Kampen MlbSÏISön ei'ujiAën --- - - ttJi.k «T mof-tiipn oevflt (TfiWOrdl AATST - Zaterdag op de Botermarkt, een mensch „anfnïogtv^TbU met marchandeeren voor de boter, en eensklaps, op de weerdij van een omzien, 7e wordt blind, stekeblind. 't Is bijna alle dagen ievers gedonder en gebliksem. Een laar van troebel, inderdaad! Tt-.Y donderdag verbliksemt een schoon rund bij den P°=lde nier van Fut. Hij had het over een,ge weken kunnen verkoopen, doch hield hetgeerne tot kermis. Niet lang geledén wierd M. De Corte Dampoortstraat Gent bestolen dooreenenslimmen aftrutselaar. Dieschramin k?l is aangehouden bij II. Drubbel, wasbleeker op SE Amandsberg, als hij daar voor M.Snoeik «Si 'r 1k»m leeuen, mits die heer bloemen had gekechtop a Heir nTsse Wachtzei M. Drubbel, d.e ook 7 jaar is, wacht iklal metu weêjaan bij Snoeck. Dithoerende wilde kade zijn hazenpooten aantrekken, maar M. Drubbel hield hem vast. De Po.iciekwam en de 25 fr. Untvanger moest belijdenis doen Oktaaf Minnaert isnjn naam, gewezen statiebediende, t luibakken doende J ^AÏÏEl-B^lXreelwIchter is eene der bij zonderste reisduiven doodgereden door had er veel schoon prijzen mee behaald, ren heel stout op den 1 rein, doch een mug die rond de keerse zweeft, 't is wonder zoo ze lange leeft ned™ nu, meencnde geen kwaad te kennen, zat juist op rails en is doodgereden. GENT Zondagavond, tusschen 5 en 6 ure, Kwa men van 'de Vrijdagmarkt in de Langemnnt omtrent as soldaten. De serjant, die ze aanvoerde, jende dat een soldaat niet snel genoeg naar zijn zin ging, schopte op den iongen zijne voeten. Pas hadden eenige burgers dat gezien of zii sprongen naar den serjant en ga\e„ hem wat kletsen! Le senaat vluchtte in het midden zijner mannende burgers haalden hem er u,t J°? teS op de vlucht. De soldaten zijn dan ™r«®«"°|'10^ll.1j} twee hunner, doodmoê, met een rijtug naar liet hospitaal WAfsnmgen°zeoo maar publiek schoppen uitdeelt, wat moet het dan zijn in de kazerne? Het leger is eene school van beschaving MOLENBEEK. - Bij Brussel, ja we zijn van Meu- lebeek, maar 't is charmant, gelijk ge gaat liooren, Vrienden en Discipels De daghuurvromv Mane b oud 40 jaren, wonende in St Martensstraatje; zondag had ze zoo sterk en wreed gedronken dat ze bijna n et gaan kon; waarom steken ze dat den bak niet in, Sel'Jk de Wet ordonneert, dan zou ze ten 8 ure s avond? aan de Wetstraat niet gevallen zijn op de pant der «Pi™» en haar hoofdin snikken gebotterd. Nu ligt z in bt-Jaas- Hospitaal. Zelfde zondag ook op Meulebeck de dag looncr Haeck was door den drank zoodanig tigt dat hii op de Markt een kind mishandelde. Dn 'tkind, een Erusselésken, neemt eensklaps een mes van een beenhouwersbank en brengt den dronkenlap een wonde toe aan den arm, van 10 centimeters SCHAARBEEK, Brussel. Ei dat wordt wreed adochterkcs van 16 jaren zijn verdwenen sedert 27 oogst. Dien achternoen zijn ze gaan werken in de keul- schestraatbij eencn bottinaenstikker en den Septem ber wist men nog niet waar ze verbleven. Poiicic en Tusticie zoeken. Er zijn infernale booswichten in 'gEBETEN. M. Blanc, sekretaris van prins Vic tor, is dat Victor van Frankrijk vrijdag ging hl) naar de Veeartsenijschool, om aldaar zijnen P«ch'lg=n lond te doen onderzoeken. M. Crispin,een der de school, wilde tot den hond naderen, doch