Tazida Spinael Boekwerken, De ramp te Groenendael. Veemarkten. DE OUDSTE DOCHTER DES DUIVELS een verhaal uit deze eeuw door S. VAN DERGUCHT, KunsUchilder te Aalst, XXI. - DE SCHELMSTUKKEN VAN TAZIDA.21 In een klein huisje eener steeg, nabij de woonst van Ta zida Spinael, woonden Doka en Joris Van Mol, zuster en broêr. Doka was een strijkster van stiel en had veel kalanten, doch haar broeder Joris was half simpel en 't was al zeer wel, als hij behoorlijk eenig huiswerk ken verrichten. Voor zijn zuster Doka zou hij gestorven zijn; en deze, van haren kant, had groote genegenheid voor haren braven broeder. Het ongeluk dier Familie was, dat zij in d'oogen en in de aandacht viel van Tazida. Gelijk de Duivei niets zoekt dan ongelukkigen te maken en menschen in hun verderf te stor ten, zoo ook, degene die men t'Aalst de oudste Dochter des Duivels had genoemd, ze leefde maar om onheilen en ram pen te zaaien, om menschen te verdrukken, te misleiden, te verderven ea te bestelen. De duivelinne zond dus waschgoed naar Doka, en na ee nige weken beschuldigde zij 't mensch van een groot deel lijnwaad achter gehouden te hebben. Doka loochende; doch Tazida toonde haar lijnwaad-boekje; zij kwam met twee val- sche getuigen voor de Rechtbank en de ongelukkige Doka wierd veroordeeld tot 2 maanden gevang en de kosten van het Proces. De onnoozele Joris schreidde zich bijna d'oogen uit het hoofd, als hij zijn zuster naar 't gevang zag trekken, en niet tegenstaande hij nog geld bezat, zou hij zich van droefheid hebben laten verhongeren, indien eenige goede geburen er niet hadden in voorzien. Inmiddels stortte Doka, die zoo on recht veerdig was gestraft, in 't gevang bittere tranen; en zij, die nogtans een struische dochter was, smolt weg als de sneeuw voor de zon. Die maand opsluiting scheen haar bijna een jaar; dag en nacht peisde zij op haren ongelukkigen broeder; eindelijk wierd zij op vrije voeten gesteld en stelde haar aan 't werk, met dubbelen iever, om de schade te herstellen... Doch eilaasTazida had den boozen laster verspreid, en overal waar Doka kwam, was 't zelfde woord: Dat men niets te strijken had!... Niets! Geen bidden of smeeken hielp!.. Die slag was te zwaar;... Doka viel ziek en 2 maan den nadat de poorten van't gevang achter haar gesloten wier den, gingen de poorten van 't Kerkhof voor haar open.. De droefheid had de brave dochter ten grave gesleept. De wanhoop van Goris kende geene palen; gelukkig dat er weêr brave geburen waren, die den armen dompelaar aan trokken en voortshielpen; zelfs was er een bakker die hem in huisnam en leerde koeken,suikerbollen en spekken maken; bijZ09verre dat de arme Joris een kelderken kon huren, waar hij zijn koekskes bakte, zijn suikerspekken, dezelve uitstalde en groote kalandise had van de schoolkinderen... Ze gingen toch zoo geerne bij Joris Van Mol koopen en hadden veel vermaak in zijn eenvoudige gezegdens. Met menig andere misdaad, te lang om te melden, had Tazida haar leven bezoedeld, toen plotselings de Straf voor haar opdaagde. De Zaakwaarnemer Keuliaen was eenige maanden na zijn vlucht teruggekeerd naar Belgenland en had de zaken zoo slim weten aan boord te leggen, dat hij geene vervolging van 't Gerecht te vreezen had. Als een franke stuiver begaf hij zich naar Brussel en leefde er op zijn renten. In