Rampen Misdaden Ongelukken. Roomennaar Roomen AALST. 't Scbijat dat er geca vakantie is voor de Kerkdieven.;. Zaterda* morgend boorden d'Aalstenaars met schrik en groawei, dat er wcèr dieven geweest waren in hmn St Martenskerk; langs de venster van St Joaefs-Autaar gekomen op verscheide Ontaren gcsnaffcU, aan den hoogen Outaar in t klein Tabernakelken willen dringen, maar niets gevonden, niets meêgedragen dan de rnige schelmachtigheid van hnn leelijk werk. Zelfden nacht is er ingebroken in de kerken van Erembodegem en Denderleemw, zonder er iets van weerde te vinden... Alles wordt wel geborgen en vlijtig bewaakt. DENDERBELLE. Verlcdene week woensdag nacht, zijn er hier ten nadeele van Frans Uyttersprot, molen, straat, 4 hoenders en eenen haan gestolen; bij Loais Lenssens en Frans Helman, kapellestraat, hebben de dieven ook een be- aoek gebracht; bij den eersten zijn gestolen 11 hoenders en eenen haan, bij Hofman 2 konijnen. De daders zijn tot hiertoe onbekend. G ENT. Twee Pompiers die brandstormig waren van het nat, hebben in een herberg eenen Policienaan grauw en blauw verweten en de kleêren van zijn lijf geschenrd. - Een driemaster, d'ander w nit d'havc van Sent naar Terneuzen varende, is te Wondelgem bijna tegen de brug gebotterd op het oogenllik dat de ijzeren weg er voorbij moest. Zonder de hruogedraaiers waren er groote malheuren. —2 olifanten zijn j d'ander week op St Pietersplein op de vlucht gegaan, doch konden bijtijds ingehaald worden. j Sr.CO N V O I S Het convoi heeft gemankeerd, zatnrdag t tusschen Antwerpen en Dendermonde, nabij de Statie Baas* f rode-nord; twee waggons geladen met glncose zijn ontriggeld. 1 Wij hebben enze lezers ingelicht over de kerkdieften te 1 St Amandsberg en te Gentbrugge gepleegd. De twee plichtigeo zijn thaDS gekend en worden nverig door de pclicie opgezocht. Ziehier "bnnne namen en hunne persoonsbeschrijving Fr. sche frontieren met zware pakken op hun schouders; ze waren Opgeleid door zekeren B herbergier te Koekboven; van weers kanten zijn er lichrclijk gekwetst. De opleider is vastgehou den; hij was gewapend mer 'uc revelver van 6 scheuten, BUITENLANDS. In Beneden-Oostenrijk, te Payenbach, is een berg van sneeuw, 500 ellen breed, nelrgevallen en heeft een groot bosch vernield... Als er maar geen huizen rondstenden! Te Roomen is de ellende zoo groot dat reel volk een schuilplaats gaat zoeken in de Catacomben. Te Labadie, Frankrijk, aan d'Alpen heeft een jonge dochter op 'ne jongman ge schoten, dat hij doodziek in 't Gasthuis ligt. Te Viarmes, bij Parijs, is een metser 8 meters diep begra ven ln 'ne steenput, welken hij maakte.... G'hoort dik wijls van znlke droeve gevallen. Te Montpellier is de theater andermaal afgebrand. Over Norfolk, in Engeland, is een wreede windhoos gekomen, met over- strooming.In g'heel dien traktus is een wreed tempeest. In Amerika is de stad Savannah afgebrand zatur- dag nacht 't vuur was begonnen in een garenwiakelke, weldra waren 50 huizen in laaie vlam en 't vunr zette gedurig voert; al de groote gebouwen, zelfs de prote- stantsche kerk, liggen in puin. Men rekent 't verlies op 1,500,00c dollars. Een dollar is 5 fr. In Pitsburg, ook Amerika, is de Fabriek van M. Hubbards afge brand en over Virginia en Maryland heeft een hevige storm gewoed; veel zeerampen taST.jjS leurdergrijsachtig cmj» br«i. W,LOURDES. - Bedevaarten in 1889. li.:... ..in. tiripnJ.n Mir-i. i aleo/aprt .111 kleinen ronden hoed, en zijne vriendin Maria Calewaert, 42 j blond van haar, bruinachtig kleed. Zij spreekt