wierd er van gebeten in d'hand. En vermus de hond razend schijnt, is M. Crispin naar Parijs vertrokken bn M. Pasteur. M. Pasteur, een katholieke genccsnecr, helpt er velen, maar St Hubert geneest allen sinds honderde '"bRUSSEl!. De Policie heeft 't bericht ontvangen uit Londen dat een arglistige dievenbende lijk naar Brussel is afgezakt dat men op zija^hoede zou wezen 't zijn rijkgeklcede hccren en madammen, gekleed als baronnessen, die wel ter taal zijn, in scktiü» afkomen en diefstallen plegen in goudwinkels met lecge dooskes te verwisselen tegen dooskes vol kostelijke juweelen, diamanten en smarin-u ga's. Te Londen heeft men die dievenbende niet kunnen pakken, ze waren er te slim en veranderden van klee- "OUDENAARDE. - Nogmaals is een verschrikke lijk onweder, vergezeld van hagel over deze streek ls- geborsten. Vele landbouwers, die reeds zoo zeer be- pio'jfd waren sinds eene maand. Z'jn door deze nieuwe ramp geheel ten onder gebracht. De aardappels, waarv.n men cenen buitengewonen oogst verwachtte, zijn ten volle bedorven. De relden Re- ^ZondeTd'cnlever'van den bestuurder eti zijn perso neel zou het omrijdenvan den tram;dcs^u"r,l]Poor^ onmogelijk geweest zijn. Een groot getal kelders staan onder waterde bliksem is op verschillije plaatsen ge- ^ALDEGEM. (Bijzondere briefwisseling.) Zon dag avond bleef I'ietei Cicne, 111 het terugkeeren der wijkkermis op Stroobrugge met paard en kars aan aan de herberg van Hippolyte Vcrstnjngen. Ter «ijl hi!I et nige oogenblikken in de drinkkamer vertoefde, heboen slechte grappenmakers, of beter, dieven, zijn paard en kar ontvreemd en tot uu toe is er geen spoor van te vin- dc[Y 1?vFI GFM. - Vrijdag namiddag is alhier een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Een jonge werkman TO m ret IS jaar iud, zekere Edmond Vanderhaegen, werkende in'de linnénfabriek der hecren gebroeders Vauderstéen, is door het machien gevat geworden en de rechter hand en den rechter arm tot aan den ellen- boog verbrijzeld geworden. De gencesheeren, die in al- lerhaast geroepen werden, vonden de spoedige afzetting van den arm noodzakelijk. Onmiddelijk zijn zij hiertoe overgegaan. Men heeft den arm afgesneden tot aan den schouder. De gekwetste die de bewerking met buitenge- wonen moed heeft doorstaan, bevindt zich betrekkelijk goed. BOUCHAUTE. Donderdag, is er alhier een groot ongeluk gebeurd. De jonge knecht van een landbouwer was gras gaan halen naar eene laagte; daartoe had hu paard en driewielkar ingespaunen. Op zijn al te lang wegblijven, ging de baas eens zien waar de jongen ver toefde. Hoe verschrikte de man toen hij zag wat er voorgevallen was. De jongeling lag verpletterd onder de omgekantelde driewielkar, terwijl het paard daarne vens rustig graasde in de laagte. Men vermoedt dat de jongeling de onvoorzichtigheid zal gehad hebben, gelijk het hier maar al te dik wnls ge schiedt, van recht te staan op de kar. Bij het afrijden van eenen steilcn kant zal er een hevige schok veroor zaakt zijn, ten gevolgen ran welken de voerman zal ge vallen en het voertuig op hem zal gestort zijn. Drie mannen hebben moeite gehad de driewielkar wederom recht te krijgen en het lijk te bevrijden. Men denkt dat de verongelukte jongeling ongeveer anderhalfuur in dien droeven toestand onder de kar heeft