i «-«•- *-«hi« w*»,»» <- De Mannekes uit de Maan. incentius, zondag 20 Januari, ten half vier. Eerste plaats 2,00 tweede 1,00; Priesters; de Steden en dorpen liggen er O] erde 25 e. Achtbare menschen, ziehier't Programma, en zegt^maar ol er ooit 1 ïq ajjn sermoen t'Hofsude verklaarde E, 7 er veel penecenheid hadden voor hnnnen merkweerdiger Feest zal geweest zijn. Kerslied van G. Van Vlemmeren Air cr veci gei voor Saxophone, in Zco. zangstuk door Mer L.; Bij 't graf mijner moeder, j iegenheid waarnemen om eens Mis te hooren, te biechten en t'Onz*en hetd eener kerk te wonen. ;rooten afstand van een; doch Marichal dat de menschen er veel genegenheid hadden voor hnnnen Godsdienst en met drift de ge reiske naar Bi ussel, alleenspraak; Fantaisie voor Saxophone; Orkest van Mama j Krakkelo; Meilied, door mev. L.; Grootmoeders verjaardag, kluchtspel van Duvillers... Zegt, achtbare menschen, is't geen Programma, dat het een groote stad zou jaloersch maken f AHTJE, Dokske, heil [en saluit Doksken. Ja, kij- [keu wij eens uit. Jantje. En laat I [ons aan alle menschen; Doksken. Een jaar gelukkig en zalig wen- [schen iANTjE. Vrede in huis, voorspoed in alle zaken, 'oksken. En alles wat het hert kan gelukkig maken; iANTjE. En komt er leed en tegenspoed, 'oksken. Verduldig zijn en houden goeden moed. Jantje. En dat die wenschen uit hert en ziel gedaan Dokske. Per stoom en postiljon de wereld rond mogen^gaan. Jantje. Doksken, el finita, 't is gedaan;en nu gesproken van weêr en van tijd;... Quien sabe, wat zullen wij zeg gen Doksken. Dat 't koud is, g'heeL Europa door. Jantje. Och, Dokske, in den zomer heet, koud, zoo is de staat van de wereld gebouwd Doksken. Gelijk ge zegt, Jantje, maar veel menschen lig gen gerekt en gestrekt ten gronde van armoede tn ellende; Jantje. Inderdaad, Doksken, als wij rondkijken, hoeveel huishoudens zondergeld en brood en in den uitersten nood!, dat de kinderkes moeten slapen gaan zonder eten en krijschen van honger! dat de man werk zoekt, geen werk vindt en met hartpijn thuis achter de koude stoof zit!... dat de moederharten lijaen, schrikkelijk Doksken. Och, menschen, menschen, weest nu liefdadig, 't is de tijd; Vaders en Moederswilt gij zegen over uwkinderkes, helpt de noodlijdende menschen en bijzonderlijk de schamele armen... Door de Liefdadigheid moet gij 't Socialismus overwin nen. Jantje. Doksken, de Socialisten schrijven in hun gazet ten dat zij d'armoede zullen dood en te niet doen. Doksken. Üch, Jantje-lief, die Socialisten verkoopen bril len zonder glazen; te Parijs, te Londen,-werken z'al 40, 50 jaar, ze dragen daar vaan en staf;en NOOIT WAS D'ARMOEDE ER GROOTER. Jantje. Dat is onloochenbaar. Dokskbn. Jantje, welke kinders zijn wreed en onbermher- tig jegens hun Ouders Jantje. Dokske. men ziet het zonder staak of wegwijzer; de kinders die in 't zedebederf of in de goddeloosheid vallen. Doksken. Welnu, die Socialistenjvloeken daar in hun ga zetten, alsof zij hel en duivel ingeslikt hadden nooit zag men goddeloozeren hossel en brossel; ze durven roepen: Gaat naar de kerk niet! nooit! Er is geen hel of hemel te vreezen Jantje. Brrr! Dokske, Dokske, 'ne wereld met zulke ge dachten bezield... Doksken. 