MED A R r5»w«OKStóswsK «iisr-s:=3?S rseSSSSSsfe slècfsssa het Bombardement van Brussel. I Leiddraad, W*"! MARKTPRIJZEN VmtorGvM. t(rof-)c=:» VIII MIDDERNACHT. wtbten ^"tehltje aan mTrwir opgesloten was. Verders een stilte gelijk in een gtaf. |:-i atE0f jt 7aa bleef ik daar verschelde uren, onbewegelijk aisoi 1» '"fÊ'indeliik hoorde ik in de verre verte op den Toren van 19,5o a 20,5o 16,' o a 18,00 14,00 a 14,25 i4,5oa i5 00 i5,oo a 16 00 25,a Kil.,00 a 10,1 kil—, o a 16, co d.a-£ waalf uren dommelen. Ik teiae ae magen, tuied"dat het wel degelijk middernacht was,richtte ik mij op, tuigd dat hec wei aeg^ j 7(. kasteel> en yond Jao wi^n hoom welken was omge- W?Een g.litekig veerteeken! dacht ik, klauterde op den boom over den gracht en speedde tmj naar den T®«n. Hier bevool ik mij 10 de handen van God, ea te Degon m!nDafrV?k!^n*goer klêmmer was, ging alles wel en de stok met ijzeren haak was mij van zeer groot nut om langs het looverwerk en de gebrokens steenen naar boven te ge- "éfNamate ik opklom en 't venster naderde, kloptemijn 'Tolter,2 welke oogenblikksn van angst en van vertwij- £eljnEindeliik geraakte ik aan de venster, en ik klestte mij mgn hert'ne steen e„ k«,k tfc1 kanaer m Bijstand van God af te smeeken en toen herkende ik mijne jTÖ=-en mijn ^3ÊS?I ik ben Lrus Van gijhier ganseh a]lleeiVamen Neen, gisteren nacht was -jet dat er lemaadzal koui^^Bdie ijze!tB staven liagerkott ér iémand of keert men gerucht, ik trek mij aanstonds achteruit... doorE..en; meerdan e=n scheen... Op elk knersend benedcn den toren deed volk ging komen;'t minste gerucht BM»a door- mii sidderen en beven;, sindelyk waren er „d gezaagd ;ikwasaan tein van rust on bedenking, „ige 0D|CD>h^JdnzSmij niet falen... Zeg, wat staat er "00ïddc.o De tafefhier kiekens aan de» muur schui- «ng ^o° "kruipen laten op mijn schouders nemen. %:Tte^«Öu vast aan mij- handen Ts, «"MS ècgk sluiten en ze maar openen als wij afgedaald zijn. uitMSDroken als ik met mijneérostel^k^vr^cht^ekdMing be^»n;^ w^i vri^rnoeh Sn^r^S^Kn^ L» te ster- te°' Gskunt denken met welk.genoeg»tik dj» *U*£g verminderen dw ons^uog van e a^ d.f'gegrol zich ffiSTSw» sUte ^ueueerds, ling en trachtte tn den maanschljni gedaante op ongeveer vijfden v.eten ender ons eenzt» bespeurde en tweevlamm verloren Hemel, den hond I stemde Belinda w j Het is in allo geval een kwade ontmoetrog,^eg^ «ng hebben, bewoog zich ongeduldig en verdubbelde zijn geerol. Inmiddels toog ik mijn pistool, trok den haan achter- over en mikte naar 't hoofd van het dier, tusschen de twes g ANTWERPEN, 27 der. oogen. Het schot brandde los en de hond plofte levensloos jj Tarwebloem inlandsche o tober.25,00 a neêr,_zondsr nog een gil te uiten. w dmken in S Roeeébloem «,'oo. 00,00 a t 28,25 a 17 1/8 a 5 17 3/8 a c LEBBEKE. Roode tarwt iS,oo a 19. 