uit de f/ •'■>0 Leest hier K.Dc .Werk™a'! sratis. tst D. MAYART, BOEKWERKEN Oplossiug der Raadsels Dokske. Jantje, kameraad Jantje. Ge wilt zeggen dat de Winter voor de deure staat? Dokske. Neen, Jantje, dat hij binnenshuis is, ingekomen zonder bellen of kloppen, gelijk de Dood dikwijls komt.... Er was regen, natten regen, klampe locht. Jantje. De wolken hingen tot op den grond! Dokske. Eensklaps, den nacht na Sinte Catrien, 't schot keert, de lucht heldert op, de blauwe hemel is daar Jantje. En 's morgends, die zijn venster uitkijkt, roept verbaasd 't Vriest 't Vriest dat 't klettert! de waters gaan vastliggen, veel Loof en Aardappels vervrozen! Dokske. Jantje, zou 't nu gaan volgens de ÉProfecy. Vorst op Sinte Catrien, dan vriest het gzes weken ïang. 1 Jantje. Quien sabe? Dokske, wie weet het Maar één zaak is zeker, dat stuur weêr is goed voor de Gezondheid, maar 't zal ook goed zijn voor den Vrede in de Samenleving, voor de Zielsvreugde dei- Rijken en der Weihebbenden, als zij wel indachtig zijn dat er arme menschen. leven, en dat er arme menschen zuchten en lijden..: Dokske. Jantje, vriend, er zullen altijd armen en noodlijden den zijn; te Parijs en te Londen, waarde Socialisten sedert lange jaren een groote Heerschappij hebben, daar is meer armoede dan elders er zijn er daar, die van gebrek en honger sterven. Jantje. Dokske Gij zult altijd arme menschen cnder u heb ben, dat heeft 't Almachtig Woord gezegd. Dokske. Maar, Hij heeft er ook bijgevoegd netgeen g j Armen geeft, is aan Mij gegeven Jantje. Dokske, denkt men daar genoeg aan ls aan mij gegeven Indien wij den Verlosser zagen vluchten naar Egypte, zagen honger en koud3 lijden, hoe zouden wij niet loopen om Hem te helpen En wordt dat nu gedaan voor d'arme men schen? Dokske. Jantje, hoort! hoe dichter van nabij men 't Evan gelie volgt, hoe meer de wereld zal komen tot Volmaaktheid en Geluk.. Met 't Evangelie, geen Oorlog mogelijk! geen Socialismus of opstand Een overvloedige Liefdadigheid Jantje. Ja, een overvloedige L:efdadigheid Dokske. En is dat niet gepleegd? Van waar komen al die Gasthuizen die Weezenhuizen al dat gefondeerd goed Wie zijn ze geweest d'Helden en d'Heldinnen der groote Liefdadigheid, 'ne Sinte Franciscus, 'ne Sinte Vincentius, een heilige Elisabeth, ne Sinte Carelus Borromeus, een Don Bosco, een Bisschop Lam- brecht, ze zouden hun leven gegeven hebben voor 't Volk en om welke rede Omdat ze van dicht nabij de lessen von 't Evangelie volgden Jantje. Dokske, G'hebt gelijk en uw woord komt juist te pas in dezen harden winter. Dokske. Maar Jantje, ge sjoert daar zoo gedurig naar Ant werpen Jantje. Ja, kameraad dat doe ik Dokske. -Naar de Schelde, naar de Dokken, waar die ontel bare groote en schoone schepen bijna vast liggen Waar de Koopmans wandelen, in frakken met vellen aan hals en handen Jantje.Neen, Dokske, ik kijk naar 't gene daar gebeurde Zondag achternoen in de Rochusstraat. Dokske. Laat hooren, wat is er mijn aandacht Jwas elders gevestigd is 't een diefle geweest? een gevecht een moord? Jantje. Neen Dokske, maar toch iets GROUWEL1JK. Dokske. Laat hooren Jantje. Er is daar een liberale Patronagie. Dokske. Gelijk te Gent de liberale Zondagscholen, waarin ze die Socialisten en die Socialistinnen gekweekt hebben. Jantje. 