Parijs. Ptampeii"MTsdad^~& Ongelukken Buitenlands. oVtrSben AALST.85 fr. heeft de Buurtschipper moeten be talen voor de hespen die bij hem gestolen zijn. Hu klagen ze met rede en verontweerdigmg, dat de Keü- dijjtoestellen aan de Waterloopen gestolen of geschon- ^IdERDERSEM. Diefte aldaar! in den nacht van vrijdag tot zaterdag, bij Joannes Vinck, Boschkant, ge stolen 3 kiekens en 1+ konijnen; met inbraak ^oor een stcenen muur, een hol gemaakt,onzen John Stierma,ck heeft het gezien, een hol van circa ne meter hoog. i DE DIEPTEN TE GENT. Schrik dat er in die Stad is over die inbraken; t wordt_een Sociale kwestie.... D ander week zegden ze, dat er 3 dieven waren, r met wreede groote voeten en tw ee met voeten m de rede.... Zondag nacht wierd er weer ingebroken, bij M. Gh. s apotheker op H. Iie.st, bij M. Ghys; de dieven waren langs achter door een werkhuis gekomen en hadden reeds zilver- werk ingepalmd, (era te spreken gelijk Garibaldi), dus zilver werk, juweelen, als zij in hun vlucht een tafel met medika- ment-fieschkes deden omvallen; op dit gerucht bdmqd hunnen buit vallen en kozen het hazenpad.... Dieazelfden nacht heeft men inde Plicenisstraat 'nc vent aangehouden die daar ineen onbewoond huis geschutld was en om den djanter niet kon zeggen, waar hij dien avond of nacht geweest had; daarbij de Policie-Commissans, die geenen nil is be- merkte dat de fosforiskes in zijnen zak, van de famdie walren dergenebij M. apotheker Ghts gevonden.... Zoo denken ze mlstchien, waarschijnlijk, op een stuk spoor van de dreven S^aEn dl? wreede zaak in de Schoongeziclitstraat... dat is toch schrikkelijk: 'ne vent die zijn zuster vermoord heeft, ze- kere Van Bosterhout, raaar ze denken dat hij mistte; er zijn er die bijna hun zinnen verliezen door t lezen van slechte romans. 1 GENT. Zaterdag raorgend ten 7 ure is t beginnen te branden in een werkmansbuis der Nettestraat, op den zolder in dreog stroo; 't Volk van den huize en de Ge- buren hadden 't rap gebluscht. Maandag morgend is ui: de Visscherij 't lijk gehaald van zekeren De Wilde, - wever in de fabriek van Mr de Hemptinne; over S dagen na 's avonds aan de Muinkkaai met een vriend gespro- ken te hebben, was hij verdwenen, waarschijnlijk ten watere gesukkeld. Vrijdag raorgend, deed eene vrouw uit de stad eenige aankoopen aan een kraam op de v rijdagmarkt. Zij legde haren geldbeugel voor eemge stonden nevens haar op het kraam; toen zij hem echter korts nadien weer wilde nemen, bemerkte zij dat hij verdwenen was, alsmede eene andere vrouw die nevens haar ge- St^RUSSEL. Wel, er is daar slecht Volk; bij d' aankomst van Stanlev zijn er wederom wilde spek takels geweest en zaterdag achternoen te 6 ure, jutkr L. uit de Onderstraat, n, ze komt aan de Zuiderlaan, en eensklaps 'ne gramin van 1? jaren geelt haar ne slag op 't wezen, dat de juffer bijna in onmacht ten gronde valt; een Geneesheer komt en bestatigt dat er iets ge broken is in haar wezen; ze zal waarschijnlijk dooi ^Wild volk komt erop, door de slechte scholen en de slechte gazetten. MOLENBEEK. - 2000 pekelharragen zijn aange slagen, als bedorven... De policie heeft ze aangeslagen... Zijn er geen zotten die roepen, alles eten, om te weten wat goed en wat kwaad is... Alles eten!.. Alles lezen is 't zelfde voor geest en hart. BRUSSEL. Oei, maandag achternoen, op de Brikkenkaai, bij M. De Koninck n° 15 is zekere Camille Seghers io cenan grooten ketel salpeter gevallen; aan- stonds eruit gehaald, doch leelijk gesteld, t vel vawzijn lijf en zwaar gewond; hij ligt in dezen toestand in bt Ta#*-Hospitaal en er is weinig hoop. BRUSSEL. De wereld de wereld Die wereld van Vrijdenkers en van Ongeloovigen, is 't niet juist gelijk 't Boek der wijsheid schrijft En Godsgeheimen kennen ze niet; ook verhopen zij gecne belooming voor de gerechtigheid en herken nen niet, dat er eene eereprijs bestaat voor heilige 1 