'tZou een heidendom zijn, Jantje; wee de zwak ken en de kleinen! vechten voor de vetste brokken leven als flitlK TP RIJZEN. Aalst, zaterdag. Tarwe per 100 kilos 19,00 a 21,00 •Rogge 14,00 k 14,50 Masteluin 18,00 k 19,50 Haver 13*50 a 14,50 Geerst ,00 a 00,00 HOP 1888, extra-pluk 00,00 a 00,00 gewone pluk 24,00 a 26,00 Aardappelen per 100 kiloe 09,50 k 10,50 Boter p. 3 k., get, kil. 4998 7,90 a 9,09 Eieren per 25 2,90 k 3,09 Vlas per 3 kilo 3,18^4,27 Viggens, 't stuk 17*50 a 22,50 Audbnaardb, donderdag. Witte tarwe, per hectol. 16,25 d 00,00 Roode tarwe 00,00 a 00,00 Masteluin ATER NIEUWS. - T'Aalst in St-Mar- tens-kerk en in de Werfkapel is dees jaar met veel ophef en verrukking gezongen de Venite adoremus, van M. Coupé van Gent. Een prachtig kerkelijk stuk't Is vier keeren dat de E. H. Marichal, zondag te Hofstade gepreêktheeft, over den toestand zijner Zending. Onder Hoogmis en Lof is hij rondgegaan, om daar een Kerk te bou wen en de brave zielen van Hofstade heb ben uit dankbaarheid en liefderijk hun milde jonste getoond. Ze spreken met allergrootste lof van d'Avondfeest der heeren Meesters van de Zondagscholen Haver, per 100 kilos der St-Josefs-Parochie t'Aalst en bijzonderlijk wordt Hulde gebracht aan M. Merckaert van Geeraardsbergen, dien def- tigen en vrolijken kluchtzanger. Ze gaan tot Antwerpen een groote Feest vieren voor M. Coremans en alle Vlaam- sche Strijders, den 10 Februari. Het oudste mensch van West-Vlaanderen is nu Victoria Balou, gewezene dienst- iVUUUC utl wc meid van E. H. Rysman, Pastoor van Poperinghe. Viktoria Wit^tarwe is geboren te Lendelede, in Sept. 1786. In Oostenrijk Poldertarwe f zijn uit de mijn Anina Banat 58o kilos dynamiet gestolen. Rogge 1 Verscheide fabrieken te Gent beginnen ook te slabakken; j Boekweit 1 men verzekert dat een groot fabriek van Ledeberg naar J Haver (159 liters) Moerbeke zal verplaatst worden. De Raadkamer van Wintergarst Dendermonde heeft beslist dat Prosper Roels, gewezen j Klaverzaad p. kilo \7~;*4.j1t _iaj.uitxDuivenboonen Aardappels, per 100 kilo kilo 13,25 k 00,00 11,25 k 00,00 14,00 k 00,00 9,00 a 0,00 2,54 k 0,00 2,75 a 0,00 21,50 a 00,00 1,50 k 0,00 in den winter i Voorzitter der Volksbank van Lokeren en Adolf Hermé, ge- ^uivenboonen den winter gezant| staat van beschuldiging worden gesteld, |^den n hiinliilr -ruiten -rii unnr d'Accie»n worertiinen Tn r waarschijnlijk zullen zij voor d'Assisen verschijnen. In Vooruit te Gent, is een bureel van Vrijdenkerij, waar men teekent van te sterven zonder Biechten of berechten,en inge- dolven te worden als eenen hond... En dat noemen ze geluk aanbrengen PARLOIR. Ontf. uit Amerika Atkinson, 4,60 voor 89. Hartelijke groetenis. Van M. V. D. G. 2,50 89. Uit Belc. van M. D. M. 