Tot het Kindjesus op zijni.' geboorte. M KERSTDAG. Raadsels KERSTGEZAIVG. Locpends nieuws - gezin door ERKELIJK NIEUWS. D 26 December 1890. 19" Jaar. N° 949. Verschijnende allo Vrijdagen. <1 c Prijs in Bureel of Winkels 5 eentieraen. Voor g'heol Xj Belgenland fr. 2,50's jaars. Voor Holland fr. 3,50. Vooral d'ander Landen van Europa, voor Amerika, Asia, China, CL/S) d'Indién en zoo wijd er menschen wonen 4,50 franko thuis. (g)\\ O eeuwig woord O Godes Zoon, o Wat is Uw liefde groot, V-r-V' Dat Gij een mensch gewordt, om ons p Te redden van de dood. - Gij, God van kracht en heerlijkheid, De Maker van 'theelal, Ligt als een klein en hulploos Kind, In Bethletims armen stal. Wat ligt Gij in de kribbe en beeft 4 c Van koude, o Jesus Kind5 Wat weent Gij droefwijl Gij den mensch Zóó koud, zóó zondig vindt! O. Kindje, dat te Bethlehem p Niet eens ontvangen werdt, fg 7/(a Geweerdig U tot mij te gaan, Ik open U mijn hert. Wis is het koud, gelijk de stal Vi q Van Uw' geboorte, en arm; A fo Treed in, en maak het rijk door U, 7Tv<S/' En door Uw' liefde warm! C/(»k' Een bijzondeie vereerder vanhet kindeken Jesus was de H. Franciscus van Assise. Om zijne liefde tot (&/Tfr de armoede nogmeer te ontvlammen,overwoog hij in- Sjtoi* zonderlijk de armoede van dit Goddelijk kind in de C/g» krib. Den ganschen Kerstnacht bracht hij in deze overweging door, en heete tranen van liefde vloeiden alsdan langs zijne wangen. Drij jaren voor zijne dood vfts? kwam hij zelfs op het gedacht, ter verbeelding van Jesus geboorte en armoede, een zoo genaamd stalle- ken van Bethlehem te doen maken. Hij koos hiertoe eene plaats in het bosch, niet verre van het Castrum fc Greeii. Daar deed hij eenen stal bouwen, waarin ov5' eene krib en een altaar geplaatst werden. Men zag in de krib een gebeeldhouwd kindeken liggen, het- welk Jesus vertoonde; daarnevens stonden Maria en Joseph, alsmede eenige Engelen en de Herders. Op Kerstnacht werd deze kapel luisterlijk verlicht. Dan kwam de Heilige daar met al zijne kloosterbroeders; van wijd en zijd begaven zich de geloovigen in me nigte daarhenen, om aan de plechtigheid deel te ne men. Daar werd solemnele diens! gedaan, waaronder de H. Franciscus op eene zoo zielroerende wijze over de armoede en de liefde van het kind Jesus pre dikte, dat geheel de menigte in tranen uitborst. Deze aangename feest werd jaarlijks vernieuwd, en het Christen volk vond daar zoo groo'e voldoening in, dat het gebruik van dusdanige stallekens op te rich ten zich al meer en meer verspreidde. (S. Bonav. Heden komt een' stem ons wekken. Om naar Bethlehem te trekken, G'lijk het vreedzaam herdrental. Ja die stemme klinkt in 't herte Gaat daar ginder in de verte, In dien armen beestenstal; Daar ligt als een kindje teeder, In een' krib. op 't voeder neder, Hij, die Heer is van 't heelal O, Wat heeft er U bewogen, Lieve Heer, om uit den Hoogen Neêr te dalen hier op aard. En wijl d'Heemlen U behooren Hier als kind te zijn geboren, Waar gij niets dan smert ontwaart En zijn trekjes d'antwoord geven Ik ontving voor u het leven, Ik heb uwe schuld aanvaard Zie ons dankbaar nederknielen, Jesus, maar wil ons bezielen Met meer liefde en dankbaarheid En als op des levens paden 't Herte ons wordt met wee beladen, Wat ons nake of wat ons beid' Sterk ons, dat wij niets meer vragen Dan hetgeen U moog behagen; Dat Uw wil ons hert geleid' J. B. D. K. Wat reist er zonder beenen Wat is er eerst en laatst in de kerkl .p»n»is »<3 Wie spreekt er zonder tong en schreeuwt er zonder long "q°UI 