M E D A R liet Bombardement van Brussel.} Loopenda nieuws. OF Dramatische Geschiedenis uit de vair gaande eeuw, door S. Van der Gucht. NAAR BRUSSEL. Kom aanstonds, zoo schreef uit Brussel Mr Doktor Gillaer, de echtgenoot der eenige dochter van den edelen heer Van Zuylen, jonkvr. Polfrida zoo wonderbaar gered door Morus Van Biesbal, toen zij door Robineau was opgelicht en in een ond kasteel opge- sloten.Kom aanstonds I Medar, zegde Morus tot zijn zoon, Medar, ik heb u vertrouwe- welijk g'heel mijn leven meêgedeeld en welke verplichting en vriendschap ik heb jegens de Familie Van Zeulen, zijtgij bereid uw rust en uw leven op te offeren voor onze Vrienden en Weldoe-1 ners Och Vader, hoe kunt ge dat vragen, sprak Medar, die een I moedige jongeling was, geen onrecht kunnende lijden en altijd ge- reed om de Braafheid en d'Onschuld te beschermen. li Medar, gelief dan Steven te doen binnenkomen;... en als de jonge kloeke boerenzoon, thans hun Vriend en Hovenier, aanwezig was: Steven, sprak de manke Kasteelheer, een onverwacht bericht roept ons naar Brussel. Doktor en Polfrida Van Zeulen moeten in gevaar zijn, vermits zij onmiddelijk onze hulp inroepen.. Mr, als ge mijne hulp noodig hebt, ik ben gansch ten uwen dienste. Steven, juist daarvoor roep ik u; de tijden zijn slecht en ver- slechten nog dagelijks; we zijn bijna in Regeeringsloosheid geval- f len en als de Wet niet spreekt, ge weet dat alles wat onrecht en 1 rooverij is, alsdan den kop omhoog steekt... Steven, we gaan naar Brussel; voor hoelang dat weten wij niet; er moet iemand blijven om dit Kasteeltje te bewaken en in onzen naam de Houtkappers te beschermen... Gij, Steven, zult umet dit ambt belasten. Ik, Mr Morus Ja en ik ben verzekerd dat gij u weerdig zult toonen van ons 1. betrouwen... Vooraleer ik vertrek, zullen de vier Hoofdmans der Pensjagers verwittigd worden, opdat zij u zouden helpen en on- f dersteunen... Is er onraad of gevaar, hier is mijn adres, zend ons dan Jan Onversaagd. Eenige uren nadien waren zij op de Postmaal van Gent op Brus-1 sel, reden door 't Grafelijk Aalst, bleven daar eenige oogenblikken stil, om reizigers te laten afstappen en ander Volk op te nemen; dan 't Bouchoutberg op, langs het rustige Assche, dien schoonen bree- den lommerlijken steenweg op,naar d'IIoofdstad van Brabant. i: Morus was ongerust en gejaagd; hij keek altijd op naar de peer- f den en zag blijmoedig als de koetsier er de zweep oplegde, om de moedige dieren in hunnen loop te verhaasten met eenige woorden van aanmoediging. Te Brussel aangekomen zijnde, begaf hij zich aanstonds met Me dar naar de welbekende woonst van Doktor Gillaer; volgens ge woonte werd de deur omzichtig geopend door de oude dienstmeid, die Morus zeer wel kende en hem aanstonds bracht in de kamer, waar Mr zich bevond met zijne Echtgenote. Mren Mevrouw, sprak Morus eerbiedig, hier is uw oude op- zichter Morus met zijn zoon Medar, bereid om met mij u bij te staan met raad en daad. Oude en trouwe Vriend, gaf de edele vrouw ten antwoord, wijl haar Echtgenoot stoelen bijschoof en Morus en Medar deed neêrzetten.... Gij hebt mij voordezen met gevaar uws levens uit d'handen verlost van eenen gevaarlijken bandiet. Van Robineau, mevrouw! En nu hebben wij u ontboden tot bescherming onzer doch ter Bcrtlia.... Dat zeggende en waarschijnlijk denkende