Aalst had hij vernomen dat Tazida ook uit die stad was gevlucht; de dood van dame Bertran gelezen hebbende in't Belgisch Nieuws dat zekere dame Tazida de Waarzeggerij bleef openhouden, twijfelde hij niet of Tazida had hare Tante vergeven, om al leen aan 't hoofd van haren handel te staan. Keuliaan hie d dus een waakzaam oog in 't ziel, toen een buitengewoon geval hem naar 't Bureel der Waarzeggerij bracht. Zekeren dag, te Brussel in de Violet ten straat wandelende, zjet en herkent hij eenen Heer, met welken hij vroeger veel in betrekking was geweest, 't Was een Lid der Rechtbank, thans gelast met de zaak van den ongelukkigen Jan Plas- schiers op te speuren en voor te dragen. De twee kennissen drukten zich onderling d'hand en sprekende van 't een en het ander komt de zaak Plasschiers voor den dag en zegt de On derzoeksrechter: Die ongelukkige! hij zal en moet gestraft worden; doch in zijn zakken is een naamlooze brief gevon den. Een naamlooze brief! Gelijk ik u zeg, en de schrijver of de schrijfster van de zen brief is de ware plichtige; spijtig dat men die slechte menschen niet ontdekt, om ze voorbeeldig te straffen! Heer Rechter, sprak Keuliaan, als zaakwaarnemer heb ik 't geschrift van honderde en honderde menschen ge zien; wie weet hoe een zaak soms uitkomt; indien ik? Den brief kon zien, wilt gij zeggen M. Keuliaan. Ja, heer Rechter... Zie, hier is hij. Nauwelijks had Keuliaen zijn oogen op den brief ge worpen of hij herkende aanstonds 't geschrift van Tazida. Als doortrapte guit viel hij echter op zijn plat, gebaarde van niets en gaf den brief terug, zeggendeIk kan eigentlijk niet zeggen, wie hem heeft geschreven; doch eerschendend is hij en ophitsend; de schrijver of schrijfster van dezen brief is de ware moordenaarDaarmeê namen zij hun afscheid. Keuliaen had aanstonds zijn plan gemaakt; het leven van Tazida was in zijn handen; doch ander zaken beoogde hij; om te Brussel op breeden voet te leven had hij nog een rond gevenCken d>t geM 20U de schatriike Tazida hem Niet langer als 's anderdaags rond 3 ure nanoen, stond WaaSlgglrij; m SPleSelstraat en belde aan t huis der Zijn plan was gemaakt en rijpelijk overwogen. Een lakei opende; Mmc Tazida Bertran? Mr, het kantoor is gesloten. Mme ontvangt maar van io ure voor tot 2 ure nanoen. t. ~P/\ weet ik' Vriemi; doch ik kom nit* om de Kaarten te raadplegen, doch als een oude kennis van uwe Meeste- resse, om haar eenige oogenblikken te spreken. £e»jef mij dan te zeggen wie ik mag aanmleden Mr Andreas Keuliaen, rentenier. Goed, Mr, gelief u neêr te zetten. Tazida was juist alleen bezig met ievers een helsch ont werp te beramen, toen de Lakei haar kwam aankondigen dat een zekere lieer Keuliaen haar begeerde te spreken. Keuliaen! de valschaard! de dief van haar geld!... Die nu vrijwillig in haar handen kwam, onder hare wraak, die vree- sehjk zou wezen!.Wraak nemen over dien lagen dief en schurk,was immers hetdoel haars levens... Misschien kwam hl] haar geld teruggeven; zij zou het aanveerden. zekerlijk; doch daarom aan hare wraakneming niet verzaken, „me ,,cht.eenige oogenblikken, prestte hare lippen bimenkomen dCed den Zaakwaarnemer haLWeS7Sdednaardige W» in onder- Tazida was zichtbaar ontroerd; Keuliaen kwam te voorschijn met lachenden mond en bleef op weinigen afstand zijner verloofde