Vlaamsch en 1 Fransch. W est-Vlaanderen. Donderdag nacht van d'ander week hebben z'ingebroken in i de kerk van Certemarck, 't is te zeggen willen inbreken. Maar de Sacristijdeur weêrstond en de dieven zijn gevlucht. Te i Rousselare, wijk Scbiervelde, Pieter Van Haelewyn ging vogels schieten met een jachtgeweer; 't geweer sprong; zijn hand was erg gekwetsten zijn arm is moeten afgezet worden. Rond f öixmade hoort men veel van konijneadieften Donderdag nacht zijn er 8 gestolen bi] Bésirè Castelein; daags te voren had hij 20 schoon konijnen verkocht en geleverd... 't Is nog een t geluk met een ongeluk. Te Thielt, den verjaardag der mcord op mad. weduwe De Ladder, heeft de genaamde Blon- j deel, bijgenaamd De Bakker in een herberg nabij de statie van f Thielt. eenen messteek in den rug gekregen. De dader is ge kend. Vrijdag is te Ingelmnnster afgebrand de bakkerij der 1 kinderen Snauwaert. Schade 2000 fr aan gebouwen en 2500 I aan bloem, alam en meubels en de dochter des huizes die op j t zicht der ramp in een zware langdurige onmacht is gevallen. ROLLEGEM. Men zou zeggen dat de roode haan 1 over Bellegem kraait 1 In min dan een jaar heeft bet 7 keeren -;£»rand. De voorlaatste week was Let te doen op de hofstede l»t voond door zekeren Van Neste, die er tnz2r sedert Baafmls - gekomen was, en '.oebehcorende aan Camiel Dedenrweer- J ■J -'. Ten 12 ure van den nacht stond het gebouw geheel en j sch in brand; de bewoners 2Ün eruit geraakt, iaaar j1 de eieren, kce, kalf en zwijn, 2ijn in den brand gebleven. Alles was verrekerd. De oorzaak van den brand is onbekend. RUDDERVOORDE. Een landbouwer dezer ge meente, is zaterdag nacht vertrokken metal zijn goed, zonder het minste speor achter te laten. Op zijne hofstede vindt men maar eenen hond, twee katten en wat bont meer. Koeien, varkens, eten, alles is weg. Zijne kiekens had hij te voren verkocht. Hij ging nu Amerikaansche kweeken, had hij gezegd. De waakzame Policie van Heyst op den Berg, heeft in de eerste weck van April, een dief van de ergste soort gevat, te weten de genaamde J. V. C. landbouwer dier gemeente; meu heeft daar gestolen voorwerpen ontdekt, die over een jaar en t later, met inbraak geroofd werden; veel landbouwersgerief, aardappels, enz. Men heeft hem r.aar Mechelen overgebracht, en 't is te hepen dat d= Justicic nog meer geheimen zal ont- j dekken en zuike mannen voorbeeldig zal straffen. BRUSSEL. Maandag achternoen is op den hotk der Chartieusen en Artevcldestraat, een vrouw van 65 70 jarea t «verredeD. Het eerste wiel ging over baar licbaim; de koetsier i jsicld in en nogmaals reed 't wiel over 't lijf der arme vrouw. De koeteier zal er regenvliegen. Hij reed veel te rap, iets dat aan den omdraai der straten streng verboden is. N Y V EL De kindermeid van den heer Journez, sub 1 stituut van den pioknrcur des konirgs, alhier, stond raturdag aan een venster vzn het eerste verdiep, met ccd kind van I4 maanden op den arm. Het meisje boog zich OHVOOrzichtigli|k voorover en bet kind ontsnapte uit bare armen en viel van een i hoogte vzn 4 tot 5 meters cp de binnenplaa.s. Het ongelukkig wicht beeft neg tot 's anderdaags geleefd. BERGEN". Ei, de dijk V3tr Bergen op Condè is door- j gescheurd; de wa'..c:3 stroomden vac 2 metershoog de wereld in, buizen en bonnen wegspoelende; een vrouw is met haar kinderen bijna verdronken. L - HOLLGGNE-AUX PIERRES, in de Walen, z'hadden daar zondag een kavaikade ingericht, voor een oud'Manuekenshuis j en hoogc wagens gemaaktde Fort;fika-tien der Maas er zat daar veel Veis op; eensklaps er valt 'ne mao afbij is dood Het was'ne iiaas'che werkman, vader van Faxilie. 