Tazida Spinael iechelen. Feestelijkheden. Veemarkten. DE OUDSTE DOCHTER DES DUIVELS o28 XXIX.—JOSEPH VERMEULEN GENEEST. Slechts een half uurtje daarna was de ziekendienster voor Joseph Vermeulen, reeds ten huize van de echtelingen Quenel. Van dien stond rees er voor de goede Lelie een nieuw tijdvak op; een tijdvak van kommer en verdriet. De Jonker beterde niet en bleef in gevaarlijken toestand ver- keerenniettegenstaande hij een verpleging genoot gelijk eenen prins en dat Doktor Van Puyvelde hem voortdurend tweemaal daags kwam bezoeken. Deze toestand duurde zoo ruim twee volle maanden zon der eenige betemis en toen Lelie den Geneesheer van Joseph sprak, trok deze onkennende de schouders op, of zegde: De Jonker is erg ziek, misschien zal hij nog gene zen! Dit was ai den troost dien hij Lelie gaf. Het was eindelijk op een zaterdag avond: Quenel met zijne Marie stonden aan de bedspon van Joseph, wijl slechts een stap van daar Lelie met de ziekendienster in onderhan deling was. De oorzaak dat die goede menschcn zich in de ziekenkamer hadden vereenigd, was de staat waarin de Jon ker zich bevond, en die zeer verschilde van het daags te voren. De Jonker lag alsdan met zwellenden boezem te hij gen, even als iemand die te zeer heeft geioopen, en zijne wangen waren steeds met een lichten rooden wasem bedekt. Maar dit was nu gansch wat anders! de adem ging zoo zwak dat men hem schier niet meer hoorde en de bloos was van zijne wangen verdwenen, om plaats te maken aan een doode- lijke bleekheid. Lelie die gansch den nacht den Jonker had bewaakt, wierd ongerust, zij dacht dat hij stervende was, en het was zij die Quenel en zijn Marie was gaan roepen om met haar en de ziekendienster bij het afsterven van den goe den Joseph aanwezig te zijn. Uitgenomen de ziekendienster, twijfelde niemand of hij ging sterven en reeds had Marie de gewijde kaars doen branden, toen deze bij hoog en laag hield staan dat de toestand des Jonkers niet was verslecht, verre van daar, en het altijd niet goed was een zieke zoo lichtvaardig te oordeelen. Het was juist op dit oogenblik dat Doktor Van Puyvelde de kamerdeur opende, en na met een lichte hoofdbuiging te hebben gegroet j het bed naderde. Hij taste Joseph den pols, raadpleegde zijne tong, en na zijne ademhaling waargenomen te hebben, keerde hij zich om: God lof, zegde hij, de koorts heeft den zieke verlatenborst en ademhaling zijn reeds in hunnen vorigen stand; de Jonker is gered, hij zal genezen!.. Deze schielijke omkeer van zaken deed hun allen verschieten, uitgenomen de ziekedienster die lachende zegde: Heb ik u niet gezegd dat men altijd een zieke aan zijn wezen niet mag beoordeelen? gij ziet wel dat mijnheer den Doktor ook van mijn gevoelen is. Van dit oogenblik begon de Jonkheer Vermeulen van lieverlede te verbeteren; Lelie twijfelde geen oogenblik of de heilige Maagd Maria had haar gebed verhoord, toen zij Maar de gezondheid van haren weldoener afgesmeekt had. Dit niettegenstaande volherdde het meisje in hare gebeden; maar van den stond dat Joseph tot het bewustzijn was wedergekeerd, kwam zij hem zeldzamer bezoeken. De Jonker had echter het gelaat niet herkend van deze, die als een weldadigen engel, gedurende zijne ziekte, hem had helpen verplegen en nog bijtijds hem kwam vertroosten; en nu dat hij gansch aan het beteren was, vroeg hij een zekeren morgend aan Marie, die, wijl de ziekendienster die Miswas gaan hooren, de kamer keerde, welk de juffer was die hem nu en dan kwam bezoeken, en hij gedurende zijne ziekte zoo menigwerf aan zijn bedspon had zien wee- nen? Marie begon om deze vraag geheimzinnig te