zielen; zij brengen de nachten in allerlei ongebonden- heid over, bewaren niet meer noch hunnen levens- wandel noch hun huwelijk ongeschonden, maar de eene brengt den anderen uit afgunst om het leven of beleedigt hem; en alles hcerscht daar ondereen, f bloed en moord, diefstal en bedrog, vervalsching en trouwloosheid, oproer en meineed, verpesting der zielen, wanorde van ontucht. Dat staat geschreven van over duizendc en duizende jaren; en is 't niet hetgene wij zien gebeuren in ons Vaderland 't Is moord cn zelfsmoord en altijd door de schuld der Ondeugd... D' ander week wéér te Brussel, gevecht geweest, gevloekt als in een helle, mansvolk en vrouwvolk, en waar was Jat In ccn slecht kot van een herberg, u aar ze geen Priester kunnen^zien gaan of ze moeien hem achterna roepen... 't Vrouwvolk ADEGEM-BI] -EECLOO. Donderdag laatstleden, op een trouwfeest vermaakten zich eenige jongelingen met vuurwapens af te schieten, met het ongelukkig ge volg dat een dezer wapens aan stukken sprong. Een jon geling is bijna geheel zijne hand verpletterd, een ander heeft een stuk ijzer in de zijde ontvangen. Hun toestand is niet gevaarlijk. IfSoord te Beveren. Vijf dagen te PARIJS. ,T MINISTERIE VAN OORLOB. We dalen per convoi den Eiffeltoren af; dat gaat schuins en 't is het werk van eenige ocgcnblikken. Tout le monde descend! We staan op effen grond en kijken verbaasd naar .AA mptrit-o liontr vnn WP.I- Van ter Euphrasie Van Compernolle. dienstmeid bij Victor Soe- 'r 5 franks en oneffen, nen, smid en herbergier op de plaats, heeft haar wreedelijk j j?en p0oske gerust en in d'hovingen der Tentoonstel- vermoord. De slechte verkeeringen zijn 't verderf in de we- ljnp rondgcwandeld; reld.... Dat de jonge Dochters toch wel uit hun oogen zien.... j q j boomen, de grasperken, de bloemen, dat Die met slechte gasten omgaat, ofwel t is zonde en misdaad j n-. olwel een leven van schande en verdrier, een helle... Van Neste had 5 a 6 dagen gedronken en logeerde nu in den nieu wen Steenweg bij Henri Denys, tegen d'herberg van Soenen. Vrijdag ging Euphrasie hem daar spreken, zeer vroeg, eens- alsj:en blieksken. klaps hoort men roepenConstant, ik zal met u trouwen! 11 v.. io «T®,rinrVit alc 'ne Cain en Eu- Van - Verkwikt en verlustigt en verheugt.0 andelt een halve 1 dag in een groote stad, ge komt thuis zoo vermoeid als 'ne lepeldegiet; gaat 't vrij veld in, cn ge blijft zoo frisch "s een blieksken... Een uur nadien waren wij in de Tentoonstelling van Menloöpt zien; Vanr Neste is gevlucht als 'ne Cain en Eu- Ministerie van Oorlog, phrasie ligt daar dood!... Vrijdag nacht is Van Neste zich j Eerst landkaarten, waarop g'u zoudt scheel en blind zien; landkaarten met uitsprongen van de bergen en aan de Marchessés van Roeselare gaan overleveren. ROUSELARE. Vroeg rijp, vroeg rot, vroeg op zwier, zuur bier, vroeg verkeerd, vroeg volleerd. Te Rouselare zekere Amand Hoet, oud 17 j. was reeds in kennis, met een jonge dochter van zelfden ouderdom. Dijnsdag der v.' w. hoort hij dat zij met ander volk loopt, hij gaat te Meenen 'ne revolver koopen; daarmee trekt hij weer naar Rouselare zich posteeren in een dieptens van de waters. Dan, ei lieven bermhertigen Heer, dan drij zalen zoo groot als de St MartensKerk en strijkende vol kanons, die blonken van wreedheid en glinsterden van arragie om 't Menschdom te vernielen. Daar hebben we iets ge zien; nooit zullen wij het vergeten... O jonkheid van Europa, die onder de wapens zijt, millioenen in ^etal, 11 CIVl J1IJ "V.v.1 U..... I JL-Uiupa, U1C OIIULI UC W au LUI iljl, iuuiha.ia-" herberg rechtover 't huis der dochter; de policie grijpt bidt cn doet bidden> roept tot den Hemel gelijk de Pnes- den jongen bengel bij de schabernak en zet hem in t kot. ters dagelijks in de Mis doen: Heer laat ons toch den en wat gebeurt er als hij alleen is, hij neemt zijn wa- pen en schiet 'ne kogel in 'zijn hert, waarmee hij als ne Slamasarus in 't Gasthuis ligt. HERVE. Te Battice ccn Parochie bij Herve, MmcG. Q..., een grondeigenares, ging vrijdag water putten on haren koer, ze kwam niet weêr; haar kinde ren ging'en zien; 't mensch was uitgeslibberd en lag half verdronken; geen hulpmiddels konden baten, weldra g3f zij haren geest60 jaren oud. MEULEBEEK. 