3G Wat doet tranen storten zonder verdriet .upify. Tien van tien aftrekken en twintig weer houden laopjm nauaoqospueq ufiz nam spy Wie kan er water hi eene mande dragen I •si uazojAJSA spj uaarapaj Waarmeê is de kerk gedekt •nare }am az rpnoz aS'jqapeS az aruAv 'sjarn iaj^ (Uit de Raadsels van 't Vlaamsch Volk door Prof. Joos o,85 c. franko thuis.) De Raadsels van d'ander week waren Slecht geld. D« Hen. De Spiegel, De Schoteldoek Een Vingerhoed. Het maantje hangt te blinken, De sterrekijns te pinken, En alles is zoo stil, Geen windje faast of vezelt, Geen kruidje roert of rezelt, 't Schijnt alles koud en kil. Iets komt die stilte storen, Gezangen, Englenkoren, Op Hemelschoonen toon. De wolken breken open, En stralen beken loopen, Op aarde uit 's Heeren woon. Gloi ie in den hoogen. Ruischt langs de hemelbogen, Het krachtig zegelied. Een God is u geboren Der duivlen macht, te voren Zoo reuzig, is te niet. Kom op! Kom op! ontspring uw boeien, Laat,mensch, uw hart van vreugde gloeien, En schud uwe open kluisters af. Kom op en zinge uw harte mede, Een Vorst van goedheid en van vrede. Zwaait thans den scepterstaf. Aalst 22 December 1890. V.S.P.Trus. Duitsche spreekwoorden- Met de oogex leert men meer dan met de oer enHet wel voor gaan leert wel nagaan. Men moet de kin deren in zuivere waters baden, maar niet in modderpoelen, (dat wil zeggen zij behoo ren slechts goede voorbeelden te zien in al wat hen omringt.) Aanspreken is maar half werk maar voordoen en straffen scher pen het verstand, (dat is de lucht vormt.) a Meer dan een HUIS- s slecht dagblad in schan de cn verdriet gebracht... Hoe meer geld, hoe meer ellende, als d'Ondeugd op den Throon zit. De gierige Mulder in de gazet d. v. w., was getrokken uit de Verhalen van 't Vlaamsche Volk door Por Joos,[te koop in ons Bureelen aan 0,75 c. BRUGGE pakt uitEr is nu een Lettergieterij. Te Grootenberghe d'an der week, terwijl zekeren Charel een pintje inlapte en een klap- partijtje hield, verwisselde men zijn bakte bloem met zagemeel... Als hij thuiskwam, 't was van matant, zegt Stant. Te ROO- MEN zijn 37 Paleizen te koop: Palazzo 37... Kgrken en kloos ters stelen, brengt tot den bedelzak,'t en kan niet missen, zegt Van Smissen. T'ANTWERPEN zijn verscheide giften van 1000 fr. voor de Parochiale Scholen... 't Is schoon, zegt Boon. T'EECLOO op 't Concert van i5 Dec. in de Patronagie, Ram straat wierden o, a. opgevoerd, flink en fel, Jantje de Pompier, luimige Voordracht, vijfmaal honderd duizend duivels, klucht lied, de Rekruut, luimige Voordracht. Te CANNES in de warme Landen is overleden Doktor De Paep'e, een aanvoerder van Socialismus. Tot AALTER boven Gent, is overleden juf fer Sophie Gaemelinck, oud g5 jaar en 8 maand. De steun en *t geluk der Huishoudens, dat zijn brave en deugdzame kinderen. Dat is waar in alle standen, zegt Van Sanden. Te PARIJS zijn ze van gedacht dat d'Hop achter Nieuwjaar zei opslaan..,, 't Mag zijn, voor groot en klein. Te GENT moet ook veel ar moede zijn, nademaal de soldaten van 2linie eiken dag 12 volle ratjoenen afstaan voor de Noodlijdende... En die Socialisten, wat geven zij NIETS, geen roó duitGelijk Luther de Biecht afschafte, schaffen zij d'aalmoesen af... Maar tusschen eenen twee wordt het bij den drijen en deed elk gelijk de Socialisten, hoeveel duizenden zouden er niet van honger bezwijken en van koude verstijven?.. Is dat klaar of te niet, ik zelf zie dat, zegt Dulle Griet. TE TEMSCHE is Vrederechter M. T. De Decker, advokaaten Kandidaat Notaris te St-Nicolaas. Tot AALST wierd 't geschikt dat de Suisse van St Martens op den blijden Kerstdag zou in dienst treden. Over eenige dagen heeft er te Hekelgem eene jubelfeest plaats gehad, gelijk er mis schien nog niemand heeft geweten, het was eene jubelfeest van vijftig jaren dienstmeid te zijn van O.