VERZICHT. Geeraardsbergen. SIXYY. -0- erkman De schat der Huishoudens. In Bretanje, 't beste deel van Frankrijk, niemand zal er een vrouw die een kind draagt, voorbij gaan, zonder te zeggen: God zegen u Die ingewortelde gewoonte hee't dikwijls twist en haat uitgeroeid. De Ware Volksvriend van Mechelen schrijft als reme die tegen de kroep het sap van eenen ananas. Dit sap is zoo scherp en bijtend dat het de brandende huid van slijm zuivert. Eene menigte kinderen zijn in be- denkelijken toestand door dit eenvoudig middel gene zen. Om 't gewormte uit het hout der meubelen te houden, strijk er wat spiritus van terpentijn over of wascli het hout met een afkooksel van notebclsters of bladers of met een oplossing van groen vitriool of van ossengal. Het schijnt zeker dat petrolbrand kan gebluscht worden met melk. Als een bie u steekt, gij moogt er niét op slaan, want zoo men haar doodt, blijft de angel in de wonde, maar men laat' haar den tijd, zij zal den angel uittrekken en dan zwelt de wonde niet'. Als de angel in 't vel gebleven is, zal men ëenen druppel ammoniak of tabakzap uit eenen pijpsteel ter op laten rallen, zoo zal de pijn op houden en er zal geene zwelling komen. Als men hoofdpijn heeft, (wij spreken van groote menschen) als men hoofdpijn heeit met grooten brand in 't voor hoofd, men snuive dikwijls wat kamferpoeder of men trekke azijn sterk door den nens op en men gebruike koeldranken als citroenvrater, matte wei. Als hoofdpijn komt door verstopping in 't hoofd, er is een eenvoudig middel waardoor duizende menschen ge nezen zijn spiritus van amoniak met veel water in proportie, dat liet de tong een weinig prikkele, doch uitstaanbaar is, daarom niet te veel spiritus in ééns in 't water, opdat de tong niet verbrande. Men giet b. v. 3 of 4 druppels met eiken lepel water. Als nu ie mand verstopt is in 't hoofd door koude vochten, hij neme van bovenstaande middel x of 2 koffijlepelkens vol in den mond en hcude het 2 a 3 minuten in, «1 herhaal dit 5 of 6 maal na malkander op dezelfde poos. Dat is ook goed tegen de tandpijn. 5 Sept. 1890.-19° Jaar. - N" 933. - Verschijnt 's Vrijdags Prijs in Bureel of Winkels 5 centiemen. Voor g'heel Belgen- land fr. 2,5o 's jaars. Voor al de landen van Europa en voor d'ander Werelddeelen 4,50 's jaars. DAENS-MAYART, Achterstraat, AALST Belgen 3 1/2 102,35. 102,25 volgens de reek- sen. 3 0/0 klom tot 99. Annuiteiten 3 0/0 95.60. Gemeente Crediet 3 0/0 94,io. Buurtspoorwegen 3 0/0 94,5o. Loten der Buurtspoorwegen 104,25 zeer goed koop. Antwerpsche loten 96.25. Brusselsche 94,5o. Stedelijke leeningen 3 0/0 zonder merkelijke verandering. De beu rzen zijn uitmundend gestemd en meest alle weerdens worden naar de hoogte gedreven, bijzonder de koolmijn aan- deelen, des te beter ook kunnen zij later den berg afrollen. Spaansche en Turksche schuld verwierven eene goede aanwinst, de eerste aan 77 1/4, de tweede aan 19,60. De financietele toestand van Spanje is ellendig, en hoewel de speculatie die deze weerde ondersteunt, machtig is, verwach ten wij ons op zekeren dag aan eene gevoelige daling. Argentijnsche groep in verbetering. Het eerlijk en def tig bestuur dat aan 't bewind is, zal weldra de orde in de finantiën hersteld hebben. De goudpremie is nu i35. 5 0/0 1886 430. 4 1/2 1888 375. Papiercedulas 35. Goudcedulas 65 1/2. Provinciale leeningen 3o5 a 320 me^ vele koopers. Uruguay in rijzing 5 0/0 65. 