gelegen. BOUCHAUTE. (Watendijk) - Schielijke dood. Donderdag, bij 't vallen van den avond had hier een diepbetrcurcnd ongeluk plaats, nabij de hofstede be woond door den landbouwer Ed. Cattoir. Een jonge dienstbode, Edm. Van Acker genaamd, was gelast met karen paard het beestenvoeder te halen. De weg was hobbelig, zoodat op eens de kar omkantelde en de jon geling, op de eene zijde gezeten, door de andere getrof fen werd, zoodat de dood onmiddelijk volgde. Oordeel over den toestand der Ouders, toen men hen deze droe ve tijding mede deelde. ANTWERPEN. Nog al een moordpoging door hutsepot van levenswijze, zoo verzekert men Jjoch. Ze il van ïcveusw ijac, wv e.i - kere Fr aas De Mulder 20 j. oud heeft Maria Mampayc uit de Brouwerijstraat, eencn gevaarlijken messteek toegebracht in den buik. De Mulder was te slecht om den Koning te dienen en wierd uit 't Leger gejaagd. Dat zegt alles; hij zit vast en de Vrouw ligt in Stuy- venherggasthuis. MOORD te TURNHOUT, of bet-.r dan dicht nabij te Bergeyck. Weduwe of vrouw Losse, die eenen zoon heeft,'bekend als smokkelaar, den 25 Oogst was de vrouw te bed, zij hoort gerucht als >van een venster die opengestooten wordt en dadelijk dairop ontvangt zij eenen steek met een snijdend voorwerp *p eenen stok gebonden. Erg gewond en veel bloed verliezende springt zij op en loopt naar de plaats van waar den aanval kwam daar had een geworstel plaats in den donkeren met den moordenaarin wt lke ww#.rsteling vrouw Losse neêrviel en voor dood gelaten wierd. Doch zij had nog de kracht daar Uetreyde te sukkelen, waar zij ster vend neêrvielWreede zaak de zoon ran vrouw Losse is aangehouden. STEKENE. Den 29 aug. om 2 uren des morgends waren twee jachtwachters te Stekene in dienst. Zij ont moetten drie personen ieier een zak dragende, welke zoohaast het hazenpad kozen. Mccnende met wildstroo- pers te doen te hebben zaten zij hun dapper op de hie len, zoodat de vluchtelingen hunnen last afwierpen om des te beter uit de voeten te geraken, waarin zij dan ook gelukte* zonder zich te laten kennen. Groot was echter de verwondering der ambtenaars, als zij bemerkten dat de drie zakken 12 kiekens inhielden waarvan 4 dooden. Er waren 2 gespikkelden, 2 rooden, 5 witten, 1 witten haan, 1 bruin en een rost kieken. DeS levenden berus ten ter bewaring bij den wachter Paeliuck te Stekene in den Berg, alwaar de ontstolen die ons tot heden onbe kend is, voorzien van een bewijsstuk van den policie- amblenaar zijner Gemeente, zijn ontstolen goed mag komen erkennen op welke vertoon zijne kiekens zullen worden terug behandigd. KOKTRIJK. Zondag avond tusschen 8 en 9 ure had een ongeluk plaats dicht bij den Burgerkring alhier. Een voerman kwam met twee wagens aan elkander vast gemaakt, langs het Paleis van Justicie gereden, toen 111 den omdraai, door de duisternis bedrogen, een mansper soon door den achtersten wagen omvergeworpen en on der de wielen gerukt werd. Op het noodgeschrei van den ongelukkige kwam men toegeloopen, en roet geplctterd en doorkloven hoofd werd hij naar het stadsgasthuis gedragen, waar hij korts nadien overleed, na met volle verstand gezegd te hebben wie hij was en hoe het ongeluk gebeurd was. Het slachtoffer is een voerman in dienst bij Gacettc, in Overleic De geleider der twee wagens heeft