilaas al de tijdingen sedert eenige weken toegekomen, zijn.... zijn.... zoo 'k en durve 't niet zeggen. Lucifer, (zijnen klauw op den stoel slaande dat alles davert en beeft). Spreek, zeg ik u, ik ben bereid tol alles. Baalberith. ln Vlaanderen gaan ons zaken achteruit. Ons mannen zijn overal buitengekegeld. Lucifer. En 't werkvolk luistert hel naar onzen Inter nationale niet BAAi.iiF.RnH. Ei, oei, neen, meester, in de groote steden een beetje maar in de kleine, en daar hebt gij Lie erkmandie uit Aalst gansch Vlaanderen door verzonden wordt. Lucifer. Zwijg, loedernoem die vervloekte vodde niet meer, ofik doeu boeien en ketenen O, mijn plan was nog- thans zoo wel gemaakt ik streelde, ik beloofde dit werkvolk ik trok hel uit de familie, uil de kerk ;,ik deed hel opstaan tegen zijn meesters, ik stampte hel vol gencver ik bond het aan de Inter nationale, en dan begon de bloeddans, gelijk overjaar te Parijs; tot over de knieën baadde ik in eene zee van vuur eu bloed.... Lucifer dat was uwe wraak Men heeft u van den troon ge worpen gij hebt de eerste menschen in d'ellendc gedompeld, doch niet genoeg allen moeten er aan uwe macht moet gekend zijn en als al die werklieden, in 't modder liggen te wroeten, dan zal uw hart voldaan wezen... Och, zoete droom...Maar, wee! wee ze verheffen de Familie, de Overheid, ze leggen uwe leu gens en valsehheden bloot, ze verheffen den Werkman tot eene hoogte waar ik hem niet kan bereiken... O, 'k zoii mijn eigen hart afknagen 'k zou al mijn duivelen verslinden en dan tegen die ijzeren muren mijn hoofd inloopen... Maar neen, 'k moet mijn ei gene schande zien...UEUE.MOTH, groote schenker, breng genever, veel, veel, al wal gij hebt 'k moet drinken, drinken, drinken misschien vind ik in den vuurdrank nog een redmiddel. GEZONDHEID VRIENDEN! Gezondheid klinkt in 't rond, Ja, vrienden leell gezond, Leef lang gezond Geniet nog menig jaar Dion zegen met elknflr Dit wentclicn we al te gaar, Met hart en mond. Herhaalt aan dezen d sch. Nog lang gezond en frisch, D:en vvensch in 't rond. Geen wensch, hoe rijk van zin, Sluit hooger zogen in, Dan dit ons feeslbegin Leeft lang gezond Gezondheid is een schat, Die hooger heil bevat, Dan 's werelds goud. Ze is de oorsprong onzer vreugd, De bloezempraal der jeugd De kroon en 'l loon der deugd, Voor jong en oud. Komt vrienden klinkt en drinkt, De (ecstdrank glooit en blinkt En zoekt den mond, Nog eens weergalm' in 'l rond Leeft vrienden leell gezond Nog eens uit hart cn mond Leeft lang gezond

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1872 | | pagina 2