Rampen Misdaden Ongelukken. ESKS5dtrirz Roomennaar Roomen ZELE. Sedert 16 februari is aldaar verdwenen Bene- dictus De Bock, zoon van Franciscns en van Godelieva Oste; eerst dacht men dat hij te Brussel was by zijn familie; doch daar weten ze van niets en de Familie verkeert in de grootste onrust; 't is een rondleurder van stiel, lang 1,72, grof van gestalte, rond van wezen, bruin oogen. blond haar, zonder baard, gekleed met eene bruine vloeren jip, bruine broek met vierkante streepkes, platte muts, rood gestreept bemd, grijze gespotterde kousen en aan den hals een rood gestreep: foulaarken... Die iets weet van dien jongen rond leurder. d'Ouders wenen te Zele Kouter en groot is hun onrast en achterdenken. RONSE. De genaamde Neckebroeck is zondag nacht in een twist op den iteenweg naar Nederbrnkel desr d>-ie personen zoo erg mishandeld geweest, dat hij in onrustwek- kenden toestand verkeert. Het slachtoffer werd omtrent middernaeht door voorbij- MEENENEen bende jonge dieven is ontdekt, hun pratijk was de boerenkarren op de markten te bestelen. Er is eenen by van 15 jaren, die nog zijn Eerste Communie niet gedaan heeft... Dat d'Ouders toch letten op hun kindersl D'ander week was er nog te Brussel een moeder die schreeu- dege gelijk een klein kind, omdat haar bedorven zoontje naar Hoogstraeten moest. POPERINGE. De brigadier der gendarmerie en zijne manschappen hebben weer eone bende van konyneodieven ontdekt. Vier der kwaaddoeners zitten reeds achter de grendels. Ziehier hoe de zaak aan het licht gekomen is. Vrijdag was eene vrouw met eenen korf konynen naar de markt gekomen om te verkcopen Eene andere vrouw, bij welke een konijnendiefstal gepleegd was. was insgelijks naar de markt gekomen om hare gestolen beestjes op te sporen. Zij ontdekte ze in bezit der eerstgemelde vrouw. De konijnendieven wonen allen langs den kant van don mk.nn rlan C^<ik>iimn!pn An dpn l.or-nhoftlt- Ruiten de drachten hielden, uitsluitelijk over St Pieterskerk... En wat moet die Kerk niet kosten van onderhoud I die Kerk,de glorie en de eer der Christene Volkeren Gedurig is er werkvolk aan bezig; de groote stellingen worden verschoven van d'ean kapel naar d'ander; en dit dak, zoo groot als een dorp!... En d'ander kerken en gedenkstukken van Roomen!... Daarvoor had de Paus zijn Staten; om Roomen weerdiglijk als Hoofdstad der Christene Wereld behouden, is er voor sommige zaken i een geldrecht geeischt van de Personen die kunnen be talen... En na den roof der Pauzelijke Staten is St Pie- ters-Penning ingesteld... De Vrijdenkers en de Socialisten vallen daartegen uit; dien rijken Paus! schrijven ze; dien rijken Paus, met al zijn millioenen En volgens de gewoonte der godde- loozen, ze liegen gelijk de vogels vliegen... Alsof er te Roomen schatten opeengestapeld waren Zoo, voor 1848, wekten zij d'hebzucht op De Kloosters moesten er aan! d'armoede was dan weg Elk vond genoeg om rijk te zijn Men zou opkomen gelijk de dag!... Er wierd geluisterd naar dien dollen praat, en wat vond vier aangehouden dieven, is de gendarmerie er nog scheidene andere op het spoor. In de kleine H.Drievuldigheidskerk t'Eisene zijn gedu- rende den nacht van zaterdag, dieven binnengedrongen en hebben er een aantal vorrwerpen gestolen. - De policie van