't| Parlement. r- m:. Later NieUWS. d»gTOjuoi,o'tialdau-«e» MARKTPRIJZEN estrafte kind moet ■weten, dat het met rede berispt en gestraft wordt" voor eigen welznn en dat het de plicht der Ouders is hun kinderen te be rispen ca te straffen ais het noodig is. Ge beveleu moeten me: skandvas tieheid omringd zijn... Zoc hebbende kindersontzachen krijgen karak ters eD goeden wü... Kinderen, dankt God en bidt God dat uw Onder over u zorgvuldig waken, om gelijk in d'akkers alle slecht onkruid uit te jukken en er goede gewoontens en goede vruchten in te krijgen. De Kroon des Hemelsprachtuitgave; eenige regels in dat boek lezen, geeft kracht en troost en aanmoediging Wi> lezen op pagina 145 Met rede zegt de gioote Augusiir.us, dat slechts in het Licht der Glorie, in de aanschouwing van God het opperste toed te vin den is, het opperste gelnk, de opperste vreugd, de volmaaktste liefde, de ware vrijheid, de eeuwige zekerheid, de zekere eeuwigneid; siechis daar is de ware vrolijkheid, ue volmaakste schoonheid, de voile wijsheid en gelukzaligheid; slechts daar is vrede, goedheid, kracht, vreugde, zoe tigheid, eer, lof, heerlijkheid, rost, luide, eendracht en eeuwig geluk, w f» Wel, er is daar zondag een geril en een gerots ge KgpIlC weest, een gewoel en een gejoel, een gekras en Cll 11W 'j en embtas.... De P3iisiens krken naar den ijzeren Eiffeltorec gelijk naar een eiideel... Er is veei volk in d'hotels en dat is suiker en honing;... rond den noen is C'Expcsitie geopend; ze kunnen te Parijs ook lamee ren eu kommeeien; want 's morgends warende geruchten rondgestrooid dat gecu.ai boulacger in Pariis giDg verschijnen, gezeiet cp lijn hoog zwaï» peerd... Doch er is iets andeis gebenrd: Teen do President der Republiek M. Carnet Laar 't Maiskamp reed, is er ne vent vooruit gesprengen en heelt gescheten naar den President; ge kunt denken welk harregewar er op volgde; 't was jnist an de baan Marigry; niemand wierd gekwetst; aaDStends is de dader aangehouden;'t is 2tkeaet Jan Nikolaas Perrin; bij heelt gehandeld uit rragie en dispaisatbtid; zender baat tegen den President... De fecste Irjkheden zijn voortgegaan, alscitx niets gebeurd ware. Men zegt dat de zeen van den fRussiscben Keizer naar u'Expcsitie gaat komen; was 't Diet zrn grootvader dit tok tb Parijs is geweest en ei geaanslagd wierd tegen zijn lever? Veel ander Vors en gasn komen, maar met üen inco- gDiio ofte willende ot bekend blijvtn... Gelijk 't hun believen zal. Ze 2ullen maar na den if LMei cp den Eifieltcren'mcgtn klimmen. Clara. Trien Trien. Wat zijn de novellen, Clara 1 Clara. Oeh, Trien, wat verande ring in 't weerwat sarmant weór Trien. 