Later nieuws. Brozen en Ballhen. Brozen. Ballhen! is dat niet j 'wreed in Hamme! Balthen. Brozen zwijgt ervan! 'ne niensch zijn verstand zou er stil van staan Brrr.is dat een leven en is dat een sterven Brozen. Ik zeg, Balthen, dat die Vrijdenkers geen rotte chik toe- i bak weerd zijn, al staken ze van on der tot boven in 't goud en in den diamantj Balthen. En't schoonste van j al, ze willen de pompons zijn, ze j steken een hol in de lucht en maken den 7 September riepen: Slaat ze dood! 't En zijn toch maar j boeren balthen. De Landbouw, zeggen ze nu, de Landbouw we j zijn er de beste^vrienden van; we soreken van niets dan van Land- bouw, van 't welzijn; wij handelen over Savooien, Tarwe, Rapen, Patatten, Meststoften, Persenakel, Schorsnelen, karotten;... zoo i trachten ze binnen d'huizen te geraken, Brozen; en ze zijn nog niet binnen, als ze reeds valsche meuwskes afgeven tegen Godsdienst j en Priester brozen. Balthen, Lucifer mag zich verkleeden gelijk hij wil, f ge riekt aau zijn helsch vel wie hij is... balthen Brozen, dezen keer heeft Lucifer zich vermomd, ge- lijk hij ten tijde van Antechrist zal doen.. 't volgende zullen weten! Brozen. 't Volgende? Balthen. Ja. Brozen, 'tzou moeten voortgezegd worden en Boekwerken Te koop in de Bureelen van 't EILAND CHIPKA Boekdrukkerij met 2 snelpersen. Leven van Z. H. Bisschop Lambrecht 2,le uitgave 0,25 c. (Bisschop Lambrecht herleeft in dit boekje, Zoo schreef uit Gent 'ne man van geleerdheid en gezag.) Het groot Boek van den Roozenkrons, door de Paters Preèkheeren, gebeden, verhalen, overwe gingen, 2,00 Jan Clerker of de Binders van Vlaanderen 2,25 s 't Zijn de laatste afdruksels die wij te koop stellen. Maar als de menschen Wie weet of er nog een ander uitgaaf zal komen Keukenboeken Ja, waarin men veel kan leeren voor de koker- nagie en om keukenmeid te worden en om te be- hnnnpii npiK ak honderd nermissie-schellin^cn j uitgeplakwn alle dorpen van t Gentsche Domein: Te Gent in een s e meer van nuunen neus ais nonaeiu peimissie-scneiungcn i - waren en op te leggen en de eettafel te ranffsrhk - - en dezelfde drukkerij, op dezelfde pers, ze drukken dat een ware v IdI1gscmn Brozen. Balthen, wat maakt er meest gerucht Een ij dele ton en een gescheurde pot Balthen, En die slecbte gazet van Aalst Dat durft schrijven: j De Geestelijken weten niets van GodsdienstDe menschen zou- j den zeker moeten bij den Duivel te rade pan Brozen. Of de Godinne van de Rede zou moeten op d'Ou- tears zitten gelijk in de jaren 03, als ze te Parijs op de Markt 2800 j menschen giljottineerden Balthen. Ja, Brozen, dat durven ze schrijven in een stad ge- lijk Aalst, en laat ons eens resonneeren b!°™Ès Geestelijken niets weten van de Religie, dan daarom, mijnen Vriend, mijnen BroasnT er zal niemand door die moet er niemand naar de Kerk gaan, dan moeten Doopsel', Eerste 1 valschheid bedrogen worden dan degeen -die moedwillig hun oo- Communie, Biechten en Berechten weg Dan moet er geleefd en ren stoppen en hun oogen sluiten..J gestorven worden, gelijk er daar t'Hamme een staalken geweest is! Brozen. En dan Balthen, dan zou 't spel op den wagen gaan ne ramassi van vuilheid en van heidensche manieren wild, wreed, vuil, roofachtig, al dat slecht en smeerlapperij is Foei, hoe wilt er iemand met zulke slechte gazetten gediend zijn! i liberaal naar de Mis niet mag gaan, dat d'Eerste Communie weg moet Brozen. Een felle proklamatie! Balthen. Ja Brozen, en als dien vorm van de pers is, er komt eencn anderen, van welken afgedrukt wordt dat er in de kiezingen geen kwestie is van Godsdienst, dat de liberalen