6 0/0 79. Wat de Argentijnsche staatsweerdens betreft, alsook degene die door den Staat gewaarborgd zijn, mag men zich aan eene goede hoogte verwachten. Lollekes. Op zekeren dag Keizer Karei reed uit te'Meche- len en een zijner peerden stampte verscheide scha pen dood. De schaapherder ging naar 't Hof, maar d'Hovelingen lachtten hem uit dan, door aanraden van sommige personen, betrok ,de Schaapherder Kei zer Karei voor den hoogen Raad de Keizer wierd gedagvaard, hij verscheen in persoon, en de Rappor teur gaf zulk fel en manmoedig verslag, dat de Raad er niet uitkon en de Keizer, moest verwijzen tot her stelling der schade en d'onkosten van 't Proces... Waarop er velen waren die vreesden voor den Rap porteur en voor den Schaapherder, doch waarop de Rapporteur zegdeDat hij zich in alles onderwierp aan de wettige plichten van zijnen Vorst, maar in 't artikel van Gerechtigheid niemand en vreesde dan God... Waarop Keizer Karei, (dit hoorende, en aldus en preuf hebbende van zijn deugdzaam leven en zijn kloek verstand, hem aannam tot zijn eigen Raad in alle gewichtende zaken, latende alzoo een geheuge- nis van zijn Gerechtigheid en goed Oordeel... Zekere fieskes en hofjonkers, die, omdat zij schoon gekleed waren, in de Kerk stonden te lachen en rond te kij ken, joeg Keizer Karei dadelijk uit zijn hof, zeggende: Ik betrouw geen Volk dat onbeleefd is jegens God, de Opperste Meester Een rijke Milord zit in 't Hotel d'Autruche van Brussel en de garcon noemt hem al de spijzen op Kreftenzalm oestersgetruffelde kiekens! patrij zen, peeren in gelei gelegd.... Niets staat hem aan niets en Milord zegt in melankolikigheid Achwat beestig leven Er zijn er die sterven ran honger, en ik, ik sterf van geenen honger te hebben... Wat smaakt, dat voedt, honger maakt rauw boo- nen zoet. In den dierentuin Pa, vraagt Jantje, den olifant ziende, is dat nu het dier dat de biljard ballen legt? 9 en 5, waar is dat 2 TTTT7" LUIK, een der schoonste I steden van Europa, 190,000 zielen, in 't latijn Leodium, in 't Duitsch Lüttik, doorsneden van de Maas, gelegen in een vruchtbare vallei, beheerscht door twee hooge bergen, vermaard door zijn geweermakerijen en door het groot getal Vla- t mingen die er wonen te Luik, van 7 tot 10 September de groote Zitdagen te Luik, we- derlandsche, 't is te zeggendat er Volk zal ko men uit verschillige Landen van Europa; men spreekt van M. Harmei, die in Frankrijk zijn Fabrieken op zulke Vader lijke wijze heeft ingericht, dat er geen armoede of gten_ mor ring is; men spreekt van een Heer uit de Zwitsersche Kamer die 't plan bestudeerd heeft van het getal werkuren Mgr Rutten zal d'eerste sektie voorzitten, Graaf Blom de tweede en M. Woes te de derde.Men zal er handelen over de opvoeding en bewaring van Kinderen en Jonkheden; over den arbeid van vrouwenen kinderen over d'huishoudens; over de werkstakingen, in hoe verre zij nuttigen wettig zijn, over dc groote nijverheid, over den Landbouw; er zal een bijzondere Samenkomst zijn over^ de betrekkingen der Geestelijken met 't Werkvolk en in deze Ver gadering zal de Aartsbisschop van Keulen 't woord voeren... Bijgevolg, Zondag, maandag en dinsdag, zeer gew ichtige Dagen LUIK Er is groote woeling^in de wereld; er zijn slechte tij den te vreezen... Een Huis zonder overeenkomst, een droef huis; een Samealeving zonder overeenkomst, een treurige Sa menleving Kardinaal Manning. 