op hare brave Ouders zaliger, wierd de deugdzame mevrouw zoo wee moedig, dat zij niet kon voortspreken, maar haar echtgenoot, Dr Gillaer deelde 't volgende meê: Dat hij, een jaar geleden, bij eenen Edelman wierd ontboden zekere van Diependael, door een zware verkoudheid aangedaan, met geweldige koorts; Dat hij aan dien Edelman zijn geneeskundige zorgen had toe gediend en na eenige dagen genezen; Dat die Edelman hem een overgroote dankbaarheid getoond had en na zijne genezing een bezoek van dank gebracht; Dat hij dit"bezoek nog meermaals had vernieuwd, zich too- nende als een heuscli edelman; bijzonderlijk zich aangenaam trach tende te maken aan hunne oudste dochter Bertha, doch dat hare moeder en zij, ondanks hen, eenen afkeer gevoelden voordien reeds bejaarden Edelman; cc Dat van Diependael drie dagen geleden was teruggekeerd, gekleed als eenen prins en blinkende als een parel om Mr Doktor Gillaer in 't bijzonder te spreken. Dat hij verklaarde schatrijk te zijn, een vlekkeloozen naam te hebben en de hand te vragen hunner dochter Bertha; (Hierd wierd Morus diepdenkende en luisterde met rneer aan dacht.) Dat de vreemde Edelman natuurlijk afgewezen wierd, doch zulks zeer kwalijk nam en met bcdreigelijke oogen had gezegd binnen 5 dagen te zullen weêrkeeren om de beslissende antwoord. Ge kunt denken, ging Doktor Gillaer voort, dat wij onze lieve dochter Bertha tegen haar gedacht aan geen vreemdeling zullen uithuwen, des te meer daar zij den afkeer deelt welken hare moeder voor hem heeft. Natuurlijk, natuurlijk! sprak Morus; nu begrijp ik de droef heid uwer edele Echtgenote; welke treurige herinneringen roepen ■die vraag en die bedreiging niet in 't geheugen! -M. Morus, zegde "Doktor Gillaer met ernst, in gewone tijden "zou die zaak ons gansch onverschillig laten; maar ge weet dat ons Brussel, bijna in wanorde ligt; de fransche Koning beloert deze schoonc stad en heeft er een menigte geheime bespieders, die machtiger zijn als Göeverneurs, daarbij zoo wreed als baanstroo- pers en al hun willen en grillen als wet voorschrijvende..'.. Hoe dikwijls hebben wij niet van geheime wreede wraaknemingen ge hoord, dié onbekend bleven of ongestraft, omdat de plegers spions waren van Frankrijk. Morus, de vrome brave Vlaamsche ziel, schuddespijtig zijn hoofd, daar hij de waarheid van dit gezegde niet kon ontkennen'.. Morus, vroeg de Geneesheer, ge kent nu den toestand; wat schikt gij te doen? M. Gillaer, eerst en vooral moet ik u zeggen dat niet alleen ik, maar mijn zoon Medar en twintig, dertigkloeke borsten van 't Land van Aalst uit hart en ziel hun rust en hun leven zullen opoffe ren om u te beschermen. Mr Morus, uwe edelmoedigheid is ons bekend; wij twijfelden er geen oogenblik aan; maar de tijd is kort, binnen 4 dagen komt hij om antwoord; wat schikt gij te doen? Nadenken, mijnheer, eenige uren nadenken... En dan ons plan vaststellen Het zij zoo; hebt gij geld noodig of wapens of andere hulp, gij behoeft maar te spreken.... Maar ik vergeet dat ge van dc reis zijt gekomenGe zult met ons het avondmaal nemen? Heer Morus, die niet gewoon was complimenten te maken, aan- veerdde gewillig; weldra kwam de meid verwittigen, dat de tafel gediend was; gedurende het eetmaal sprak men van allerhande dingen, van den tijd en de gebeurtenissen; Doktor Gillaer had zijn genoegen