zoo godsdienstig zijn als al'ander menschen!.... Brozen. O de Lucifers, d'helsche treëters, de Sarrazijnen! de Philistynen en de Judassen!.... Hoe is zulke valschheid mogelijk! Balthen. Ja, Brozen, en z'is nogtans effektief waar; Balthen. Brozen, g'hebt dat g'hoort van Gent, dat die Socia- j Waasmuns ter: Wel, dat gaat daar iets zijn, Zondag 9 februari, Geeraard de Zwarte wordt er gespeeld; en Hamme ver leent zijn kloeke en manhafttge Medehulp; naar Waasmunsterdus, Zondag, 't begint er ten half vijf. P a r ij s Ze zijn daar te slaphendig en te zwak geweest ken Het groot Spaarzame keukenboek door Cauder- lier. (Wie mij zal lezen, zal koksbaas wezen.) 7de uitgave prijs 5,00 Zelfde keukenboek in 't klein 1,00 Pasteien en Confituren door Cauderlier, bevat tende al de gebakken die in de keuken kunnen vervaardigd worden 2,00 100 voorschriften voor de bereiding en het ge bruik van eiers en eierspijzen 0,85 De Kroon des Hemels 2,00 Dietsch en Duitsch, gebr. 80 c. gekart. 0,90 Werken can St A lp konsus listen daar in St-Baafskerk zijn gaan grollen en tempeesten, binst i niet die Communards; een bange Boer is geen duit weerd; schrik de wijding van den nieuwen Bisschop j hadden ze van die roo Schelmen; w'hebben 't gezien; de slechte Brozen. Wat affairens hadden ze daar, in die kerk Niemand gazetjes mogen alles schrijven wat ze willen, beestige»,wilden was er gevraagd of gedwongen van er te komen j praat; en nu beginnen ze te dreigen en te tarreesten: Dat er re- Balthen. Brozen, dat toont weêral den slechten aloi; en het vanche zal zijn, dat er 27 duizend koppen moeten vallen... Die schoonste - niets Acht Bloemen in band Liefde tot Jesus-Christus, in band Bezoeken tot het II. Sacrament, met veel schoon oefeningen en gebeden, in fraaien band De Sleutels van den Hemel Overwegingen op de Eeuwigo Waarheden in band 1 Het Huis Gods of het II. Misoffer 0,10 Hoe voordeelig het is dagelijks Mis te hooren 0,15 1,40 1,40 1,60 0,40 Naar den Hemel Het wapen des Christen of het gebed Over het dikwijls Communiceeren rnste van al, diezelfde Socialisten zeggen en schrijven dat ze 1 Logie in de wereld, dat is een hand met pek op een wit hemde. 5 Wii7P*mY» wrl'nri> rXrTfuwirr'L betrachten dan 't welzijn van 't Volk Namen: Dijnsdag, Kiezing geweest voor 2 Mannen der de J ozen. Dat ze naar den Sis loopen t Ziet ei me een pront I Kamers; 't Katholiek ligt boven met §25 stemmen; Erdabi! zoo r>„ w Brozen. welzijn uit: Ouders voren, zei de jongen en hij stak zijn Vader buiten, terwijl zijn moeder zatte krijschen... Schoon welzijn laat ons eens oprekenen Uitvallen tegen 't Doopsel, tegen Ons Lieve Vrouw, d'Eerste Gommunie willen beletten het trouwen j ook al; de menschen willen doen bijeenwonen gelijk d'honden en j Jfc\,ALST» de konijnen In de kerk komen den onbeleef derik en 't wild Euverzwijn spelen... Balthen. Ik zeg, Balthen, ze noemen dat Voor 't welzijn van 't Volk werken Brozen. Ja, kom alhier, 'k zal u helpen» zei Sis Krot en hij at 't kind zijnen pap uit en sloeg de taljoor in stukken... Balthen, als er te Gent veel aanhangers van de Socialisten zijn, dan wonen er te Gent veel domme menschen... En daarmee zijn ze geprezen. Balthen. Brozen, 'k weet nog nieuws uit Gent Brozen. Laat hooren, vriendschap Balthen. Dees jaar is 't er Kiezing voor de Kamers. Brozen. Gelijk ge zegt, Balthen oe Balthen. De Framassons zeggen dat ze te Gent moeten boven j 35 j. en Edw. Verscheure, slachter, 42 j liggen. j aangeslagen. brozen. Zeggen is gemakkelijk; ongelegde eiers zijn onzekere j balthen. En eens te Gent boven, roepen ze, dan moet 't Mi nisterie weg