SINT NIKOLAAS. Volksbelangen: Boekhandel „atar nieuws. Hop verkocht, in levering October, Jerusalem: Brief van Macharis. xxxxxxxnx, 11 Mei 1890. Gelielde Werkman, Duurbare Vrienden, O mijn St Nikolaas!.... Dat gevoelt'ne mensch achter het bijwonen van schoon lees ten: een zoete nasmaak!... Als ik mijn oogen toedoe en mijn gedachten bijeenroep, ik zie daar nog die bekroonde en bekransde Stad, al die Huizen en die Menschen die welkom toeroepen; voor mij defileert nog dien Praalstoet, zoo machtig schoon; zoo machtig schoon; al dio groe pen van Juffers en lleeren, zoo rijkelijk uitgedoscht, gelijk als in vroegere tijden de Koningen en Graven ingehaald wierden; alles glinstert en tonkelt van goud, zilver, van felour en juweelen, van damast en satijn, och lieven Dominus! bermhertigen Vader, dat was verrukkelijk schoon!... En die Praalwagens! de Landbouw, d'Ambachten, de Kunsten en Wetenschappen, 't Katholiek Onder wijs! 't Katholiek Onderwijs! o Land van Waas, in d'oude Kronij- ken ge wordt den lof van Europa genoemd, ge waart daar ook in uw hoofdstad met uw Muzieken en met zooveel van uw deftig Volk; maar wat hebt ge wel gedaan met het Katholiek Onderwijs op uwen hoogsten Praalwagen te brengen!... Zonder Katholiek On derwijs, geen Katholiek Volk; zulke Meesters, zulke Scholen en zulke Scholen, zulk Volk. Zulke Scholen zulk Volk! Beminde Vrienden, ik hebbe te St Nikolaas op veel wezens een zekere weemoedigheid bemerkt; en hoe kan het anders? men dacht: overjaar dees tijd! Bisscnop Lambrecht! die heilige ziel! die jeug dige krachtige, die groote Volksvriend!... Bisschop Lambrecht; zullen, mogen wij Hem vergeten! zekerlijk neen! d'Heilige Zielen blijven ten eeuwigen dage in de gedachtenis, men zal nog wonde ren hooren van dien Bisschop; hij wordt vereerd en aanroepen.... Er is een Opvolger ja; w'hebben hem te St Nikolaas hooren toe juichen en zien zegenen; al die Hem kennen, roemen zijne goed heid en zijne wijsheid; w'hebben in de Kokkelbeekstraat} t Huize- ken gezien waar hij geboren wierd en waarop te lezen stond Eerbied den Grond, waar hij zijn wiege vond; 't is in dit klein huiske, Dat Monseigneur den eersten dag, Het schoone zonlicht zag. Er is een Opvolger, ja, maar juist die Opvolger sprak in St Baafs te Gent, voor 't lijk van Bisschop Lambrecht deze woorden uit: O diep, diepbetreurde, uit onze herten zal noch leven noch dood uwe trekken doen verdwijnen.. Juist die Opvolger laat geen gelegenheid voorbij gaan, om zijnen eerbied en zijn bewon dering te toonen voor den grooten Volksbisschop. Daar te St Nikolaas zijnde, en onzen goeden Bisschop Stillemans ziende, mij docht dat de Hemel openging, dat Bisschop Lambrecht neérdaalde en uitriep met zijn zoete zalvende stem: Geliefde Dio- cesanen,vergeet mijne woorden niet; als ik uw kinderkes zegende, ik zegde: Breng ze toch op in den Dienst en voor de Glorie van God! vlucht de slechte scholen en de slechte gezelschappen; weest allen ieverig om 'tRijk van Christus uit te breiden.... Geliefde Diocesanen, ik mocht niet lang bij U blijven, maar mijn Opvolger zal mijn werk met kalmte voortzetten; omringt hem allen met uw genegenheid en uwe behulpzaamheid!.... Gij weet het, ik heb het zoo dikwijls gezegd: Wij, Bisschoppen, zijn de Vaders Yan 'tVolk, wij komen om elk te zegenen, om niemand kwaad te doen; maar tegen de slechte leerstelsels moeten wij hardnekkig strijden, zelfs voor't geluk der Personen die eraan verslaafd zijn; daarom, in alle Kiezingen, ik smeek het u, voor uw eigen welzijn, voor Geloof en Vaderland, ondersteunt manhaftiglijk de Katholieke Kandida ten.... Als gij er kent van uw kennis die voor d'ongodsdienstige Partij zouden kiezen, in 't Arrondissement van Gent en elders, och spreek