Rousselare heeft dijnsdag avond - een persoon van Kortrijk aangehouden, die in de Rum- bekestraat een zak haver van 85 kilos van e«ne kar had ST-MARIA-HOOREBEKK. In den nacht tusschen maandagen dijBsdag laatst, hebben stoutmoedige dieven gepoogd in de kerk van St-Miria-Hoorebeke te breken. Het schynt dat zij geeoe de minste keBnis hadden langs welke deur zij het best konden ingeraken. aangezien zij de deur hebben opengebreken die naar den teren leidt en hoe genaamd geene de minste gemeenschap heeft met de kerk noch met de saki istij. gestolen, behoerende aan eea koopman van Ingelmun- Volgens het schijnt, hebben zij veel geweld gebruikt om ster. Het is een gevaarlijke oud-veroordeelde, twne andere kloeke en zware buitendeuren open te breken, Donderdag nacht v. d. w. is te Thourout eene langs dewelke zy in de kerk konden geraken, aangezien moordpoging gepleegd op den jachtbewaarder Joseph j «e Kerk, voor de Goede Werken, voor de Noodlijdende men er nog sporen van vindt, langs de kanten in den ardui- Debever. Een vuurschot werd door het vensterraam en Christenen... Ons gelukkig achten dat wij mogen en neomuur. de gordijnen gelost; de loodkorrels zijn in het bed ea j kunnen geven. Al hunne helsohe pogingen zijn gelukkig nutteloos ge- den muur gedrongen, maar gelukkiglijk is de lading j 5,1 Pieterskerk, tot wederomziens boven het hoofd der echtgeaotea Debever gevlogen en het lood is tegen den muur plat gedrukt. 't Is vrijdag, 6 ure 's avonds, we zijn aan den Scala Woensdag nacht is eene diefte van 500 fr. gepleegd 1 Sancta;... veel Volk; rijk Volk; Heeren en Mevrou- i» het bureel van het Hotel de Bruges, gehouden door i wen, ook Burgers en Werklieden... De tranen komen den heer D'Hondt-Hoste, te Blankenberghe. j m^o<^dsmen die Godsvrucht jiet;...^deze ^Trap- T'UKKEL zijn dyDsdag nacht by M. Leaaire twee boeken, handschriften en weinig of geen geld Dien rijken Paus!... Als de Paus giften ontvangt, be ter dan iemand weet hij ze te besteden, nooit voor zijn eigen, altijd voor 't Christene Geloof;... aan de vervolgde Priesters! aan de Noodlijdende Christenen! aan de Voortplanting! Voorde Verspreiding van het Geloof hebben de Pauzen dikwijls sommen geleend,voor welke zij jaarlijks 300,000 gulden intrest moesten op brengen. O St Pieters-Kerkja, hier is 'tgoed en zalig deze overwegingen eens te maken.... Edelmoedig zijn voor weest en de schade is zeer onbeduidend. EEKLOO. - Donderdag van d'ander week is aldsar in gestort met een gedruis alsof de wereld inviel, een magazijn van M. Karei Goetbals, dat men opbouwt en reeds volmet- selt was Een geluk met een oageluk. dat het onder den aoen was, ale al 't Werkvolk aan de noentafel zat. GENT. Is 't waar, dat er daar altijd straatverkens gooien met steenen in den day, naar de glasramen van St- Jacobskerk Is 't waar dat ze feesten ge»en met medewer king van 't Leger, voor arme Eerste Communiekanten, doek peerden gestolen. RONSSE: - 't Zyn de twee lappers Ru.yflelaert en Mas- tyn die Neckebroek mishandeld hebben, zonder eenige rede; &IU5 -au UCgCI (VU! Al HiO LiQIfllD V/UluUiBUIïftBMVtfu uvvn meest voor die uit de Stadsscholen, die te Gent zoo slecht eerst tegen de bazinne uit t Strop opgestaan, en dan op - - - 1 -»■ij_.i_i._i1Een der aanranders is aan blijven,en ook voorde civiele Eerste Commuuiekanten? 