in de ronde en verstandige antwoorden van Medar, een jongeling, gelijk er weinige gevonden wierden, zoo deftig en zoo bescheiden, tevens spraakzaam en in alles blijken gevende van ver stand en overleg. Maar nu begon het donker te worden en Morus prevelde iets in het oor van zijnen zoon, waarna zij de dankzegging na het eten zegden, rechtstonden, de gansche Familie hartelijk groetende en met Doktor Gillaer in de nevenzaal gingen. M. Gillaer, zegde Morus, ziehier mijn plan: We gaan uw huis verlaten. Maar ge kunt hier vernachten.. Dit mag niet zijn, M., we moeten ons houden, als kenden wij u niet, doch zullen u door een bedekten bode op d'hoogte hou den van alles wat de zaak betreft. Dus wij gaan u verlaten en ons eerste werk zal zijn dien edelman van Diependael opzoeken... Er zijn hier zeker veel speelhuizen in de stad Aanzienlijk veel, met die soldaterij en die woeligheid der tijden. Welnu, ik veronderstel dat die van Diependael een franke gelukzoeker is. die in de groote speelhuizen verkeert.Hoeveel voorname speelhuizen zijn er in Brussel? Doktor Gillaer noemde er hem vier. welke Medar op zijn zak boekje aanteekende, alsmede den ouderdom en de gelaatstrekken van den heer Van Diependael, waarna zij, na behoorlijk besprek, het huis verlieten. Toen Morus met zijnen zoon zich in het half duister ter straat be vonden, vroeg Medar nieuwsgierig. Vader, waarmede gaan wij nu beginnen? Eerst en vooral ons naar een goede herberg be geven, waar wij behoorlijk kunnen logeeren. Daarna behoeft gij een uitstapje in de speelhuizen te doen, want het zijn doorgaans in deze plaatsen waar de fielen en afzetters zich ophouden om de lichtzinnige menschen te pluimen, en ik twijfel niet of den heer Van Diependael is van dit getal!... Het middel om hem te leeren kennen, alsook om zijn vertrouwen te winnen, laat ik aan uwe schranderheid over. En dan Daarmede hebt gij voor dezen nacht uwe laak.Ik ben vermoeid en wil mij inmiddels eens ter deeg uitrusten, morgen zullen wij het spel voor goed beginnen. Medar antwoordde niet,maar stapte grimlachende aan de zijde zijns Vaders voort. Morus was te Brussel in veel herbergen gekend en hij vond niet geraadzaam in eene van deze zijnen intrek te nemen. Na zich eene wijl te hebben bedacht en een gesmakelijk snuifje te hebben geno men, begaf hij zich met Medar dicht aan de markt in een logist- huis, waar hij nooit voor dezen had geweest, vroeg eene slaapka mer met twee beddens, die hem aanstonds aangewezen wierd; en na nog eenige stonden met Medar te hebben gesproken, en hem oorlof te hebben gegeven van te vertrekken, begaf hij zich tot de rust. |'t Vervolgt. Bij Koninklijk besluit van 2i Januari, is de heer Fla- hou, geneesheer tc Doel, bijgevoegde Doktor benoemd der Quarantain-plaats aldaar. De Vlaamsche Beweging door een oud-Student, 57 bl. in S°, rij kelijk gedrukt te StNikolaas bij M. Dalschaei t-Pract, prijs 0,50 franko 60. Dit boekje toont de Vlaamsche Beweging in hare rechtvecrdigheid, in hare noodzakelijkheid, in hare opkomst en tegenwoordige macht.... Dit boekje verdient een groote versprei ding. Die ons iets stuurt om in de gazet te drukken, gelieve te zorgen dat wij het den woensdag voor den avond ontvangen. In Frankrijk zijn 6,441 offtciéele onderwijzeressen zond ;r plaats en er zijn maar 54 plekken open. Ze spreken te Gent