ze toch aan, tracht ze fovertuigen dat een Christen mensch liever moet sterven, dan de macht te geven aan de vijanden van zijn Geloof en van zijn welzijn.... Gij denkt op mij, geliefde Dioce sanen, ik ook, en van uit den Hemel ik zegen u en uwe kinderen; volgt mijne raadgevingen opdat wij ons al te samen den eeuwigen triomf beleven. Zoo dacht het ons dat wij onzen Grooten VolksVriend tot de menigte hoorden spreken, hij die zoo klaar zag in den toestand en zoo manhaftig werkte om 't Geloof in de Vlaanderen te redden en te versterken. En ik hoore dat de Werkstaking in de Walen geëindigd is, maai er zijn wreede woelingen te vreezen,als men niet werkt om Chris tus in d'hertcn te doen heerschen en in de Werkhuizen. Frank rijk heeft 11 millioen gespaard op den budjet van Oorlog, maar in Duitschland roept de Keizer Pax! Vrede! terwijl hij zijn Leger doet vermeerderen... Vrede Vrede en vrees van OorlogDe ge ruststelling zal maar komen, als men die groote Slavenlegers ver mindert, op vraag van den Paus die roeptDie groote Legers verarmen en bederven Europa! Zij bedroeven mijn hart! Ondertussclien, aan elk de waarachtige groetenis, den vriende lijken goeden Dag en de beste wenschen van den Vriend en Die naar Macharis, God zij gedankt hersteld en goed op zijnen pas, in die lieve vrolijke Meimaand, als men de Velden ziet, dat verschil- lig groen, dat goudgeel, diemillioenen bloemen in de weide, is't 'ne lusthof, ja of' neenwaarmede andermaal den vriendelijken handdruk en de groetenis. MACHARIS. URSEL, ioMei 1S90. Dezen morgend had in onze kerk de plech tige begrafenis en uitvaart plaats van den lieer Frans Verstraete. sedert 78 jaren getiouwen en godvruchtigen bediende in de kerk; sinds meer dan 38 jaren Ontva. ger van het Bureel van Weldadigheid, hiervoor door Z. M. den Koning in 1888 vereerd met de medalie van i" klas. en overleden den 7 dezer maand in den gezegenden ouderdom van 86 jaar en 5 maanden. Als een bewijs der achting welke de brave man genoot, dient er slechts gezegd te worden dat de lijkplechtigheid werd vereerd door de tegenwoordigheid van al de Leden van den Gemeenteraad, den Burgemeester aan het hoofd, de Leden van den Kerkraad, van het Bu reel van Weldadigheid en eene ontelbare Volksmenigte die eeae laatste hulde wilde bewijzen aan den achtbaren overledene. Daar gaasch zijn leven eene aaneenschakeling van deugden was, verhopen wij dat hij resds het geluk geniet dat eeuwig zal duren. Kardinaal Manning van Engeland schreef uitdrukkelijk, daags na den Mei't Is volstrekt noodig, -. schreef hij, van het werk der Arbeiders te verzachten en te verheffen, ,j op zulke wijze, dat hun leven een mcnschclijk leven en een huishou- delijk leven kunne worden. Drij zaken zijn er noodig voor't geluk en de welvaart der werklieden; drij zaken: 't Geloof in God en d'onder- danigheid aan zijne wetten;de goede overeenkomst tussclien do et geen die doen werken en degeen die den arbeid verrichten; een goede evenredigheid tusschen de winsten en de daghuren. Zoo schrijft die Prins der Kerk... De Samenleving is ziek en gaat naar katta- strolïen, als de werkende Man niet genoeg kau winnen voor 't onder houd van zijn huishouden, als hij 12 uren daags werkt en dan nog moet bedelen of honger lijden..,. De ware Volksliefde moet Broederlijkheid zijn. 