Tazida Spinael Veemarkten. i voren van mij lessen ontfangen in 'tkaartkijken; au zag Bam- Ij HOOlrWOT^IrP H boe er zeer droefgeestig uitop mijne vraag over de rede, JJv/vü W vi vernam ik, dat zijn zoontje, 4 jaren oud, kwam te overlijden; LE CONGO BELGE ILLUSTRE l dit kind schikte niet wel voor 't kunstendoen; op de Foor hisjoiredesa Focdation, geographic, ethzogra van Aalst had Bamboe er zoo hevig opgeslagen, dat hij een jg ernstig vermaan van den Policie-Commissaris had gekregen; Alexis M.G. T 1 v v 1 i Ken boek in 8" 360 bl. met veel platen, kaarten en portretten. 't Is de getrouwe afschildering van den Congo en broeder Alexis heeft aanstonds na d'eerste uitgave van zijn werk de geluk wen schen ontfangen van Z. M. Koning Leopold II. van den Aartsbisschop van Mecheien en ander groot# Mannen. Prijs van dit schoon Boekdeel: Gebrocheerd In Prachtband 3,4o ln prachtband vergulde sneê 4,0o WEG DER GODDELIJKE LIEFDE jj door Kerklceraar St-Alpnonsius de Li- gaori, met Mis, oefening voor Biecht en ommunie, Kruisweg enz. prijs 1,45 in band, roode sneê. DE SLEUTELS VAN DEN HEMEL door den H.Alphonsus en eenige andere schrijvers, prijs 0,40 c. franko 0,45 HOE HEILZAAM HET IS DIK WIJLS TE BIECHTEN. Prijs 0,07 centiemen. Een boekske van propagande. LEVEN VAN D'H. BARBARA, een zeer schoon boekje in 16. Het leven dier ;roote Heilige en Martelares, volgens d'alcude v - franko thuis o.Soe DE OUDSTE DOCHTER DES DUIVELS door s. vanC^h GUCHT^KucfltKhilder te Aalst. dan was Bamboe naar Laken gekomen en had er7 dronken 018 zijnde, den kiemen zoo deerlijk geslagen, dat hij ervange- XVIII. TAZIDA TE BRUSSEL. storven was. En nu wist Bamboe niet waarheên met dit Doorkorven van den haat, trok de oudste dochter des Dui- lijkje. veis te voet naar Brussel; niets vreesde zij; noch ds nachte- iNichte, zoo sprak de kaartlegster, dame Bertran van Hike duisternis, noch de baanstroopers die op die tijden de Brussel, Nichte het oogenbhk scheen my gekomen; ik wist ooenbare wegen zoo onveilig maakten. Weldra was zij op dat M.. Hendrik Van Steenhuffel een zoontje had van drie den Brussslschen steenweg, Hekelgem voorbij, Assche, jaren; onder mijn beleid ging Bamboe dit kind stelen; m Berchem, Lennick en toen de rooskleurige dageraad de top- j zijn kleeren stak hij t lijkje; dit hjkje wierp hij m de vaart, nen der boomen deed blozen, zag zij in de verte tusschen om te doen gelooven dat dit kind by toeval was verdronken; K 3 jt1-w cfo/i Rrnocpl - dan trok Bamboe met t kindje van mijnen vijand naar Hol land toe. Alles gelukte naar verlangen; Bamboe was met 't zoon tje weg en eenige dagen nadien wierd 't lijkje opgevischt. Hoort nu de uitkomst; De vrouw van M. Van Steenhuffel kreeg van verdriet den morgenddauw de kerken en paleizen der stad Brussel. De Landlieden die met 't eerste krieken des dags naar hun veld of naar de stad gingen, dachten niet beter of de vrouw f die daar met een pak aan den arm zoo kloek aanstapte, was een dienstmeid die eenen nieuwen post ging bekleeden. Zoo ook werd zij aanzieB in een herberg, waar zij haren bran- rrr ------ denden dorst ging lesschen, en aan de Stadspoorten waar f een hartziekte en stierf ervan, twee jaren later; Van Steen- 11 :.li.5 Jnnr Ao Vniffol vfAf lpfiffifi p.fiTi nrnfif en kwnnende leven: napemks huffel zelf leefde een droef en kwijnende leven; dagelijks ging hij op d'uur dat 't kindje