sg™ ^teekend ia&FS t; SSesa'?: - ?,.£u;C.'SS»'.s Brief van Macharis. enst- D For dein. tan Steen- c.o Paulina a ö.;Je i ,00 :esch- co M. CI. ifc££o L. 11,90 J-van o,xo. L. 0,10 T. xk 0,10 F Li5 L- FaiCt C^teojiüie E H,'5° L-Fan So lngels °'So ■fi. Laureins °'20Jl. Baecke s 0,21 j L. Doens J. Schol- rjjllaert o,5o. l Schollaert :rt o,: Schc ,5o rt Impens Minnaert 3. De Cause- ?«ae|e o,3o M. atandf r R. Mi H.i lert o,i5 C. naert o,3o „ïïese o.ioR. vï L- Engels rjjatermeulens Mel. Bonte I tiL. Laureins "WK*1 o',o5l: Mariman Bij het afsterven van Zijne Hoogwccriighcid M onsei cm ear L. can brechi korst na zijne plechtige intrede in de stad Ninove. Gansch Ninove prijkt in feestgewaad, En vlag en wimpel zwiert; De vreugde blinkt op elks gelaat, 't Is volle feest langs markt en straat, 't Is al getooid, gesierd. Geen wonder toch: Juicht meer en meer! Het geldt een Feest zoo zoet 't Is Vlaandrens Bisschop, wat een eer. Onz'herder, onz' hoogweerde heer, Die thans zijn intreè doet. Hij komt, hij lacht zijn kindren aan Met zacht, met vriend hjk oog; Hii heeft hun aller wensch verstaan, Strooit milden Zegen langs zijn baan, Den zegen van omhoog. Eerbiedig wacht ten allen kant, In vroom gebed bereid, De kinderschaar, van 't zeegnend hand De heilige Vorming, kostbaar pand Van sterkte en deugdzaamheid. Wat klinkt zoo aaklig naar in 't rond? O wreede, o droeve maar 't Verspreidt zich meer van stond tot stond, En 't klinkt benauwd uit aller mond: Hij is in doodsgevaar Rukt af, èn bloem èn feestsieraad, En al wat liefde hem bood, Hult stad en huis in rouwgewaad, De dierbre, weerdige prelaat, Onz' Herder, ach! is dood! Hii stierf, de goede, neergeveld In 't oef nen van zijn taak; Hij stierf, de brave, als een held, 'nis in Bureel of Winkels 5 centiemen. Voor g'heel Belgenland fr. 2,50, 's jaars. Voor ai de landen van Europa, en voor d'anier Werelddeelen fr. 4*50 sjaars, P. DAENS-MAYART, Achterstraat, AALST. PARLOIR. M. te Soign. dank voor uw schoon gedicht; de Keukenmeid 1,30; de beeldekcns gratis; ab. is bet. tot Augusti 90. Uit Ronsse van M. V. D. S. 2,50 tot Juli 89. Wij hebben te koop Gedenkenissen y-an Bisschop Lambrecht.om in den kerkboek te hebben, aan 0.05 het stuk 2,50 de 100. Bij De Galan, Molenstraat, Aalst, schoon Portretten in photographie van alle grootten, met of zonder kader. D'Inschrijving, ge ziet, 't is de wil van t Volk, langs alle kanten wil men inschrijven; er zal een schoone en sterke kapel komen op 't graf van den welbeminden en diepbetreurden Bisschop. Onze lijst beloopt reeds tot over de 700 fr. Nog verscheide giften zijn ons toege komen o. a. uit Denderbelle en blijven voor de naaste week. 't Zal een algemeene Volkstemming zijn, van Eeuwige Dankbaarheid. man Als martelaar, op 't eereveld Der groote, heilige zaak. God gaf, God nam; zijn wil geschied, In 't bangst, in't grievendts leed; Vergeten we in ons smarte niet, Dat alles wat zijn hand ons biedt Hij 't voor ons welzijn deed. Hoogweerde, herdenk u onzer toch, Ginds boven bij den Heer! En, strekk' uw hand zich zeegnend nog Óp 't lieve Vlaandren neër.... FAMILIEPLICHTEN. Hd huisgtsin, grondvest der maatschappij: Het huisgezin is de eerst--- en bijzon derste vereeniging die onder de menschen bestaat: zij is het die man en vrouw wettig verbindt cn vrede on der hen sticht, die ook de kinderen aan hunne natuur lijke