't Is maar dat dit grove puntea zijn WONDELGEM - Wel, de leelijke helsche tangen! nu hebbea ze d'anderweek gestolen donderdag nacht in de kerk aldaar: en zijn ée Philistijnen niet ingebroken langs een ge schilderde kerkraam, zo» dat dit kostelijk stuk geschonden isf BRUSSEL. In d'Accolaystraat is zekere M. P. voor 3o,ooe fr. be8tole» door zijn schoonbroêr V. die ermeê naar den Argentyn is, denken zo toch Maar onrechtveerdig goed gedijdt niet; ziet eens Piëment 't heeft in Italië gestolen over de 5oe millioen van kerk en kloostergoed; en Italië en Pièmont vergaan van armoede. LAKEN. O die iugratte leelijke prii Een inwoner straat de stekelverkes zijn eerste lijfstuk niet. pen, van Pilatus zijn Paleis, Ons Heer, de Verlosser, heeft ze beklommen vcrscheide malen, op de dagen zij- ner Passie, na de Geesseling en de Doornen Krooning, I om aan 'tjoodsche Volk van op die heogte vertoond te j worden... O Heilige Trappen Wie zou niet met eer bied, met dankbaarheid en ontroering er met zijn kniën op kruipen!... Van 't Lam Gods, het Duurbaar Bloed is er op gevloeid; en nu komen de tranen der Christenen de oneindige verdiensten van dit Goddelijk Lijden inroe pen Dit bezoek naar den Scala Sancta is van 't hartroe- rendste dat men kan uitdenken, 't Is met een vertee- j derd en diepgetroffen hart dat men, na de beklimming, in de Sancta Sanctorum, die oude Pauzelijke kapel gas i overwegen en bidden voor een vermaard Christusbeeld uit de IXde eeuw En nu begon het niet te regenen, maar water te gie- Ein- ÜP 17 DAGEN. 5 ST PIETERSKERK. f Nu hebben wij de kapel van den H. Sebastianus, j' en in den mosaïek de Marteldood van dien Christen J Held, volgens de schilderij van den Dominiquin In de twee volgende kolommen is rechts, 't graf van Leo XII, Paus vab 1823 tot 1829 en Christina, Konin- gin van Zweden, die de ketterij van f Luther afzweer te ten,dat de Plaats van St Jan van Lateranen aan een zee der Herrjstraat neemt in zyn huis een landloopster op, van Inspruck, Oostenrijk of Hongarië, wij willen er af zijn; geleek;... door de druppelen zagen wij van verre een 1O jaar V D. eD korts nadien steelt ze in zijn huis een zil- ,jan ra#est ze Kroon e-n Scepter afleggen, ze wist dat op schemering van den Tram; doch geen middel eraan te ▼eren horlogie en keting. D»«h 't is korten oremos geweest; TOorhand, doch ze verkoos d'eeuwige Kroon, ze kwam geraken; zelfs riiks Romeinen die hun rijtuig drij stap- ze zit al vast en gaat naar 't Pensionnaat waar een nonaer» i naar Roomen. leefde er als een Heilige en stierf in 1689. pen van daar hadden, moesten blijven wachten. op de deurkes st at. i JJ- rr1 WATERLOO. In do Statie alda r, d'ander week woensdag de brave bediende Hendrik Bergmans, de borst 1 kolom uit den tempel ver lotterd tusschen 2 waggons.. Hij ziet grouwelijk veel j dg 13<ie eeuw, een meesterstuk deze kapel is omringd taaiken;... daar spraken wij met verscheide Romeinen, af.. Kunnen ze dat aanhangen van waggons niet min ge van Relikwiën. o. a. met eenen Beeldhouwer; hij kende Belgenland; hij ▼aarlyk maken? Eindelijk, hier is de kapel dclla Piëta, een soort van BRUSSEL Zondag avond, hebben 3 jonkheden op Graf waar de Romeinen graag komen bidden della d'Anspachlaan gereden, ais of