Rampen Misaaaen Ongelukken «SS- "Ï889 De verlichte Eauw, t' Aalst is aan de Kaai een kleine Volksoploop ge weest teeen de vreemde Werklieden van den Onderne mer; te Mechelen was ons Werkvolk ook slecht ontvan gen éeweest en zoo wordt er dikwijls met dezelfde maat eemeten. Te Brassel, Karreelkaai, is eea vrouw schielijk zinneloos geworden en rmp uit dat zij de Ko ningin van Pruisland was. Op Thielt-Kermis, zon- dag is zekere T V. uit eene herberg gekomen, zwaar geladen, uit 't Paviljoen en is door den tram doodgereden om zien... Araae Visschers, als erop die woedende zee feweest zijn, arme Visschers! En welke angst in han amiliön!.. De stoffelijke schade isgraot.. Veel Volk is die Zee in Woede komen bestaren Brand TE Lessen. Zondag noec, tea halfeen was g'heel de stad in oploop en in ontroering Het Hof I brandde, 't hof en d'herberg van M. Dorus Livemoat, op den hoek der straten naar Ronsse en Frasnes. En benevens dit hof nog de woonst van de weduwe Arvingt Een half uur te voren stremmelde 'ne vent onder den en van d'echtgenoten Van den Bossche., 't Was ïngeko- tram en cine verongelukken, als de machinist vooruit men op dca hooisial.JTen 4 ure wasmen 't vuur meester, sprong den man wegrukte eu zelf gekwetst wierd. Een pompier is erg gewetst aan voorhoofd en wezen, rAntwerpen is Zaterdag in een kuip verdronken, Pe- t Antwerpen is Zaterdag in ecu vuutuu^u, tronelleken Mertens, Zweedsche straat.17 maanden oud; dito t' Antwerpen is Zondag in de Schelde gevallen, tus- schen de Kaai en een schip verdronken, de policieagent Hazart. Te Zwijnaarde zijn Zondag nacht drij jonk- heden geloopen in eenen wal of gracht, op risko van te verdrinken, en dinsdag morgend Buitenlandsch nieuws. Bravo voor den Turk! Hij brengt zijn leger op voet van vrede van 250 op 100 duizend man. Aldus spaart hij jaarlijks 50 millioentjes en zal uiet dieper in de klodden geraken. Wanneer volgen onze verlichte staten dit schoon voorbeeld na? Maar eilaas; 't is ver van kanons vcrunuiicu, vu uijo 1 en Grondeigenaar Ceuterix, op zijn hof een zijden regen- en soldaten te verminderen., scherm half verbrand. Perijkeleus is de eene of andere De nieuwe Vorst van Monaco, dat Koningdommeken heer van de kermis komende, door onvoorzichtigheid van 25 duizend zielen, neemt den titel van Albrecht I; ninen reeenscherm in brand geraakt en zal hij niet ge- hij zal zco min oorlogen als zijne voorzaten en is van nu neisd hebben welk crof stuk het is een brandend voor- af evenveel bemind. In een stadje dorp bij Birmmg- werp op een' boerenhof te werpen. Te S t Amands- ham, in de Vereenigde Staten zijn 300 gewapende negers her-fr de nolicie eeboerd hebbende dat in den dobbelen binnengerukt, en hebben alles verbrand. Eene negeres Arend een persoon voor 150 fr. een schoon peerd had die eene witte vrouw had beledigd werd door den man willen verkoopen, de Policie ging op reformatie en vond dezer laatste om 't leven gebracht, en de zwarten wil- dien kalant, zekeren Eugeen Poldermans, zeggende van den die dood wreken. Kortriik te ziin, waarop de Policie den Telegram deed De Werkstaking te Rotterdam: Vrijdag de. verle- werken waarop Poldermans wilde vluchten, waarop den week telde men 4 tot 5 duizend werkstakers; zij het uitkwam dat hij inderdaad van Kortrijk was en al- poogden de andere arbeiders te beletten van te werken, _„n ^,.