82 jaren oud, een der geleerd ste Heeren dezer eeuw, heeft zijn stem verheft en verklaard Eerst en vooral moet men de Wet van God erkennen kan 't goed gaan, vroeg Bisschop Lambrecht, van heilige gedachtenis, kan 't goed gaan, in een huis waar de Vader aan de deur is ge zet Eerst vooral God erkennennaar den Hemel opzien, om de lessen 't aanhooren van den Vader der rijken en werklieden; bekommerd zijn met d'eeuwige zaken; geld en goed aanzien als eene bijzaak, de Christelijke Broederlijkheid behertigen, den ken dat wij allen hier reizigers zijn, maar voor korten tijd op de wereld dat de aardbol genoeg opbrengt om elk zijn dagelijksch brood te geven en bezield door die gedachten, zorgen dat de Werkmensch een huishoudelijk en een redelijk bestaan hebbe. De Socialisten kunnen 't Werkvolk niet helpen; zij spreken van stoffelijke verbeteringen, maar ze brengen den Duivel in huis; ze zetten Satan, den Vader van twisten corlog op den Throon en ze durven roepen Wij zullen de Kerk verpletten, den Adel en de BurgerijZijn dat redens? niemand, die deftig is, moet ver plet worden, maar elk moet zorg dragen voor zijnen Even- mensch. De Tijd is gekomen, dat zonder vaar of vrees de Waar heid zal veropenbaard worden, dooreen Christelijk Socialismus, bezield door een oprechte Liefde voorde Werkende Medebroe ders... Er moeten Werklieden zijn in de wereld de stand van Werkman is de gemakkelijkste om ons eeuwig einde te bereiken; maar de Werkende klas mag niet uitgezogen of uitgebuit wor den... Vaderlijk moet het gaan, gelijk Paus Leo zoo dikwijls uitroept: VaderlijkI en als de werkende Familiën verscheurd worden door nachtarbeid, als zij ten prooi geworpen worden aan aanleidingen tot zedebederf; als d'huisvesting en de winst niet behoorlijk: zijn; als 't werk een slavernij is als de werken de Huisvader, door den nood gedwongen, zijn kind van 8, 9, 10 jaar aan't werk moet zetten en zijn dochter aan den nachtar beid over laten, als jonge Moeders hun huishouden moeten verlaten en 0 de Fabrieken of in de Mijnen 12 uren daags wer ken en nog meer, neen neen dan zijn de Werklieden niet Va derlijk behandeld... Er zal ook gesproken worden te Luik over den Landbou w, hedendaags in zulken bedrukkelijken toestand... Laat ons bidden en werken opdat deze Eeuw niet eindige in* om wen tclin hen en bloedstortingen, maar gelijk d'Hecren van St Nikolaas t'Aa.st zegden, dat het jaar 1900 niet slaat, of dat de Werkmansstand in Vrede en Welvaart zij teruggebracht. De krijgshospitalen weten ervan te -spre ken... Hoe akelig wreed moet het gaan in den waren Oorlog, als zij afgetobt en afgeprost uitgeput en de voeten kapot, voorts gedreven worden naar de slacht bank of moeten vluchten voor den vijand. Dan wordt er iets afgezien God bewa re ons Vaderland van zulke droevige tij- Eerst en vooral aan elk den hertelijken goeden Dag en God wil onze Werkman ze- genen en allen die erin lezen en bijzonder- lijk die hem aanbevelen. De prijs tot 1 Janu ari 1891 is 75 centiemkes en wij roepen rM'aandacht op ons schoon leesboekenOcto- yber nadert; het Groot Handboek van den Roozenkrans door de Paters Preêkheeren, aan 2,00. De jonge Petje Pruis heeft den Czar verlaten, half noordsgezind, de Czar sprak te veel binnensmonds naar zijn goes- te en de Kozakken zagen er te stuur uit. Bottelare Bottelare Welke wonderschoon Vertooning 't is den algemeenen uitroep Vox populiVox Deig'heel de wereld roept heten zondag 7 September de tweede Vertooning ten 4 ure, aan 1 fr en aan 50 centiemen voor den luister der Processie. Op Nieuwjaar wordt tusschen de Medehelpers van DeWerkman iets afgelot geschilderd op 't Eiland Chipka. En zondag zal het er spannen in Antwer pen de Gildevlag van Werkmanskring VREDE wordt ingehul digd daar zal een Volk bijeenkomen Brussel, Gent, St Nikolaas, Oudenaarde, Lier, Aalst, Contich en menige andere stad. Ver scheide