staan... Mr Keuliaen Mme Tazida Spinael! Ik zie u dan eindelijk terug Zoo denk ik toch, madam Goed, zet u neêr, en laat eens hooren wat u heeft kun nen bewegen mij met een bezoek te vereeren. Uit vriendsch; p kom ik hier niet, madame delwij;eleDdSChap! na UWC laaehartiSe en bedriegelijke han- 1 T- ^adame> antwoordde de schelm, gij zoudt beter doen al die oude veeten te vergeten en naar een voorstel te luiste ren dat ik u kom doen in 't voordeel van ons beiden. Een voorstel, sprak Tazida bij haar zeiven, opgepast, Keuliaen heeft mij van doen. Laat eens hooren, zegde zij luid. Niets is gemakkelijker, wedervoer Keuliaen, zich ne derzettende, luistert: Toen ik mij toelegde om al uw geld, daarbij begrepen hetgene gij van den Hollandschen Kapi tein hadt gestolen, mij toe te eigenen, was ik genoodzaakt, om tot mijn oogwit te geraken, veel listigheid te gebruiken; onder andere beloofde ik met u te zullen trouwen en u rijk te maken; al zaken die ik niet van zin was te doen en echter veel tijd bij verspilde. Uit zou hedendaags niet meer gebeuren, Keuliaen lazida is zoo onnoozel niet meer... Maar kom toch ter te hoo^c* ®ek°men om miJD geM terug te geven of om mij Noch om het een of andere niet, luistert: ik kom straks ter zaak? Als mijne handelwijze was geslist, ben ik hier ter stede van Brussel komen woonen: Ik leef nu op mijne ren ten die toereikende zijn om deftig door den wereld te gera ken, maar niet voldoende, om op den zelfden voet te leven gelijk andere heeren gewoon zijn te doen, ik behoeve daar toe nog een honderd duizend franken! Een kleinighetd, zegde de kaartlegster spottende. VOOr U. ia. maar tlipf \rr\r\r nllo monrolift- Lm. LE CONGO BELGE ILLUSTRE Dbip0:rtra1t!p8HOfnridal,0n' eeoeraphie. ethrogrt Pnrf&iwL 8 négres- moeur8 et coutumea dea Alexis M?G 06 6t °bjel8 d'échan«e- P" 0nEln ,b<% in 8" 360 bl. met veel platen, kaartea van rifinrnt0"" 'J8 dS getrouwo *fschildering Üïriw g.° 61 broeder Alexis heeft aanstonda uitgave van zijn werk de geluk wei vaD Z> M- Koning Leopold II, v*n Mannen C p 7811 "ecbe'en en ander groote Gebrocheerd 8 VaD ^-hoon Boekdeel: In Prachtband f'J? In prachtband vergulde sneê 4*00 WEG DER GODDELIJKE LIEFDE door Kerkleeraar St-Alphonsius de Li- guori, met Mis, oefening voor Biecht en Communie, Kruisweg enz. prijs 1,15 in band, roode sneê. DE SLEUTELS VAN DEN HEMEL ooor den H.Alphonsus en eenige andere schrijvers, prijs 0,40 c. franko 0,45 HOE HEILZAAM HET IS DIK- WIJLS TE BIECHTEN. Prijs 0,07 centiemen. Een boekske van propagande. LEVEN VAN D'H. BARBARA, een zeer schoon boekje in 16. Het leven dier grcole Heilige en Martelares, volgens d'alcude bandschriften, franko thuis o So a DE PATERS TRAPPISTEN, hun streng en wonderbaar leven, de beschriivini an hun Klooster enz. prijs 0..V c franko thuis. Naar den Hemel, voor hei die lijden, dus voer iedereen, 71 bl. o.ie c. ea per leo of ro genomen, gelijk het boekje der Mis. Ge kunt geea bladzijde van dit opgewekt60 ÜW hert w*ril getroost ei GASTON BLANKAERT, cf d'eers e Binders, ook allermerkweerdigst prijs 1.7.' franko l,9o. _T*e,k°°P in ons Bureelen: DE KROON DES HEMELS, een prachtwerk, elke bladzijde is goud waard, e ke bladzijde; de Kroon des Hemels, een boek allerbest geschikt voor geschenk op Hoogdagen en pp Kermis en Nieuwjaar; prijs 2,00 franko .liUlS. Trouw tot