5 Mastelnin t5,25 a i5, p Rogge 96 kil. ^4,25 a 14,.p Garst xoo kil.,00 a 16,ei Haver 100 kil. Roode aard. Witte Boter, 3 kil. 5,85 a\7,<7 Eiers de 26 2.5o a 3^5 Eeklo'o, 26 dec. Witte tarwe 14,70 a Roode id. af- Rogge 11.a r Boekweit n,5oa Haver 07,0 a Garst 11,3o a Aardappelen 5a o? Boter, per k 2.20 a -jj Eieren, de 25 2,5o a -4; Kleine varkens 22,a Loopers 34,a 58 Hoornvee 100a A v D e N A R V J5, 26 d# WitteTarwe per keet. i5i Idem reode 14 Mastelui» li,— Rogge Xófi Boekweit Boonen Aardappeien 5,00 6,co Boter per lalo 2, Eieren 25 3. Strooi Hoei 7.00 a*- ningrate vërmy3én"begsf ik mij metde jonkvrouw naar een I A \<5 f bijgelegen Hof, waar de Pachter mij bijzonder wel kende. Psjrietoouen «voa.6.00 Kem], b 8,J. a 09,So Wij klopten den Pachter op, legden bemin eemge ws»r- jgS'?st»k 1" a »,- 5"" t 5. C" den oss gevarendheden uit: wij samen er eenig vosisrf en Hooi IooV. 454>00 a.r« jw is rnon «inf ^cinstonds naar Liedekerke om aan heer Rudolf j Boter ?ei kilo 2,o5 a 2,13 véMf dé terugkomst zijner lieve dochter te melden j g-^jfr *1 Nu jaagde ons hert van vreugd en blijdschap... O dat ging i» io a ulso Kootaad.l.f -5. i daar een voldoesing en een zaligheid zijn... h.ijs zie! zwom WiM„earsl M5.a„75 Id-jezmv. 7ts. »«cu over van voldoening, dat ik mijn brave meesters dien dienst Gekt. 27 dec. j |9° had kunnen bewijzen... i Tarwe >M» "M«1 muiiaiii isBs MaarRogge 14»— a i3,5o j Li:Mkaeke(l l8 En de óüda manke Kasteelheer kon niet meer voort... Er j 7;°° j!'" j Keoteiaik. I7 oo a is ja blonken tranen in zijn oogen en na zijn glas v.lgeschonken R"pk»eken i3«. t, eken Medar, zegds hij tot j Peerdeboon. j T»™e u Soa 'fk® enkel oogénblik bleef' ik stil, ge kunt denken in R S^loem welken angst! Zou^iat schot do bewakers van 't kasteel niet KP~d Zwarte Zee doen bijsnelleaGingen wij moeten worstelen tegen ver- Bombai scheide personen? mij tegen alle voorvallen willende gereed petrol beschikbaar maken, herlaadde ik mijn pistool. Janua",a ,pr Hier zweeg de oude Kasteelheer eenige oogenbhkken en - Aal s t, zaterdag 38 dec. ging voort beU.-eenSo, ,00 a 3o,oo Dan heb ik geweten wat angst lijden is. mijne goede gew o0 oo a 3j 0, vrienden; nooit zal ik die oogenblikken vergetenNooit, al Tarwe^ ke.'JWil teisterden,'alles bleef stil; dan spoedde ik mij inde j afdaling; weldra bevond ik mij op den grond en zonder een t £avser oogenblik te verliezen, met koortsachtige haast, trok ik met Lijnzaad mijnen kostbaren last den gracht over, het kreupelbosch in, j Lijnzaadolie S3,5o a vertoefde aldaar nog eenige oogenblikken er. stoof heen, 1 Lijnzaadk. 17 So a - HngfRoUegem ludl bosreten vL Zeüiokhield ik dodelijk Aateappel^ 5,oo a 6 00 stil... God dankriep ik, we zijn verlost en zette Polfrida s Eiercn do s3 3i,Sl3ls neêr die aanstonds op haar knieeu viel, hetwelk is dan da- vlas de 3 kil. 3,— a 4 delijk navolgde Viggens kopp.S«,-a 60- Tot hiertoe was Polfrida zeer kalm en moedig gebleven, Nmova, 3 «1, doch nu riep zij: Drinkenl drinken! ach, Merus, ,k sterf i Tanve 100k. 18,-a zo - van den dorst 1 Haver i5,— a 16— Laat ons voortgaan, zeide ik, we zullen wel aan een 16,— a 17 beek of fontein komenInderdaad, 't geluk wilde mee; wij Boonen i«,- a 17, - kwamen aan oen fontein, ik gafhaar te drinken uit mijne Aardappels S- a 6,a: hand.... Dan liep zij gezwind nevens mij voort; wy waren Koebaad SS.