zich spoedig uit de voeten gemaaaktcn is onbekend. De po licie spoort hem op. AALST. Aan 't Oosten van Chipka, waar men aan't peilen is voor kaaimuren aan den Dender, daar is dijnsdagdiep in den achternoen 't schalk omgevallen; 't schalk met een stalen verken op, van 500 kilos ge wicht; ze moesten het verschuiven en botselings 't valt omver... Er konden grootc ongelukken zijn, want ge durig staat daar volk rend... Gelukkig is er niets, dan schade die spoedig zal hersteld zijn. PITTHEM Dijnsdag 2 September, tusschen Ardoye en Pitthem, de baanwachter doet zijn ronde en vindt 't lijk van den barreelwachter VandeVenne. Die onge lukkige zal door een der nachttreins overreden zijn NAMEN. M. baron Jooris Fallon reed uit met zij nen dienstknechteen wiel gaat los, 't peerd loopt op hol en slingert de voituur met een wiel meê een kilome ter lang. De baron was er blijven inzitten met zijnen knecht en gclukkiglijk alle twee ongehinderd. CHARLEROI. Vrouw Dehon, een zatlappinne va» eersten pluk belleken een, ging 's nachts 't geld van haren man stelen, als hij sliep de mar. schoot wakker 1 sloeg met eenen hamer op 't hoofd zijner vrouw, dat nu overleden is in 't Gasthuis van Marchienne, BERGEN. —Nog EEN SLACHTOFFER DER PETROOL. Een jongeling van Peruwelz. L... genaamd, kwam verleden week dronken te h«is, viel op eenen stoel in slaap en wierp gedurende zijnen slaap de petroollamp om, die vóór hem brandend op de tafel stond. Er had eene ontploffing plaats en L... werd aanstonds door het vuur omringd.'Op zijne kreten, sprong de vader tce, die er in gelukte de vlammen uit dedooven. De jonge ling had echter reeds zware wonden bekomen. Waar schijnlijk zal eene zijner harden moeten afgezet worden. In de static van Hersecuw is een schrikkelijk on geluk gebeurd. Eene onbekende vrouw, ongeveer 50 jaar oud, voorzien van een spoorwegkaartje afgeleverd in de statie van Doomvk, was te Herseeuw afgestapt. Terwijl zij de baauoverging. werd zij dooreen reizigers trein, die in overgestclde richting kwam aangereden, verrast en in twee gesneden. Volgens de verklaringen der personen, die de reis gedaan hebben inet het slacht offer, begaf de ongelukkige zich naar Rijsel om er hare twee dochters, welke er in dienst zijn, te bezoeken. Buitenlandsch nieuws. De dochter van den rijksten man der wereld van M. Van der Bilt, uit Amerika, is wreed aan haar dood ge raakt öp een jong wild peerd zit- ten dat peerd onstuimig worden, dat peerd haar tegen eenen boomY werpen, dat de juffer haar hoofd ge- pletterd was en dat ze bezweek na eenige uren.... Wat is ze nu met al haar geld en goed, 0 rijke menschen peist toch dat gij ook eens sterven moet.Om een woedend peerd te temmen, werp asschen of zand in zijn oogen een vermaarde peerdentemmer Rarey goot een vierde loot olie van petersilie (in d'Apotheek te krijgen) op ee nen doek en hield dezen voor den neus van het peerd.. Die rijke dochter Van der Bilt—Nabij Giubiasco en Ri- veau was d'ander week een wreed geval, gelukkig nog goed afgeloopen. Een Ouderling, half dood, komt daar met eon vracht hout geladen. Hij gaat de spoorbaan over, een koopwarentrein rijdt hem omverhij valt tusschen de rails... demekanicien ziet het, en houdt hem in; men snelt den armen sukkelaar ter hulp 6 rijtuigen waren over hem geloopen en