lachen! Het is, gaf zij tot antwoord, een meisje uwer oude kennis, en het verwondert mij straf dat gij haar niet reeds lang hebt herkend Haar aangezicht schijnt mij niet vreemd, echter zou ik niet kunnen zeggen, waar ik haar voordezen nog heb ge zien. Gedurende gij aan de heelkoorts leed, begeerde zij aan u onbekend te blijven, maar nu dat gij door hare hulp en onderstand tot het leven zijt wedergekeerd, wil ik u haren naam niet langer verzwijgen. Spreek Marie, ik ben nieuwsgierig om haar te kennen? Deze juffer, wedervoer Marie, is anders niemand dan Lelie Sinaef. die gij eertijds uit het water hebt gered, en na bet lieve kind uit de klauwen van hare stiefmoeder, waar zij deerlijk mishandeld werd, te hebben verlost, aan de gezus ters Van Hoeven hebt toevertrouwd. Lelie! riep Joseph met verbaasdheid uit. Lelie! wie zou die hebben kunnen herkennen in deze jufvrouw, die zoo veel aanleg van wellevendheid heeft Lelie is het bloode meisje van eertijds niet meer, Ton- ker, Lelie heeft den winkel van haar meesteressen overge nomen, en zich het bestaan verschaft hetwelke haar toege laten heeft u, haren weldoender eene ziekendienster te bezorgen en u rijkelijk te verplegen. De Tonkheer bleef een wijl diepdenkende zitten; neen, sprak hij eindelijk, zoo veel erkentenis had ik op dezen wereld niet meer verwacht, en het spijt mij de zelfsoffering van dit deugdzaam meisje niet te kunnen beloonen... Ware ik nog rijk, ik offerde mijn hand en gansch mijn vermogen op. Marie meende te antwoordden, toen dit vertrouwelijk ge* sprek schielijk werd onderbroken, door de wederkomst van de ziekedienster. De goede vrouw lachte dan den Jonker vriendelijk toe en verliet de kamer. i Acht dagen daarna was Jonker Joseph Vermeulen gansch hersteld, bijzooverre dat de Doktor hem tot afscheid veel s geluk met zijne genezing had gewenscht en hem aangeraden zich wel te voeden en dagelijks een wandelingske te maken. Joseph was een goeden Christen het was dan niet naar het veld; om de schoonheid van den natuur te bewonderen dat hij eerst vooral zijne schreden wilde richten, maar wel naar de kerk, om God en zijne heilige Moeder te bedanken, over zijne onverwachte herstelling. Van den vorigen avond had hij ten dezen einde zijne armzalige zeemans kleederen uitgeborsteld en in gereedheid gelegd, waarnaar hij zich na een gebed te bed had begeven. Het was reeds lang dag, toen hij het 's anderdaags ont waakte, en na God te hebben gedankt en hem al zijn werken opgeofferd, verliet hij zijne rustplaats om zich aan te klee- den. Maar waar was zijne ploeinje vervaren? van den stoel waar hij haar vooraleer te gaan slapen, had neergelegd, was zij verdwenen, en in de plaats lag de uitrusting van eenen heer! Joseph wist niet wat denken, hij kon niet gelooven dat deze heerlijke kleederen voor hem waren bestemd, bij nam dan de bel die op zijne nachttafel stond en klonk. Kort daarop verscheed Quenel. Beste vriend, zegde de Jonker, gij weet dat ik van voornemen ben dezen morgend mijnen kerkgang te doen, en ik vind nergens mijne kleederen! Is het misschien van die oude frullen dat mijnheer wil spreken, die ik gisteren avond van dezen stoel weg genomen heb, om plaats te maken aan deze nieuwe kleederen, die voor u zijn bestemd? Ja toch. Die zijn reeds san den eenen kant gesmeten, mijnheer. Wel, hoe zoudt gij die een Jonker zijt, in dit gewaad u in de kerk durven vertoonen Maar ik heb geen geld, om een ander te koopen. Dit maakt niets ter zaak, daar zij reeds gekocht zijn en betaald en in gereedheid liggen om door u aangedaan te worden. Joseph liet zich gezeggen en verstoutte zich eindelijk