en. - De Namen mijner Moeder moet liet gaanJanson zijn wezen wordt zoo lang als een boe- Jesus in ziju Sacrament van LietSe ren papteel.... En gelogen dat de liberale gazetten hadden te Na- j{ jjert van Jesus men! Gelogen Maar 't was al boter aan de galg! Zeer krachUl;e Novene tot 0 L Vr Ge. Er begint vuur onder te koment Wordt j duriffen Biistand tijd ook! Zondag is 't de Groote Dag!... Dat j de dagen langer waren; dat de tijd zoo kort niet ware; dat veel Aalstenaars nog niet balf stram lagen van d'In- fluenza, ge zoudt stukken zien.Nu althans zal d'Ontvangst schit- j! terend zijn; de koppen worden bijeengesteken; rond de kerk komt dan zijn de boeken toe. durigen Bijstand 't Kasteel der Verdoemenis Maria-Almanak 1890 0,60 (Nog eenige afdruksels blijven er ever, nog 9. En 0,46 0,15 0,15 0,15 0,45 0,15 0.45 0,15 0,15 2,00 de Gebuurte in komiteit en in permanentie bijeen; er zullen Arken staan en de versiering der huizen zal treffelijk zijn;.... Aalst heeft zijn eer te kavelen; want veel Volk gaat er op afkomen; ten 3 ure Ontvangst aan de Statie; Intrede, Installatie en Te Deum; geen verlichting, maar versiering; maandag ten 9 ure, allerplechtigste Mis en overvloedige Brooddeeling.'t Zal zondag een Dag zijn van Glans en van Vreugd en van Triomf A s p e r-E ine: 't Groot Tooneelfeest met Voordracht, zon-'even> Pr,js dag 9 febr; ten half vier. Plaatsen van 2 fr. 1 fr. 50 c. en .25 c. 9a?ton Blankaert, d'Eerste Binders 0,40 Zuienkerke: Voor die dubbele Moord heeft de Gendar- merie van Blankenberg aangehouden Verkempinck, boerenwerkm. hunne messen zijn ,i V a r i a Op éen maand zijn te Berlijn 70 Zelfsmoorden ge- j weest70 't Is waarlijk gelijk het Boek der Wijsheid schrijft 5 van de Goddelpoze Geslachten En alles heerscht daar onder- j eenbloed en moord, diefstal en bedrog, vervalsching en trouwe- Werkmans-Almanak 1890 Ook nog eenige afdruksels. Baekeland, de groote uitgaaf, een boek als fo liant, prijs 3,00 Jan De Lichte, ook de groote uitgaaf t'Aalst ver schenen bij M. Van Brantegem. prijs 2,00 De Trappisten van Westmalle, hun wonderbaar 0,50 4,7 Doktor Goris, schoon groot boekdeel, kluoht5 brozen. Just gepast; met 30 stemmen meerderheid moet een loosheid, oproer en meineed, verdrukking der braven, verpesting katholiek gematigd Ministerie weg en een hevig liberaal Ministerie der zielen, wanorde en ontucht. De Hollandsche Driemaster is aau 't hoofd en werkt 20 uren daags met éen stemmeken meer derheid... balthen. Brozen, ik zeg u maar de pro poosten van de Logiebazen, 't Ministerie weg zeggen ze, en wij in hun plaats brozen. Maar, Balthen vriend, meinen ze dan dat de menschen van Belgenland klod- denwerk in hun karrekas hebben,in plaats van hersens!... Wij in hun plaatsWel, heili- gen-steenweg, een ezel stoot geen twee keeren aan denzelfden steen; en wat hebben de Bel gen niet afgezien van 4879 tot 1884, op die 5 jaarkes!... Geld weg, met millioenenVrijheid weg! rust weg! Een schrokkerie en een tirannie zonder weerga; de'menschen le vendig 't vel afdoen, bijzooverre dat de wijven van Brussel naar de Groote Markt kwamen roepen Weg met die laplanders balthen Brozen, dat is zoo waar als Evangelieen het is daarom dat de Logiebazen te Gent afkomen met een konterfoelie van valschheid gelijk er nog nooit is gepleegd... 