Tazida Spinael Boekwerken, Karkxken. DE OUDSTE DOCHTER DES DUIVELS een verhaal uit deze eeuw door S. VAN DER GUCHT, Kunstschilder te Aalst. —o— 16 XVI. PIETER DAELMANS, ZIJN GESCHIEDENIS. Op dit zeeschip zittende in een kalme zee, van Zanzibar naar Nederland, aanhoorde Josef met aandoening 't lang verhaal van den Hollandschen koopman, 't welk wij in korte woorden samenvatten Zijn Ouders had hij schiers niet gekend; al wat hij zich erinnerde.was dat zij een schoon huis bewoonden, met groo- ten hof, en dat hij met liefkozingen was omringd geweest. Ruim vier jaren oud zijnde, hij ging alle dagen eten dra gen aan de kiekskes op 't einde van den hof en had veel ver maak in 't gepikpik der kleine diertjes. Zekeren dag, terwijl hij't voedsel toewierp, zag het kind een akelig, afschuwelijk en wreed wezen;'t wilde vluch ten, maar het wanschepsel sprong d'haag over, nam 't kind op, geen schreeuwen of roepen hielp, en als een pak lijnwaad wierd 't kind opgenomen, naar 'ne kermiswagen gebracht en op een vuil bed geworpen. Och,zegde de Hollandsche koop man, al leefde ik honderd jaren, nooit zal ik vergeten het slordig wijf dat ik daar zag en de woorden van den man Hier is 't kindBreken wij nu dadelijk op Het rijtuig rolde en bleef nu rollen, lang zonder stil staan. Eindelijk bleef het stil: Het kind'vroeg al kermende naar zijn Ouders, doch wierd wreed geslagen en mishandeld door den man en zijn wijf, welke beiden riepen dat het moest gehoorzamen en zwijgen of de ijselijkste dood zou sterven. Buiten die twee wanschepsels was er in de barak nog een struische hansworst,met een schalksch doch niet onaan genaam voorkomen, gekleed in groen laken, omzet met pas sementen van allerhande kleuren, die vroeger geblonken hadden. Het was met diepe aandoening dat de Koopman sprak van zijn lijden en van 't verdriet dat zijn Ouders ongetwijfeld onderstaan hadden... Hunkind, ontstolen worden door de dood, men weet waar het is; maar ontstolen worden door wreedaards, om verstampt en versmeten te worden, is dat niet duizendmaal erger Bamboe, zoo was de naam van den kinderdief,deed zich doorgaan als een herkule,hij hief met gespannen arm gewich ten op,die, volgens zijn zeggen, iooo kilos wogen en slechts gemaakt waren van hout; ook overgroote steenen blokken, langs binnen uitgehold. Zijn vrouw, de schele Trien, las het geluk der jonkheden in eenen wonderspiegel; Polin, de hansworst, spuwde vuur, danstte op de koorde, tuimelde over zijn hoofd, deed vele gevaarlijke sprongen en kreeg daarbij op de parade voor de barak veel slagen en stampen, om de aanschouwers te vermaken. Het gestolen kind wierd Gibon genaamd en gedresseerd tot allerhande kunsten en roeren, gelijk het op de barakken gaat. Twaalf jaren, zoo vertelde de Koopman, twaalf jaren >y: ei k order 't bedwang van dien afgrijselijken man; zoo veel s. agen en stampen kreeg ik, dat het mij verwonderde er niet onder oezweken te zijn; was d'ontfangst slecht, of had Bamboe te veel gedronken, of lag hij in twist met zijn Trien of met Polin, ik was het die alles moest bezuren en uitstaan. Den overschot van 't eten wierd mij toegeworpen, en 't is als bij mirakel dat ik niet gansch verdierlijkt ben in die helle waarin ik moest leven. En uw Ouders? vroeg Josef; hebt gij er niets van ver nomen Mijn arme Oudersin 't begin was ik er dag en nacht meê bezig; doch nu zag ik hun beeld maar door een dikke zware nevel; daarbij, Bamboe hield zich nu op, in ander streken; ik wierd bewaakt, met de dood bedreigd en nooit zag ik een mensch die, van verre of van bij, aan iemand mij ner kennis geleek. Na aldus twaalf jaren gedoold te hebben, van d'een kermis naar d'ander, op zekeren' dag, als Bamboe en zijn vrouw dronken