rijke Engelschmans zijn in Zwitserland verongelukt, 0. a. twee, die hunnen Gids moesten in brand laten en terug keerden met vervrozenehanden... Als ge datpeist Ja ja z'en zijn niet altijd blij die dansen en reizen... Oost, West, thuis best zei de Schipper, maar de wind uit den Westen, voegde hij er bij, dat en zijn maar nesten. Zondag, 7 September, groot Muziekfeest en Festival te Lovendegem waar de Fanfarenmaatschappij een prach tig Vaandel inhuldigt, haar geschonken door den weledelen heer baron Dons-de Lovendegem. M. Raepsaet is burgemees ter benoemd van Oudenaarde, M. Raepsaet, er zat'ne M. Raep saet in't Nationaal Congres van 4830. Lang regeere M. Raep saet in heil en vree, tot welvaart der aloude Vlaamsche steê. Den Rus gaat kleinen oorlog houden met 150.000 man en eene vloot aan de zwarte Zee, 't doet pijn en weê. Een zieke Miljonnair is een droef schepsel wat kunnen hem al zijn goederen baten Medice vivere, est miserè vivere... Ze zeggen dat Keizer Willem half- noords uit Rusland is gekomen en met zeer korte saluades. Ze zeggen dat er in g'heel de wereld 105.000 lokomotieven zijn... 't Is veel. Minister Lutz, in Beie ren bekend, was zoo boosaardig goddeloos dat hij zelfs zijn kin- ders niet liet doopen...Nooit, wanhopen, goede Vrienden, er is altijd Vergiffenis en Bekeering. De zwalwmkes meenden reeds te vertrekken, maar nu zullen ze nog wat blijven, met 't goed weêr dat dijnsdag begonnen is. Veel van ons soldaatjes hebben in den kleinen Oorlog schrikkelijk afgezien Moeten loopen in re gen en modder, de voeten blijven en toch moeten voortsgaan Een treffende plechtigheid is hier op han den. De Congregatie der Jongelingen viert deze week het vijftigjarig jubelfeest van haar bestaan, de luister van vijftig kransen om het hoofd van de Hemelsche Koningin gevloch ten, vijftig kransen van edelmoedige herten die hunne jeugd aan de Maagd zonder vlek hebben gewijd. Geene moeite is gespaard om die Feest zoo grootsch mogelijk te maken, dank aan den iever van den eerwaarden Besiuurder en"van de Raadsleden der Congregatie. 't Schijnt dat Sinay weerom dit jaar gaat uitpakken meé zijn feest van de H. Kind- scheid, 't Is nu van de jaar op 14 September, den zondag in de Octaaf van O. L. Vr. Ver leden jaar is alles, en sermoen, en Lof, en Processie, en ontvangst voor de Kinderkes van China, opperbest gelukt en 't belooft dees jaar nie min, te oordeelen naar het program maDe Solemniteit zal aanvang nemen om 2 uren's namiddags. Na de vespers zal de Eerw. Heer Evariste De Boeck, van Hofsta- de, missionnaris uit Mongolië, een sermoen prediken over het zoo edel en nuttig werk der H. Kindsheid. Ook zal er een plechtig Lof in muziek gezongen worden. Onmidde- lijk na de benediktie van het H. Sakrament, zal de Processiestoet, waar meer dan vier honderd kinderen in zullen figureeren, allen in prachtige groepen verdeeld, zal zijnen ge- woonen omtocht in de parochie dogn. Mid delerwijl zullen er treffende gezapgen tot Lof van het H. Kindsheidwerk gezongen en omhalingen gedaan worden tot aihfeoping der ongelukkige kinderen in de vreemde landen. PARLOIR. Ontv. van M. J. V. D. G. Ronssc, 2,50 tot Juli 1890; van M. G. V. Leuven 2,50 tot 1 april 1891; van M. F. S. Becquevoort 5,00 voor twee abon nementen, het zijne tot 1 Juli 1891 en het andere voor heel het jaar 1891; van M. C. D. C. Eyne, 5,00 tot mei 1892. Met October beginteen nieuw Verhaal uit Brabant: Paulus Van Voorde of een Bloedige Wraak, door S. Van derGucht. Zeer boeiend en belangrijk.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 1