t MARKTPRIJZEN KERKELIJK NIEUWS VKLuM arkten. WAARACHTIGE GESCHIEDENIS. «O» Xm. SCHOKKENDE VERBAZING Dobbel werk zouden wij moeten verrichten Op twee plaatsen te gelijk zijn Te Parijs, bij de goede, brave, manhaftige vrouw, die helden- el-ken verricht voor haren Man en voor haar Kinderen Te Parijs zouden wij moeten zijn, voor hare laatste pogingen te olgen; en Vittel roept ons meelijdende aandacht, Vittel, waar nze Meester Schrijnweker zoo ziek ligt en rond zich zijn twee ;inderkes ziet, nog zoo bloó en zoo klein. Er is naar Parijs geschreven En telkens dat de deur opengaat, kijkt de zieke man ot zijn ouw niet binnenstapt. Sterven Hij voelt de drukking der dood op zijn hert Sterven ider een laatste vaarwel aan zijn Echtgenote, zonder haar te nnen troosten, opwekken zonder haar te kunnen zeggen ouw, duurbare Echtgenote, ik bedank u, ik zal u eeuwig dank- ir blijven Magdalena komt niet Maar de Dochter van den Notaris staat den armen zieke bij, dag nacht.. O Liefdadigheid almachtige dochter des Hemels »or u is 't dat er Vrede en Eendracht en Overeenkomst kan be- aan tusschen arm en rijk Liefdadigheid, ge zijt de ladder die '.deon zag in zijn visioen en langs welke men ten Hemel klimt, langs welke de mildste zegeningen uit den Hemel neerdalen De ziekte verergertde krachten nemen af; de zwakheid ver- eerdert; de Man moet berecht worden; hij wordt berecht... Ms de Dood, de bleeke Dood daar is, wat kan een Miljonnair en, een Koning, en Keizer, met al zijn Schatten en Machten t kan hij doen niets niets Men moet alles gaan verlaten. Wie kan er troost geven Sedert 1900 jaar zijn er met millioenen Christenen gestorven; etmillioenen; dat zij allen konden opgeroepen worden, hun "'•.parige stem zou luiden 't Is ongeloofelijk welke troost en welke éde, de Berechtinge meebrengtDit bezoek van den Priester, zuivering der Herten, ons Heer die in die ziel komt, de H. lie.. Ons Heer is een goede Vader; zijn Christene Volk is hem uirbaar; wat heeft hij niet gedaan voor den Christene Volk En oor dit lastig artikel der dood heeft Hij zijn almacht uitgeput O Vrijdenkers, o Socialisten gij die werkt om van 't sterfbed tèr Almachtigen God te verwijderen, hoe grouwelijk wreedaardig andelt gij het wildste monster uit de bosschen zou aan een Fa- ïilie niet meer kwaad kunnen doen EnJ hoe akelig moeten de brfbeddenszijn, waarde Vrijdenkerij heerschten gebiedt. De Schrijnwerker is berecht wat is zijn woord al dat God >elieft zijn heilige naam weze gezegend Wat geeft het, dat 'ij hier lijden, als wij maar gelukkig zijn in d'eeuwigheid Kin- Ven, weest altijd braaf en christelijk en verduldig... Na lijden 'ijnt verblijden Wat is 't lijden dat voorbijgaat, vergeleken met "wi -e blijdschappen Mogen wij ons beklagen van te Uj- -jls wij zien 't lijden van ons Martelaars en ons Martelaressen! jfT'Kruis en in 't Lijden is de Zaligheid Versterkt door die gedachten en eene bovennatuurlijke hulp velk'e 't weerdig ontvangen der Sacramenten in 't hert stort, zoo )g de Ambachtsman daar in vrede de gebeurtenissen af te wach- Keeren wij nu terug naar Parijs. 