verdronken was, volgens zijne meening, naar zijnen hof en wandelde dan, in droeve herin neringen, langsheên de Vaart. En heeft hij «ooit geweten, Moei, vroeg Tazida, wie hem destijds een allerstrengste toezicht wierd gehouden door de beambten van 't Oktroi en door de Gendarmen, fi- Zij verklaarde niets te dragen dat rechten moest betalen, liet den inhoud van haar pak zien en stapte de straten van BfHaai "ert klopte geweldig en 't was met bevende hand dit ongeluk berokkend was? dat zij in een der straatjes nabij de Groote Markt aan het - Zeker heeft hij dit geweten, Nichtje! ik zal het u huis belde,waar dame Bertrand, de kaartlegster, woonde. Hoe zou zij ontfangen worden!... 't Was reeds zoolang dat zij bij hare Moei was geweest- Een jonge meid opende; Tazida vroeg of madam Bertrand te bezorgen. Hiertoe kleedde ik mij prachtig aan en begaf sprekelijk was. Ja. Tazida wierd in een rijk-gestof-1 mij naar zijne woonst te Laken. Ik belde en wierd binnenge- feerde kamer gebracht. leid. Na eenige oogenblikken wachtens, een oude dame met ge- rimpeld wezen en kleine grijze oogskes kwam binnen,en aan- stonds meêdeelen. a Twee jaren geleden, ik was droefgeestig, mijmerende en besloot aan Van Steenhuffel een afwisseling in zijn droefheid stonds de vreemdelinge herkennende Nichte Tazida! riep zij. Mijne goede moei Bertran Wat geluk u hier zoo vroeg te zien. Moei, ik ben uit Aalst gevlucht en kom hier zoeken Wraak Wraak Ja, moei, wraak en middelen van bestaan En in korte hevige woorden, gestuikt door de woede, vertelde zij haar gevarendheden. Van Keuliaen, de zaakwaarnemer; Dat hij beloofd had met haar te trouwen; dat hij aldus, valsch en schijnheilig, al haar geld had gekregen en nu als schelm en dief was weggeloopen, haar van alles beroovende en d'oogen van 't Gerecht doende aanzien als medeplichtige. Moei, riep zij uit, tranen van woede stortende, mijn grootste hertzeer is van mij over dien laaghertigen bandiet niet te kunnen wreken; wist ik waar hij was, ik vloog er naar toe en zou hem de valsche tong uit den mond rukken en de zelve voor de verkcns smijten Dame Bertran staarde met trotschheid op hare Nichte en had lust in die wraakzuchtige woorden, 't Mensch wierd oud, en juist lag zij sedert eenige dagen bekommerd met de 2 acht en vermaledijd u' 11 1 1 j1Ii i;„*. ilr kam M. Van Steenhuffel was bezig met de gazet te lezea. u Hendrik, vroeg ik, herkent ge mij niet meer Neen, antwoordde hij, zeer stijf, ik heb de eer niet u te kennen en herinner mij niet u ooit voor mijn oogen gezien te hebben. a Heeft de tijd mij dan zoo straf veranderd, vroeg ik, dat ge deze niet meer kerkent, ^welke gij in uwe jonkheid de trouw hebt beloofd? Mij stuurde mij een beleediging toe, zeggende dat zijn Ouders over mij inlichtingen hadden genomen en gehoord, dat ik een gemein vrouwspersoon was... Dit zeggende, wilde hij mij aan de deur zetten. a Mijnheer Van Steenhuffel, riep ik, wel ziende of de deur gesloten was, M. Van Steenhuffel, het is niet om over mijn gedrag te handelen, dat ik gekomen ben, maar om u eenige geheimen te openbaren; en dan verklaarde ik hem. hoe zija kind verwisseld was met 't lijkje van een barakkenzoontje, hoe bij aan 't lijk van dit arm kind een rijke begrafenis hac gejond, en hoe zijn kind siads zoevele jaren rondzwierf, wie weet in welk land, verdrukt, geslagen, geschonden in ziel en lijf en misschien aan