z'op 't Laatste Oordeel moes- Pjeta: Ons Lieve Vrouw die het dood lichaam van ha ten aankomen, in vollen draf; op de Bronckereplaats reden j ren God-Zoon op haren schoot ontvangt Michaël zy een vrouw omver en aan de Noordlaan eenen heer Angelo heeft dees H. Graf gebeiteld, als hij 24 jaren Daar was 't zotten spel uit en de drij voltijeurs wierden naar oucj was_ Michaël Angelo, dat groot vernuft Ge ziet Felle mannen, zegde hij, en groote bifstukken in Bel- 'tPoliciebureel gebracht. t op dit Moeder-Godsbeeld 't verdriet, de maagdelijke genland; en hier kleintjes, zegden wij, bitter kleintjes, LUIK. Een advokaat, van sleehten raad, 8000 frank, schoonheid, de verhevene onderwerping, de manhaftige piccolini;... gevraagd of hij geen Vlaamsch kende och wegyecijflerd met klauk, van eon zijner kliënten, doch heeft opoffering neen, één woord had hij onthouden en 't was een halve reeds de loon der slechte venten, is versast en zit vast. >t js gCdaan, wij zijn de St Pieterskerk rond en zoo vloek!!! dit woord had hij zoo dikwijls t'Antwerpen ge- Q Die moord! Masquelier heeft zijn j zouden wij al de Basilieken en de groote kerken van hoord dat het in zijn hoofd was geprent... Wij verbeter- Jj Q 0811 schelmstuk bekend, 't m -nster dat hij Roomen moeten rondgaan en van stap tot stap meester- den het zooveel mogelijk, zeggende dat alleen zatte, on- is! die brave vrouw zeo wreedaardig stukken en meesterwerken aantreffen. Elke kerk van beschofte en onbeschaafde menschen dit woord in hun- was 7 maand in Antwerpen geweest voor de Tentoon stelling;... er wierd gesproken van die schoon marme ren beelden, van de sluiers door welke men de beeldeo kon zien; in Italië noemen ze dat Commerciewcrk die sluiers worden gegoten en over de beelden gehangen... ombrengen! Een der kennissen van Masquelier had hem beklapt: doch de onmensek zegt dat zijn medeplichtige is August Peeters, 3d jaar, baVker, geboren te Lokderzeel, maar wonende te Boom... En verder scbijnt het dat men te doen heeft met eea dievenbende, waar ook vrouwen deel van maken en dat een vrouw aan Masquelier zeu aangewe zen hebben waar 't geld vaa Moederke Hellemans zat. Men onthoude het wel: d'Ondeugd, d'On- "tocht, de vuilknosseldery maakt de men schen wreeder als de wilde dieren uit de bos8chen en uit de woestynen BOOM. Masquelier schjjnt nog aan 3 moorden plich- tigtezijn; Peeters blijft bardnekking leochenen; moorde naars zijn noggrooter leugenaars dan de vrijdenkers... Er moeten meer bewijzen tegen Peeters zijn, dan do beschuldi ging van Masquelier... Te Boom liepen Zondag de geruch ten, dat nog 6 persenen gaan aangehouden worden. Hbyst-op-dkn Bero. De dieftens temen hier in deze streek eene grootere uitgebreidheid als voorheen, zeo is het bijna wekeljjks dat mon steelt of wil stelen. In den nacht van lotot li meert stool men ten n&deele van L. Marris, van Schrieck, negen balen guano (waarde van 161) fr,) gela den op een gesloten wagon, in de statie van Hejst-op-den- Berg. Het slot had men met een breekijzer opengebroken; alhoewel men naarstige opzoekingen doet, zyn de daders niet ontdekt. In den nacht van ld tct :5 meert, brak men in 't bakhuis van F Renap, te St Alfons-Goor (Achterheidek daar Ln 't bakhuis hadden zy kiekens meenen te stelen, doch F. R. had