't Katholiek Ministerie heeft een Wet gemaakt tegen den arbeid der Vrouwen en der Kinderen; die Wet zal den arbeid der Mannen in weerde doen klimmen. En dat Katholiek Ministerie wordt bevochten en verweten door Vooruit... Bara heeft gezegd in de Kamers: De Staat heeft niets,te zien in de Fabrieken. Er mogen geen wetten voorden werkman gemaakt worden... En Bara wordt door Vooruit geloofden geprezen.. In die gazet der Socialisten van Gent lazen wij d'ander week, vrijdag deze afgrijselijke en lasterende woorden Van alle Paters en Nonnen, die onze stad vergiftigen, verlos ons HeerVan alle Pa ters en Nonnen! Denken ze dan. dat 't Volk geen l^ede of geen hert heeft? Dat ze de werking der Kloosterlingen niet herkennen, als strek kende tot al wat goed en voordeelig is> De Missiën, de Scholen, de Pre dikatiën, zijn zeniet voor't Geluk der Huishoudens?... En is dat de Stad vergiftigen van te bidden en uit te boeten voor 't Menschdom? van de Weezen en d'Ouderlingen te verzorgen en de arme zieken op te passen!... Wie zal 't doen, als de Kloosterlingen daar niet zijn!.... En na die wreede ondankbare Lasteringen, de Socialisten durven spreken van Volksgeluk! van 't Eiland Chipt» Werf, Aa]^. t MAAND mei aanstaande, men zal weldoen eenige boeken te'koo- pen, om dagelijks een kapictelkeh' te lazen. W'hebben te koop ff De Glqrie van Maria, 2de deel, prachtuitgave, in linnen band rood e sneê... 'L.2,95. Maria erkend, gediend, bemind, ceyoigd en aan roepen binten de Maand Mei, doof E. H. Hcymans, oud- Pastoor van St Pieters- Jftte i,5o Mater Dolorosa, doorSt Alphonsus 0,18 Het Kind van Maria, volgens St Alphonsus 0,16 De Namen mijner ^loeder, door St Alphctnsus 0.16 De maand Mei toegewijd aanO. *L. Vr. van Ge- durigen Bijstand 0,16 Het groot Boek van den Roozenkrans, door de CA1FFA, 3o april 1890. Beminde Werkman, De tijd laat mij niet toe U gansch mijne reis meè te deelen; ik heb op de pyramiden geklommen, men mag zeg- gen klimmen, het zijn stukken witten arduin, die volgens mij wel ioo* kilos wegen; zij hebben bij 1 meter hoogte 2 meters breedte en hunne oppervlakte kan ik niet wel zeggen, ik heb ze niet gemeten en nog min r, gewogen; een man alleen kan er maar slecht opklimmen, men geeft de j- reizigers z mannen om er u op te helpen, ik heb maar half hoogte ge- weest; ik dacht dat het gevaar te groot was, want men meet er langs j- buiten opklimmen. Zij hebben 137 meters hoogte, men heeft er gedu- rende 20 jaren aan gewerkt met 10,000 menschen... Ik heb ook in het Paleis geweest van den Onderkoning van Egypte, waar een verzame- :f ling is van oudheden, die g'heel de wereld door vermaard is onder de* a naam van Museum Grser en die meer dan honderd millioen gekost I; heeft; daar ziet men nog lichamen van koningen, prinsen en princessen uit den tijd van Joseph den Droomer, die zeer wel bewaard worden schoon en geheel. Wij hebben daar meer dan 3 uren in gewandeld en j nog maar den helft gezien, zoo groot is het; wij zien daar ook alle soor- ten van doodkisten, die zeer oud zijn en zoo wel bewaard dat er nog niets aan veranderd is... Wij hebben ook den boom gezien waar de H. Familie onder geschuild heeft, als zij uit Bethlehem gevlucht zijn en in Egypte aangekomen, alsook de bron die het Kindeken Jesus daar heeft doen vloeien, want er was geen water te krijgen en niemand wilde er aan de H. Familie geven, zoomin als schuilplaats, het is daarom dat dien boom ervoor gediend heeft... Ik heb ook in het Huisje geweest i waarde H. Familie gewoond heeft, in de oude stad deCaïre, gedurende 7 jaren en waar de H. Helena een kerk heeft doen bouwen; die kerk i bestaat niet meer en nu is er eene kerk der Kophten, die onder de ge- hoerzaamheid van den Paus niet staat; het Huisje bevindt zich nu on- f der die kerk en is niet langer dan 3 meters en wat breeder, het is ver- Paters Preekheeren KEUKENBOEKEN De groote Caudelier. wie mij zal lezen, zal Koksbaas wezen, de groote Cauderlier, 't beste Keukenboek der wereld, 5,00 't zelfde boek in 't kort 1,00 Pasteien en Confituren, Die mij zal lezen, Zal Pasteibakker wezen 2,00 De Belgische Keukemeid i,ocr Het bereiden van poddingen, taarten, crèmes, ge