De Fransche Werklieden. Loopende Nieuws. DE VLOEK VAN GOD. Wat grijnst ons bang de toekomst tegen, Als 't schuim der hel de jeugd besmet, En 't heilig zaad van Gode's zegen In 't schuldloos hart va kind'ren plet; Als men bij Moeders bittre tranen, En Vaders lessen spottend lacht. Dan daalt, langs onbekende baneD, De vloek van God op 't nageslacht. Als 't eenig uur, dat elke Christen Voor 't Altaar Gods zijn bede stort. Door vuigen lust en vloek en twisten, In kuil en kroeg ontheiligd wordt; Als Zoon en Maagd hun ziel verbeuren In wulpschen kring van dans en spel, Dan wordt de haard waar de Englen treuren, Dan wordt de haardeen beeld der hel!!! Gij, die in naam der wat moet spreken, En vóór uw oog den afgrond ziet. Al moest ge stalen weerstand breken, Vergeet uw strenge zending niet Wee! die, met wet en macht omgeven, Met plicht en wetten roekloos spot; Dan weegt de wroeging op zijn leven.,.. En op zijn graf.... De Vloek van God PARLOIR. Men zal zeggen: Die Dichtregelen zijn nog al erg! ja, menschen, maar de Jonkheid, de Christene Jonkheid bederven of laten bederven, is dat niet van 't allerwreedste dat er kan uitgepeisd wor den? De werkende Jonkheid. Benevens deMaria's Almanak is nog te koop in onze Bureelen de schoone en nuttige Almanak van 't Land van Waas aan ia c. en de Almanak van de Werkmau, aan 10 c. Men gelieve het voort te zeggen. G"2 Oj 00 co Prijs in Bureel of Winkels 5 centiemen. Voor g"heel Belgenland fr. 2,50 's jaars. Voor al de landen van Europa, en voor d'ander Werelddeelea fr. 4,50's jaars, P. BAENS-MAYART, Achterstraat, AALST. v-* -i 1 Al wie De Werkman genege» K O M Tj. is, wordt verzocht deze eerste AUAAU* Nrs va» 't Nieuw Verhaal MED AR te laten voortlexen aan Vrienden, Geburen en Kennissen; tot 1 Januari 1890 is de prijs «,40 c. tot November 1890 2,50; abonnementen worden ten allen tijde aanveerd. Wij recommandeeren: Leven van Bisschop Lambrecht.... Die groote bisschop, die Man gelijk er dikwijls maar eenen komt op 1000 jare», hij HERLEEFT ia dit boekske, zoo schreef uit Gent een gezagvoerende hand. Prijs 0,25 c. franko 30. Maria- Almanak 0,60 c. franco 64; Paters van Averbode, gelief er nog te zenden, en g'haalt eere van uwen Almaaak; elk roept dat uit; Ontf. van M.F.C. Herffelingen 5,00 voor 1889 en 1890 van H. C. te Montegnie 2,50 tot nov. 1890; van juf. F. D. Zwijndrecht 2,50 tot Nov. 1890. J.M. O. teS.'t nieuws is welkom, want de groote ga- aetten geven dikwijls overdrevenheden en ongerijmd heden. De vorige raadsels waren Buskruid en Reep. In den Prijskamp-Smetlede moet zijn op 20 regel: Maar die mijn tweede is.... Raadselken in 't passant. In 't kort grooten Prijskamp. Met mijn eerste is mijn heele gemaakt Iets dat bijzonder goed aan kinderen smaakt. PRIJSKAMP EEKLOO. De lieer Felix Verschelden. Amerika, eene oplos sing gezonden hebbende, heeft de Juri besloten hem den 12 November 1889, om zijnen iever te beleenen, eenen schoonen boek te zenden. Mengelingskes. Ach, zegde Tistje Slim in de maand januari, als 't winterde om den duivel in zijn helle te doen vervrie zen; ach, sneeuwen en vriezen waren zulke schoone dingen, indien zij in de maand Juli kwamen! Natuurkunde. Waarom zijn er katten? Om de muizen te vangen. En waarom zijn er muizen? Om de katten werkte geven.... Goed, eerste Prijs. Een reiziger vroeg in een dorp van Zwitserland, aan een zieken, waarom hij