2,5o 89. Uit Gent van M. G. ja S9. Uit Parijs van M. L Cl. 4.50. Uit Ex. van M. M. 2,5o 89. Uit Lenv van M. J. B. 2,50 88. Uit Zw. de W* Sr. 2,60 88. Uit Grim. P. D. Vr. 5,00 87 en 88. Van M. J. M. Oost. 2,50 89. Uit Deft, van M. G. 2,50 tot Mei 89. Uit B. L. van M. M. 2,5o. Uit Oed. van M. S. J. 2.5o 89. Uit Tnrnh. van Mm* Sw. 2,5o voor 89. Uit T. 5,00 van M. V. D. voor 89. Van M. De S. Roubaix 4,50 voor 89. —Van M. L. te Ronb. 4,60 voor 89. Van M. V. G. te Turn. 2,5o 89. Van M. P. J. M. B. 2,5o 89. Van P. L. te Ronsse, 2,60 89. - Uit P. van Z. A. 2,50 88. Voor M. J. G. M. °,5o 88. Uit H. 2,50. Mr nw gazet was naar Denrne gestoord. Met de baast der Nieuwjaarsdagen had de Post gezien D in plaats van H. Van M. W. P. Ex. 5,00 voor 88 en 89. van M. G. Geer. 2,50. Dank aan de Personen die ons nienwskes zenden; wij teekenen het telkens op. Nienwskes over ramp, moordenbrand zijn altijd welkom. M. H. Leuven, 2,50 89. J. S. Daelm. op N. 5,00 87 en 88. C. L. H. neg. Russugnies 5 00 S7 en 88. Laatste Berichtent T'Aalst in St Martens-Gesticht wordt de E. H. Van Was- senhove vervangen door E. H. Stevens, uit 't Seminarie komende, en een waar muzikaal talent... De Staats-Middel- bare Scholen strelen en paluffen d'Ouders; ze beloven veel; doch d'onvermijdelijke uitkomst zal zijn: 't Geloof in d'herten der Kinders krenken en zwenken en veel droefheid, en hert zeer in de Familiën brengen; liet men die scholen der libe- Boter per Eiers per 26 Viggens, per kop Hespen, per kilo St-Nikolaas, donderdag Roode tarwe, 100 1. 18,50 a 19,50 17,50 a 18,50 16,50 a 17,50 10,50 a 11,50 15,00^ 16,00 10,00 a 11,00 10,50 k 11,50 o,k o, 19,00 k 20,00 16,00 k 17,00 17,a 18, 22,00 k 23,00 4,-4 4,7a 7,k 9,00 1,00 k 1,50 34,00 k 36,00 I Lijnzaad i. Vlas Aardappels per 100 k. Kiekens, per stuk Hooi, 100 bussels Mbchelbn, zaterdag'. Tarwe per 100 kilos 19,00 k 00,00 Rogge 13,25 a 00,00 Boekweit 16,00 k 00,00 Haver 13,75 k 00,00 Aardappelen 9,50 k 00,00 Boter per kilo 2,75 a 0,00 Strooi per 100 kilo 6,10 a 0,00 Hooi, per 100 kilo 8,50 k 00,00 Garst T7>5° k >00 Koolzaad 34»oo a 00,00 Lijnzaad 23,00 a 00,00 Koolzaadolie 70,00 a 00,00 Dito gezuiverde 74,00 a 00,00 Lijnzaadolie 50,00 a 00,00 Boter per kilo 2,k 2,18 Eieren per 26 2,82 a 3,00 Sottbgem, dijnsdag. Roode Tarwe per 100 kilos 21,00 a 22,00 vuil verkens! geen liefdadigheid of geen broederliefde;... achter- j raalderij doen, op 5o jaren zou Belgeland gansch ongeloovig uit,Socialisten,ge brengt niets dan Haat,wreedheid en wanorde.. zijn. Te Brussel zijn 7 kreemers tot 3 dagen gevang ver- oordeeld. De beschuldiging te Lokeren is: Vervalsching Jantje. Dokske, dat alle Katholieken een goed hert too- der bilans en rekeningen van de Volksbank. Te Wildshire m nn np T .mtHnninnpin npnprlitrpn I Kn t A 4. t, t„_ s~t. nen en de Liefdadigheid behertigen En t'Antwerpen, Van Bergen tot 3 j.gevang veroordeeld en Cesar Ardoye tot 6 maand. Doksken. Die twee laders! dieven van 't Armgoed Van j Bergen, jongen Vrijdenker, won 6000 fr. 