-,1 had eestolen bii M. Herman, waarop Pol- maar de politie heeft de muiters met den blanken sabel dermans ?ileef loochenen en eindelijk toch bekende een uiteengedreven 's Avonds hebben ze de kasseien der peerd gestolen te hebben en een rijtuig, om zijn vader straten naar de agenten en garce-civeken gesmeten maar schande aan te doen, waarop Poldermans door de Pak- na verschelde aanvallen werden ze beteugeld. De Gre- kpmans is meêcedaan en peerd en rijtuig zijn weêrgege- visten, verstaande dat ze op een slecht pad geraakten, Ritrenaar. volgens rechten rede. hebben verklaard dat zij met de socialisten en revoluti- onnairs niets gemeens wilden hebben, en op de vraag van hunnen Voorzitter of er onder hen socialisten wa ren, antwoordden ze met den kreetleve Oranje's huis! De burgemeester heeft alle samenscholing van meer dan 5 mannen verboden. Uit den Haag is er ruiterij ven aan den Eigenaar, volgens recht en GENT; Wat vinden ze toch uit? Een ionce heer, nettekes aangedaan, gaat in d'Huizen der Werklieden rond om geld voor d Inhaling van onzen toekomenden Bisschop... Reeds zijn er den dup geweest van dien dief en vrijdenker. wilde een wreede breabatti een dochterken van 6 jaren stelen, dat aan d'Antwerpsche Poort speelde. Gelukkig had de broeder het geiien, de policie kwam en de kin- zeer gun stig voor de Regeering. De radicalen van die streek zijn 93 in getal tegen 23 liberalen of Ruesichgezinden. De n»u uc -- aic radicalen integendeel strijden voorde volle onafhanke- derdief liet zijn prooi vallen enJ?am ae vlucht... Als het yaQ hun iaDdje. Maar onder de gekozene libera- kind er maar de sessekes niet at Krijgt! jeQ z- er fj- kerels die aan de simpele radicalen veel DRONKAARDS! 't Is met rtde dit er te spel zullen opleven*. Brussel een gazet verschijnt tegea de Alkooi ct(jenever- De stad Londen heett eenen verschen lord mayor ge- Absuithe enz. Impasse Reveil te Brussel is weeral ne kozen, 'nen puren jood, sir Aaron Isaac De onge- man doodgevonden in zijn huis; zijn hert verbrand door [paswet over 't onderwijs in Holland is, God dank, in den vuurdrank!... En de misdaden, die ervan komen, duigen gevallen; ze is het model van onze vervloekte ze zijn ontelbaar! wet van 79 en stelde ook onzijdige, 't is te zeggen oa- BRUSSEL; Stouten bandiet. Te Brus- godsdienstige of goddelooze scholen aan. De katholieken sel in 't rijk Hotel de Saxe, Nieuwstraat, was een vreera- en de geloovige protestanten hebben er hardnekkig tegen deling afgestapt, gekleed als Lord Riche en met de geworsteld, en na 10 jaren strijd is zij eindelijkgevallen. manieren van'ne Prins. Hij moest kamers hebben op Het voornaamste punt der nieuwe wet, zelfs door veel 't «erste, rijk gestoffeerd, met tapijteu van dons, gordij- liberalen gestemd, die beu waren van den kostelijken nnn van'zijde, oen bedde in acajou, zijden sletsen aan de en verderfelijken schooloorlog, bestaat hierin dat alle deur en damasten sofas. De garcons moesten gereed zijn vrije school van 25 leerlingen, door een genootschap om hem te dienen; 's morgends van 't beste dat er was; gesticht om het onderwijs te bevorderen en niet om geld in den voornoen een glazeken fijn likeur of maddera en te winnen, recht heeft op een subsidie van den Staat, porta; 's noenens, te veel was niet genoeg, de lekkerste Daarenboven mag de Gemeente geen kosteloos onder- apijzea en de fijnste wijnen; 's avonds dito en verscheide wijs verschaffen aan die betalen kunnen. Eindelijk wordt - dito en verscheide dagen dienzelfden dito; hij had de zotte mode der schoolpaleizen gekortvleugeld. gfkl met hoopen, zoo dacht men toch en de steenen waren te koud, waar hij op ging.... t Ging ne salaris zijn... Zekeren dag M. heeft een rijke voituur gevraagd en gaat eens de stad inrijden. DeKpetsier had reeds de zweep in d'hoogte; zijn Exellencie ging uitrijden, als hij eensklaps uitspringt en naar de Madam komt