geen Geneesheer deed komen. «OM., antwoordde de zieke, in ons dorp is geen Doktor en wij houden er niet aan eenen Doktor te roepen, omdat wij allen geerne eene natuurlijke dood sterven. Zeker kenteeken: EenStaatsdame, te velde zijnde en alles willende weten, vroeg aaneen Boerin: Vrouw hoe weet gij nu welke pruimen rijp zijn en welke niet? O mevrouw, dat is dood eenvoudig; al de pruimen die gestolen wierden, waren rijp en wat blijft hangen, is niet rijp. Heer: Bedelaar!? Mr. Uw zoon daar? Ja, wat is 't? Hij heeft naar mijn zoon met modder geworpen. Ik wil dat gij hem daarvoor streng zoudet straffen. Dat zal ik doen Mr, ik zal hem onterven. Spreuken: De gehechtheid aan den Zondag is een bron van vrede en van tijdelijke zegeningen. (Pater Bernard.) Dat uw vrede besta in een groote oot moedigheid en verduldigheid. (Nav. Ch.) 't Is een groote gebeurtenis geweest: 10,000katholieke Werklieden en Vrienden van 't Werkvolk waren d'an der maand naar Roomen getrokken; sedert meer dan een jaar was die rois bereid en geschikt; Roomen! ze Zoo sprak de Paus over de Regeerders en over de Meesters en te naaste week zullen vrij aanhalen zijn woorden tot de Werklieden.... Een groote liberale gazet van Frankrijk, onmiddelijk na die Pauzelijke woorden gelezen te hebben, riep uit: Dadr is de Redding, ja! dadr is de Vrede en de Welvaart!... Doch wat kan dat woord doen! men luistert erniet naar!. Welnu, is dat geen zagen die oude wonderbare Stad, dat Coliséum, dien ongeluk dat dit Vaderlijk woord door velen wordt ver- Forum, dit gevang der Apostelen, die Catacomben of stooten? En als't getal aangroeit dergenen die de Raad gevingen van den Paus volgen, zullen Vrede en Wel vaart en Vrijheid er niet merkelijk bij winnen?... De woorden van den Paus zijn plechtig en krachtig; zij moeten, regel voor regel, gelezen worden, herlezen, overwogen en in d'herten geprent... ('t Vervolgt.) onderaardsche woningen en kerken der Eerste Christe nen, die Paleizen der oude Keizers, die Meesterstukken uit de oude en nieuwe wereld, die St Pieterskerk, waar zij allen te Communie gingen, dit Vatikaan, waar zij zagen en hoorden Paus Leo XIII, het zienlijk Opper hoofd der H. Kerk, terwijl het onzienlijke is en blijft, onzen Heer Jesus-Christus... De Paus wist van hun aankomst en heeft treffend en krachtig gesproken Geliefde Zonen, zegde H11, rondom u woelen dui- t 1 j 1 laonn^n 1 maakt ea voor de nieuwe Brug op Zwarten zende arbeiders, misleid door valsche leeringen en den- veal kwelm tegen. Te Maldegem is een Tombola voor kende een hulpmiddel tegen hun kwalen te vinden, met j Weezenhuis en Zondagschool; de Tombola van St Josefskerk den Eigendom af to schaffen.... IJdele begoochelingen! j t'Aalst blijft open tot i Januari 1890.... Er zullen er veel spijt die lieden zullen tegen onveranderlijke wetten stooten, hebben van geen lote* te bezitten; o,5o c. 