lagen,stelt de hansworst Polin mij voor, met hem te vluchten en ons getweeën het land af te loopen om •p een tapijt kunsttoeren te verrichten. Al te lang, zegt hij, zijn wij slaaf geweest van dat wreedaardig monster... Mijn schrik was groot, doch eindelijk liét ik mij overhalen de toebereidselen wierden gémaakt en toen zekeren nacht Bam boe weêr in dikke dronkenschap lag, maakten wij een klein paksken gereed en vertrokken te voet, stapten g'heel den nacht door, den volgenden dag eveneens. ■Ik was uit mijn eerste slavernij verlost en wij begonnen nu als kunstenaars voor ons eigen te werken. Mijn toestand,zoo verhaalde de koopman, was veel verbeterd. Wij dronken niet, maar spaarden en drie jaren nadien hadden wij reeds meer dan -oo franken in ons bezit. Ons gedacht en onze hóóp bestond hierin, van tot iooo fr. te geraken, om ons spel in 't groot te kunnen vertoonen. öoch t noodlot vervolgde mij, opdat ik door ramp en tegenspoed tot een betere toestand zou geraken. Eens, dat wij op Antwerpen kermis waren, na g'heel den dag op ons tapijt gewerkt te hebben, 's avonds mijn ge zel kloeg bitter van hoofdpijn en scheen door een kwade koorts aangedaan te zijn. Ik bracht hem naar ons logisthuis, bij brave, maar arme lieden, waar men hem te bed legde; 's anderdaags was de kwaal verergerd,men riep een Genees heer; de man der Kunst trok zijn schouders op en verklaar de dat mijn gezel aangedaan was door een besmettelijke ty- phuskoorts en aanstonds naar 't Gasthuis moest, in een afzonderlijke zaal, bij zieken van zijn slach. Dien dag mocht ik hem niet bezoeken, den volgenden dag evenmin, de Zus ter zegde mij dat hij raaskalde en niemand herkende; *s an derdaags wierd mij gezegd dat Polin tot zijn zelve was ge komen en d'Heilige Sacramenten had ontvangen hij had naar mij gevraagd en ik wierd aanstonds bij hem gebracht. Zoohaast ik bij zijn bed was, zoo ging de Koopman voort, zag ik dat hij van de dood besneden was. Mijn arme medegezel! Hij vaagde een traan uit zijn oog, toen ik hem naderde, en dan poogde hij te grimlachen Gibon, zegde ga sterven en alles rondom mij begint zich duister te vertoonen; wil u daar echter niet te zeer over ontstellen, vroeg of laat moeten wij allen de wet der Natuur ondergaan, om eens, indien wij zulks waardig zijn, met malkaar veree- mgd te worden in den Hemel... Wees dan gelukkig; tracht eene goede broodwinning aan te vangen... en laat het kunst maken staan;., al ons geld is het uwe... Al wat ik verzoek, is een christelijke begrafenis en dat gij vpor mij zoudet bid den... Dit waren de laatste woorden van den armen sukkelaar. Ik volbracht zijnen wensch en doolde eenige dagen in de stad Antwerpen, niet wetende wat aanvangen of niet wetende waar hulp of raad vragen. Meermaals stond ik aan de Schelde naar de schepen te zien en eensklaps komt mij 't gedacht binnen van matroos te worden; matroos! ik was klingsch en fel en zou beter dan iemand de masten beklimmen... Dit gedacht verliet mij niet meer en ik zocht en vroeg, totdat ik aanveerd wierd op een koopvaardijschip dat de Reis naar Zanzibar ging doen. Mijn 5oo franken stelde ik ter hand aan de bazinne van ons logist huis en trok met blijden moed naar dit verafgelegen land. Van dan afhad ik't gedacht alles wel na te speuren en koopman te worden. Ik deed die eerste reis als matroos en vond veel beha gen in dit zeeleven. Dit zult gij gemakkelijk begrijpen, als gij overweegt welk leven tot dan toe het mijne was geweest. Alles lachtte ons toe op de reis en de terugreis, doch ver beeldt u mijne teleurstelling als ik in Antwerpen terugkee- rende en naar 't Logisthuis gaande, er ander menschen vond. De bazinne was reeds 10 maanden dood alles had den d'erfgenamen