't Gaat goed, 't gaat lief en schoon Te Meulebeek d' echtgenooten D. leven sedert verscheide jaren gescheiden. Een haastig en onbedacht huwelijk, cn de man dronkaard en luiaard. Nu had hij van zijn vrouw hooren spreken en zondag achternoen komt hij af; eerst term gedronken, om wel bij zijn ver stand te zijn en dan naar 't huis zijner vrouw; het eerste geval was vloeken en zweeren; het tweede geval de meubels in stukken slaan; het derde een mes nemen en naar zijn vrouw steken. Een geburemensch kwam daar tusschen, zekere H. en nam den zatlap bij zijn keel, we zijn immers van Meulebeek en van niemand niet verveerd. De zatlap stak zijn mes in die vrouw haar zijde; dan, als 'ne razigen Lucifer, stampte hij de stoof omver en wierp er deksel lakens en matras op,zoodat er brand onstond'en de geburen moesten opkomen om te blusscben... Zijn dat geen schoon huishoudekes in dat beschaafd Brussel Zou men dat zien bij menschen die hunnen Paschen houden KAPELLEN-TEN BOSCH. Over een viertiental da gen, achtervolden de boschwachters der familie de Mérode, eenige wildstroopers op het gehucht Oxdonck. De bosch wachters bemachtigden een net met zeven patrijzen in, doch de wildstooopers konden ontvluchtec. Eene vrouw echter, had sedertdien den naam der drie wetsovertreders doen kennen. Deze zwoeren zich te wreken en verklaarden opentlijx, dat de vrouw binnen de acht dagen haar loon zou krijgen Inderdaad, vrijdag avond, toen dc echtgenoot der vrouw te huis kwam, zag hij niemand; dat verwonderde hem. Hij be gon te zoeken en vond zijne vroum, bebloed en zonder tee kenvan leven, in den kelder. De ellendelingen hadden hun woord gehouden. De ongeluk kige werd verzorgd; zij bekwam en kon hare beulen aandui den. Deze hadden haar overvallen, toen zij alleen te huis was en hadden haar geslagen tot zij buiten kennis viel. Dan, denkende dat zij dood was, hadden zij de vrouw in den kel der geworpen. Haar toestand is bedenkelijk. De daders zijn aangehouden. DENTERGEM. Dc verleden week werd er in het kloo ster een stuk lijnwaad gestolen van rond de vijftig meters lang. De veldwachter heeft |het lijnwaad terug gevonden in ecnen boscli, waar het verborgen zat. Een einde van twee meters was er nogtans van afgesneden. De gendarmerie van Deinze schijnt op het spoor van den dief. Zij is maandag haar Wontergem gegaan, en heeft er, huiszoeking doende, het einde lijnwaad gevonden dat afgesneden was. 2 Scnateurs vochten met de vuist. Een der twee, M. Sanlbrd, was leelijk geschalotterd. Te P®rto- Novo, Franseh Ameri Vrede: Dona nobis pacem; want komt er nog eens oor log, met al die moordtuigen, zal men ooit zulke schrik kelijkheden beleefd hebben We zagen daar Kanons - Mitrailleusen, waar de bommen met een mekaniek uitkomen en die meer dan 100 scheuten per ninuut hebben. De bommen hangen met koorden bijeen en komen roctsgewijze uit eenen bak. Wij zagen daar kanons van 2750 kilos, die eene dracht hebben van 10,500 meters en waarvan elke bom 38 ki los weegt. Er waren daar kanons voor schepen van G6,ooo ki los gewicht en een dracht van 4 ure. Van Aalst op Brus sel. Torpillen van 15,000 kilos en 550 kilos elke bom. Er stonden daar gegroefde kanons, die ronddraaien en met een mekaniek hun eigen laden. Ze toonden daar ijzeren plakken, bijna 'ne voet dik en die doorschoten waren op xooo meters afstand. Die bommen, ze stonden daar ook, eivormig; de dob- bele hoogte van biekorven; dat wordt gevuld met aller- handende moordende springstof, dat gaat in d'hoogte, een twee uren ver, dat valt op een wijk, dat ontploft; al wat er omtrent is, dood of verwoest! Hier komt 't menschelijk vernuft in een wilde wreed- - heid studeeren om te kunnen moorden en vernielen!... Droeve treurige zaken We moeten die zalen uit of we worden fnog melanko- liek en hypokondriek. Gegaan en gegaan in een gedrum, gelijk op een Jaar markt... En wat hebben wij nu Ei, lieven Dominus Ër zijn geen muren te zien in deze hooge zalen. 