oversten, aan hunne ouders onderwerpt. Do maatschappij is niets anders dan eene menigte fami- liën onder één bestier vereenigd, en zoo is het zonne klaar dat de staat der maatschappij rechtstreeks af hangt van den staat der familiën waar zij uit samen gesteld is: een geheel is immers van dezelfde natuur als zijne bestanddeelen. (Bisschop LambrechtJn zij boekje Foorschriften van Zedenleer. De mensch leeft op aarde maar weinigen tijd En schijnt er gesteld om te strijden En komt er een dag die 't herte verblijdt Daar zijn er wel tien om te lijden. (Ijk Maar heffen wij moeclig het hoofd naar omhoog Voor d'eeuwige kroone wij vechten En glinstert onschuldig een traan ons in 'tjoog Een God zal daarboven ons rechten De Kristen kan weenen. de Kristen alleen^ Verdraagt en vergeeft en blijft hopen En heeft hij van vrienden bedrogen, geleên, Een God stelt hem 't Vaderhert open Geen kind is zoo arrera, zoo needrig en l£lem Of 't mag er zijn lijden aan klagen Geen wond is zoo diep en zoo nijpend geen"pijn Dat Hij ons niet leerde verdragen. Passiflora betersj P- cke o, I. Mart» °.°5 Bral, {ioM.Fer- I. proost tqueto,io e 0,02 E. it 00,2 E. A*wcraie o,5o Laert E" Antheu" mot5 L' Blomme t=ea£| L-ae N«va ghe o,o5 ld. ;,o2 p -f>e Rock 5,oo M.TraJ :08M.DeTa,e 'au LaA- De ScïeP" >0 S M1 n toP ^esfdagh 0,10 1 ?J;hollaerto,5o loute J f«ersct°?' - cJ.25 F.oaneels 00 oI°?b<*' ,6 0^ke."d o,5o 00 E. °'°J E: p o ,5'ie Pauw 0,25 sij» o voren C. uaese De 2P,IQ Em. Fan 'C t riutter o,5o L. o 02 Lrbollaert 2,00 a K. dA He.Taci °'?3 - c Ft, Fnezeo,2 L. 02 pzL.W feers °'T10 20 F i\ Mlei °'°5 L- rj; t 1 CSthals 0,10 o 10 C - J*ncke °'oS >5P.D .Cnel o,5o E. itschroon o,o5 OOPENDE NIEUWS. W»t heeft Ninove toch een Pra|ch"| KerkHet treft en doet aan, als men erin treedt! welke welke grootheid!... Spijtig, Preêkstoel te Leuven l«... Doch JNi nove is een edelmoedig Volk. le Oultre, leeuwbaek, bi] ch"stl°a De Salter staat een stam vlas met a 17 knippers op. - Te Florenvllle, 1 in Luxemburg is een kmd vim i na- ren gestolen door barakkenians, ?cst°le°e°^0^ieTen I onder belofte van veel geld te ie te hebben. - Zondag heeft het Huis der Wer^ g den, er zouden dees jaar vele en g f lkkes Tan dl- Gentenaar aan 45.00° - -effe". H t tet.k nieuwe kaaien van de Zaat Deloom Schoone, groote werken zoo men 'J, Van maal' Mot ui zij" gela ei. goed Eik toch eens sterven moet. XXX, 21 Juli 1889. Werkman, geliejde Vrienden, Macharis heeft nog niet gesproken over de dood van onzen goeden en hei ligen Bisschop; MEtcharis.Qudéb kaduk- kelijk, de droefluk had mijn hert ge pakt en gelijk Kanunnik Stillemans uit riep in zijn lijkredeDe stem is weg gesmolten in de opborreling der droefheid die het hert overstroomde. T5;.ienfr.83,°620 ollenaej Veile dt onde DE.' Ier weel fr. 't mo it de mei :n heeft 5,00 3,oo ^er drukfout Panne- zijn 5 fr. tk gehaald paldt Imet^Meester van de Zondagschool, kapitein van de garde-komiek gekozen. Creü js herberg In Frankrijk nabij p., r,egft; er zij* behagen In den Vlaamschen Lee in st-Jo«efskring. in. - Zondag 28 tcn t t Ükas-Akaderaie. Dichter De Koninck'sauf d'aanspraak t'Antwerpen en misscluw oo w 81cn bijna zoo In Frankrijk zijn veel geslacht zal uit zulke godddoo. als Lncrfer!h Welk handel te scholen komen!. - Autwerpe g Men„Ue, ut e.n op de* ijzerenweg van den Congo. roelheia cue net nert uveihuuumut.