de nieuwe kleederen aan te doen, en toen hij zich in den spie gel zag, grimlachte hij droefgeestig, daar het toch reeds lang was geleden dat hij iets zoo deftig aan het lijf had gehad. De ongelukkige jongeling had echter gehoopt tot beteren stand te geraken, toen de heer Doelmans hem jonder zijne bescherming had genomen en hem zelfs geld gegeven om zich naar Aalst te begeven, in afwaehting dat hij hem aldaar zou komen vinden. Maar dit was reeds maanden geleden en hij hoopte niet meer de koopman nog weder te zien. Hij liet echter den moed niet vallen en besloot, au dat hij genezen was, het zeemansleven te laten varen om als soldaat den Koning te dienen. Dit voornemen was reeds eenige dagen te voren in zijn brein ontwikkeld, en hij koes terde de hoop het zoohaast mogelijk werkstellig te maken, liever dan nog langer tot last aan de echtelingen Quenel te verstrekken, en door Lelie onderhouden te worden.('t Verv.) Mechelen! die oude vrome Stad, die in 1888 zulke schoone Feesten gaf, en waar het Oratorio St-Franciscus, dat [meesterstuk in de wereld, de twee eerste keeren wierd uitgevoerd. Mechelen heeft thans 46,000 zielen In 775 kwam St-Rombaut te Mechelen 't Evangelie preêken en stierf er als Martelaar. Mechelen bewaart de schilderij van d'Aanbidding der Wijzen, van welke Rubens zegdeDat is mijn beste stuk Nu den 29 dezer maand April zal te Mechelen een groote vergade ring zijn voor de Belangen van Godsdienst en Vaderland en waar men rechtzinnig en grondig de Werkmanskwestie zal onderzoe ken... Den arbeid en den loon, het nachtwerk en het vrouw- en kinderwerk; de middelen om de kinderen Christelijk op te bren gen, om de Jonkheid te beschermen; om aan de kranke en oude werklieden hulp en troost te verschaffen; de Spaarkassen en Zie- kebusscn; de Zondagrust; de Kaserns; want als de jongens slecht uit den Troep komen, dienen zij tot slameur en pijn hun ner Ouders... Zijn er plagen enmisbruiken, ze moeten onderzocht worden cn bekendgemaakt; doch't Socialismus schijnt met de eene hand 't Volk te helpen, doch met d'ander hand ploft 't Soci alismus 't Volk in eenen poel en afgrond van ellenden, zonder hulp of uitkomst mogelijk. deFeesteïijke^BhuIïïm^Tar^7T^^!ën Bisschop zijn op Eersten Zondag van Juni. Hamme, reeds gekend in 't jaar 694, onder den naam van Hamma, komt van Ham veilige rustplaats; van ouds is Hamme bekend onder veel Nijverheden, o. a. de Brouwerij, de Koordenmakerij, goeden Ameldonk, enz... Hamme heeft thans 12,000inwoners. - ASPER-EINE: Op 2e Paaschdag ten half vier in de Jon- gensschole, Luisterlijk Concert met j Voordracht, door M. Jan Brouckaert. Opening door d'Harmonie van Eine; De Moedertaal, door M. K. De Maeght, Pi- anostuk door M. H. Putman; Trio, blij- ij spel door Mren H. Vermeulen, Joseph i Van de Velde, Emiel Van Meirhaeghe en Leo Pannekoek. Kluchtlied door M. - E. D'hondt. Slotstuk door d'Harmonie van Eine. Ingangsprijs 20 c. Er zijn kos- telooze en voorbeh. plaatsen voor al de 4 Leden der Afdeeling en hunne Huisge- noten. Grooten-By gaarde De jaarliikeche Bedevaarding van Aalst is vastgesteld op lsto Zondag van Mei. De offe rande van does jaar zal zijn 2 Misboeken; die willen deelnemen aan de Bedevaart kunnen van heden af zich lalen inschrijven bij M. Louis Roels, Hopmarkt, 2, Aalst Mechelen. Op 2dc Paaschdag, te Swijnaerde, 't Jubelfeest van 't Genootschap St Pranciscus-Xaverius. Op Be- loken-Paschen te Dendermonde de Bisschoppelijke Intrede Dender monde! Dendermonde! DEN DERMONDE! Nooit zal dat te zien geweest zijn... Sedert verscheide weken is g'heel de stad in geestdrif tige beweging voor den Praalstoet, met