'sjaars op 't Armgoed; en stool dan nog rechts en links Jantje. En Cesar Van Ardoye hielp hem in zijnen wraak- roependen konkelfoes. in Engeland is afgebrand 't kasteel van Clouds; 2 millioen j 5oo duizend fr. schade. Pater Schouppe schrijft uit Cal- cutta op dato i3 Nov. dat hij aldaar is aangekomen den vrij- dag 9 November na een gelukkige reis... Het is hier zoo heet, schrijft de Missionnaris, als in Europa op d'eerste da- gen van Juli. H«t zijn hier, voegt hij erbij, ander boomen en Doksken. Nu gaan ze naar 't gevang, beladen met den f gewassen, ander huizen en gebouwen, ander talen en bijzon- Anathema van 't Volk.. Jantje, eerlijk duurt langst en die dom en verblind, in onrecht en dieverij slabben, zullen vroeg of laat m«t hart wee achter hun ooren krabben. derlijkandermenschen: Bruine, koperkleurige, zwarten, enz. Hij vraagt de gebeden der Vlamingen. In 't Zuiden van j Frankrijk blijft men veel lijden door d'Overstroomingen. Al I de rivieren zijn boordevol en nu begint het langs Perpignan Jantje. Och Ja, zie^eens Van Bergen, - te sneeuwen. Te Trieste, Oostenrijk, waait het zoo hevig r~ s J winnen, dat een posttrein omver geraakt is en in een diepte gevallen. Maar hij is afval- j T0t AUDENAARDE wordt zondag door de Katholieke Maatschappij Deugd en Vreugd een luisterlijk Avond- feest gegeven, voor d'uitroeiing der Slavernij in Afrika... Een allerluisterlijkste Feest, voor hetwelk een algemeene Irisch, jong, gezond, 6000 fr. 's jaars winnen, i hij kon zoo gelukkig zijn. j lige Christen geworden, j Doksken. Van zelfs, misschien is hij in geen 15 jaar te biechte geweest Jantje. Afvallige Christen, ik raoet hier leven als een a« ije,. Tijyaiugc ^/iiiibicu, in. luuvi nier leven ais een -4-, aardsche God en verdoold in zijn hooveerdige gedachten .Dokske! 1 Oproep wordt gedaan. T Antwerpen is verschenen T-._ur.t t"1 nr Aa AAterl-m onc.xter AAni ai li cr u VKKDK: n p.r Doksken. Wat blieft eru, Jantje Jantje. Om dees Parlement te sluiten leve de brave schrift over de Werkmans-Vereeniging VREDE; er zijn 1000 werkende en 700 Eere-leden; 162 leden nemen reeds eerlijke menschen! dat elk zich weerdt om te vervorderen in de deel aan de Spaarkas, tot beloop van 9642,00; 't is waarlijk deftigheid! Niet veel kritikeeren, de gazetten zijn daarvoor,maar op zijn eigen letten en goed doen waar men kan; dat is spek aan 'thert, 't beste fortuit voor 't leven, dat is bouwen met eiken ribben, terwijl die anders doen, een huis van papieren balken maken, dat op hunnen kop moet vallen... Doksken,, eikendeen gegroet. Doksken. Hertelijk en vriendelijk, Jantje. Argenlynsche Republiek: stSdi die daar wonen; z'hcuden weinig van den Landbouw en houden zich met hop, om wel te doen slapen; in Holland drinken ze be2ig met her vee en de peerden. Landbouwers, die nog iets bezitten warme melk. Te 's Gravenhage is woensdag de Cafe- geraadzaam naar Amerika te trekken, zonder verzekerd te xijn van er gekleed moesten vluchten. le Nizza is Jozet Mazzoli van aanstondj werk te hebben. 