'k Zegge. Dokske, en 'k verhale zonder refleksen Een liberale Patronagie, in de St. Rochusstraat. Zondag, ten 3 ure, er gaat daar een Berechting voorbij; de Geestelijke met Ons Heer, de Koster met de bel en twee menschen met lichten 't Is een weduwe, die ze gaan berechten. Dokske. Suprémen moment, Jantje. Jantje.—Zekerlijk, al'l Volk zit'op zijn kniën, zelfs een Of ficier van 't Garnisoen doet de Reverentie. Dokskh. En de jongens der liberale Patronagie blijven recht staan Jantje. 't ls erger, Dokske, veel erger; er waren er 50 a 60 van 13 a 14 jaren. Wat doen ze? Wat gebeurt er toch in dat Chris- tene Belgenland door die Liberaalderij Die jongens springen vooruit, gaan een haag maken rond de Berechting, beginnen scheldwoorden te roepen, ja te vloeken tegen de Berechting; er waren er die tusschen den Koster liepen én den Geestelijken,' om de Berechting te doen staan Dokske. Oei, oei, welke boosheid Jantje. En als Ons Heer voorlgedragen wierd, Dokske dan riepen zij in chorus Awoert Weg weg met Ons Heer Dokske. Wreed, schrikkelijk, bijna ongelooflijk Jantje.Dokske,'tis gezien door veel van de Geburen en door ander Volk. Dokske. En hoe lieten ze dat toe Jantje. Och, ontroerd zijn, gepakt, elk aan zijn deur zitten, uit eerbied voor 't Allerheiligste en de Berechting rap voorbij zijn! Dokske. Ja, gelijk het gaat. Jantje. Maar, Dokske, als de Berechting weerkeerde, de Brigands stonden daar weêral gereed, maar 't was van halte-la; de Borgers van Antwerpen stoven er tusschen en ze moesten in bun Patronagie binnenloopen, of ze waren armen en beenen ge kraakt Dokske. Een schoon Patronagie Jantje.Niet waar! een schoon Patronagie; daaraan ziet ge den alloei! wil ik u iets zeggen voor 't finaal; ge zoudt eerder met boter eenen brandenden OA'en stoppen, als met die Liberaalderij deftige Huishoudens en een deftige Samenleving houden.... En nu, Dokske, elk gesalueerd. Dokske. Ja^ Jantje en tot later! Igen 3 i/2 ioi,4 .25; Annuïteiten 3 o/o 95,20; Gemeente Crediet 3 o/o g5,io; Buurtspoorwegen 3 0/0; Loten der Gemeente Crediet 1868 ro2,25; Loten der Buurspoorwegen 104.75; Antwerpsche loten 96,25; Brusselsche 93,87. Spaansclie schuld 74,87; Turken 18.57; Saragosse 3i3; Warschau- Weenen 556,75; Fransche rent 3 0/0 95,32; 3 0/0 aflosbare 96,10; 4 1/2 104,4^; Engelsche Consols 95.62. De strekking der beurzen is twijfelachtig, bijzonder voor de Zuid amcrikanen, en dit is niet te verwonderen.Er is nog eenigen tijd noodig om de toegebrachte wonde te heelen. Nopens de onderhande lingen tusschen den Argentijnschen afgevaardigden Dr Plaza en het Comiteit der Bankiers is er nog niets stellig gekend; al wat de dag bladen daarover melden zijn verzinsels. Zieh er eenige koersen Argentijnen 5 0/0 1886 385; 4 1/2 1888 32o; Nationale papiercedulas 26 1/4; Goudcedulas 5o 1/4; Provinciale leeningen 2i5 a 245; Uruguay 5 0/0 5o 3/S; Paraguay 39. Venezuela 47 1/4. SM" -w Als Suisse der St. Martens-Kerkis LStgr M6UWS. benoemd de brave huisvader Vic tor Deghels, oude Pauzelijke Zouaaf... Moge hij lange jaren de ie- verige en stichtende Bewaker van Gods Huis zijn! In Ierland is een hevige strijd voor en tegen Parnell. Er kan eei Scheuring op