leien enz. Ander Boekwerken Levens der Heiligen 8 Deelen aan 4,00 Don Bosco, de Wonderbare dezer Eeuw 2,00 Leven van Bisschop Lambrecht o,a5 De Geschiedenis van 't H. Sacrament, 3.00 Leven van Pater Beckx 3,00 Leven van den H. Alphonsus 2,00 't Masker van de Wereld, met Platen 2,5o Argentina door d'Heeren Marichal i,5o De Kroon des Heme s 2,00 £in Onraedt even van den H. Amandu3 Leven van St Eloi Verhalen uit de Fransche Revolutie Genoveva van Braband Reis naar Aken 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 5 Jan Clercker a,aS Gaston Blankkaert 1,75 't Kasteel der Verdoemenis 2,00 Doktor Gorus i,5o Roomen! uit Aalst naar Roomen i,5o De groote bende vanjan De Lichte 2,00 Baekelaud. groote Uitgave 3,00 Leven van Napoleon 1,00 Robespecr 1.00 Valentjn 0.75 Baekeland 1,00 De Verstandige Hovenier 0,7s Gulden Boekje der Tonge Werklieden o,aS i aer alc en 15 met »»ger aa» a ™elars aa I H.fMjAa,, da Laudbmwa, deeld ia 3 gelijke deélen. ondersteund van 4 kl.me totonaenilie met o£ ee„y.„d e en door iedereen verstaanbare lessen meer dan 2 1/2 meters hoog zijn; ziehier Hoe het daaromtrent gemaakt ove, de Eo.rdcri, door LeopoU Govaert, Landbouw- is: 2 trappen rechts en links, rechtover elkander; rechis tusschen de 2 kolounen een kleine nis en op het uiteinde nog eene, waar het Kinde - - - daarnevens Onze Lieve Vrouw en op den j ken Jesus heeft geslapen, overkant links den H. Joseph; waar het Kindeken geslapen heeft, j nu eene Doopvont, waar men de rijke kinderen deopt. j Wij zijn maandag noen. 28 april weergekeerd naar Alexandria, waar 1 wij toegekomen zijn om 5 u 3o en dan aanstonds vertrokken, want de wet op de zeevaart laat niet toe uit de haven te varen na 6 ure. Eene 1 groote menigte stond aan de statie van de Caire en Alexandrië, om ons te zien en vaarwel te zeggen; de eerweerde Broeders van de Christelijke Leering stonden aan 't hoofd, met hunnen Bestierder, die Jerusalem - verlaten had om ons te verwelkomen te Alexandrië, want het was bij hun dat wij geëten en geslapen hebben; de eerweerde Paters Francis- kanen, Paters Jesuieten, de Zusters van Liefde en al de andere Orders die in die 2 steden verblijven. De Kapitein van het leger van de Caire, die ook den oversten is van de Policie, heeft g'heel den tijd bij ons ge bleven en de maaltijd genomen met ons, nevens Jden Bestierder der Be devaart; het is een goed Christen, die zijne plichten kwijt. Den besticr- der heeft beloofd van nog weêr te keeren naar Egypte, hetgeen van ons allen toegejuicht wierd... Te Alexandrië, in het weêrkeeien is den overste van ket engelsch leger met zijne vrouw onzen bestierder komen groeten; het was spijtig dat wij zoo weinig tijd hadden, om hem ook onze hulde te kunnen bewijzen. Hij en zijn vrouw zijn ook Roomsch- katholieken en hij zegde zeer tevreden te zijn van ons. l Muziek der Broeders was daar ook niet ten achteren, want aan de have in gaan en keeren waren ze daar, om ons te verwelkomen en uitgeleide te doen totdat het g'heel schoon weèr in zee was... Eere aan de Broeders, eere aan hunne leerlingen, eere aan alle brave menschen dier 2 steden, die ons zoo goed onthaald hebben... Wij zijn dezen morgend gelukkig op den berg van O. L. Vr. van Carmelus toegekomen. O. L. Vr. van den berg Carmelus, bid voor ons. Den berg is zeer hoog, op den boord van de zee gelegen; men beeft bijna eene uur noodig van aan de zee tot boven toe; wij zijn om 6 ure 's morgens in kleine schuiten afgestapt, want het schip kon in de have niet komen, vermits er geene is; stoets gewijze zijn wij den berg opgeklommen en wij zijn er toegekomen om 8 uren, plechtige Mis met 5 Priesters ter eere van O. L. Vr., om 10 1/2 Mis in denhof, waar veel soldaten begraven liggen van