van een groot schandaal in een liberale drukkerij en Vooruit, anders .zoo korrekt tegen alles wat katholiek is, Vooruit zegt: een drukke- rij.... Van 1879 tot 84 zweeg Vooruit ook over de Geldverkwis- terij en Dwinge.andij.... En als er nu een stofken ligt op de ka- zak der Ministers, Vooruit geeft kada en roept Horresco. In den prijskamp Doel de naam uit Overmcire moet zijn M. Leo j Eeraerts. Deze week hoorden wij zeggen op't Eiland Chipka: Wat gaat dat worden met den kaffé! In 't kort zal te St Niko- j laas aan de Kappers een Voordracht gegeven worden, zoo waar- i achtiglijk als Ryssel een oude Vlaamsche stad is die nu in 't Zui- den van Frankrijk ligt. En te Parijs daar is 'tiets, met den jongen Hertog van Orleans die zijnen ban verbroken heeft, te- ruggekeerd is naar Parijs om soldaat te worden en aanstonds aangehouden en in de Conciergerie opgesloten.... 't Maakt lawijt '1 gelijk een groote zoldering die invalt en elk vraagt: Wat gaan ze doen met 't Prinsken? op zijn feit staat kot van 2 tot 5 jaar... Er zijn groote advokatcn meê bezig. Een millionnair heeft zich te Nizza, dat stedeken van plezier, door den kop geschoten. In 1 Amerika maken ze nu prögrammas van wit suiker en de letters i staan er op in sokolat, zcodat men na elk stuk van 't Concert een rebbeken kan afsnijden en opeten. ~- Hertog de Montpensier, die dood is, laat 100 millioen fr. achter.... En geen roó duit kun- neu meedragen! geen roó duit 't Geld heeft enkel .veerde voor zooveel men er goed meê doet. Hola! slechte pampieren! ze Kerkelijk Nieuws: Ongetjvijfeld gaan we Zondag een wonderschoon Vastenbulle hooren ailezen. Zondag, Maandag en Dijnsdag, 't Gebed van Veertig Uren; Woensdag, den hertroerenden Aschdag. Voor den Vasten hebben wij gedrukt het schoon Gebed van den H. Augustinus gevonden in een Kerk te Roomen en verrijkt met veel atlaten. te koop aan 80 c. de honderd. Te Gotthem is Past. ben. E. H. Van der Biest, onderp. te Gent; te Elversele E. H. Paeme, onderp. te Rcnsse; te Vlassenbroek, E. H. Van Doren. Proost te Bareld. ANTWERPEN, 6 feb Tarwebloem inlandsche o 00 Roggebloem Lijnzaad Zwarte Zee Azoff Bombai Petrol beschikbaar Januari Aalst, zaterdag 8 feb. Hop bell.-een 89, 00,00 a,09 gew. pluk co,ooaoo,oo 18,00 a 9,5o Tarwe Mastelun» Garst Haver Lijnzaad i6,coa 17,5o i3,ro a 14100 00,00 a 00 16,00 a 17 00 i'iuu a 1/ vju -Duiei, o 25,al Eiers de tober.25,00 a 25,5c 26,co a 26,5o 22,5o a 00,00 26,00 a 26,00 00,00 a 00,oo 28,25 a 28,75 17 1/8 a 17 i/4 17 3/8 a 00 0/0 Lebbeke. Roode tarwe 18,75 a 19,50 Masteluin t5,oo a i5,25 Rogge 96 kil. i4,co a 14,50 Garst 100 kil.,00 a 16,00 Haver lookil.o a 16,5a Roode aard.a Witte a Boter, 3 kil. 6,g3 a 7,8 26 2.co aa,5o Lijnzaadolie 53,5o aEekloo, 6 feb. Lijnzaadk. 17,50 aWitte tarwe 14,65 a Aardappels 5,00 a 6 00 Roode id. 12,a Boter per 3 k. 7,09 a 8 00 Rogge 12.a Eieren de 25 2,36 a 2 44 f Boekweit /3,ooa Vlas de 3 kil. 2,5oa 3 5 Haver 7,25 a Viggenskopp .5o,a6oj Garst i3,20 a- Nincve, Dinsdag Tarwe 100 k. 18,a 20 14,5o a i5 00 26,a 27, 2,60 2,5o Tarwe Aardappelen 4,25 a o Boter, perk 1.85 a Eieren, de 25 2,60 a i5,5o a i65o j Kleine varkens 2'a 39 i5,oo a 17 I Loopers 36,a 61, iS,oo a 16,co 5 Hoornvee i3o,a i5o 5, a 6,00 Auppnaruk, 6 feb 37,a 38,WitteTarweperfcect.i5,:o Idem roode t5 25 Masteluin 14, Rogge 10,— Boekweit Boonen Aardappelen 5,k 6,5o Boter per kilo 2,18 k 2,90 Eieren 25 2,09 a 2 36 Strooi 5,00 k 0,— Hooi 7.00 a Hammk. 