geloopen. Madame, 't was in 't fransch, madame, j ai laisse mon argent a ma chambre, veuillez être si bon de me prêter 300 fr. jusqu'a tantöt... De Madam is zoo simpeloos dit geld te geven; de Seigneur rijdt weg... en hij rijdt nog... ST-GILLES; Die Vuurwapens! Nooit met vuurwapens spelenNooit!... Twee jonkheden van Ostende waren naar St-Gilles gekomen, bij hunnen Me- nonkel, Verhagenstraat. Bel et bon, doch kwalik ge dacht!.. In de kelderkeuken hangt eeo revolvar aan den muur; een der jongeliê pakt 't wapen, zegt spelersge- wijze: Ik ga u doodschieten! Hij brakkeert den revol ver naar zijn broeder; de scheut gaat af; de kogel is in den buik, gevaarlijkekwetsuur!..Tranen en Tormenten! ANTWERPEN; Vergiftiging door fitnool! Op Scheldeke aldaar woont Marie V. van Gent, oud 2t- jaren. Eensukkelés en een sloor, die leeft op vnj- denkerswijze met zekeren K... van zijn vrouw geschei den... Vuil plamaasterij, die altijd slecht eindigt... Zon dag voelde Marie V. zich onpasselijk; ze nam v n1_ÏZ OPffPVPQ ai In China bestaat de oudste gazet te _Pekyn sedert duizend jaren; 1900 zan hare schrijvers zijn op dien tijd ©ntheold geweest. De Koninklijke biouwerij van Münchbn heeft in 1886 aan den Staat ee» zuiver winstje gegeven van ^én mil- lioen en half marken. Zij gaat haren jubilé vieren van drie honderd jaar bestaan. TURKIJE. Uit de verdere berichten van heteiland Kreta ontvangen blijkt, dat dezelfde wreedheden daar nog altijd voortduren en er steeds nog vele kristenen aangehouden worden. De ongelukkige» worden gegeeseld en aan handen en voeten gebonden, door de straten gesleept totdat zij het bewustzijn verliezen. De oude gevangenissen worden weer klaar gemaakt, omdat de bestaande niet meer voldoende zijn. ze nam van een Tribunaal le Parijs in 1793. De Fransche Revolutionnairs hebben duizende en duizende menschen ter dood gebracht. Dit weet iedereen, maar velen denken dat die massakkers door bet Volk zijn gepleegd in ee- flessche, haar door K... gegeven; aanstonds begon zij j öogenblik van woede en opgewondenheid;* het is eene wreede pijnen en trekkingen^te krijgen;^ naar^mgewan- dwaling; deze moorderijen zijn kalm voorbereid ge- den branden af; ze liep de geburen ter hulp; men besta- tiededatzij Vitriool gedronken had; Mane V. moest naar 't Hospitaal en een mandaat van arrest is tegen haren vriend gericht. LIER, dat oud en lief Brabantseh Steedje. Aldaar is vrijdag nacht afgebrand de borstelhouten- fahriek van M. L. Schaerlaken. Dit gebouw stak vol höut; er was geen blusschen aan; vier zwarte verkoolde muren blijven recht. OOSTENDE; Tentpeest, Zaturdag, een wilde onstuimige Noorder wind, dat de Waters der Zee opbrnischten, met een reuzengeweld, dat zij de baphui- zekens omwierpen, cn de zeedijk overspoeld wierd door de schuimende baren. Groote balken zijn weggerukt en een dijk is 30 meters doorgespoeld... 't Was vreeselijk weest. Te Parijs, bij voorbeeld, was er een Tribunaal met voorzitter, prokureur en gezwoorne, en het is voor dit tribu naal dat de slachtoffers gebracht wierden. Het is ongeloofe- lijk hoe deze rechtbank handelde. Het was genoeg van beschuldigd te ztjn van samenzwering tegen de Republiek, om daar te moeten verschijnen, en de eenige straf was de dood. Op ééne maand hebben die bloed dorstige mannen i3oo menschen naar de guillotien gezonden- Ziehier hoe de ondervraging gebeurde: Uw naam, zegde de Voorzitter; de beschuldigde antwoordde; gij zijt aangedragen als samenzweerder; de man loochende; loochenen is gemak kelijk, zegde de president, en bet was gedaan. Aan eenen anderen wierd gevraagd: Zij gij geen edelman? ja; gij moet er