alle ondeugden overgeleverd... Dat is mijne wraak, zegde ik hem; en nu ga ik heên; tracht niet mij te vervolgen; er zqn geen getuigen en voor de Rechtbank zal ik alles afloochenen; derhalve ik vrees u niet, maar ver- gedachte, wie haar zou helpen kunnen en later opvolgen in haar winstgevende bedrijf. En nu was daar juist die schoon gelegenheid. Nichte, zegde zij, gij hebt wel gedaan u tot mij te wen- den; ik zal u de middelen verschaffen om veel geld te ver-1 dienen.Wilt gij u aan 't kaartleggen toewijden Alles wil ik doen, lieve Moei, om in mijn bestaan te voorzien In uw bestaan voorzienneen, neendat is niet ge noeg; ik zal u de middelen aanwijzen om rijker te worden dan voorheên en uwe wraak te voldoen. Maar Moei, de schurk Keuliaen is misschien al over zee Dat denk ik niet; hij zal weêrkeeren na eenige jaren, om zijn schuldeisschers met een kleine percent te voldoen of om hier verdoken te leven... Boomen komen malkaar niet tegen, maar menschen wel O, zie! ik zal niet gerust zijn, of ik moet wreken en hij moet weten dat ik het ben, die hem straf Wees gerust, Nicht; in mijn jonkheid werd ik ook be drogen; en mijn wraak! hoortik zal het u in korte woorden vertellen; 't is maar rond 9 ure, dat de bezoekers komen. Over veel jaren, ik was nog jong en schoon, en bewoonde de stad Brussel met uwe Ouders; dagelijks ging ik naar de Groenselmarkt en wierd er opgemerkt door eenen jongen heer, welke later nog dikwijls met mij sprak, eindelijk mijn hand vroeg en aan zijn Ouders de toestemming ging bidden om met mij te trouwen; de eerloozede trouwlooze! ik zag hem niet meermijn hert was vernederd en verscheurd; een vreeselijke haat doorwoelde mijn hert en een onwrikbaar voornemen van mij te wreken! Een jaar nadien zag ik hem terug, wandelende met een jonge vrouw; ik vernam dat zij getrouwd waren, dat zijn naam Hendrik Van Steenhuffel was en dat zij te Laken een half uurken van Brussel, een groot rijk huis bewoonden. Nichte, ik mag het u zeggen: dag of nacht had ik rust; ik leefde maar enkel om te wreken; dikwijls zwierf ik rond die woning; weken en maanden, ja jaren verliepen; ik was hier reeds gevestigd als kaartlegster en kon op breederen voet leven; Zekeren dag, 't was Laken-kermis, er stonden veel ba rakken: onder andere zag ik zekeren kunstendoender Bam boe genaamd; hem kende ik, zijn vrouw had eenige jaren te Zoo liet ik hem zitten; hij wierd door een beroerte ge troffen; doch ik heb gehoord dat hij er door gekomen is en langs alle kanten rondzwerft, als een rampzaligaard. Och, riep Tazida, kon ik alzoo mijne wraak botvieren op den schurk Keuliaen Dat zult gij, Nichteken, sprak dame Bertrand, als gij naar mijnen raad wilt luisteren... Van heden af zal ik u op de hoogte brengen mijuer kunst van waarzeggerij, b ('t Vervolgt.) JAN CLERKER, door S. Van der Gucht Jan Clorker reeds g ie wereld door; er kannen geen fraaier b bestaan; er is lezing aan voor 'ne g'heele winter pr js 5 35 franko 2?o. ASTEEL der VERDOEMENIS loo fr. te koop in ons Bureelen: DE KROON DES HEMELS, een prachtwerk, elke bladzijde ia goud waard, elke bladzijde; de Kroon des Hemels, een boek allerbest geschikt voor geschenk op Hoogdagen ec op Kermis en Nieuwjaar; prijs 8,00 franko thuis. DE KABIN ET-SEKRETARIS brieven, akten enz. Prijs 1.00 'T MASKER VAN DE WERELD dit boek van over honderde jaren gelezen en ge prezen, met veel houtplaten, Prijs 