8 feb. Aardappels o5 a 06- Kemp 11 k. 8,5o a 09,5c Boter per kil. 2,09 a 2,36 Eieren per 26 1,72 a 2,27 Lijnzaada Dendermonde, 10 feb. Lijnolie 49,5o a 5 1 Koolzaadolie 72,50 a 00 00 Id. gezuiv. 76 5o a 00 00 n Tn no LiJnZ* (AzoS) *6 50 'ÏNï'ü Koolx.(InL) 36oo T«' toL I Ravisonzaad 16 16,oo a 18,00 I Lijnkoeken So 7s°° i ",6.- R001^- '7 00 a 17 co Kaapkoeken 13 5o a 14 o Haver Garst Boonen Aardappels Koolzaad Lijnzaad Boter, per kil. 2,00 Eieren, de 26 2,00 Hoppe 3o, St-Nikolaas. Roode tarwe i6,5o a 17,5o Witte tarwe i5,oo a 16,5o Poldertarwe 14,00 a i5,5o Rogge 10,00 a 11,5o Klaverzaad a Duivenboonen 17,40818,00 Paardeboonen I4,ooai5,oo Aardappels 4,5o a 5,5o Kiekens 't stuk 2,a 2,5o Hooi 100 b. 32,a34,oo Boter pei kilo 1,82 a 2,00 Eieren per 26 2.82 a 3,00 Boekweit i3,co a 14,50 Kaver 10.00 a n.5o Wintergarst 11,5o a 12,00 Gent, 7 feb. 17,50 a i5,5o a 16,- 1 19,00 Geerst Boekweit Haver Peerdeboon. 19,00 Duiveboonen a Koolzaad 37,co a Lijnzaad 25,00 a 26,5o Boter per kilo 2,25 a 2,5o Eiers de 26 2,45 a 2,60 W a r e g e m zaterdag. Op onze vlasmarkt wa ren omtrent i5o balen te koop gesteld, die verkocht werden aan de volgende prijzen: 25 19 00 a 19 5c 14 00 a 14 co 17 00 a 17 00 2 a 2 55 2 00 a 2 5o i,i5 a 1,00 a 1,10 o,85 a 0,95 o,55 a o. i 5,75 i* kw. p. k. 2® id. id. 3" id. id- Werk Aardap. 100 k. 4,00 Boter p. k. 2,00 Eieren dc 26 2,20 a 2,40 Konijnen't stuk i,5o a 3,5o Kleine varkens 36 a 40 Brugge, zaterd. 8 feb. Tarwe i5 a 16. Rogge 9.— a 10.0 Boekweit 6.a 10 5o Haver'a 00. Garst a Boonena Aardapp. 100k 5,00 a 6,5o Boekwet Boter per kilo 2,16 a 2,77 Havei Eieren de 26 2,16 a 2,34 Aardappelen Vlas de 3 kil. 3,51 a 5,6: Boter per kilogi G e e r a a r dsb isiiEN Strooi per 100 kil. Tarwe 19,00 a 00,co f Hooi Masteluin 17,00 a 00,00 Garst Rogge i5,oo aj Koolzaad Haver 17,00 aLijnzaad Tarwe Rogge Haver Boter Eieren Zottegem. Roode tarwe 18 oc a 19 00 Masteluin 16 00 a 17 00 Rogge i3 00 a 14 00 Haver i5 00 a 16 00 Paardeboon. 17 00 a 18 00 Aardappels 5 5o a 6 5o Boter p. kil. 1 80 a 2 3o Eieren de 26 2 70 a 3 00 Gr. konijn, stuk 2 00 a 3 00 Kiekens'tkopp. 3 a 3 5o §P*ÜS Z e l e Tarwe 17 25 a 00 00 Rogge 11 25 a 11 25 Garst 00 00 a 00 00 Haver il 5o a 00 co Aardappels o 00 a o 00 Boter p. kilo 1 90 a 2 09 Eieren 2 .0 a 2 18 Kemp 11 kil. o 00 a o 00 Mechelen. Tarwe Boonen 20,00 a - 18 5o 15 16 00 17,00 5,oo 2 36 3 5o 4 80 18 00 00 00 24 00 Koolzaadolie 100 kil. 76 00 Aardappelen 6,00 aid. gezuiverde 80 00 Koolzaad 35,a 00,00 e Lijnzaadolie 55 00 Lijnzaad 3i,oo aKoolzaadkoeken 17 co Ruw vlas k. 0,90 a 00 00 Lijnzaadkoeken 17 £0 Eieren 26 2,5o a 0000 VEEMARKTEN. Brussel Kalvermarkt: er waren €60 kalvers, prijs pet kilo levend gewogen 82 k 1 32. Ter veemarkt waren 1240 beesten, prijs per kilo,levend gewogen: Ossen 68 o 98; Stieren 52a 79; Koeienen vaarze n 53 a 7S. Gent, Er waren 0913 koeibeesten,goede stalbeesten gingen van i,40toti,65de varkens golden vano 93 toti c6 cent. per kilo, levend gewogen. Veemarkt van Antwerpen: Verkocht vee: i53 ossen x° 0,99 2° 0,88 3® o,75; z62 koeien o,85 0,75 o,65; o53 vaarzen 0,2 o,85 0,75; 021 stieren 0,82, 0,68 o,6j i 029 kalveren i°akw. i,i3 2°kw. 0,98 3" kw. i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 3