uitgelezene groepen, Historieke 'i en Godsdienstige, en verscheide S Praalwagens... Het Programma van den Stoet doet een kreet van be- v wondering opgaan!.. De laatste zul- len hier d'eerste zijn... Een kantate zal uitgevoerd worden door 300 Personen, met begeleiding van t klokkenspel en beiaard. Dendermonde heeft immers ervarene Muziekmeesters en ieverige Kunstliefhebbers... Wij zullen er s als 't God blieft zijn, met g'heel 't omliggende en een beschrijf der Feestviering geven... Beloken-Paschen van 1889 behoort l uitsluitelijk aan Dendermonde, gelijk verscheide Zondagen van I 1888 dea eerestempel van Mechelen dragen. THAMME zal Met de feesten van Paschen zal er te Meche len, in de Metropolitane Kerk eene Mis gezongen worden, door de leerlingen van het Groot Seminarieen der Gregorius Vereeniging, een schoon kerkmuziek onder de leiding van M. Edgar Tinei, de orgel zal bespeeld worden door den orgelist van deze kerk. M Oscar De Puvdt, eene van de bekwaamste kunstenaars, oud-leerling van den vermaarden proffessor M. Tillorys van hetCancervatoir van Gent. 't Kaartspel. 1' TeMoerzeke waren ze aan tjaspandoe- ren; Martiaus Wandey, als voorzitter, had 4 zotte», Alois Verbeek had 4 azen en 4 Henen, Livien Vermachelen had 4 vrouwen enSorafien Verbeek als kaartgerer, had 4 hecren Dat is oprecht rareteit. 2 Tot Appelterre,'t Land van denfijnen tabak, bij Fr. Callebaut, Zondag 11. aan 't jasspel Benj. Rampelberg en Lieven Ncckebroeklegen Charles Cosyns en Petrus Van Hauwe. De eerste tconl 2 vierdens, de volgende toonde er ook 2, maar de derde toont hem af, met eenen achsten en Benjamien spamt de kroon met eenen achsten van Troef Er wierd ferm gelache», getrakteerd en zo gaven Benjamien den boom uit... Da'. Kaartspel is een dor oudste e» eélste spelen. B0EKBE0ÖRDEELIN8. Gesohledenis van den H Moisms va: Gon- zaga, vertaald uit 't ion duor Ph. Van Durmc, S. J. een boek groot in V j31 bi. dik papier, waarin men vindt, meesterlijk be schreven, 'i volledig leven va» den Patroon cc. Jonkheid, 'l Is reeds de derde verbeterde uitgaaf. Te koop bij M. Leliaert Siflfer aan 2.00 't Is een allerschoonste en goedbezorgd boek. BOEKHANDEL. Tekoop in oasBureel, tllerschoonsleBoekjes voor de Meimaand, door St. Alphonsus, 16 c. per stuk. voor 25 3,25, voor5o 6,"0, voorloo 11 fr. Elk goede boek is een predikant, die voort reist met rede en met versland, on dikwijls veel jaren nadien zijn goede vruchten aan Huis en Vaderland laai zien. 1 Brussel, 9 April Varkcnsmarkt. Tentoongesteld 0480. Prijs per stuk op voet, van I fr. 0,85 tot 0,95. Brussel, Kalvermarkt, er waren 570 Kalvers, prijs per kilo, levend gewo- gen 85 a 1,30. Ter Veemarkt waren l ic 80 beesten, prijs per kilo, levend ge- wogen: Ossen 69 A 95; Stieren 46 a 70, Koeien en Vaarzen4ö A 70. j Gent, Er waren 1060 Koebeesten, goede stalbeesten gingen van x,oo A 1,45 de Varkens golden van 85 tot 1,00 c. per kilo, levend gewogen. Veemarkt van Antwbrpen 15 April .1 Verkocht vee. Betaalde prijzen per kilo 103 ossen i® fr. 0,87 2® 0,75 3® 0,65 098 koeien 0,77 0,65 0,55 jj 095 vaarzen 0,83 0,70 0,60 18 stieren 0,70 0,60 0,50 012 kalveren 1,18 1,09 0.95 i Waregem, zaterdag. Op onze vlasmarkt waren omtrent 200 1 balen te koop gesteld die verkocht wer- den aan de volgende prijzen Vlas, i° kw. per kilo 2® 3" Werk Aardappelen per 100 kilo •j Boter per kilo Hammb, zaterdag. -Aardappelen xo,ooün,co ivemp 9,50 a 10,80 v Boter per kilo 2,91 A 3,09 bieren per 26 1,63 a ,8x j xj.jnzaaa .0 j,oo 1.45 a i,55 1,25 a 1,3a 1,05 a 1,10 0,81 A o,co 7,03 a 9,00 2,50^3,00

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 3