der dood uit den tijd der hervorming, prijs 0,40 JAN CLERKER, u >or S. Van der Gucht Jan Clerker reeds gekend Aboekei uvgaivi a^/uiicuuc. ja, maar niet voor alle menschen, hernam Keuliaen, en het is om deze som te bekomen dat ik mij tot u heb gericht. J Tot mij Wel zekerlijk-, en ik hoop dat gij niet weigeren zult mij l deze kleinigheid over te tellen. Tazida Spinael dacht dat Andreas Keuliaen schielijk zinneloos was geworden! Zij zag niet dat hij geweld zou gebruiken, verre van daar, ook behoefde zij hem niet te vreezen, daar in de naast gelegen kamer zich twee harer dienaars bevonden, die aldaar steeds de wacht hielden als hunne meesteres in onderhandeling was met eenen vreemden persoou, en zij slechts de stem had te verheffen, of het zil veren belleken dat in haar bereik op de tafel stond, maar had te doen klinken,om zich van den zaakwaarnemer te ont maken. Meester Keuliaen, sprak zij half schersende, ik geloof dat gij het niet zeer vast hebt in de bovenkamer, om zoo een dwaze vraag te komen doen! En ik weet niet wat mij weder- houdt van u aan de deur te doen smijten door mijne lakeien, gij die mij voortijds zoo schelmachtig hebt bedrogen! Het gaat echter niet gemakkelijk zijn, wedervoer Keuliaen, u van mij te ontmaken zonder mij de vereischte som te geven!.. Ik kan echter wel bevroeden dat gij aan stonds zooveel geld tot uwe beschikking kondet brengen, maar stel mij eenen dag dat ik het mag komen ontvangen, dit is mij genoeg? 't Vervolgt. In den trein was Mevr. Birnson van Kuregem, met haar kind van io maanden. Op 't oogenblik der ramp, bijna allen die geen letsel hadden, «amen de vlucht, behalve de Priesters, de Genees- heeren en hier en daar een moedig hert.Mevr.Birnson haar twee beenen waren verpletterd; haar kindje dood!... De twee beenen der arme Moeder moesten afgezet worden... Aanstonds bij het -ji o. »<u uor uuciu jan uericer reeds 1 lo wereld door; cr kunnen geen fraaier dookcr bestaan; er is lezing aan voor 'do g'heele winter pr.js 2 25 franko 2'o. Hammb, zaterdag. Aardappelen lo.ooan.oo Kemp gt$0 IOf8o Boter per kilo 2,72 k 2,96 Eieren per 26 i>gi 2,18 Lijnzaad 00,co k 00,00 Tarwebloem roo kil 28,50 29,50 Warbgem, zaterdag, üp onze vlasmarkt waren omtrent 300 balen te koop gesteld die verkocht wer den aan de volgende prijzen vi" -0,*~ 1,90 a 2,00 1,70 k 1,80 1,40 a 1,50 o,$o a 0,00 7,50^9,00 2,40 k 2,90 Vlas, i° kw. per kilo >2* Werk Aardappelen per 100 kilo Boter per kilo Veemarkt van Brugge van 5 feb. Stieren Ossen Vette koeien Melkkoeien Vaarzen 18 12 Fr. 089 77 1 97 82 18 13 13c 1 116 1 Brussel, 12 feb. 200 a 520 220 500 225 k 500 150 k400 - vr T entoongesteld 0700. Prijs per stuk op voet, van fr. 0,87 tot 0,97. Brussel, Kalvermarkt, er waren 6co Kalvers, prijs per kilo, levend gewo gen 87 a 1,32. Ter Veemarkt waren 1190 beesten, prijs per kilo, levend ge wogen: Ossen 66 k ga; Stieren 46 a 701 Koeien en Vaarzen 46 70. Gent, Er waren 783 Koebeesten; de goede stalbeesten gingen van 99 k 1,35 de Varkens golden van 80 tot 93 c. per kilo, levend gewogen. Veemarkt van Antwbrpbn van nfeb. Verkocht vee. Betaalde prijzen per kilo 162 ossen i» fr. 0,8 107 koeien 0,78 094 vaarzen 0,82 23 stieren 0,70 033 kalveren 1,07 2" 0,75 0,68 o,7S 0,60 °,95 5' 0,65 0,55 0,65 0,50 0,85

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 3