't Zijn al glazen kassen, en in die kassen staan de wa pens waarmcó de menschen gevochten hebben, van in Adamstijden, tot den dag van Heden. Alle wapens waren daar, b'halven de vuist en de tan den. Ge zaagt daar pertig uitgesteld: De steenen cn de keien, de stokken cn de knotsen, de messen en de bijlen, de Goeden- dags en de spiezen, de pijlen cn de knodsen, de buschroeren en de jachtbussen, eindelijk de geweeren, de kanon1' enz. enz. Hoe ze vochlen in d'ecrste tijden; in Judea, in Egyp- ten, in Asia, in Afrika, in China overal overal, want overal is er twist en nijd. .1 Dan de klecren en de wapenuitrusting; ii Dc wilden in hun vellen. De Ridders in hun ijzeren staal, met peerd cn al; de 1 verschillige Troepen die er ooit bestaan hebben; ei daar hebben wij aardige schakos en vieze frakken en panta lons gezien; ge zoudt er u krom gelachen hebben; hoe aardig die krijgsmans toch gepatroneerd vvierden, met hoeden zoo hoog als eenen botertobben. j In een glazen kas lagen De bretellen van Napoleon I, zijn snuifdoos, zijn ka- zak v/aarmeê hij op bivak lag, zijnen subarro van Wa- tcrloo, doorboord van 'ne kogel, zijn lonkhuis, zijn af- beeldsel in levensgrootte; de Franschmans zijn mgaL tijd voor die Napoleons!... Ia dezelfde zaal stonden de bijzondere fransche Krijgsmans uit alle tijden en in een vloekte gelijk't mansvolk; nogtans een vronw die durft r A jav—-- vloeken is er iets af.-chuwelijker een vrouvv, die rika, heen eene benuc Dahoineanen 1 dorpen afgebrand; zaal daarnevens had men een kamp van fransche sol- J-4-1—*- d'huizen waren van strooi en van hout. In Portugaal daten, 100 200 krijgsmans, allen m levensgrootte, en vloekt, is dat menschelijk De policie kwam in dat kot, al de mannen wierden aangehouden, doch er was eentn zekeren Dcvriese, van de Vellemerkt. die eensklaps een mes in zijn borst stak en daarna als 'ne stier tegen den muur liep om zijnen kop te doen bersten. ANTWERPEN. Oei, was dat een verschieten, vrij dag avord op de Plantyr.lei (lei is boulvard); er zat daar 1 1J* „.„—A».!-. II,.9 Ar\r-.A 't Tc zijn d'ander week wreede tempeesten geweest; de Koning in hun werkingen van bivakken, van beraadslagen, moest in zee gaan, om den Prins van Pruisen te gaan be- j' van soep en ratatjoeil maken, van opschildwacht staan, zoeken, doclUt was hem onmogelijk; 12 matroozen zijn - van dereveilj, van dc consigne enzoovoort... verdronken.Tc Parijs rue Belzunce, lieert zekere Bous-i Dat was uitdrukkelijk schoon om zien en waarlijk quel, omdat zijn dienstmeid verhuisd was, haar bijna m(;n had daar middel om eenige uren aangenaam over - - te orengen. -- "';uit, een weinig gespazierd, geklapt, gereconforteerd en dezen avond naar Baïmgaardstraat, hij'iaat een weef en 4 kinderen. I sedert 4 j. getrouwd c BORGERHOUT In de Vercammenstraat is don- is gestorven; aan den eenen kant van zijn bed was de derdag een van die ongelukken gebeurd, waarvan de ij Priester met bet Kruisbeeld dat M. Paqny vol liefde om- bladen maar al te dikwijls melding hebben te maken Het 2 jarig kindje der echtgenooten G... wilde de hand jes in eenen emmer water steken; jjhet kindje viel ei in met het hoofd voorover en als men het er uit haalde, had het reeds opgehouden te leven. helsde; aan den anderen kant stond zijne bedrukte echt genote. Te Barijs is Beringer, belg en wisselaar, ge vlucht en laat 500,000 Ir. tekort in zijn kas. Ilij laat een vrouw en 10 kinderkes.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 2