't Is waar, Clara, we zijn in eer en bot naar den zomer geschokt; 't is lente 1 't is Mei; de vruchten groeien Clara. Dat het een plezier is Trien. - En de bloemekes! Och, sClara, als ge die meerschen ziet I die ho- V' ven 1 «ie zou aan do macht en aan de goedheid van God twijfelen I Clara. Ja, Trien, die bloemen dat is tcch iets, ik kan ik daarop dnbbinee- neeren; ge werpt een klein zaadje in de eerde, dat berst opeD. erfkomt een steel- ken aan, dat breekt uit den grond, dat krijgt een stammeken en bladeren, er schieten daar bloemen uit, met kleuren dat geen eenen schilder der wereld scbooner kolen ren heeft of kau leveren. Trien. En boe schooD dat de sIoo-^; ren staan, ze zeggen, Clara, at van Bouchcutberg en vsd den Oudenberg uw oogen rusten op 'ne Panorama van het ps_ zuiverste gGud. Clara. De vruchten staan schoon, Trien; spytig dat den boerenhandel?zoo djanters slecht trekt, dat de menschen zeo weiBig hebben van hurnen zuren tn lastigen arbeid! Trien, 't Is -waar, Clara, 't is'waar, de crieis^is wreed Clara. Wreed en algemeen! Trien. Z'htbben daar in Brabant voor 600 fr. land verkocht1 dat vroeger 2ooo fr. gekocht wierd. Clara. En wat doet 'ne mersch daartegenIn Zweden?Is de margsrira-boter in g'heel 't Koningrijk verheden. Trien. Geen slecht gedacht, Clara. Clara. In Engeland is 't verboden van te brouwen met al die Chimiekery; 't moet zuiver hop zijn, voor de publieke gezoi bheidl Trien Clara, zou dat voor ons Land den ophelp v&n d'Eop niet zyn 1 Clara. Wie weet het, TrieD; de Boerderij wordt zoo mager als vogelpluk en als de Boerkes om schorre gaan, dan eten de steómans mostaard Trien. Alia Clara, dat het toch haast betereEr valt veer te le zen en te bidden... Maar, terwijl wij in ponrparlé zijn over den zomer, wat leeiyke onweêrs Clara. Ja, alzoo 'ne klieklasj van de ocheiding van Winter; en Zomer c Tpien. Ze zeggen Clara, dat het zaturdag avond zoo wreed ge donderd en gebliksemd heeft tot Antwerpen; 'ne soldaat vertelde dat, die te Beveren ligt. bij Antwerpen. Clara. -- In garnisoen I Trien. - Of in dipoe, Clara, 'k wil er af zyn; welkt! erschil van Volk. zegde hij, to Beveren die schoon,' geruste zondagen, al dat Volk, zoo deftig en zoo treffe lijk, en t'Antwerpen, dat eenwig slecht Volk. Clara, Trien, dat komt door die Orgelbals, kind: die instrumenten van Lucifer, die bestemd zijn om dej jonge Volkeren te bederven dat ze te slecht zijn, om de* "Vrazijnen en de Turken te gaan dienen...j. Trien.Justement, Clara, ge zegt hetzocwel; en rd'onwcêrs sprekende, te Brugge is het zondag avond een wreed ^mpeest in de lucht geweest^ Clara. - Ja, chaque son tour, zegt de Waal; maandag was het in 't Land van Aa)st:te Kerkxken, en dien traktus, te Steenhuyze, Goe- raarasbergen en zou 't waar zijn dat er te Buizemont 5 huizen afge brand zijn? Clara. Vqf huizen en door den bliksem! 't is wreed waar dat voorvalt; ge moet vluchten met uw menbelkes en pottekarrie-, maar Trien,heje dat g'hoord die inhaling teDendermonde, van denBisschop? Trien. - Och, Clara, dat rappeleert d'inhalingby ons; wat heeft werkende Volk toch treeat en vreugd ontfangen van dien Prin der Kerk I Clara. Ze zeggen. Trien, dat te Dendermonde aan 't gevang, een volkswijk de straat afgespannen was met lauriers, dat onzen Bis schop wel een half uur noodig had om aau 't gevang te geraken; er waren menschen die al hun kaderkes aan hun gevelkes hadden