-. Mijn Vrienden! mijn Confraters! de Hemel wint toch zooveel en ons verlies is toch zoo groot!... Van jongsaf, ik kende die Familie, ik ben dikwijls t'Oudenaarde en langs die streek ge- weest; van jongsaf 't was een Engelken; van zijn 7 jaren hoorde hij alle dagen Mis; er was in den omtrek geen god- vruchtiger kind; in gehoorzaamheid voor zijn Ouders blonk hii uit- in 't Collegie van Oudenaarde en van St Nikolaas, Henricus Lambrecht was een voorbeeld van braafheid, van zachtmoedigheid en van leerzaamheid; 't is tot Erne, als hij den ievervollen Pastoor Van den Bossche in bediening zag, dat hii 't voornemen maakte van Priester te worden; in t Se minarie, te Leuven, nadien te Gent,als Professor en Direktor; werken, vrolijk werken, gedienstig zijn, zacht en goed voor elk, dat was zijn leven!.... Als Bisschop hebben wij hem ge- kend en aan 't werk gezien.... Welken lever! welke liefde voor 't Volk!... Hebben wij er ons aandacht op genomen?.... - G'heel dat leven en streven is tot hetzelfde punt gericht: Ons Heer verheerlijken en goed doen aan den Evenmensch..... Vrede stichten, Welvaart brengen.... De Samenleving verhei- fen en verbeteren; d'Huishoudens Christelijk maken; de Kin- dersdeugdzaam!.... Als onze Bisschop zoo teederlijk de kin- derkes op hun voorhoofdeken zegende, dan was zijn gedacht: O kind, wees toch altijd Christelijk, dan zult gij goed zijn voor uw Ouders en een nufiig lid der Samenleving worden... O Bisschop Lambrecht, ge zijt dood, maar uw beeld prijkt in ons huizen en ge leeft voort in onze herten! Geen dag oi we zullen op U denken en 't is ons een vreugd en een geluk ons obolleken, ons giften te zenden, om een schoon Kapel op uw graf te bouwen; een sterke en schoone kapel, waar de Volkeren zullen gaan bidden. En wie zal Bisschop Lambrecht opvolgen? De weg is door hem gebaand voor groote volkswerken om ons Vlaanderen te redden, om 't volk van Socialismus en Vrijdenkerij te bevrij den.... Wie zal Hem opvolgen om dat groot en noodzakelijk werk voort te zetten?... In afwachting dat wij weten wie door den Paus benoemd is, laat ons uitroepen: Dat God ons Bis dom beware en bescherme!... Dat men altijd de voorbeelden van Bisschop Lambrecht indachtig blijve! En Wat zullen wij zéggen van ons Europa 't Ziet et maar drollig uit; in den Oosten begint het katers te spuwen, tusschen Serbië en Oostenrijk en Rusland... Ze spreken van een verbond met Rusland en Frankrijk tegen de drie Keizer rijken... Italiè loopt op zijntandvleesch, om wapens en ka- nons te koopen; er is nu een nieuw geweer, dat niet heet wordt en afschiet zonder rook; in Pruisen is er een razendige beweging in d'Arsenalen; ze moeten er werken, zonder te mogen asemen... Gaanze vechten en wanneer?... En alsz'aan j den gang geraken welk grouwelijk bloedbad ~En te Roomen zit cle vervolgde Paus, onder "de bewaking vanLogiebazen gelijkCrispi: gelijk Crispi, dat slecht sujekt!... Ze spreken dat hij Roomen nog zal moeten verlaten; de goddeloosheid zit er te stuur op den throon, en moest Italië in oorlog komen tegen Frankrijk en ander landen, en verlaten d'afgezanten de stad Roomen, hoe kan de Paus dan vrijelijk de Kerk bestieren?. Ge ziet dat onder alle opzichten de Paus van Roomen zijn eigen vrij bestaan moet hebben, iets dat i moet terugkeeren, laat ons hopen zoohaast mogelijk; er zijn teekens van goede verandering, en laat