den tijd van Napoleon den eersten, als hij bij den Berg 'ne slag geleverd heeft ten jarc 1799; na de Mis nam men het noenmaal en dan gingen wij rusten tol rond 2 uren; men is den berg afgedaald en heelt de grot der Profe ten bezocht, het is de plaats waar de H. Familie in verschuild heeft in de vlucht naar Egypte, want men had vree3 van langs Jerusalem te gaan, van daar naar het oud en vermaard Klooos er van Broekkaert, een uur van daar. Louis Marie Cuyle. I De Granen zijn redelijk vast en er is leeraar, Hoofd-onderwijzer en gezworen Landmeter te Petegom-Deinze, prijs o,85 franko 0,9$ Een framassoasken of die sekte ontmaskerd door Pater Schouppa0,12 Weg der Goddelijke Liefde, in band i,sS Beoefening der Goddelijke Liefde, in land 1,40 De groote- Waarheden, in band i,So Overwegingen eoor de groote Feestdagen van 't jaar in band 1,40 8 bloemen oj S boekskes van St Alphonsus saamgebonden met roode snee :J>4° Kuise van Levenstaat o,5o Bezoeken tot het H. Sakrament met vurige pijlen, kentee- keits der Goddelijke Liefde, ens. Bezoeken tot den H. Joseph Mis, Kruisweg enz. in groot geprent 1,60 in klein geprent Fr. 1,40 Maand der H. Anna, door Pastoor Davidis, van Droo genbosch 0,10 Om de Boeken, die wij aankondigen, franko ie ontvangen, is het 10 p, li. meer. Wisselkantoor van Aalst, D. Mayart, achterstraat. Inlichtingen op alle weerden; uitbetaling van alle koepons; dagelijkscke betrekking met do Beurzen var. Brusesl en^Aui- werpen. aan 5o fr. D'Hop stond schoon, maar de nachten zijn te koud en veel Vlas is afgeöeten door d'Eerdvloeien we zien genoeg op Chipka wat ervan is. Die wreede eerdvlooien Ze spreken van Bismarck te standbeelden van in zijn leven. Te An gers is de Moeder Bogas tot de doodstraf veroordeeld, alsmede zeka ren Plot. Ze waren doar zedebederf in moorderij gevallen. Maintz en Strasburg gaan d'uitvinding der Boekdrukkunst vieren. Avignon zegt dat het eerste boek binnen zijne muren is gedrukt in 1444. Van 184S tot 1890 hebben de Theaters vanParijs ontvangen 730 millioen fr. Wyukcl is vermaard voor zijne Whistkaarten en voor zij» schoon nette hofsteden. 't Was dijnsdag dat de Krij «verzwaringen voor den Duitschen Rijksdag moesten komen. Generaal Caprivi heeft ver klaard dat ze moeten gestemd worden. Te Londen is men ongerust over die leger-verzwaringen. Ze zeggen -dat Con- stantinopelen, die rijke, wellustige stad, overloopt van Bedelaars. Te Nouméa is zulk gruwelijk tem peest geweest dat verscheide Fransche Schepen te gen de kusten bijna aan stukken zijn geslegen.- Ons zaken staan goed te GentMoed, eendracht.en W erkzaamheid. O. H. HEMELVAART. U zal ik zien in 't zalig Eden, Van aangezicht tot aangezicht. Om U daar in alle eeuwigheden Te minnen in uw glorielicht O zeker 'k hoop U daar te aanschouwen, Mijn God, die in mijn binnenst leeft, Zou 'k op den Hemel niet vertrouwen, Dien Jezus mij geopend heeft H. Alph. LAATSTE BERICHTEN. Op i°Sinxen begint de groote Novene van d'H. Moeder Anna te Botte- lare. Onzeggelijk groot is de massa Volk die aldaar toekomt, zelf uit Holland. Te Meirelbeke is over leden dc achtbare en verdienstrijke Burgemeester M. Van Goethem. Te Madrid is overleden de generaal Cassola. - - Te New-Jersey is afgebrand de groote Fabriek van Singers Naaimachienen: 3ooo arbeiders buiten hun werk... 'tls droef Tot Iseghemhebben twee huwelijksparen hun Gulden Jubelfeest gevierd. TotExaarde ging zaterdag een bejaarde en onbe kende vrouw overreden worden door den trein van 8 u. als de depèchedrager Adolf De Backer ervoor sprong en haar uit de baan rukte. Is 't waar dat er te Viierzele bij de kinderen Foquette 1140 ff. gesto len zijn? T'Aalst komen veel jonge dieven.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 4