4,'* j. K E R K D IE Y EN.— Rond Aulwerpen zijn verscheide Parochiekerken bestolen, o. a. rondag r.acbt vie! er een bendt f op de kapel var> St Lambertui te Looibrcek, f'ccb ze wierden verjaagd docr de Policie. rüf* CÜNTICH. Vrijdag avond, zekeren Syskcr.s, schipper van jj Wes-.'-.;i.sprong van den trein naar Turnhout, voor dat het j! Convoi stil hield; hij viel op dc. rails, waar een lokomotief op versast v ierd.Syskens h;eft de tijd niet cp (e staan;... oei, de 1 zware wielen fr.den over zijn lichaam... Hij is dood I Hoever is de aarde van d'eeuwigheid Dikwijls maar een half minntje. MhRKXEM. Dijnsdag d. v. wt. bij dt Weduwe Pauwels, een zak bloem valt terug in 'j ophalen, en juist op 'ne werfman die zijn ribben gebreken had. En op 1 j keeren is dat 8 kreren -ioaielijfc. MERXPLAS. Er ïs gevechten in dea nacht van zater dag tot zondag; een bende smokkelaars van tabak, tegen gen- dartr.s en douaniers; 16 manschappen kwamen van d'hoilzad 77rV A niw7orr\nr\ langs LaSalctle. Lourdes. Parayle U H rit wc"yJC'i) nja| van 29 april tot 11 Mei. Men blijft ook to Reims, Dyon. Cello on Toulaux. 't Is do eerste maal dat w.cn Salette erbij voeg'; 1s\c26S Ir.. 2de 191. 3de 148. Hoefd- direkleur M. Van Os-De wolf, Antwerpen. Inschrijving in ons Bureel. Uit Bergen en Charleroi. r0urdeï%Kit; Paray le Monial. 13 tot 24 Mei 1ste 18o, 2de 12>, 3de 87 fr. Be lijsten werden gesloten den 3o April Doch we verzoeken zoo gauw Mogelijk van te teekenen.Hcofddirekteur E. H Vereccken Pastoor van Koekelberg, inschrijving in ons Bureel' Die de lijst dea voorwaarden begeert, gelieve ons lo schrijven. OP 17 DAGEN. St-Pietro in vincoli, de Boeien van §t-Pieter... Een prachtige kerk, zoo groot als St-Martens van Aalst, in 553 gebouwd, in 1503 vernieuwd en in 1877 gansch her steld; 5 arkaden en 3 hooge beuken; 22 antieke kolom men, waarvan 2 uit zuiveren graniet, de Vout gansch geschilderd door Fentana; dat is wonder, in die kerken van Roomen; rondom u, al dien rijkdom en kunst van marmer; omhoog, eer. verrukkelijke schoone schilde ring. In de kerk komende, op uw linkerhand is een Ka pel, afgesloten niet hoog traliewerk daar berusten de boeien met welke de H. Petrus aan voeten en hoofd was vastgeketend te Jerusalem op bevel van Herodes; men weet dat een Engel des Hemels hem 's nachts kwam verlossen; 'tzijn dikke grove schakels, tc samen 5 voet; langs weerskanten is een groote kram voor hals en voor voeten. Die Boeien zijn gesloten in een kas, met 3 verschillige sleutels; de eerste berust bij den Paus, de andere bij den Kardinaal Beschermer dezer Kerk, en een derde sleutel is toevertrouwd aan den Abt van het Klooster aan deze kerk palende... In 436 wierden deze Boeien door Kcizcrinne Èudoxia naar Roomen ge zonden. Wat men toch gepoogd heeft, om 't Woord Gods uit de wereld te houden! nauwelijks begon Sinte Pieter te preêken, of hij wierd gevangen en vastgeketend als een wild gevaarlijk dier uit de bosschen... Daar zijn ze nu, die eigensteketingen, die Boeien! In deze kerk zien wij eenen schoor.cn Outaar van het H. Kruisbeeld.... 