hun te gauw geweest en had zyne kiekens op eene meer verzekerde plaats te slapen gedaan Rcomen is een museum; sinds eeuwen en eeuwen heb ben de grootste vernuften voor den luister van 't Chris tene Roomen gewerkt. Laat ons een weinig in de middenbeuk blijven staan; ziet eens in die hooge hoogte, boven die marmere ko nen mond hebbenjmaar toch,wij waren beschaamd voor ons Vaderland... Brrr! dat vloeken ze moesten het overal verbieder; in elk huis, in elke herberg, die prijen en die verkens berispen en 't huis ontzeggen, als ze dur^ ven God lasteren... Zulk hert moest men hebben, en op lommen die bloemen en kransen in de vout gewerkt! veel plaatsen't wordt gedaan... Ziet, die pilasters van marmer, tusschen de diepe en Wij reden voorbij't Quiniraal, dat Paleis door der prachtige kerkramen; die kransen van bogen, in mar- zoon van Victor Emmanuel bewoond, iets dat 't Chris mer van verschilligc kleuren, ja zelfs met vergulde lij- tene Gemoed diep kwetst;... dien avond zagen vrij oi nen en versiersels; dit alles glinsterend en schitterend den Corso een verlichting met elektriek; wij hoorden cr in een volmaakt akkoord; niets dat d'oog kwetst in die j een Militair Muziekspelen;... in een kerk nabij h<t verbazende reusachtigheid; daar, aan elke kolom, hebt Posthotel was 't Gedurige Aanbidding tot 9 ure;... tenö gij de Stichters der Kloosterorden, de groote Helden s ure was er een Lof geweest eenige Lofzangen, fet van 't Chiistene Geloof; inde verte ziet gij den Outaar Volk dat luidop bidt en 't Venerabel blijft uitgesteld 'ot van 't Graf der Apestelen, waarop 't licht valt van dien 9 ure... Veel licht op en rond den Outaar aandoin- bijna eindeloozen koepel... En verder nog, zoo wijd uw i lijke devotie!... Dan, kort bezoek naar 't Hotel Casro- oogen reiken, dien hoogen Outaar, St Pieters-Stoel, de lium, aan de Piazza Venetia, waar wij veel kenni f;eo groote Kerkleeraars... Rechts, links, voor u, tusschen zagen, uit Oost- en est-Vlaandercn o. a. de •\<j,w de kolommen, prachtige Outaars en Kapellen, meester- Schrijver van 't Belgisch Lourdes, de man van Ooslak- lijke beelden in den fijnsten marmer...O St Pieterskerk! keren H. Kerst... D'Hollanders waren in dit Hotel u St Pieterskerk gekomen en verscheide Belgen hadden moeten oW:ra- Er zijn daar rond de 40 groote Outaars; O.L. Vrouw- i men... Geen roozen zonder doornen; 't eerste plan was Kerk van Antwerpen is juist half zoo lang als St Pie- de Reis naar Napels; de baas uit't Hotel had ziinJk; terskerk... De buitenmuren van St Pieters zijn zoo dik i mers aan Hollanders verhuurd; Napels bleef in Je'v n, als de Dender breed is... De Domkerk van Keulen be- en wat verhuurd was, moest toch afgestaan wol len slaat 6166 vierkante meters; St Paulus van Londen i Rond 9 ure, Piazza della Pace, numero otto;... elk/'ne 7875; de Kathedraal /an Milanen 8406 en St Pieters- goedenavond... Tot morgen, aaturdag, de laat.te'^e'f kerk 15160!... Er zijn Protestantsche geleerden ge- dag van ons verblijf te Roomen... De Polakken ga;in in weest, uit Zweden cn Noorwegen, die, terugkeerende j St Pieterskerk cn bij den Paus; dat Volk zulk" wij uit Roomen, in hu:i land Conferenciën gaven, Voor- i zien en vergezellen... ('t Vervolgt}.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 2