8,üo De allerheiligste Roozenkrans, 0,16 centiemen. Gelijkvormigheid aan den wil Gods. o,15 c. Waarin men leert gerust blijven ei kalm, in vreugd en in leed, in voorspoed en ii tegenspoed. Hammb, zaterdag. Aardappelen 10,00 4 11,00 Kemp 9,50 4 10,80 Boter per kilo 2,36 4 2,48 Eieren per 26 2,18 4 2,36 Lijnzaad 00,00 4 00,00 Waregem, zaterdag. Op onze vlasmarkt waren omtrent 200 balen te koop gesteld die verkocht wer den aan de volgende prijzen - Vlas, i° kw. per kilo Werk Aardappelen per 100 kilo Boter per kilo Tarwebloem xoo kil *.55 4 ',6S 1,30 4 1,45 1,15 4 1,30 0.35 4 °»5S 8,00 4 9,00 2,18 4 2,30 28,50 4 29,50 ITKIJKJES ROND DB WBRBLD. Griekenland. Het Parlement ligt stil se dert 16 dagen, en minister Tiiconpis is rade loos. Als de meerderheid van 't Parlement niet aanwezig is, zijn de beraadslagingen opge schorst, en 't geval is dat veel leden der meer derheid om ziekte of onpasselijkheid thuis moe ten blijven. Als minister Triconpis begint raad te scheren, vertrekken al de leden der opposi tie, behalve één die de zaken gadeslaat en ,j Nalzoo zwijgt bet Parle ment. 'Enghland. De onderzeesche tannel komt 't weer aan 't daglicht, maar het oogenblik schijnt slecht gekozen, nn dat de Engelschman plan nen trekt om zijne kusten in veiligheid te zetten. Dcitschland. De Kanselier zeide inden Reichstag dat de afschaffing der slavernij niet plotseling mag geschieden, maar trapsgewijze, niet in èéne week of één jaar, maar misschien nog in geen lo jaren. De zwarten moeten allengskens leeren vrij zijn; maar tot hier toe heeft men nog niet ééne beschaving van wilde volkeren gezien buiten den invloed van het Evangelie. Bismark zeide ook, dat het nut der koloniën slechts na langen tijd kan beseft worden. Een Keizerlijke commissaris gaat naar Zanzibar vertrekken. De engel- «che drukpers uit den wensch, aat hij de Dnitschers zal leeren Jzacnter worden en gematigder in die streken.5ggl j- Aubrika. De Republiek der Vercenigde Staten stelt palen aan het inkomen van Landverhuizers... Behoeftigen, veroordeelden, Socialisten zullen voortaan niet meer aanveerd worden, en elke landverhuizer zal 5 dollars inkomrecht betalen, daarbij vooriien zijn van een goed certificaat. Frankrijk. De Kamer bespreekt de splinternienwe krijgswet (God weet de hoeveelste.) Bisschop Freppel heeft toch verkregen dat de Pas toors en Onderpastoors persoonlijk zullen verwittigd worden, als zij met de reserve moeten optrekken meer wilde dat Parlement niet toestaan. Veemarkt van Brugge van 22 jan. ter markt. Verk. Pr. per kop. Stieren 31 Ossen 91 Vette koeien 83 Melkkoeien 33 Vaarzen 108 Fr. 1804475 1454510 2054565 2154515 165 4 380 Brussel, #2 jan. Varkensmarkt. Tentoongesteld 0920. Prijs per stuk op voet, van fr. 0,80 tot 0,90. Brussel, Kalvermarkt, er waren 750 Kalvers, prijs per kilo, levend gewo gen 83 4 1,28. Ter Veemarkt waren 1310 beesten, prijs per kilo, levend ge wogen: Ossen 64 4 90; Stieren 44 4 68; Koeien en Vaarzen 44 4 68. Gent, Er waren 922 Koebeesten; de goede stalbeesten gingen van 85 4 1,30 de Varkens golden van 70 tot 92 c. per kilo, levend gewogen. Veemarkt tan Antwerpen van i6ian. Verkocht vee. Betaalde prijzen per kilo 021 ossen i° fr. 0,85 2" 0,75 3* 0,65 027 koeien 0,75 0.65 0,55 014 vaarzen 0,80 0,70 0,60 oa stieren 0,70 0,60 0,50 237 kalveren 1,00 0,80 0,70

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 3