ons dat betrachten en i mhidden. in welke hoop ik blijf met vriendschap en genegen- Vipitl Uw Aller Dienaar en Vriend, MACHARIS. uineioii Menschen, is dat ook alzoo in uw hert gelegen? Ik wil bid den voor den Bisschop en ik zeg in mijn eigen: Hij heeft ons gebeden niet noodig; hij heerscht en troont reeds in don He mel en van daar zegent hij zijn Bisdom, gelijk hij zegende op de wereld.... Als een Engel is hij op de wereld verschenen om goed te doen, hij is gevallen slachtoffer van zijnen lever, en van zijnzelfsopoffering voor arme zieken; ten eeuwige dage zal hij als Patroon, als voorbeeld van Zelfsopoffermg, als Anostcl en Beschermer van Vlaanderen aanzien worden!... "EK die liberale gazetten spotten'met onzen Bisschop cn met ons allen die hem inhaalden; die Socialisten noemen hem NIETSDOENDER, luiaard, hooveerdigaard, opeter van 't volk en ze betreuren dat hij eenen opvolger moet hebben f "Menschen! menschen! mij dringt de verontwaardiging aan 'therte als ik dat lees en hoore!... Ach, laat ons die Sekte verfoeien en bestrijden, de personen niet, maar de Sekten; laat ons de raadgevingen van Bisschop Lambrecht volgen: de liefde voor de Parochiekerken; de Liefde voor t Geloot; den icver voor de goede Scholen; de Maandelijksche Com- i mimie voor 't Mansvolk en de jonkheden in de Parochiekerk; laat ons 't goed behertigen en voor 't goed werken cn van uit den Hemel zal Bisschop Lambrecht ons goedhertiglijk en genadiglijk aanzien en ons daar verwachten voor de vreugd voor al Eenwigheden. gelijk de Kroon des Hemels ons zoo uitdrukkelijk en hertróerend aanhaalt! 9 8 1 l'!en Russische Generaal. Een Russische Generaal had zich on derscheiden in de jaren iS63 om Polen te dempen en te onderdrukken en had P»daarom al de kerkgoederen der Provin- j( cie Turek, in Polen, als eigendom ge il kregen. Toen hij na den Krijg van 1878 uit Turkije weerkeerde, kreeg hij 't ge dacht zich eens edelmoedig te toonen, jegens de Poolsche boeren en riep de ceive samen: Menschen, zegde hij, Polakken, ik ga weg van Rusland en na langen tijd zult ge mij niet meer zien; daarom wil ik u een Gedenkenis laten... Elk van u zal een groote Partij land in eigendom ontfangen... Algemeene vreugd!... Eigenaars worden in hun Land!... Dat doe ik, sprak de Generaal, uit genegenheid, doch ge moet ook iets doen voor mij. Te weten, hooggestrenge, heer! Te we ten, dat gij uw Katholiek Geloof verwisselt tegen mijn Rus sische... De Boeren trokken zich met schrik achteruiten dan voegde de Generaal erbijOverlegt de zaak wel; ik geef u drij dagen tijd: het geldt hier uw eeuwig en tijdelijk welzijn! Als de drij dagen om waren, keerden de Boeren terug en de Oudste sprak in den naam van al d'andere: Uw Hoog heid begeert dat wij ons besluit doen kennen: welnu, wij heb ben de zaak uitgecijfferd alsvolgtals bij voorbeeld iemand met ons een peerd wil verwisselen en hij geeft bij zijn peerd iets toe, dan bekent hij zijn peerd slechter dan het onze. Daarom moet ook ons Geloof meer weerd zijn dan t Rus sisch Geloof, vermits uw hoogheid ons al dicakkeis land, bij zijn Geloof wil toegeven... Bijgevolg, wij blijven Katholiek. De Generaal beet in 't begin op zijn tanden van woede, doch dan begon hij na te denken en moest bekennen dat de redeneering der Poolsche boeren juist en richtig was.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 1