verdeeld,en toen ik naar den Notaris ging en mijn 5oo fr. vroeg en zegde geen bewijsschrift te hebben, wierd ik als dief en aftruchèlaar uitgemaakt, en met de Po litie bedreigd. Verbeeldt u mijne teleurstelling en hoor nu hoe won derbaar ik verlost wierd: Daar in Antwerpen ronddolende, half weenende, een heer, deftig gekleed, spreekt mij aan, vraagt de rede mijner droefheid, aanhoort mijn gevarendhe- den; hoe ik, arme doolaard, uit Afrika komende, al mijn hoop verzwolgen zie. Vriend, zegde hij mij, gij zijt wreed door 't noodlot beproefd; echter ziet gij er een wakkere jon geling uit en uw wezen gelijkt zoowel op iemand, dien ik teêrbeminde en welken mij is ontrukt; daarom wil ik u hel pen; ziehier mijn kaartje; kom morgen naar mijn huis. Op dit kaartje stond te lezen Hendrik Van Steenhuflel, Pinxceralraat, 42. Antwerpen lk kon bijna mijn geluk niet gelooven en ging 's ander daags al aarzelende naar dit huis; 't was een groote deftige woning; al bevende belde ik; aanstonds wierd ik binnenge bracht en kon er mijn geluk bestatigen; de liefdadige heer gaf mij een beurs met 2000 fr. 2000 fr.! galmde Josef. Ja> Vriend, £000 fr. en hij zegde mij de woorden die ik u ook toestuur: Daarmeê, zegde hij, kunt gij beginnen; doet gij goede zaken, geef dit geld terug; doch indien, hetgene Ons Heer verhoede, indien uw handel moest mislukken, be kommer u niet over mij... Zoo, Pieter Daelmans, tot we- derziens en wees gelukkig Ik viel op mijn kniën van aandoening en dankbaarheid. Maar de brave heer deed mij opstaan en zegde: Verlies geen tijd; tijd is geld; keop u snuisterijen en begeef u zoohaast mogelijk op reis naar Zanzibar; als gij twee of drie reizen gedaan hebt, kom mij bezoeken; ik ben maar weinig in Ant werpen, gewonelijk woon ik te Laken, bij Brussel. Ik heb den raa4 van den braven heer gevolgd, alles is mij meêgeslagen; van mijn tweede reis kon ik reeds gemak kelijk den koopman betalen; doch ik moest aanstonds terug vertrekken; zoo ook de derde, vierde en vijfde maal maar nu, nadat deze lading verkocht is, ga ik er den tijd afdoen om mijnen Weldoener te Laken te gaan vinden en hem mijne vurige dankbaarheid uit te drukken. Beste vriend, sprak de Koopman verder, gij zijt zoo on gelukkig als ik geweest ben; het goede aan mij gedaan, wil ik voor u ook verrichten... Binnen eenige dagen zijn wij in de have van Inkhuizen. Wat schikt gij te doen? ('t Vervolgt.) ti'OmpIhnla Alsgij in.een stad komt enge ziet er MM rrryviuuis. veel onbeschaamde Dochters rondloopen, veel slonsachtige moeders, veel bedrukte werkende Onderlingen die moeten bedelen voor hun brood,zegt maar vlakaf dat gij in een stad zijt, overgeleverd aan d'Orgelbala, die Plaag en die Pest van onzen tijd... Voorbeeld. Schrikkelijk. Ouders, schrikt en beeft Overheden, zijt toch streng en waakzaam I In Aalst, een Huis van Vader en twee dochters; de dochters winnen lo,* 12, lj fr. in de week elk; o welk gelukkig floraotig huishouden!... Maar die Orgelbals komen er alles bederven; de Dochters zijn, 0 tamp en wee 1 in die Pest gevallen; ze geven 5, 6 fr. af; al 't ander is voor de kleeren en voor de nachtdretserij: 't is een gezucht en gekijf 1 Als die dochters ten i2, 1 ure thuis komen en Vader durlt iets zeggen, 't is verwijten kijven, uitvallen, bespotten, dat hij 'ne kwezelaar is, tegen hun ver' maak, dat er niets kwaad is in die Orgelbals (juist gelijk de liberale gazet^ schrijft) en die Vader moet zwijgen of ze «iaden hem laten zitten.. Menschen, menschen, meet de malledikse van den Heer op zulke kinde ren niet vallen?,.. Indien in Aalst en elders de Kindcrs eerbaar waren, braaf, behulpzaam voor bun Ouders gelijk het moet2ijn, de armoede 20U op den helft vallen... En wat volgt er op? De Rijke menschen,de Burgers hooren dat nachtlawijt, dat stehelsverkersleven en de Compassie gaat LE CONGO BELGE ILLUSTRE hisloire de sa Fondalieu. geographie, ethiogra- ph}?, traite des négres, moeurs et coutumes des indigenes, commerce et objets d'échange, par Alexis M. G. Een boek in 8° 360 bl. met veel platen, kaartea en portretten.... 