ge hangen Trien. Och, dat is d'oude Vlaamsche mode 1 claba. En den Bisschop, o Trien, heeft de menschen toch zoo hartelijk aangesproken en zou teederli.ik hun kinderkes gezegend, en in 't gevang sprak hij nog de toederste woorden van al, omdat het daar de ongelukkigste menschen zijn... Trien, ik moet gaan, tot we deromziens mijnen Engel Trien. Vansgelijken. mijnen lieven bruidegom, Clara kind Buitenlandsche Rampen en Misdaden. Te Roubaix is vrijdag aan een brug 't lijk gevonden van Da niël Lietant, eenen Belg, van Dixmude. Hij was naar de Foor ge komen en had «en breede wonde aan zijn hoofd; nog 22 eens had de man in zijnen zak; ze zeggen dat hij veel meer geld op zak had en zal vermoord zijn, uit geldbejach. Oeite Montech, in Frankrijk, moest ie deurweerdcr zekere Augo dagvaarden; ik heb betaald! Welnu, toon dan *w rekening Mijn reke ning! wacht, ik zal ze gaan halen!... Hij gaat weg, keert terug met een geweer en schiet den deurwaarder dood. Te Chicago op de viering van 't Eeuwfeest is er esklander gekomen op het Vuurwerk; esklander en saufkepé bijzooverre dat 5 personen zeer erg gekwest wierden en 100 lichtelijk, onder de voeten gele gen en gekneusd. Te Roubaix is de leeuwentemmer Giacon- nietti wreed gebeten in den buik door den leeuw Romulus. Ei, hoe wreed! te Neuilly, Frankrijk, is madame weduwe G. 60 j. oud, bestolen van 25,000 fr. in aktiën door eene jonge dienst- meld... 't Schijnt dat die meid een knecht wassen met den ponk naar Engeland is gevlucht. Te Leeds, in Engeland, is een jonge moeder met haar kind door den bliksem gedood.. Spijtig! - In Holland, te Blokryl, is afgebrand de stoomzagerij van de - firma Loos; een vreeselijke brand; gelukkig nog dat de wind van den zeekant niet waaide of g'heel Blokryl was eraan. - Te Maintz had een dievenbende haar kamp onder de groote ijzeren brug; daar hadden zij ook een bergplaats gemaakt voor hun ge- i stolen goed. ftl" HAMMEDen eersten zon- plechtige dag zijnWant Hamme is machtig en edelmoedig voor alle goede zaken. Den 26 Mei moeter tot Antwerpen gestemd worden, om den ramp- spoedigen M. Van der Taelen te vervangen... Die koning der Geuzen heeftal opeen zeer droeve wijze het wereldtooneel ver laten. Onder al de Werkmans-Gilden is die van St Nikolaas 't beste ingericht. Hoe rooder het vleesch is, hoe voedingrij- ker en hoe aanzettender. Vrijdag 10 dezer ten 8 ure in St-Jo- sefekerk t'Aalst, een gezongene Mis, voor M. Ch. Lievens, zali ger, bestuurlid van den Bond der Katholieke Drukpers.M.Van Hee-Van Daele, gazetschrijver te Meenen en M. D. Minnaert, opsteller der gazette van Thielt, hebben 't Pauzelijk Eerekruis ontvangen. Veel zelfsmoorden in de groote wereld; gelukkig die met werken deftig aan zijn brood geraaktFrère-Orban is terug in de Kamers; hij ziet er uit, als een houten manneken. Een slechte gazet van Frankrijk had een Priester zwaar be schuldigd; bijna al de gazetten van Belgenland namen de be schuldiging aan; en nu blijkt het dat de Priester gansch onschul dig is... Geen woord van