-aBj,- weldra op 't grondgebied van St Catharina-Lombeek, t Boter, per kil. a,:, a 2.70 hiertoe waren wij in der. bosch gebleven; doch nu dat wij de t Eieren, de aö 3,20 a 3,So gemeente Liedekerke naderden, moesten wij zooveel voor- Hoppe a zichtigheid niet meer gebruiken. St-Nikolaas, II Ik wilde mij met Polfrida niet naar 't Kasteel begeven, Roode tarwe 17,50 a is.oo ikz YViiuc uiij trmrwitfiffpn daar ik met - Witte tarwe i5,5o a 17,00 zonder cp voorhand hare Ouders te verwittigen, aaar ik: met Poldertarwe I+;5o a ^Q0 rede vreesde die brave Ouders al te zeer te ontstellen, g Rogge 11,00 a 12,00 Om du3 aan het edele tweetal alle noodlottige aanaoe- Klaverzaad »i,5o a ei,5o 5,00 a &,co 2.18 a 2,.'{4 3,25 a 3'.p 5,OOa 9,h te hebben en een teug zijn zoon. zijn, doch wat Medar, zegdo hij tot Gil OO" «-O.O.J, t, 1 1. II - -3,-— j, ra ge meeat ten einde dezer droeve lotgevallen te Duiveboonea - -a j Ha« ^at ik u nu ga verhalen, is van 't schnkkelykste Koolzaad 35 5o a 36,5o 5 Bot& JJ~> ««v W<I. u r.,1». r,. 'i Lijnzaad 25,30 a 26,5o - WiAr„ at OOlt mensch beleefd he®f- WAr S Boter per kilo 2,26 a 2,41 Laat ons eenige oogenblikken rusten, dan zal ik mii* ver- g Eiers de 2g 3 qq r 3 s haal kusnea veertzettea... 1 Vervolgt.) Warege om Medar te kunnen volgen: 't Is in 't begin der jaren 1700; de Fransche Legers door kruisen de Nederlanden; 't zijn troebele tij- den- veel dieven en'moordena«rs'.Azm den groeten bosch v«n Oorde- gem op grondgebied Brpe. is een manke Knsteelheer m.t zijnen zoon j i- kW p. k. Medar een Kasieeltiekomen bouwen; ze rvonener eenz.an»; se w.nde- j. id. ,d. len veel en jagen bijna dagelijks; ze zoeken m kennis te komen met de ld. ld. Houtkappers die obk jagers lijn, vermits t groot bosch, gansch veria- 5 Werk ten aan niemand toebehoort; een kapitein der F'znsche Dragonders, j Aardap. Robineau. pleegt veel euveldaden op den buiten- de aude manke Kas- Boter p k. teelheer enïijn zoon richten de Houtkappers in.als een vnje patroelje; Er.ren de at Op onze vlauaarlft wa ren omtrent 35o balen te koop gesteld, die verkocht werden aan de volgende prijzen: 18 5o a 19 ec 14 oo a 16 up 15 00 a 17 po »S a 2 ho a 6* a 3 oQ ZoTT;Sai-M- J" Roode tarwt it a 18 :o M>^(. MoMl-uln te~zl5t,0 Rogge 12 a 1! ..n Haver i5 00 a li (,o Paardeboon. 17 eoa jl l o Aardappel 5 oo 6 jo 25 verhaalt Morns Van Biesbal, de Vader van Medar, zijne Geschiede- j Konijnen't stok i,7S a 3,5. .- .- nn l.eetael Wttn (1»T1 ll.pr VI.1». n.rlr.». O a .a nis hoe hij te Liedekerke Toezichter -s Van Zeulen, hoc jonkheer Robineau die een kasteel had te Bollegem, jBrdcge, zaterd.25 dec. de êénige dichter van M' Van Zeulen ten huwelijk vroeg, hoe hl, afge- - ■as op 't kasteel van den heer o Kleine varkeas 28 a 40 :en kaste"' huwelijk vroeg, hoe hij aige- Tarwe wezen wierd als zijnde zwalper en verbrasser, hoe bi] die dochter deed i Kogee oplichten, hoe hij, Morns, die Dochter twee dagen nadien op eene roe- Boekweit kelooze -wijze veriosttc en terug naar huis bracht. Dan leert men Robi- - nader kennen en ziet men de beide scherpschutters 't Land van Aelst en Brussel. 't werk in .«...J V- kb - 10 - '7 - Eiocen de 26 3 1© a 5 3 1,1e et i,23 j Gr.konija. stuk 2 om a apo I,M a i,.S 1 Ki«k«s tk.pp.3-aa5o 0,60 a o.