't Is in deze kerk dat Paus Pius IX Bisschop gewijd wierd in 1827; om de bekeerde Zon daars te vereeren heeft men in deze kerk eenen Outaar gesteld, een kapel voor St-Augustinus; de H. Augusti- nus wierd bekeerd door de gebeden zijner Moeder e» het lezen der Brieven van Apostel Paulusjia deze kerk staat het Meesterstuk van Michaül Angelo, zijnen wereldbe- roeinden Moyzes... Hcere Dominus, ge wordt koud van bewondering als ge dat ziet; Lippen, dat de baas uit de gebroken ruit hier moest zijn, hij was met geen tien kanonnierspeerden weg te krijgen; Michael Angelo, in zijnen ouden dag, moest 't graf maken van Paus Julius II, en dat graf heeft hij versierd door een groot beeld in marmer, dat sedert 300 jaren in al de Teekcnscholen der wereld wordt nagemaakt. Moyzes, de Wetgever! ge ziet hem daar staaa, in op hef en in majesteit! Hij is den berg opgeklommen; den Heer heeft hij gezien; zijn Zending is hem gegeven, en gc peist aanhoudelijk: Dat Standbeeld van den Jood- schcn Wetgever gaat sprekenEn op die handen c* voeten, 't kleinste aderken leeft en zweeft er op... Ver ders heeft men Rachel en Lila, uit't oude Testament, Paus Julius II cn d'H. Maagd... Laat «ns zeggenDerde kans vandaag, dat wc zulk meesterstuk hebben gezien. 3 ure... Morgen dees tijd, oei, 't is reeds partenzd!... Wij rijden de stad Roomen in, langs de kerk van St-Al- phonsus waai- men juist bezig is te paleercn voorden Tridiuiu ter eere var. den gelukz. Hofbauër, die brave, krachtige, geleerde zie 1; bakkersgastgeweest, naar Roo men gekomen en idemptorist geworden; gaan wer ken naar Zwitserla. J, naar Polen, naar Oostenrijk, al daar de Raadgever en Biechtvader van groot Volk em van klein Volk, Clenaeas Hofbauör, de Vader der Re demptoristen uit de Midden- en Noorderlanden van Eu ropa... Ai, welke pijn, dat wij hier morgen achternoen niet meer zijn, om deze Feestviering bij te wonen!.. Het zal hier diea schoonen, luisterlijken, tredenden, bewn» gelijken Pontificalen Dienst zijn!... Aan die Kerk spro ken wij ecnige oogenblikken met 'ne Pater Redempto rist... 't Gaat dreef in Roemen, zegt hij, men wilde Geestelijke Orders uitroeien; eenige Paters mogen blij ven voor de bediening der Kerken... 't Volk is met de Paters; maar de Vrijmetselarij is arglistig en wreed.... Eu in Belgenland, vraagt hij onsOch Pater, uw Mo debroeders werken er fel, z'hebben juist in Aalst een vernieuwing der Missie gegevenPater Mievis, Pater Braeckman, Pater Ceustens;... En ze verspreiden al om boekjes uit de werken van St-Alphonsus; Pater Tbeelen geeft er gedurig uit; 't zijn als klare helder» bronnen van licht en troost die hij in de wereld zendt... Pater, Pater, maar altijd tot later, wij moeten voort... Wo zien al rijdende, 't Roomsche Volk aan den arbeid; al de werkhuizen komen op straat nit, en in de diepte ziet ge de kinderen spelen en de vrouwen wasschen of naaien of koken... Weinig herbergen, om zoo te zeggen gecne; eenige drankhuizen op zijn Spaansch, in de volkswijken, gelijk te Lourdes, in Frankrijk... We gaan een klein speisteringske doen en dan naar den Corso 't een en 't ander koepen... als gedenkenis;--... 't is ©p het laatste knipken... Daar mogen wij niet veel op denken, of de koorts van vitesse zou ons aanvallen... Den Corso! schoon winkels, veel Volk, doch men is beter in d'ander straten;... veel smousen wonen op den Corso;... Piazza minerva, aan de Piazzo Nayona, op borgho Nuovo aan St-Pieters is men beter om te koo- pen... Wel, suikere-snutfdooshonderd duizend kartof- fels! er is hier volk op den Corso; al de bijgangen vol, opening in 't midden der straat en 't een rijtuig achter 't ander; heeren en damen die daar statiglijk in zittep... 