iiimmuiiiiv. iltcngelingen. eugdige kinderharten worden morgen op Allerkinderendag, tot vreugd en vrolijke feestviering uit- genoodigd. Allerkinderendag wordt gevierd ter eere der arme kleintjes welke Ilerodes deed ver moorden, denkende dierwijze het Kindeke Jezus van 't leven te be- rooven. 't War een geschrei der bedroefde moeders in Judeën, toen zij al de kinderen beneden de twee jaren, onmenschelijk za gen ombrengen. Die kinderke's, uit haat tot Jezus vermoord, dus de eerste martelaars, worden alle jaren, bijzonderlijk door hunne lieve speelgenoten, vereerd.Juicht danst en springt, lieve kinderen, roept 'l Geloof en de overleve ring, met de kleine martelaars die door een doopsel van bloed in de heerlijkheid geraakten daar uwe beschermers zijt geworden. Allerkinderendag is een dier oude familiefeesten, die aan den huiselijken haard zoo vrolijk werden gevierd. Toe, moeders, doet die feest herleven, was zij, eilaas in uw huis afgeschaft haalt de koekebakpan uit den hoek, beslaat eene volle kom, zet u aan 't bakken, terwijl uw lieve kleintjes, op Vaders kniën d'historie hunner heilige Broêrkes hooren, of dansend en zingend, als bloe- mekes der hoven, rondom de tafel fladderen. Wij hebben daarjuist een lief gedicht,gemaakt in de 16de eeuw door pater Poirters, en waarmee wij onze kleine gastjes willen besteken, 'tls zoet als honing en vloeiende als eene kristalle beek. JEZUKEN EN JANNEKEN. Lcstmaal, op ecnen zomrrschen dog, Hoorl wal dal ik bevallig zag, Van Jczukcn en Siut Janaekeii Die spceldegi'ii mei een larameken, Al in dal grdeu gekluvcrd land, filel een papscliotclken in de hand. De wille veile voetjes waren bloot, llun lippckens als eoraal zoo rood, De zoele veile pralei keus Die zaten daar Dij de Walerkens, llel zonneten scheen daar al zool beet Zij deden malkander mei inclkskcn be scheid DVen Iroi telde hel larameken zijn hood, I-ander kittelde liet ouder zijn pool, llcl lammekcn dat ging springen Sint Janneken die ging zuigen. Eu i.uppelde en truppeide door de wei, Eu die krullebollekens dansten alle bei. En als bet (lansen nu was gedaan, Zoo moest het lammekcn eten gaan, Eli Jezus gaf wal brooiken Sint Janneken gaf wat hooiken, Ier werelu en waser nooit meerder vreugd Als die Iwec kozijntjes die waieu verheu-d. Sint Janneken zijn klein neefken nam. En zctle hel boven op liet lam, Schoon manneken gij moei rijden, Gij moei naar huis loc lijen, a Want moederken die zal zijn in pijn. Waar dat wij zoo lang gebleven zijn. Zij zalen en reden al overhand, Eu rolden en holden al in hel zand, En die twee klcene jongskens Ze deden zulke sprongskens, bu al de kinderen zagen 't aan, lot dal ze leu icslcu zijn t'huis gegaan. De moeder die maakte op staanden voet, suiker en melk een p.ipkun zoet, zalen nu die pap-baardekes, Daar aten die Iwee slub-baardekes, En waren zoo vroolijk en zoo blij, Al met Iiuii moederken naast hun zij. .Va tulol zuo dankten zij onzen Heer, ielèn daar beide op hun knietjes têe Maria gal' ze een kruisken Daai toe ecu suiker iiuiskcn, Eu zong ze slillekens in slaap, - aar ziju stalleken ging het schaap. Herodes, de eebste vijand van het kind Jesus. Koning Herodes, op wiens Devei de kinderen ie Uolhleheni vermoord werden, was oen wree daardige menscli, ol, om beter te neggen, een monster van wreedheid. Hij had reeds te voren deu hoageopriesler Arislobulus, toen deze zich in eoiien vijver baadde, doen vastgrijpen en zoo lang onder water liouuen, tot dat bij verdroukeu yvas. Op een ongegrond mistrouwen deed hij zijne vrouw Marianne, zijne scnooiiotiders, zijuen zwager, en zelfs zijne drij zonen. Alexander, Arisloüuius, en Aiilipater, ter 'lood brengen, zeo dat keizer Augustus, zulks verueiiiendd, uitriep, dal bij liever bel verken van Ilerodes, dan uiens zoou zou wezen, zinspelende op de wet der Joden waardoor hun vorbodeu was verkenvleescii te eten. Op bevel van denzelfden wrcedaurl werden vele voorname stadsbeainblen en 300 slafofflcieren verwurgd, twee rechtsgeleerden, Judas en Matthias, levendig verbrand, en veel andere bar- baarscUbeden gepleegd. Op zijn sterfbed riep lnj zijne zuster Salome en baren echtgenoot Alexander bij zich, en zeido lk weet dal de Joden zicli over mijiio dood