niets bijvoegen. Aan eenen derden: Zijt gij priester? ja, 't is genoeg, zegde de President. Zijt gij onder de lijfwachten geweest des Konings? j; goed. Daar was gansch de ondervra ging; geene rgetuigen vierden gehoord; de gezwoomen ver klaarden overtuigd te zijn; de beschuldigde wierd veroordeeld ter dood; geen beroep, geen verbrekingshof, maar seffens bui ten, op de kar, recht naar de guillotine. De bloeddorstige rechters spotteden nog met hunne slacht offers; eens dat de zitting tot 4 ure geduurd had, een der ge zwoomen zegde tot zijne makkers: de beschuldigden zijn dub bel plichtig, zij hebben tegen mijne maag gecomploteerd. Een man stond op de lijst niet, maar was bij misgreep voor bet tribunaal gebrachtjhij protesteerde; bah! bah! zegde de proku reur Fouquier de Tenville,het doet erniet aan, zeg uwen naam algauw. De ongelukkige wierd geguillotineerd... Er waren twee vrouwen Biron in de gevangenis; de eene kwam in plaats der andere; de rechters bemerkten dit misverstaan en zonden !ze alle twee tot de dood. Een ouderling, bijna lam, kan niet spreken; Oh! zegde de president, bet is de tong niet, maar bet hoofd dat wij moeten hebben. Een beschuldigde had van uit bet gevang geschreven aan den prokureur. om verlost te wor- den, onplicbtig zijnde; ah! zegde deze, die beer is haastig; j aanstonds kwam bij voor het tribunaal en wierd het hoofd af- 9' geslagen... Het gaat goed, zegde bet schrikdier Fouquier, de hoofden vallen gelijk de schaliën; en des avonds leverden zich deze bloedhonden aan de schandebjkste slemperijen over. En te Luik bereidt men leesten voor de fransche Revolutie, en aan 't hoofd van 't Komiteit zijn de baron de Sélys, de hee- ren d'Andrimont enNeujean, liberale Representanten!!! door F. DE VUYST, Natuurkundige ie Hereele. DE MODE. (Vervolg.) In mijnen vroegen tijd waren de medaliën, oorsieraden en ringen, al de mode van dragen. Hairlokken of stringen die van wederzijden proper weggekamd waren, droegen zij thans ook, gelijk zij heden nog dragen. Er is eens een mode ge weest, en nog niet lang geleden, dat zij geen hairlokken droe gen, zij lieten het hair op hun voorhoofd hangen, dan geleken zij aan waterhonden, doch die mode werd zeer weinig ge volgd. Vroeger werden er bijna geen witte mutsen gedragen, ten zij des zondags; zij waren van voren met plooien zonder eenig ander versiersel. Op werkdagen droegen zij gedrukte katoe nen mutsen, met of zonder plooien, dan zagen zij er uit als tooverheksen. Naderhand hebben zij die mutsen boven het voorhoofd een gedeelte plat gelaten, doijh er kwam al van we derzijden een linnen striksken in de plocien, zij begonnen ook al een kam op het hoofd te dragen en een strik van achter op de muts. Verders hebben zij beginnen kunstrooskens in de mutsen te dragen, alsook vele linnen van alle kleur. Daarmeê nog niet tevreden, begonnen zij mutsen van sajet en andere stoffen van alle kleur te dragen, diemapr 1/2 van 't hoofd be dekte, aan de versiersels liet niets to wenschen. De hoo- veerdij nog geene palen kennende, hebben zij beginnen hoe den te dragen, versierd van alle voorwerpen, gelijk hier volgt! linnen van alle kleur, kunstbloemen, pluimen, veders van struisvogels, kunstvlinders en andere insekten, kunstvruchten, perels van alle kleur, glasbolkens, gekleurde gombolkens, ko peren bollekens, fijne frinjens of draadjens, vergulde en ver zilverde blauwkens, kleine lichte beweeglijke platte stukjens van gekleurd glas of kopeikleine zeeechelpkens, en met hon- derde figuren van fantaisie enz. Ziehier de groote pracht en hooveerdij tot haar hoogste toppunt gestegen. Waarom al die pracht? In