't Is Koers of manegie of cortegie; daar zijn de Romoi- nen achter versnakkerd; veel rijtuigen met schoon poer den zien wij voorbij trekken en gedurig rapper voort rijden... Eidat is een schoon open rijtuig met roode pcerdep- maaneu op; twee mevrouwen zitten erin, met rijke kan ten naantilje, schoonen hoed met pluimen; elk ziet er naar; er zijn er die zich keersrecht zetten en den hood tot aan den grond slaan... Wat mag't zijn?... Er staat juist 'ne champetter in ons gebuurte: Signore Cham petter," qnante? quia? wat is dat? El Regina, Sig nore.Et altre? Signore Champetter? en d'ander? El madre, de moeder der Koningin... De madam van Koning Humbert! en hare moedér! Arme slooren! slachtoffers van denhoov. oc-Jpfe» beklagen wij u!... De Napoleons ware» zóó machtig ze vervolgden de Kerk! en hoe zijn ze gevaren? ó'ano- leon II? Napoleon III? Wat zongen de Cong-eganisofe van Vlaanderen in 1862, als Bisschop Bra--it Roo men terugkeerde: De Hel mag Godes Kerk bestormen De Kerk zal altijd staan (Ter) God wou mot zijne hand haar vormen En nooit zal zij vergaan. (Ter) Vergeefs mag met geweld de schalke liso zich psren, Vergeefs der boozen rot al hunne macht vergaren Wat macht zich aan Gods Kerke bois Zij staat onwrikbaar als een rots. Rijtuigen, rijtuigen, altijd rijtuigen... Weêr een rijke voituur met roö peerdegasten... Er zit een adju dant in en een jong prinskt, we moeten niet vragen wifct 'tis Victor-Emmanuel Ferdinand, kleinzoon van Vic tor-Emmanuel, geboren in 1869 cn bestemd... voorden troon van Italië! Ge zijt er wel meé!... Dat prinske, dat reeél mager manneken doet denken op den zoo» van Keizer Napoleon Bonaparte, Koning van Roomen ge weest, 't rijkste en machtigste kind van de wereld, In 1815 naar Oostenrijk gebannen, terwijl zijn Papa naar St-Helena vaarde, aldaar uitgeteerd en gestorven zon der kroon of troon, in 1832.. Dat Prinske van Italië, fn Roomen rondrijdende, terwijl de Wettige Vorst, de Paus, opgesloten is in zijn gevang, dat Prinske, opge- trotst door alles wat Carbonr.air is,... wel, hoe is de zoon van Napoleon III gevaren?... Wat, riep Napoleon III. ik zou den Paus ontzien! ik, de machtigste Keizer van Europa!... Ik zou iets vreezen!... Bullen cn prul len laat mij gerust met die straffen voor KerkvervoL gers... Dat is praat voor kinderen en voor oude wijven... Napoleon III laat Cavour geworden in zijn verraders werk; 5 jaren nadien, hij rolt met dc grootste schande van zijnen throon; den ?.e September 1870 op 't Kasteel Bellcvue nabij Sedan, hij moet buigen en bukken voor 't Petje Pruis; hij ziet den overwinnaar tc peerd wegrij den; en hij, met zijnen neusdoek moet hij de tranen af- droogen die over zijne wangen rollen... Napoleon III! hoe zijt gij gevaren? En zijn zoon Napoleon IV? hij gaat naar Afrika; hij wordt daar vermoord door de Kaffers! Ja, er is een eeuwige en een opperste Rechtveerdigheid Het overige van den zaturdag avond: Geschenken koopen! Geen klein bier! 'ton mag niet te groot zijn, niet te zwaar, niet breekbaar... Op den Corso over vraagt men schrikkeiijk; ge zijt beter op Piazza Miner va, Borgho nuovo en rond St-Pieterskcrk... Ze werken geweldig om in de magazijns op den Corso alle Christe lijke gedenkenissen weg te nemen... Het overige van dien avond: op St-Paulus-plaats een Militair Muziek keoren; in den Gesu een verlichting zien, ter eere va» den zaturdag; dien zaterdag avond is in Italië een op rechte vrolijke Feestdag! En daar halen z'cere vanj... In den Gesu, 't was krieus om zien, hoe de kosters in de hooge balustraden zonder leuningvoortliepcn als rat ten om de lusters t'ontsteken. Menschen-lief, tot mor gen, zondag, de laatste halve dag te Roomen, de Patfze- lijke Mis ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 2