'tlsde getrouwe afschildering van den Congo en broeder Alexis heeft aanstonds na q eerste uitgave van zijn werk de gelukwen schen onlfangen van Z. M. Koning Leopold II. vta den Aartsbisschop van Mechelen en ander groots Mannen. Prijs van dit schoon Boekdeel: Gebrooheerd «ka In Prachtband 3 (0 In prachtband vergulde sneè 4^00 D'EEUWIGE AARHEDEN door St-Alphonsius, in band,roode sneê, 1,90. Met krachtige lessen, opwekkin- fen, verzuchtingen en honderde en hon» erde treffende voorbeelden. Een boek van 692 bladzijden. Het heeft ten allen tijde, en onder personen van allen stand, de heilrijkste vruchten voortgebracht. WEG DER GODDELIJKE LIEFDE door Kerkleeraar St-Alphonsius de Li- guori, met Mis, oefening voor Biecht en i Communie, Kruisweg enz -ijs 1,25 in band, roode sneê. DE SLEUTELS VA N" DEN HEMEL s door den H.Alphonsus eu eenig, - nd,- v schrijvers, prijs 0,40 c. franko j HOE HEILZAAM HET IS DIK- WIJLS TE BIECHTEN. Prijs 0,07 centiemen. Een boekske van j propagande. DE PATERS TRAPPISTEN, I hun streng en wonderbaar leven, de beschrijving aa hun Klooster enz. prijs 0,50 c. franko thuis. I JAN DE LICHTE Dat schoon, diklijvig welgeschreven j boekdeel aan 2,00 per beneficie 2,00 fr. franko *,50. JAN CLERKER, dnor.s. Van der Gucht, Jan Clerker reeds gekend de wereld door; er kunnen geen fraaier boekei bestaan; er is lezing aan voor 'n e g'heele winter prijs 2,35 franko 25o. GASTON BLANKAERT, of d'eerste Binders, ook ailermerkweerdigst, prijs 1,75 franko l,9o. 't KASTEEL der VERDOEM 7S prijs S'oo fr. Ie koop in ons Bureelen DE KROON DES HEM 1 een prachtwerk, elke bladzijde is gou i war:c", elke bladzijde; de Kroon des Hemels, een ooek allerbest geschikt voor geschenk op Hoogdagen - 1 franko DE KABINET-SEKRETARIS brieven, aktén enz. Pnjs 1,00 'T MASKER VAN DE WERELD dit boek van over honderde jaren gelezen en ge prezen, met veel houtplaten. Prijs 2,5o De allerheiligste Roozenkra ns, 0,16 centiefflèn. Gelijkvormigheid aan den wil Goda. o,15 c. Waarin men leert gerust blijven ei kalm, in vreugd en in leed, in voorspoed en ia voordeele der Liefdadige Ge. de H. Elisabeth en van Sint Te MEERDONCÏ, wijk Kouter genaamd, is er hij de Weduwe Danssaert, op Koningen avond esne solo slim gespeeld door den heer Th. Lo- dewijk Danssaert, zijne medespelers waren Ma thijs Schoonvliet, Joanna Danssaert en Euphrasia Danssaert, er werd eens lustig hoera gezongen- GREMBERGEN. Zondag waren aan het kaar ten Philemena ne Vylder, Marie Troch, Coleta Scherreweg en Clara Vinkhout. Philomena speelde een solo slim, zij heeft het gezelschap ferm getrakteerd en daar wierd eens hartelijk gelachen Proficiat aan zulke speeldersl Veemarkt van Antwerpen van 7 jan. Verkocht vee. Betaalde prijzen per kilo 181 ossen iefr. 0,85 28 0,75 3*0,65 168 koeien 0,75 0.65 0,55 92 vaarzen 0,80 0,70 0,60 21 stieren 0,70 o,6o 0,50 43 kalveren 1,0,90 0,80 Hamme, zaterdag. Aardappelen 10,00 11,00 Kemp 9,50 10,80 Boter per kilo 2,09 a 2,71 Eieren per 26 2,81 3.36 Lijnzaad 00,00 00,00 Warbgem, zaterdag. Op onze vlasmarkt waren omtrent 300 balen te koop gesteld die verkocht wer den aan de volgende prijzen Vlas, i° kw. per kilo 2' Werk Aardappelen per 100 kilo Boter per TarweDl too kil 1,85 a 1,95 1,55 d 1.65 1,20 a 1,30 0,69 0,00 7,00 d 9,00 2,00 it 2,40 28,50 29*50

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 3