volgen. In Oostenrijk is de jonge Aartshertog Josef Au gust bijna gedood op de jacht; zonder den knop van zijn vest, was hij mol. Te Namen is de nieuwe Minister M. Melot herko zen met 1880 stem. tegen 1237 aan M. Ronvaux. De Scheep vaart is onderbroken op Dender, Rupel en Dijle. Een Familie van Mijlbeke is zondag nacht teruggekeerd uit Argentina; hun kind is er gestorven; voor de terugreis van Man en Vrouw was 't maar 260 frank. Als zij over 6 weken terug keerden,begon het er stikkend heet te worden. De Man werkte er aan de kaai en won nog al geld, doch kon tegen die hitte niet. T'Anlwerpen aanlandende wisten ze niet waar zich keeren of wen den van de kou. PARLOIR. O11 tv. van mej. V. D. B. Gent 2,50 voor 1890; bet spijt mij u de gevraagde nummers niet le kunnen bezorgen; van M. J. C. Ileyst op den berg, 8,96 tot einde nov. M. J. L. te S. D. het wordt onderzocht. M. Alb. V. G. te Londen, 't is voor 6 maand 2.25 franko bij U thuis. lied. mag 't geld opzenden volgens beliefte. Eene vrou w ging onlangs langs den Antwerpschen steen weg te Laken, toen zij schielijk uitglibberde ea ten gronde viel. Een heer, welke daar voorbijging, kon zich niei wekerhouden in eenen luiden lach te schieten. De vrouw, eenc vlecschhou wster,naar het scheen,maakte zich kwaad. Het is ongehoord, riep zij uit, te lachen wanneer men zich bijna een ongeluk valt. Indien mcr. zich een been brak, zou hij dan ook lachen. Zij had nauwelijks hare verontweerdiging lucht gegeven, wan neer de lacher op hst zelfde voetpad uitslibberde en nederlui- melde. De woede der burgeres veranderde schielijk in eenen luiden schaterlach. De vrtde werd gesloten en de zaak eindigde in der minne met het geven van een rondeken in eene naburige esta- minet. o In d'Hop en wilt er nu toch geen leven komen; ze blijft aan ïio tot 125; langs St. Catharina Lombeek ligt er nog veel; maar in 't algemeen is de voorraad bijua uitgeput. De Kamers gaan 't Algemeen Stemrecht bespreken en bestemmen. Te Milanen is d'ander wc:k in de Turynstraat vermoord, bij klaren dag, in haar magazijn, madame weduwe Carman, juv.celiester. Te Poesele is zondag over 8 dagen twist ontstaan, jaloersche twist en dat ongelukkig dragen van vuurwapens, zekere Gust Mor tier wierd 's nachts aangevallen en kreeg een revolverschot in de zijde. Daarop Rechters en Gcndarms; deze gingen den dader opzoeken bij zijne zuster te Leerne, doch hij was er aireede gevlucht. Welke droeve avonturen ZIJN SCHIP KWIJT EN WILLEN STERVEN T' Antwerpen, zaterdag avond, is 't Walenschip Mappe- Monde gezonken met 19 ton zand. Schipper Van Weiteren wierd gered met zijn huisgezin maar was zoodanigin dispa- ratus, dat hij ging drinken en zondag achternoen in den Dok sprong om er te sterven. De zatte schipper wierd er gelukkig- lijk uitgehaald cn gedroogd. Froei, froei, riep hij, al bibbe rende van de kou. Nieuwjaar, btj de Nieuwe Inschrij vers... In Februari 1891 geven wij De Groote Bende der Kerk dieven in ons Land; historiek verhaal. Die een nieuw Abon nement aanbrengt kan voor 0.75 c, hebben Dokter Gorus of Gaston Blankaert. Te naaste week geven wij Premiön voor al d'Inschrijvers. Men zal er weten van te spreken. Vie de N. S. Jésus Christ, par le Père Didon, 2 beaux volumes, 