mijnen vroegen tijd droegen de vrouwspersonen gedrukte katoenen mantels. Daar bestonden in mijne gemeente toen maar 4 laken mantels, en cp den dag van heden worden zij in alle huisgezinnen gedragen. De oude katoenen mantels zijn om zoo te zeggen van kant. zij droegen dan ook rokken vai'i lijnwaad met witte en blauwe strepen, alsook gedrukte katoe nen voorschooten. Zij droegen ook hooge bruingerookte toe fen, wat later lage kloefen bruin gerookt, of zwart igeverwd al soms figuren opgesneden; zij droegen dan lage schoenenj en nu zijn het al bottinnen met zijde stoffen, een hooge rij knoppen, en zeer klein en hoog van hielen. XI. MISDADEN. In mijne jonge dagen werden er maar zeer weinig doodsla gen of moorden begaan. Alhoewel or voortijds benden van dieven en moordenaars bestaan hebben, zooals Jan De Licht Cartouche en Baekeland, enz. Mijne Ouders hebben mij meer maals voor eene zeldzaamheid verteld, dat den 8 December van het jaar 1809 eenen zekeren Judocus Praet, van Dender- houtem, zijn lief had doodgeschoten. En op den dag van he den, de menschen verschieten er niet meer van, als er een moord gebeurd, mits zij nu te menigvuldig zijn. De gazetten staan dagelijks vol van moorden, misdaden en stelen. In mijne jongheid was de guillotien nog in voege, en het ware te wenschen dat zij in België nog bestond, zij zouden meer gruwel hebben en zoo gauw met het mes niet steken o j met den revolver schieten: ik weet nog van twee personen die binnen mijnen tijd in de stad van Gent onthoofdzijn, voor den heer Pastoor te Rooborst te vermoorden. Doch ik geloof dat het den grootsten knoop niet is dat er meer moorden gebeuren. Mijn dunkensis: wat de oorzaak daar van zij. dat vel» menschen te slecht van religie geworden zijn, want wanneer men de vrees des Hecren verloren heeft, v is men tot alles bekwaam. I Nog drij groote punten, die aanleiding tot misdaden geven, ten eersten dat de menschen te veel verleid worden door de liberalen en socialisten; ten tweeden, de Dronkenschap, ten derden, dat de Justicie le weinig straft. Want ik ken lieden i: die mooraen hebben bedreven, en na weinige jaren van ge- vang. dat zij gratie bekwamen en wederom vrij in de opene wereld wandelen. De twee eerste punten geven ook aanlei ding tot echtscheidingen. 32 Daar worden op andere wijze nog erger misdaden begaan en waaraan maar weinig aandaeht genomen wordt; dat is het overtreden van het vierde gebodEert Vader en Moeder. Het is aan dat gebod alleen dat God een dubbelen loon gehecht heeftHier voor het tijdelijk een lang en gelukkig leven, en namaals het eeuwige leven. En hoeveel kinderen vindt men heden niet, zoo wanneer dat zij voor hun zeiven bekwaam zijn te zorgen, dat zij hunne Ouders maar laten zitten, b!oot- j gesteld aan armoede en ellende. Ik ken jongelingen die hun Ouders laten zitten en naar Frankrijk gaan werken, en daar jaren lang verbleven, zonder een centiem geld te zenden, qt i' hunne Ouders van het Armbestuur moesten ondersteund wv. den, en dat zij hun geld liever besteden in brasserijen en fii ontuchtigheid. Andere die in het huisgezin nog verblijvei en door eenen stiel wekelijks wat franken winnen, moetfQ al meester zijn, en alles moet er op hun hiel draaien, vafj«i en moeder zitten daar in den hoek zonder een woord te mogen spreken!.. Ontaarde kinderen slechter dan tigers en let-uwen, f weet gij niet als God zulken grooten loon belooft aan de kin- 'l deren die hunne ouders eeren. dat de straf schrikkelijk zal wezen, aan de kinderen die hunne ouders verstooten, het zij in dees of 't ander leven!

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 2