hij had niet het minste schramme- kennauwelijks recht op zijn beenen, was zijn eerste ge dacht zijne vracht hout en dezelve gevonden hebbende, vervoordert hij zijnen weg. alsof er niets gebeurd ware. Dat zijn nog mannen Te Roubaix is een kind in ster vensnood gevallen door 't inslikken van 'ne fransche sou. Te St Kwintin, sen dochterken van 4 jaren, slikte ook 'ne stuiver inmen gat het eenige zwelgskes olie en 's anderdaags was 't kind van den sou verlost. Cour- tessenne, de vermaarde dief in 1881 tot 10 jaren dwang arbeid veroordeeld., om 700,000 lr gestolen te hebben, ontvlucht en naar Belgenland geloopenin 1887 gepakt en tot 20 jaren gevang veroordeeld door d'Assisen van Bergenaldaar gevlucht aan 't Paleis van Justicie en naar Frankrijk gevlucht, waar hij weer diefstallen pleegde, links en rechts; in 1888 gepakt te Parijs en tot levens langen dwangarbeid veroordeeld in de Fransche Guijana, hij is daar wederom gevlucht en loopt de wijde wereld in. Wij waren het al lang te verwachten. Nu loopt de Rbyn over tusschen Ragatz en Coma. Een leelijk feit in den Tirol, ge vindt toch dweeze bandieten: M. Saling, architekt was met zijn Familie in de frissche gebergtens, een Officier der Lanciers volgde en wilde altijd de doch ter aanspreken maar d'Ouders gedoogden het niet; dan heefl de dwaze officier in een hotel de juffer in zijn kamer getrokken, haar dood geschoten en dan zijn eigen kapot gemaakt... En ze noemen dat licht en beschaving!!! Moord en zelfsmoord. Zou dat jwaar zijn Dat er in Zwitserland een groote overstrooming is langs Gall, Bellenzona, Partenza enz. en dat er 200 huizen zijn, waar 't water 10 4 12 voet hoog staatDat er in de kerk een lijkdienst moest zijn en',dat kerken kerkhof onder water stonden? Droeve spektakels Te Grenobel, 3 zieken op den balkon van 't hospitaal staan een blok steen van 400 kilogrammen uit den kornis vallen, een der zieken dood, de twee ander erg gekwetst. Te Morville, bij Anthee, is onlangs een pachtershond afge maakt, onder presomptie van razend te zijn, daar hij veel koeien gebeten had en 19 koeien zijn reeds moeten afge maakt worden... Men weetniet wat doen met dander groote dieren, uitjdat groot hof. Zwitserland. Een schoon streek, maar gevaarlijk. Men heeft er dikwijls op d' hoogten sneeuwstormen; ge zijt daar 2 of 3 of 5 meters hoog; alles is sneeuw dat ge ziet, ge ziet voor u eencn bree den weg met sneeuw bedekt; ge denkt, 't is vasten grond, ge gaat er op en ge valt in een kloof van honderde en honderde meters diepte! zijn de gravinne Villanova, hare dochter en graaf Viani alzoo gevaren op den Witten Bergi Ze waren van Courmaren vertrokken naar Turijn; men heefl er nieuws van vernomen tot aan een gevaarlijke plaats van den Witten Berg doch verder niet meer... In de gevaarlijke opstijgingen zijn de Reizers met k-orden aaneen gebonden. SPANJE. Te Tarascon hebben stiemngerechtea plaats gehad, Een stieren vechter werd erg gekwetst in de lenden en aan de beenen. Eenigedagen later beproefde een liefhebber ook dit gevaarlijk spel, en werd door de hoorns van een stier den onderbuik doorscheurd, zoo danig dat de ingewanden er uit hongen. Naar het hospi- taal overgebracht, is hij ér aan zijne schrikkelijke won den bezweken.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 2