16 fr. te koop in ons Bureel, te zien en te koop. De Werken van Jules Verne, schoon verhalen, treffend, leerzaam, treffelijk, aan. 0,50 c. d'aflevering. Wij schrijven er op in. Levens der He'iligea 8 schoon boekdeelcn voor 4 fr. franko 4 50. Een beproefd middel tegen de vallingen of verkoudheden in 't hoofd, is Kamfer in poeder snuiven of Kamfer in heet water oplossen en er den neus overhouden. Ter gelegenheid van aanstaande'Nteuwjaar bevelen wij de Drukkerij van Chipka voor Visietkaarten en Fakturcn. WISSEL EN OPENBARE FONDSEN. 15, ACHTERSTRAAT, 15, AALST. te koop 't Aalst, Eiland Chipka,in de boekdrukkerij der Werf. Om franco te ontvangen, 10 c. per 100 meer; bij voorbeeld; ikvraag Robespcerof Napoleon; ik zénde i,ioen 'k ontvang 'sanderdaags ditboekfranco. Al die boeken zijn ook te bekomen, door tusschenkomst der getierde Medehelpers. Jan Clerker, 2,23 Gaston Blankaert, 4 [75 't Kasteel der Verdoemenis, 2,00 Doktor Gorus 4,75 De groote Baekenland 3,00 Jan de Licht, 2^00 Leven van Napoleon, 4,00 Robespcer, 4 ,00 De kleine Baekeland, 4 ^00 De verstandige Hovenier, 0^85 De fransche Revolutie, 0,75 Reis naar Aken» 0,75 Genoveva van Brabant. 0,75 Levens der Heiligen 8 Deelen aan 4,00 Don Bosco, de Wonderbare dezer Eeuw 2,00 Leven van Bisschop Lambrecht 0,25 De Geschiedenis van 't II. Sakrament, 3,00 Leven van Pater Beckx 3,00 Leven van den II. Alphonsus 2^00 De Kroon des Hemels 2,00 Het groot Boek van den Roozenkrans door de Paters Preekheeren 2,00 Gulden Boekje der Jonge Werklieden 0,25 DeII. Anna, 4,00 Groot Leven van den II. Aloïsius 2,00 Leven van O. II. J C. met platen, 0,75 Deugd van alle Stalen 0,75 De Kruisweg met 14 schoone platen, 0,20 D'Ootmoedigheid doorZ.H. Paus Leo XIII, 0,40 Maria-Almanak, voor 1891 0,50 Leven van Pater Damianus, 0,50 De Slavenhandel in Afrika, 0,95 Het nieuw Testament groot en schoon boekd.1,00 Stanley l'Africain, 1,30 Trouw tot ter dood, verhaal uit de 16* eeuw, 0,50 Het gulden boekje van de Mis, 0,15 Naar den Hemel 0,16 Gelijkvormigheid met Gods wil, 0,15 Het Wapen des Christen 0,15 Het dikwijls communiceercn0,15 Het H. Hert van Jesus, 0.45 Jesus in zijn H. Sakrament, 0,15 Denamen mijner Moeder, 0,15 De eeuwige Waarheden, of het groot Medi- tatieboek, 4,80 De liefde tot Jesus-Christus, in oefening in band, roodesnéè, 4,40 De Weg der goddelijke Liefde, in schoonen band, 1,20 Bezoeken tot het II. Sacrament, aan de II. Maagd aan den II. Joseph, met Vurige pijlen, de kentee- kens der Goddelijke Liefde, enz. Een fraai boek in band roode snee, in kleinen druk 1.35, in grootere letter 1.60. Wij zouden moeten recht staan, om dit Boek' te prijzen en aan te raden. In 1795, 5 jaren na de dood van den Schrijver, wierd dit Boek in de Nederlanden voor de 5de maal herdrukt. De groote Caudelier, wie mij zal lezen, zal Koks baas wezen, de groote Caudelier, 't beste Keu kenboek der wereld, 5,00 't zelfde boek in 't kort, 1,00 1. Honger. 2. Omdat hij een titel heeft. 3. De blinde. 4. aIs 't water toegevrozen is. 5. Den metalen Man van de Groote Markt. 6. De zeilen van eer.e molen. 7 De mond. 10 De be delstaf. 8. De oogappel. 9. In d'apotheek.' 11De Geneesheer. V—J3I MAAN DB?. Mn Be

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 4