't Is daags na de Berechting te Vittel. ■ffen 5 ure's morgends, in deessesoen half winter, van de 2 hllioen inwoners, t getal is klein, dergenen die reeds ontwaakt in en aan 't werk. Voor Magdalena is het geen nacht geweest. Groote Gebeurtems- iïi zijn voorgevallen ze wist uu waar de Kontrentendrager voonde, ze wist nu dat hij dien avond dronken zat in een her- Dërg, er was iemand door haar aangesteld, die hem aan den klap ield' ze was op zijn mansardeken gedrongen, met 'ne sleutel van jvferal' was zij in 't kofferken geraakt, en o geluk van den Heer laar gansch van onder had zij in een oude leèren brieventesch i^t stuk gevonden dat zij reeds zoolang zocht. Het stuk uit den Register van den ouden wrek Anselm, het /rekende bewijs tegen den echten Moordenaar! ■f Met de grootste kalmte der wereld had zij het kofferke toege sloten, het mansardeken verlaten en was met een hert als een Teizerinne naar huis gegaan... O, kon zij nu vliegen naar Vittel, I haren zieken Echtgenoot, hem 't geluk en de genezing bren- j^s-gaz-lantaarns blikkerden en flikkerden in de stratendade- ■4 k0n ze weten wie de Moordenaar was doch liever snelde zij jar haar kamerken, sloot er zorgvuldig de deur, viel op haar 'free kniën om God en zijne heilige Moeder te bedanken en haar *ansch leven op te offeren uit erkentenis dan legde zij het oud 'tuk papier, het blad uit den register voor haar op de tafel open I viel bijna achterover van schrik! Zulke gewaarwording van ërbazing had Magdalena nog nooit gevoeld. Haar oogen kon ze niet gelooven... Was ze wakker ot al droo- meiide?.. Neen, neen 't is onmogelijk Nogtans 't is een stuk uit den Register, de naam van Vittel staat erop; jt is een schuld- aanteekening... Grooten God uit den hoogen Hemel Neen, fcen En toch... Magdalena haalt uit een kasken ander papieren, e omslag van eenen brief; een volgeschrevene bladzijde ze kudt pijnlijk haar hoofd... Eilaas, roept zij uit, geen twijfel mee% geen twijfelhet papier uit den register gescheurd, spreekt jp 'zijnen naam envelop en brief zijn van 't zelfae geschrift Wat gedaan Wanneer is de eerste trein naar Vittel Een half uur nadien is zij bij den jongen advokaat M. Raynald. Ingezien de buitengewoone omstandigheden durft zij zoo vroeg bij hem aanbellen. De Portier is nog niet op, zij klopt hem wakker in 't eerst is hij misnoegd, doch op haar beleefde antwoord, dat het een aller gewichtigste en allerdringendste zaak is, wordt de goede man be daard en. dienstwillig doch een goede antwoord kan hij niet ge ven de jonge advokaat is gisteren noen vertrokken voor een On derzoek en zal maar rond den avond terug zijn Zoolang wachten, zooveel kostelijke uren verliezen en de redding, de genezing van haren Man, de toekomst van haar kinderen in haar handen heb ben Binnen een half uur vertrekt de exprestrein naar Vittelrond den noen kan zij daar zijn rond den noen.... Zal zij wachten Neen neen Met allerhaast schrijft de manhaftige vrouw ceni- ge woorden voor den Advokaatde Portier zal dit bericht op zijn schrijftafel neerleggen dan vliegt Magdalena naar de statie en komt er juist op tijd om haar kaartje te nemen en op den trein te springen. De vlucht van den trein in zijn volle snelheid was veel te traag voor haar gejaagd gemoed;... Men ziet dat zij verheugd is maar ten prooi aan eene hevige