't lot en over de welke zij Biet kannon afschaffen; zij zullen de wegen 5oo prijzon. o. w. veel, zeer veel kostelijke, t'Hofstade is een met bloed besmeuren; zij zullen puiaen opeenhoopen, slagmuit gestolen en te Konstantinopelen als ze bezig wa- oneenicheid en «liorril zaaien, en verre va. ku.ie. ren m.t palceren voor de» jo.gen Keizer Pruis, zijn er al- toestand teverketere», hu.eige.eellende n.gvcrzware. gauw a5o huizen af£.br..d ln de wijk Scutari,als t u iemand - De Wereld is riek; maar het hulpmiddel is niet in -* 1» K.ezmg te Guar voor «an u.t de Kamers, St Nikolaas! die diefte en inbraak wat moeten wij er van gelooven? T'Aaest is een deel der ijzeren Brug ge- a Hoek komen ze 't Katholiek past om te naaste jaar met des te meer kracht op te komen. De liberale gazetten van Gent liegen, alsof er aan elke leugen 'ne gouden dikaton Iiong, en te naaste jaar zijn ze boven, roepen ze; dat willen hebben ware, er liepen geen schooiers; 'k wilde dat ik thuis ware, zei de kater en hij zat met zijnen kop in 't strop. Pater Servais gaat dezerhjd te Calcutta toekomen; Pater De Sadeleer en gezelschap was den 3o october te Milanen en heeft er de wit marmeren kathedraal ferm bewonderd; 't is een stuk ook; menschen, ge moest dat zien! Den 3i October was deMissionnaris, onze eerw. Vriend te Genua: Alles gaat wel, schreef hij, ik ben op 't schip Ra phael, 125 meters lang en schrikkelijk diep. Morgen zeilen wij naar Napels; wij mogen de Mis in den salon doen; al de booze en verdorfolijke ontworpen eu ia aanlokkende maar valsche stelools; het hulpmiddel fcligt geheel en al in 't volbrengen der Plichten, welke de Kerk in d'herten prent en voorhoudt. Die besturen en aan 't hoofd zijn, moeten liefde en genegenheid hebben voor hen die, in 't zweet huns aan- schijns, hun brood moeten winnen; zij moeten dien on- verzadelijken drift tot rijkdommen, pracht en wellusten betengelen. In alle Volksklassen is men dorstig naar genot en daar het aan allen niet mogelijk is dien dorst te lesschen, vloeien hieruit een onafmetelijk bezwaar en misnoegdheden, die gedurig opstand en muiterij zullen verwekken. Om het dreigend gevaar der Samenleving af te wee- ren, zijn alle menschelijke middels van beteugeling on toereikend. Wat boven alles noodig is, ja onmisbaar, is de Kerk vrij laten om in de zielen de goddelijke voor schriften te doen herleven. Door wijze wetten en maat regels moet men de belangen der arbeidende Volksklas waarborgen, de Jeugd beschermen.de zwakheid en de fanschc huishoudelijke zending der Vrouw doen cerbie- igen. het recht en de plicht der Zondagrust voorstaan. Hierdoor moet men in alle Huisgezinnen, zoowel als bij iedcren persoon, de zuiverheid der zeden, de gewoonten van een geschikt en christelijk leven begunstigen. Aan de werkbazen is het belast den werkman als een Broeder tc aanzien, binnen de mogelijke palen en op billijke voorwaarden zijn lot tc verzachten, over zijn geestelijk cn lichamelijk belang te waken, hem met hun voorbeeld eener Christelijke levenswijze tc stichten en Man, ctat hij een lange en verdienstrijke loopbaan vooral nooit te zijnen opzichte en te zijnen nadeele, de moee hebben, dat onder zijn Regeering 't Bisdom van voorschriften van recht en billijkheid te miskennen, om Qent tQt h00Eeren kerkdijken bloei komc en dat 't So- spoedige cn onevenredige winsten te doen. Reizigers zijn katholiek. De zee boezemt mij »iet den minsten i schrik in. Vier Zusters van Luik reizen ook naar Calcutta. M. Tinell is opzichter genoemd derVlaamsche Muziekscho len des Lands. Bene meritis. De werkstaking in de Wa len is zoo goed als geëindigd... Des te beter; de Koolmar- chands begonnen reeds te spreken van opslag, door gebrek aan voorraad. ERKELIJK NIEUWS- No vember, de Maand der Geloo- vigc Zielkes, die nooit vergeten worden, maar bijzonderlijk in deze maand veel Troost cn Hulp ontfangen. In November