herroeping is tot den dag van heden verschenen. Die tot Heule door 't convoi doodgereden wierd, zondag nacht, is Alfons Verbeke, 22 j., landbouwerszoon, wo nende te Kortrijk, bij 't nieuw Kerkhof. Hij was te laat in d'her- berg gebleven en wilde naar huis gaan langs den ijzeren weg. HERZELE, 7 Mei 89. Gisteren ten 8 ure des avonds wer den de inwoners alhier door 't geluid en geklank der trompetten een grooten schrik aangedaan; in de peperstraat was een hevige brand uitgeborsten in d'hofstede bijgenaamd de veldmuis en toe- behoorende aan de kinderen Vital en Sidonie De Brauwer. Vooraleer het iemand bemerkt had, stond de schuur in volle vlam, en met bliksemsche snelheid vatte dit vernielende element den paardenstal; schuur en stal waren op zetr korte stónder. de proei der vlammen. Had het pompierskorps nog 2 minuten vertoefd, het huis en kceistal, alsook drij aanpalende huizen wa ren zonder twijfel ook door het vuur verslonden; ik ben oogge tuige geweest van be dapperheid onzer pompiers, van 150 meters afstand pompten zij het water, en de Parochianen in het alge meen hebben den grootsten iever aan den d: g gelegd voor helpen te blusschen en de beesten en meubels te redden, doch onder an dere moet ik de twee moedigste melden, Leopold De Vogelaer is op de muren geklauterd voor het vuur gansch uit te dooven, bij zoover dat zijn broek begon te branden, en Joseph De Vuyst heb ik meermaals in den mesput zien springen, om water te sci.ep- pen; zulke daden verdienen belooning. Paard en veulen, koeien en kalvers, verkens en viggens, en veruit het grootste gedeelte der meubels is kunnen gered worden. Doch in al de meubels van A. Van der. Neste en A. De Spiegeleer is veel schade. Men kent de ooi zaak van den brand nog niet. F. D. V. De Kamers van Belgenland verliezen vee! tijd met advokaten- twisterijen. De Vlashandel is stil, maar de prijzen blijven nog al vast. Bij M. Van Goethem, te Adegem, bij Aalst, zijn te be komen mutsen, kasketten, schoenen en galochen. M. Triest, van Lede, is aangesteld als gezworen Landmeter. 1600 Pel grims die naar Loretta gingen, zijn door slecht Volk aangerand en metsteenen o verworpen.... En ze noemen dat VrijheidHet trekt op de Vrijheid gelijk een verken op 'ne mensch. De Vlaamsche Kermis te Gent in d'hoven van M. Baron Casier is al lerbest gelukt; voor de Patronagiën, de bewaring van't jong GESLACHT. Lnalste berichten Aalst, zaterdag Tarwe perioo kilos 20,50 a 21.50 Rogge Masteluin Haver Geerst HOP 1888, extra-pluk gewone pluk a Aardappelen per 100 kilos 9,00 a 10,00 Boter p. 3 k., get, kil. 6871 6,, 1 d 8,18 Eieren per 25 2,45 1,63 Vlas per 3 kilo 3,10 a 4,10 Viggens, 't stuk 22,50 a 27,50 Ninovb, dijnsdag. Tarwe per 100 kilos 19,50 a 20,50 14,00 k 14,50 18,00 d 19,50 16,00 d 175,0 ,00 d 00,00 ,00 d 00,00 00,00 k 00,09 Rogge Aardappelen Boter per kilo Eieren per 25 Viggens, 't stuk 14,cod 15,00 07,25 k 11,00 2,09 k 2,18 1,50 k 1,65 18.50 a 23,50 Zelb, dijusaag farwe 106 1. 