schokking nog nooit was zij in zulke verlegenheid geweest nu had zij raad noodig juist was haren ieverigen Raadsman afwezig en zijne terugkomst had zij niet kunnen afwachten Een mensch kan in schrikkelijkemoeielijkhedenzitten... Mag dalena overweegt en overlegt, bidt en ze verzucht. Ze nadert haar geborteplaats... Ze moet toch een besluit nemen en haar besluit is genomen. Rond den middag te Vittel aangekomen, loopt ja vliegt zij naar haar huis, omhelst en zegent haar twee kinderen, wordt kille bleek, als zij Helena ziet, de dochter van den Notaris ze ver neemt dat haar Echtgenoot berecht iszonder dralen gaat zij bin nen waar haar zieke man ligt en bestaart hem eenige oogenblik- ken in stille overweging... Zou zij langer wachten hem de goede tijding meê te deelen Indien de schok eens zijne dood veroor zaakte Maar neen, de Heer heeft tot dusverre hare werkingen niet gezegend om haar op het einde in den diepsten afgrond van ellende te dompelen. Er zijn oogenblikken in 't leven van 'ne mensch, dat er een op lossing moet zijn, een losbersting of dat de zinneloosheid er zou opvolgen. Magdalena aarzelt niethaar man opent d'oogen en ziet haar ze vliegt naar hem toe: Man, zegt zij, om de liefde Gods, blijf kalm ge weet wat ik u beloofd heb God zendt mij om u te genezen ik heb het gevonden ik heb het gevonden! Bin nen 8 dagen gaan wij naar de Rechtbank D'oogen van den man schijnen te twijfelen maar de vaste zoe te stem stelt hem gerust en in een soort van zwijmeling laat hij zijn hoofd achterover vallen op 't oorkussen.. Een kwartier nadien is d'heldhaftige Vrouw aan 't huis van den Notaris. M. was juist aan tafel: Ik heb hem maar éen,woord te spreken, zegt zij... Een enkel woord, het lijdt geen uitstel!.... En ze wordt in de bijzondere spreekplaats gebracht. Aanstonds is de Notaris bij haar Welnu, goede Vrouw, zegt hij, heb ik het u niet gezegd dat uw pogingen zouden vruchteloos geweest zijn? Vruchteloos! M. ik weet wie de moordenaar is Wie de moordenaar is vraagt de Notaris. En ge zijt in staat uw gezegde te bewijzen? Voor alle antwoord legde Magdalena twee papieren op de tafel. De Notaris wierd doodsbleek, hij beefde in armen en beenen, en gelukkiglijk dat er achter hem een zetelstoel stond of hij viel grondelings neêr. Op dit oogenblik wierd er aan de deur geklopt, met veel aan drang en geweld, Woiuvr voortgezet. ANTWERPEN, Tarw eblo eminlandsche o Lijnzaad Zwarte Zee Azoff Aalst zaterdag Hoppe 1890 bell.-een o,i85aoo,oo gew. pluk 00,00 a 00,00 19,5o a 2r,5o 16,00 a 18 14,co a i3,fo i5,5o a 00 14,00 a i5 co 25,—a Lijnzaadolie 53,5o a Lijnzaadk. 17,5o a Aardappels 5,50 a 06 5o Boter per 3 k. 6,82 a 7 74 Eieren de 25 2,^9 a 2 a? Vlas de 3 kil. 3,00a 3 5o Viggenskopp .35,a45 Ningve, Dinsdag Tarwe 100 k. 21,00 a 2200 Garst Haver Lijnzaad Rogge Haver Garst Boonen Aardappels Koolzaad Lijnzaad l3,5o a 14 17,o a 18 00 i5,oo a 16 00 t5,oo a 16,00 6,—a 7,— 28,— a 27,- 26,— a 27,— Boter, per kil. 2,20 a 2,5o Eieren, de 26 1,90 a 2,00 Hoppe 00,a St-Nikolaas. Roode tarwe 19,00 a 20,00 Witte tarwe 18,5o a 19,00 o1 dertarwe 17. - a 18, Rogge 10,5o a n,co Klaverzaad 01,3o a Duivenboonen 20,00021,00 Paardeboonen i5,ooai6,oo Aardappels 4,00 a 