't Gouvernement heeft eenen Consul naar l5o meters hoogte gevallen; mal en zot zijn, op hooge ber- d'Argentynen gezonden, voor alle inlichtingen en raadgevingen. Uit gen klefferen en afvallen; elk dacht dat hij morsdood was; Kanegem(W.-Vi.)zi]n maandag 6 huishoudens, 30 menschen, naar den g fd men hoopt hem te redden. Te Argentyn vertrokken. Aan alle huizen van het dorp kwam men buiten 9°cn ^.lJ "7. j n _„_r_ «oe^te« Dm 't laaute Vaarwel »toe te roepen. In Argentyaea zijn weinig Doornijk zijn bij d handelaars C.R. 25 a 3o,ooofr. gestolen^ een goede en sterke inrichting; breederen uitslag in ons vol- gend Nr. Te Thielt is een vrouw tot 26 fr. boet en de kosten veroordeeld, om een oud timberken van 5 eens een 2e maal gebruikt te hebben. China riskeert in hongersnood te komen door de droogte. In Zwitserland is 't dorp Bra- con in brand gesteken door een krankzinnige vrouw. Te Landas, bij Douai, zijn twee kinderen 's morgends dood ge vonden, 's avonds te voren hadden zij heulbolzaad als slaap drank ingenomen. In Engeland vult men d'oorkussens 15,50 a 16,50 17,50 a 18,50 14,00 a 16,00 11,00 a 12,00 3,25 a 3,50 2,27 a 2,79 Masteluin Rogge Haver Bardappelen perjioo'kil. Eieren per 25 Aoter per kilo Ninove, [dijnsdag. Tarwe per 100 kilosfl £20,00 22,00 Rogge 14,00 a 15,00 Aardappelen 10,00 a 12,00 Boter per kilo 2,20 k 2,50 Eieren per 25 2,75 a 3,00 Zble, dijnsdag Tarwe 106 1. 15*00 a 00,00 Rogge 00,00 k 00,00 Haver 00,00 k 00,00 Boter per kilo 2,54 k 3,00 ALLERLESTE BERICHTEN. Tot Oostende is een jonge dienstmeid aan een wreed ongeluk geraakt, bij 'ne Fabrikant in tabak naar den kelder gaan hout kappen; 's avonds met pe- trollicht; een stuk hout tegen de lamp; de lamp omver; haar kleêren in brand; ijselijk gepijnigd en wreed gesteld. De Policie-Commissaris van Quaregnon is aangehouden. - Maandag hebben 2 kerels, wegloopers van Hoogstraten, te Antwerpen op den hoek der Olijftak- en Rotterdamstraten, een groote ruit uit gesmeten, om in 't gevang te zitten, zeg den ze. In Zwitserland richten ze nu Hospitalen in, om de Dronkaards te ge nezen. Te Dantzich hebben Russische en Duitsche matroozen erg gevochten een Russische Kapitein heeft een Duit sche kaaiwerkman doodgeschoten.De wisselagent Bex van Parijs Komt 6 mil lioen te kort. Te Munchen is afge brand de groote gutta-perchafabriek van Metzier, 250,000 fr. schademeer dan 400 werklieden op straat. De Bloem is met neiging tot afslag. De barreel- wachter Frans Leenaert is zaturdag te Eecke verpletterd door den trein ,van 2 ure, Audenaarde-Gent. En juist lag zijn vrouw op sterven. D'Hop staat aller- soberst; er is geenen trok onder; de Var kens te Gent, de Stalbeesten 1 a 1,355 de Varkens 90 a 1,00; de Botermarkt te Aalst was zaturdag zeer fel; in 't begin der Markt 80, 82, om te klimmen tot 88, 9°> 94» 96, 98 stuivers en zelfs 100.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 4