17,75^00,00 Rogge 11,00 k 00,00 Haver 00,00 k 00,00 Boter per kilo 2,36 k 2,54 Eieren per 26 1,36 k 1,54 Gbbraardsebrgbn, maandag. Tarwe Masteluin Rogge Haver Boonen Aardappelen Koolzaad Lijnzaad Ruw vlas per kilo per aS 20,00 d 00,00 18,00 k 00,00 14,00 k 00,00 13,00 k 00,00 20,00 k 00,00 11,00 k 00,00 a3 a 2» a o,g8a 1,45 a Thibnen, dijnsdag. Tarwe per 100 kilo 18,00 k 00,00 13,50 k 00,00 17,00 k 00,00 15,00 a 00,00 37,00 k 00,00 9,75 k 10,00 2,67 k 0,00 po. 1,50 a 0,00 St-Nikolaas, donderdag Roode tarwe, 100 1. i7»oo k i£,oo Rogge Gar.it Haver Koolzaad Aardappelen Boter per kilo Eieren per 26 Witte tarwe Poldertarwe Boekweit Haver (159 liters) Wintergarst Klaverzaad p. kilo Duivenboonen Paardeboonen Erwten Lijnzaad Vlas Aardappels per 100 k. Kiekens, per stuk Hooi, roo bussels Boter per kilo Eieren per 26 16,— k 17,00 15,00 a 16,00 ix,00 a 12,00 15,00 d 16,00 10,50 a 12,50 00,00 d 00,00 1,40 d r ,c 18,50 k ic:o 17,50 d 1 o 16,50 d 17,50 ,00 a 00,00 3,63 d 4,56 8,d xo,o 2,—d 2,50 34,00 d 36,00 2,45 2,27 1,82 d 1,63 Audbnaardb, donderdag. Witte tarwe, per hectol. 16,50 d 17,00 Roode tarwe Masteluin Rogge Haver, per 100 kilos Aardappels, per 100 kilo Boter per kilo Roessblarb, Tarwe Rogge Haver Aardappelen Eieren Boter per kilo Eiers per 26 Lijnolie Lijnkoeken Raapkoeken Tarwe Dbndbrmondb, maandag 15,00 d xr.,75 10,00 d 10,50 cg,oo a 09,75 15,00 k 17,00 7,50 k 09, 2,36 d 2,63 18,00 d 21,00 14,50 d 15,00 15,50 d 16,00 7,50 k 8,00 1,50 d i,6o 2,30 d2,50 1,50 k 0,00 Haver Eieren Boter Mbchblbn, Tarwe per 100 kilos Zele zal Zondag een groote dag beleven... .Ve zijn krieus, on zen Medehelper tehooren... Voor Godsdienstieveren Vaderland- sche betooging bleef het oude Zele nimmer ten achteren. De Russische Minister Graaf Tolstoï ligt gevaarlijk ziek. Ei, de Vesuvius begint vuur te spuwen. Gisteren zijn nog 450 Land verhuizers naar Argentina vertrokken. Een razende hond stond zaterdag voor de poorten van Diest en heeft er gebeten: 5 koei n, 5 a 6 honden en een pastoorsmeid... Eenigen zeggen dat het dier gedood, anderen dat hetgevlucht is naarScherpenheuvel. Te Waarschoot is de bliksem gevallen op d'huisvrouw van Bernard Pauwels; te Velsique is uit het huis van Louis Schollacrt een lessenaar met geld in, buitengedragen en opengc- 1. apt; die vrouw te Waarschoot is zoo erg door den bliksem gewond, dat zij van haar heilige Rechien is bediend. Boekweit Haver Aardappelen Boter per kilo Strooi per 100 kilo Hooi, per 100 kilo Garst Koolzaad Lijnzaad Koolzaadolie Dito gezuiverde Lijnzaadolie 46, k ,00 18,50 k 19,00 14,00 a 00,00 18,50 k 19,co 13,50 a 00,00 x6,oo a 00,00 1,50 k 1,65 2,30 k 2,70 erdag. 17,75^ 00,00 11,75 00,00 17,75 00,00 14,75 k 00,00 9,75 k 00,00 2,54 k 0,00 5,80 a 0,00 7,50 k 00,00 14,75 k ,00 34,00 a 00,00 23,00 k 00,00 66,00 00,00 70,00 k 00,00 50,00 k 00,00 ;,SoTTBGBii, dijnsdag. Roode Tarwe p«r 100 kilos 19,00 k 21,00 Masteluin i5»oo k 16,50 Rogge 14,00 k 15,00 Haver 16,00 d 17,50 Aardappelen per 100 kil. 11,00 k 12,00 Eieren per 25 i»5°* 1,60

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 4