5,00 Kiekens't stuk 1,27 a 1,82 Hooi 100 b. 3i,433,00 Boter per kilo 2,45 a 2,72 .26,5o 27,50 22,5o 26,75 00,00 28,75 Lebbeei Roode tarwe 19,00 a 20,5o Masteluin i5,oo a —,00 Rogge 96 kil. 22,754 i3,oo Garst 100 kil.,00 a i5,5ct Haver iookil.o a 14,5o Roode aard.a Witte a Boter, 3 kil. 6,26 a 7,89 Eiersde26 1.90 a 2,18 Eekloo, Witte tarwe 18,75 a Roode id. 12,a Rogge io.5o a - Boekweit 07,85 a -< Haver 11,08 a- Garst il,aoa Aardappelen 5,00 a o— Boter, per k 2.3 o a Eieren, de 25 2,20 a Kleine varkens 19,aag Loopers 3o,a 54,— Hoornvee 000,a o H a m m s Aardappels 09 a 10- Kemp 11 k. 8,5-0 a 09,5o Boter per kil. 2,36 a 2,64 Eieren per 26 2,— a 2,27 Lijnzaada ZOTIBGBH Roode tarwe ao 00 a 21 5o Masteluin 17 00 a 18 00 Rogge i3 00 a i5 5o Haver i5 5o a 17 00 Paardeboon. 17 00 a 18 00 Aardappels 6 00 a 6 5o Boter p. kil. a 5o a a ao Eieren de 26 1 80 a 2 Gr. konijn, stuk 1 5o a 2 Kiekens 'tkopp.2 00 a 2 So Aüdkna d Eieren per 36 1.91 a 2,09 f WitteTarweperhect.ai,5o 10,5o a 10,00 Idem roode Masteluin Rogge Te Tongeren de grooteFeesten der Krooning van 't Moeder- Gods- beeld. Te Schoorisse Zondag 21 September groote Feest, het Genoot schap St Franciscus, aldaar onlangs ingericht, zal een prachtigen Standaard inhalen. 21 Sep tember, houdt dien datum wel in de memorie. Op 2on Zondag van September, Bedevaart van Aalst naar Hall e Men schrijft in bij M. Ch. Collin, St Annastraat. Ach, preêkte de heilige Pastoor van Ars, men moet ons op wekken en dwingen om naar de Mis te gaan en wij zouden moeten van vreugd vervuld zijn, als wij een Mis hooren luiden, omdat wij daar schat ten van Troost en van Geestelijken Rijkdom kunnen putten. Zondag 't Evangelie van de zoon der weduwe van Nairn, door den Heer verrezen. Zondag ook Feest der II. Engelen- Bewaarders, Feestdag der Kinderenmaandag 0. L. Vr. Boodschap, woens dag H. Nicolaus van Tolentijn de vermaarde Eremijt in Zwitser land, bij wie d'Heeren van den Zwitserschen Bond kwamen raad vragen en die door zijn heilig en boetveerdig leven de gaaf der Mirakelen verkreeg. Vrijdag II. Bertinus, abt van St Omer in Vlaanderen, die bijzonderlijk preêkte door zijn voorbeeld. Maandag 8 Septemb. te Tongeren, tot sluiting der Feesten, Pon- tifikale Lof door Z. E. de Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen. Henlerspm De stukken zijn met veel deftigheid gespeeld ge weest, ea de zangen wel uitgevoerd. Eer aan de ge diplomeerde meesteres Jufvrouw Alice en aan de Eerwaarde Zusters die hu* ambt ter harte nemen; zij sparen geene moeite om de kinderen eene goede Opvoeding te geven; alsook vele kennissen te verschaffen; de kinderen hebben dit jaar eenen zienlijken vooruitgang gedaan inliet handwerk. Wij moeten de Ouders opwekken om hunne kinderen vroeg tijding naar de School te lateD komen, en dat zij ook medewerken om die kleine kinderen eene goede en treffelijke opweding te geven. Het zelfde bericht moeten wij geven aan een overgroot getal Pxijsdeelingen der Katholieke Scholen. Nu vijf en twintig jaar, is het alreeds geleden, Dat zuster Augustina, hier kwam ingetreden. Gezonden door den Heer, was zij voor ons altijd, Vol van barmhartigheid, vol iever en vol vlijt. Voor 't welzijn van gesticht; O dat God Haar nog lang bewaar Dit ware de zoetste wenscli van deze klooster schaar. De kreup'len worden door Haar, geholpen in hun pijn, Dus, een ieder, oud en jong, kan hier gelukkig zijn. Zoo wierd er t' Herdersem voorgelezen en toegejuichd op 't Jubel feest der Eerw. Moeder. Boekweit Haver 13.50 a 14.50 Wintergarst n,5o a 12,00 Gen t. Tarwe i7>5o a 20,5o Rogge 14,5o a i5,— Geerst i5,oo 4 17,00 Boekweit 17,00 a 17,00 Haverj i5,5o 4 16, Peerdeboon. 