— i Z E L E Tarwe 17 5o a 18 Rogge 10 75 a 11 Garst 00 00 a 00 Haver io5oaiI Aardappels Boter p. kilo Sieren V Kemp 11 kil. o 00 a Mechelen. 100 k. 4,5o a 6,- 2,3o a 2,80 3,a5 a 3,5o a i6.- 9.a io.o i.a 1© 5© Havera ©o. Garst a Boonena Aardapp. iook 5,00 a 6,5© Feestelijkheden te Slekene. i !S7ez*° f.ï i Op Maandag 23 December ©ntving den heer Karei Vijdt, Hoofdman vlas de 3 kil. 3,34 a 5,14 van de handboogmaatschappij St-Sebastiaan te Stekene, Brugge, van IGeeraaresbekoen Zijne Majesteit Leopold II, Koning der Belgen, liet Diploma, dat hun Tarwe 18,00 a 00,co Maatschappij, den titel werd gegeven van Koninklijke Maatschappij, Masteluin 16,00 a 00,00 Gamt -aa, C1 - - - jiet niet geweten, of geheel de gemeente Stekene was be- y Rogg( 1._.i.A,,,.,.A av, 1 ,r>t Hef L-aTinn virn 5 tt f©o a ©no Tarwe ïogge Boekwet Haver Aardappelen Boter per kilsgl* Strooi per i©okil. Hooi 14,«o a5 K.#lzaad o, i 12,00 a5 Lijnzaad 2.©C Boonen 18,00 aKoolzaadolie vookil. 74^0 Aardappeler 6,— af gf«uiverde i kanon zich hooren of er een Vnr=t 7.iin intrede mocht doen. En dan des Rnnri„, i k^dra'mSitteï BESéSkêS"» Aapspraken werden den heer Vijdt kSSSÏ™»7- i aaSlibóden en óm hun dan in hun Gilden Hm. en bij den heer Vijdt Lijnzaad aS.OO aKonln«dk.eVv_ t onder het drinken van een goed glas te vervrolijken en zoo sloot dees -, Ruw v!as k. 0g6 a a. oo J Lrjnzandk.-- r,t J ffpst tot eisteren. Zomdag, totdat zij hun prachtig Diploma mochten Eieren26 3,25 a 0000 oatfangen op het Gemeenteliu.s, hetwelk dan afgehaald w«rd in - - .aan oh g 1 aan ontbrak, als den heer J. Pudaert en die K Stoet, waar maar b k verecrde, na eerst door den E. Heer Brussol Kalvermarkt: er waren 730 kalvers, prijseer rnfeomhSrpT?ooraldl«te^ geweest, en al. ij don- kilo levend gewogen 7® i 1 aa. - Tor veemarkten ïi^ïSuid der klokken, en het losbranden des kanons. Zoo liep dees i.5o beesten, prijs per kilo,levend gewogen: Oseen 68 der liet gelai^"e^ =u aar een klein weinig kan schrijven, want v 1 02; Stieren 58a 90; Keeionon vaarze n 56 a 83. Feest ten einde, d ls de Times cn dc kennis van een goed r Gent, Ir waren 079s koeibeesten,geede stalbeesten daarvoor w as een lad no g gingen van It35tati,65 de varkens golden van© 9© t©ti 07 VEEMARKTEN. Opsteller. Nieuwe Vlaamsehe Volksplantingen in Argentina. n, Mitóchappij i« (Kipit.il 10 millioen dollars) komt i Lniiin ta stichten in het hert zelve der vruchtbare Provincie g^^ï«2iSïïïiLSdbouw«nit Belgtb en Holland die Entre R10 virzr Colonién zijn voorzien van Kerken en Scholen, j; door Vlaamsehe'Priester s en Oo.jerwijz.rs botend. Uitz.nd.re v.or- tt rlaolcwn Alle inlichtingen en stukken te bekomen, kosteloos, bij den be- machtigden Vertegenwoordiger dezer maatschappijMijnbeer Camille H. Maricbal, Bloemendale bij Brugge. cent. per kilo, levend gewogei Veemarkt van AntwerpenVerkocht vee: 021 ossen ©,95 2* 0,84 3e ©,74; ©29 koeien ©,85 ©,75 ©,65; Öi3 aarzen ©,90 ©,80 0,70; o©3 sti©ren ©,8©, ©,7© ©,6o Wissel en Openbare Fondsen. D. MAYART, ACHTERSTRAAT, iS, AALST. Aan- en verkoop vanBelgische en vreemde weer den; Uitbetaling van koepons, enz. enz.,.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 6