zal Mgr Stillemans te Roomen als Bisschop uitgeroepen worden en daarna door den Kardinaal- Aartsbisschop van Mechelen ge wijd... De gebeden worden gevraagd voor den weerdi- cialismus achteruit gedreven worde. Als de werkende klas bij zijnen Heer en zijnen God niet om troosten sterkte gaat, 't is droef, 't is ellendig... Zondag hebben wij t'Aalst op d'Aanbidding van St-Martens, een verhe ven, troostend, krachtig, leerzaam en hartelijk woord gehoord... Sixtus-Vriend, wat dunkt u? - Meester, het was kramik; 'ne groote Volkspredikant; en zoo stil in de kerk; aan de 7 Weefin, men hoorde zoowel 't laatste woord als aan H. Kruis. M. Kanunoik Roelandt, g'heel de stad door is van zijn Sermoen gesprokeo. met lof en dank! En als 't u believen zal! T'Aalst zijn cr alle werkdagen twee schoone korte Lovekes in St-Martens, ten 5 ure, in St Josefs ten 6 ure. Welk geluk, welke zoete vreugd van dagelijks in een prachtig gebouw Lof zangen te hooren zingen,' den Schepper ter eere en het hart tot verheffing brengende! Te Smetlbde hebben de Paters Redemptoristen Vaa Honscnbroeck en Samoy een Missie geprcêkt van 10 dagen, met den besten uit slag, gronten toeloop, innige ontroering der herten, he- melschoone Plechtigheden gelijk de Verlichting ter eere van O. L. Vr. als er metmindan 1000 Bougiön en Was- keersen brandden.. Een Missie, schrijft St-Alphonsius, is almachtig! Over Elvbrzele zouden wij geerne wijdloopig schrijven, doch ons plaats is beperktlaat ons alleenlijk zeggen dat de plechtige Inhulding aller- luisterlijkst was en zeer aandoenlijkeen prachtige Stoet, een schoon Sermoen van M. den Deken van Lo keren, de achtbare Burgerlijke Overheid, ecu menigte Volks gelijk men er nog nooit gezien heeft op de Paro chie en een allerliefelijkst Weêr. Elk was verrukt en bewogen; die schoon groote kapel ligt in 't midden van een Park en rondom staan 7 kapellen van de VII \Vee5n; er was Volk zelfs van Mechelen cn Antwerpen; men stapt van 'tConvoi te Sombeke, doch nu gaat er een statie gebouwd worden in 't Vla&msdi gezegd Pavilion, in 't fransch wisten zij ,t woord niet.... Die Kapel! welk geluk voor Elverscle! Te Beveren bij Rousbrugge is overleden E. H. Buyscens, onderpastoor oud 39 jaar en 6 maand. Maandag H. Martinus, Bisschop, dijnsdag H. Martinus, Paus; woensdag, H. Stanislas Kostka; Vrijdag, H. Gertrudis maagd. DeH. Martinus Paus, was geboren te Ombria en leefde in de jaren ioo; regeerende zeer manhaftig; vergaderde tc Roomen een Concilie van 500 Bisschoppen en leed veel vervolging; men wilde hem aan den Outaar vermoorden, dan wierd hij in balling schap gezonden te Chersonnesa en stierf er van honger en ellende, den ia November 653. 6 jaar 1 maand en 26 dagen is hij Paus geweest. 't Museum van Parijs, in wassen beelden, levens grootte, is t'Aalst geweest en staat nu tc Bergen; 't is al dat schoon en treffelijk is: Napoleon I met zijn generaals; Marie Stuart, de Souvereinen van Europa enz. Men is er t'Antwerpen niet in gelukt een werkstaking te bren gen onder de Dokwerkers. De Kamers gaan dijnsdag open... Langs alle kanten makende liberalen rumoer tegen de kieswet.... Zoolang zij aan't schelden en 't uitvallen en 't lawijten zijn, kunnen ze voort; doch nau welijks op den grond van goede rede en van rechtvecr- dig bestuur, ze vallen door de mande.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1889 | | pagina 1