19,00 a 20,5o Duiveboonen a Koolzaad 37,00 a Lijnzaad 25,do a 26,5o Boter per kilo 3,20 a a,5o Eiers d« 26 2,i5 a 2,3o W a r e o e m zaterdag. Op onze vlasmarkt wa ren omtrent 100 balen te koop gesteld, die verkocht werden aan de volgende prijzen i* kw. p. k. 1,a i,a5 2* id. id. I,to a 1,00 3* id. id. 0,95 a 1,00 Werk 0,60 a o. Aardap. 100 k, 5,00 a 6,00 Boter p. k. 2,40 a a,60 Eieren de a6 1,60 a 1,70 Konijnen't stuk i,5o a 0,00 Kleine varkens 24 a 34 Br u g e zaterd. Tarwe Boekweit 19 75 16, 14,00 i 7,aS I 2,80 Aardappeten 7,00 i Boter per kilo a,t o 1 Eieren a5 2,00 a 2 09 Viggens 22,00 4 3o,- Hespenper kilo £.40 a 1 $5 Zele, Tarwe 17 a 00 00 Rogge 10 So a 11 Garst 00 00 a 00 00 Haver 11 00 a 00 00 Aardappels oooaoof Boter p. kilo 2 36 a 2 45 Eieren 2 27 a 2 09 Kemp 11 kil. o 00 a o Me HELEN. 22 OO X5 l8 OO 18,5o 5,oo 2 36 34c 450 16 5c 00 00 24 00 Boekweit Haver Garst Boonen Tarwe Rogge Boekwet Havei Aardappelen Boter per kilogi Strooi per 100 kil. Hooi Garst Koolzaad Lijnzaad Koolzaadolie 100 kil. 70 00 id. gezuiverde 74 Lijnzaadolie 65 oc Koolzaadkoeken 16 00 Lijnzaadkoeken 16 00 Dendermonde, Lijnolie 64,5o a Koolzaadolie64,50 a 62 oa ld. gezuiv. 68 5o a 00 00 Lijnz. (Azoff) 27 75 Koolz.(Inl.) 2900 Ravisonzaad 16 00 17 ia Koolzaadk. 14 00 a 00 Raapkoeken 12 00 a ia 00 I Tarwe 5 Rogge j Haver t Boter 5 Eieren 20 00 a 20 oc i5 00 a 14 5c i5 00 a i5 5o e 36 a 2 55 2 00 a 2 20 14 5o a 9.a 10.0 6.— a 10 5o 07 a5 a 00. Aardapp. 100k S,5o a 5,co Boter per kilo i,63 a 2,53 Eieren de 26 i,8o a 1,98 Vlas de 3 kil. 4,32 a 6,3o G E E R A A R DSB ÏKOBN Tarwe 19,00 a 20,00 Masteluin 18.00 a 00,00 'j Lijnkoeken Rogge 16,00 aj Haver 17,00 a Boonen 20,00 a Aardappelen 7,00 a Koolzaad 37,a 00,00 Lijnzaad 26,00 a Ruw vlas k. t,oo a 0000 Eieren 36 2,00 a 0000 j ROUSSELARE.Zaaitarwe fr.nieuwe 22 oude 24,50 d 25; roode22 a23,00 rogge! 3 a 44,00 Haver 15,00 d 19,00; Boonen 16 a 20,00; Aardap. 5,00 a 6; Boter 2,40 a 2,60 de kil.; Eiers per 25, 2,30 a 2; Viggens 20a 22; koolzaadolie 60 d 64,50; Lijnzaadolie 55 d 55,50. Brussel Kalvermarkt: er waren 800 kalvers, kilo levend gewogen 60 4 1 10. Ter veemarkt 1280 beesten, prijs per kilo,levend gewogen: Ossen 76 1 02; Stieren 564 82; Koeien en vaarzen 53 4 78. Er waren 5 So varkens te koop; men b«taa* per kilogram op voet 84 tot 0,94. 000 Schapen aan 18 a 22 fr. Veemarkt van AntwerpenVerkocht vee: i3r ossen 1*0,95 2* 0,85 3* o,75; C99 koeien 0,86 0,75 o,65; C47 vaarzen o,8S 0,78 0,68; o3Ssüeren o,85, 0,75 0,60 o5i kalveren i° kw. o,s5 2"kw. o,85 3* kw. 0,75 Gent, Er waren o865 koeibeesten,goede stalbeesten gingen van i,4ototi,7ode varkens golden vano 80 toto 95 I cent. per kilo, levend gewogen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 3