'k Weet het di- rekt van iemand uit Gent. brozen. Alla, Baltbeu, laat eens hooren balthen. Brozen, wetende dat de katholieken nog al lichtge- loovig zijn, en dat bijzonder op den buiten de menschen niet kun nen gelooven, dat de lieden zoo valsch kunnen zijn, de logie bazen hebben een gazet en boekskes uitgegeven. brozen. Een gazet en boekskes balthen. Ja, voor den Landbouw brozen. Ei, perbliksem zij, de Logiebazen, die 't Land- bouwgeslacht uitmaken voor alles wat dora en verachtelijk is, die Jantje is geschipbreukt: de Kapitein is verdronken, zijn zoon, een Officier, 2 Matroozen en den Kok. Voor 200,900 fr. effekten.te Parijs verzonden door de Bank Elzas-Lotharingen, zijn spoorloos verdwenen. Bismark heeft een goed woord naar 't Vatikaan ge stuurd over de Missiën en de Klooster-Orden. Te Turijn is de Gendarmerie moeten opkomen tegen Muiters van Studenten en in Brezilië is zooveel order als in een School zonder Meester; iu de Kamers van België zijn goede Maatregels genomen voor 'tVlaamsch in de Studiën; want zijn Moedertaal niet Kennen is een aldergroot- ste Ellende. In Vlaanderen Vlaamsch Die leelijke wreede LotingsdagenKoningin Christina van Zweden heeft eenen plechtigen Kerkdienst doen celebreren voor de genezing van den jongen Koning; aan de Kerkdeur heeft het Volk haar gulhartig toegejuichd. Dankbaarheid is een schoon zaak. Tot Antwerpen, bij M. Van Os-De Wolfis verschenen een aller schoonste leven van Don BOSCO, den Wonderbare. We zullen er doen komen, de prijs is 2 fr. Te Lessen is wreed gevochten op de Loting, met messen, ten bloede; te Dixmude ook gevochten en bloed gestort; Deurwaarders en Prokureurs zullen werk hebben; laat ons bidden en werken, om die Loting afgeschaft te krijgen! Te Parijs is in de rue des Archives uit de venster der vierde stagie gevallen het kind der schoenverkoopers B., Berthatje, oud 9 jaar: ongehoorzaam geweest, de venster opengedaan en dood!.. Geen verandering in den Handel, alles kalm,'Bloem en Granen; ook d'IIopmarkten zeer stil. Zaterdag was de Botermarkt t'Aalst iets beter. 't Weêr is nu helder en frisch, iets dat onverbeterlijk is, en zoo wij vast meinen, gaat d'Influenza verdwijnen, waarmede aan elk die blijft leven, den rriendelijken goeden Dag is gegeven, en zijn de Tijden kwaad, laat ons malkaftr helpen met raaden daad. en aangenaam om lezen -1,75 De verstandige Hovenier 0,85 Tooverboekje (veel toeren) O.'öO Troost der armen (veel remediën 0,50 Argentina door dTIeeren Marichal 4,50 't Gulden Boekje der Jonge Werklieden 0,25 Nieuwe Kabinet-Sekretaris 4,00 Thijl Uylenspiegel 9,50 Robespeer ,00 Genoveva van Brabant 0J5 Baekeland 4 00 De levens der Heiligen, 8 groote boekdeeleh aan 4,00, per occasie aan 4,00 't is voor niet. Roomen naar Roomen nog eenige afdruk- Nota. Voor al de Boeken gelieve men hij te voegen 40 p. h. voor 't port. LAATSTE BERICHTEN. Te Gent zijn ook wreede Tooneelen geweest op de Lotingsdagen. Ze moeten werken om die dagen af te schaffen, of'ons Belgenland wordt 'ne Congo. M. Tho- nissen is veel verslecht, ja zelfs ligt op zijn uiter ste. Eyraud, de moordenaar van Parijs, is te Philadelphia aangehouden. Te Cortemarck wilden de Lotelingen een herberg afbreken, maar de baas heeft geschoten en twee jongelingen zijn gekwetst. ln den nacht van zaterdag lot zondag is te Gent in de Korte Boomgaardstraat, poortje 6, huis n° 9 de gansche prée gestolen van [den Siga- renniaker Govaert, 16,50. Parloir: Uit Mald. 5,00 van M. P. A. voor 1890 voor 2 ab. M. te Mesancy, voor 't oogenblik hebben wij dit boek niet; wij zullen er u toch een bezorgen. Te Leeuwergem vierde het jonge Zangkoor vrij dag St-Kmandus-Feest. Hulde aan die achtbare en nuttige Maatschappij Te Roomen heefl de Mi nister van Oorlog de Verwenza. T'Aalst zeggen de Verkoopers van Appelcientjes eu Citroenen, dat de ziekte op den kleinen helft is gekomen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 4