zullen verheugen maar ik wil hun zelfs die vreugd bene men, en maken dat zij op mijnen sterfdag zullen weenen en zucnten Ik heb de voornaamsten ouder hen saöin geroepeu, en ze in de reubaan doen vast zetten. Zoohaast ik mijnen geest zal geven, zuil gij die gevangenen, door afgezond ene soldaten, zonder uitstel doen dooden, jpdal liet gansclie rijk, ja, elke familie in 't bijzonder, legen wil en dank bitterlijk weene. Doen du bloedig bevel werd niet ton uitvoer gebracht, ilerodes stierf eene ellen dige duoj. Eene trage koorts vergezeld met een sterken hoest verleerde zijne krachten zijne voeten zwollen schrikkelijk op, etterende en slinkende zweren, met wormen vervuld, bedoklen zijn licliaam. Een onverzadelijke geeuwhonger kwelde hem dag en nacht. Hij ueproefde zich het leven te be nemen, maar men belette liem zulks le doen. Eindelijk sloot hij zijn boos aardig leven iu wanhoop. Op vcrbrandde plaalson aardappelschillen leggen, is zeer verzachtend en genezend. Sir Walter Raleigh, dio de historie der wereld heeft geschreven en ont hoofd is geworden, had het eerste den tabak uil Amerika in Europa ge bracht, en rookte wanneer hij dacht zich alleen te bevinden. Eens kwam zijnen knocht binnen terwijl hij de pijp nog in den mond had en ziende de rookwolken boven zijn hoofd wegvliegen, ging dadolijk eenen pot water lialon en goot dien in hot aangezicht zijns meesiers, uitroepende Helpt helpt sir Raleigh hec-fl zoo dusdanig gestudeerd, dal geheel zijn hoofd iu brand staal. De lijd-vliegt snel, besleed hem wel. Een schoolopziener bezocht de dorpsschool eener gemeente, en wilde eene kleine proeve nemen van de vorderingen der kinderon in zedokundo en godsdienst. Hij vroeg daarom aan eenen slcvigen dikken jongen Fnts, weet gij wel wat recht en onrecht is Noen antwoordde dezo met een onuoozel gezicht. Misschien moet ik liet hein slechts wat duide lijker maken, dacht do leeraar, ik zal zijne begrippon op Socratische wijze uitlokken. Zeg eens Frits, ving lnj aan, «als Hendrik, die daar zit, een broodje van zijne moeder krijgt, en gij liet hem afneemt, wal doet gij dan. Ik eet hel op was liet antwoord. Meet driemaal, eer gij ééns snijt, zegt Sis de Scheer. Een ter dood veroordeelde misdadiger werd, eenigen tijd voor dat hij dë\ doodstraf moest onderstaan, gevaarlijk ziek, zoodal de strafoefening werd uitgesteld en hij geneeskundig behandeld werd. Toen hij hersteld was, I schroefde doktor, die hein behandeld had, iu zijn attest, dal de misdadiger volkomen heler was, en lnj nu, zonder dal zulks eenige nadeelige gevolgen voor zyne gezondheid zou hebben, ter dood kon worden gebracht. Dal oude woora duurt heden nog, Men doet geen voordeol met bedrog. In New-Orleans woont een mau, Jacques Lafleur genaamd, vüd 128 jaren oud, die nog zoo krachtig en frisch is als een vijftiger. Korte rekeningen, lange vriendschap. Uil Milaan en Florence worden op 't oogenblik geheele ladingen katton naar Parijs gezonden. Do portiersters en concierges zullen dan eindelijk uil haar ellende verlost worden. Zij leefden niet meer, sedert het beleg van Parijs baar van de geliefkoosde katers had beroofd Gelijk in de wieg, zoo in 't graf, zegt de Rus. Een honderdjarige grijsaard kocht zich een paar nieuwe schoenen. De schoenmaker maakto do opmerking, dal hij deze schoenen wel niet zou ver slijten, waarop de oude man antwoordde, dat hij de nieuwe ocuw veel krachtiger dan de eerste was ingetreden. Tusschen 't dooijen on 't vriezen. Is 'tdat wij den tijd verliezen. Een Amorikaansch blad beweert, dat de 'bladeren van hel klimop vergif tigd zijn. 'sMorgends is het eten goud, 's noens zilver en 's avonds lood. Zoo lang als 't verken is op stal, Zoo haai het verken niemendal, Maar als't gekeeld is heeft men spek, Zoo gaat hel ook met eenen vrek. AALST, 21 DEC. Tarwe per hectoliter, 32 lit26. lioëê'e 49. Masteluin §3 Haver Lijnzaad 33 Hoppe (1872) de 30 k. 80' Aardappelen, (roode) del OOK1 (witte) 0 Boter per 3 K, 7 Eijers de 25 3 Vlas de 3 K. '5 Viggens 2 44^ ,00 ',00 00 25 00 00 ,50 ,00 80 00 .00 00 34,00 20,50 26,00 20,00 34,00 85,00 8,50 0,00 9,00 3,36 6,00 54,00 AALsT, ÜRL'kK. VAN P. DAENS-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1872 | | pagina 4