-L.-Vrouw, de heldin van dit feest is Francisca Van Abeele. De HONING der bloemen komt van de bieën het Geluk der Huisgezinnen, van den Fami liegeest. Vlaamsche Vaders, bemint uw huis, daar zijt gij Koning, daar zijt gij op uwen grond. Te DENDERMONDE is de plaats open van Policie-Commissaris, jaarw edde 25oo tr. d'aanvragen vóór i5 Januari 1891. EEUWELING. Een anglikaansche onderpastoor.de eerw. John Elliott, te Randwick, heeft zijn iooe jaar bereikt. Over twee maanden r.og heeft hij voor zijne parochianen gepredikt. DE WINTER. Hoe streng de winter van 1890-91 ook schijne zijn wij gelukkiglijk nog ver uan de. vier en dertig graden onder zero, die in 1793 te Sint-Petersburg werden opgemerkt. Op de vraag, wat voor dieren hij als, de roofachtigste aanzag, gaf Theocritus, een grieksche dichter, dit schoon antwoord In de bosschcn en op de bergen zijn het de leeuwen en beeren, in dor pen en in steden, de woekeraars en kwaadsprekers. Hoe waar toch Hij die lastert, verraadt eensdeels, dat hij zelf geene liefde voor den naaste bezit, anderdeels, daf hij ook de toe hoorders die ontrooven wil. KerstmisKerstdagGrooten blijden Feestdag, de vreugd cn de glorie van het Mensclidom!... Als juist op den tijd, en op d'uur en met al d'omstandigheden door de Profeten voorzegd, in het stil, rustig en ne derig Bethlehem, 2 mijlen van Jerusalem, geborteplaats van David, als daar te midder nacht geboren wierd de Verlosser der We reld, als d'Engelen de blijde tijding gingen verkondigen aan d'ITerders, als d'Herderkes kwamen toegeloopen en dat ze daar in die Grot het Goddelijk kind vonden, als zij een licht in den Hemel zagen en d'Engelen hoorden zin gen Glorie aan God in den hoogen en vrede aan de Menschen van goeden wil. D'eenvoudige zielen, zoo schrijft Pater Didon, bladz. 54, d'een voudige zielen, verlicht door God, hebben den blik helder en klaar; zij begrijpen en zien hetgeen de geleerden, met al hun wijsheid niet zouden kunnen leeren. Het Geloof alleen begrijpt God en zijne in zichten; de Rede onderzocht ze van te hoog, en die inzichten Gods ontsnappen aan de wereldsche geleerden en ze worden er door verblind. Kerstnacht! Kerstdag. Glorie aan God, t is gelijk de groote Kardinaal Manning schrijftGod en zijn Gebod herken- ncn; zonder dat, deugt er niets, 't Is gelijk Bisschop Lambrecht t'Aalst preêkteDe Vader der Familie niet miskennen, niet buitensteken; eere bewijzen aan God, aan den Verlosser en zijn inzichten volger. Vrede aan de menschen 1 VREDE... Dat de wereld éen Fami lie weze Er kan geen Vrede zijn, als er Verdrukking en Onrecht bestaat... Het goddeloos Socialismus loopt weg van Bethlehem en schreeuwt met Herodes: Dat Kind moet weg uit d herten, uit de wereld!.. De Verlosser moet weg: Hij, die uit zijn zoet en hemelsch Bethlehem ons toeroeptVrede, Broederlijkheid Socialismus, waar SocialismusOverheden en Onderdanen in de wereld, Geleerden en Ongeletrden, Bazen en Werklieden maar allen kinderen van denzelfden God, Reizigers naar dezelfde be stemming Geld en goed, macht en gezag zijn hier maar ge leend, alles moet strekken tot welzijn van allen... Genegenheid tot elkander moet het kenteeken zijn der Christene Menschen Zoo klonk die stem en hoe meer zij aanhoord wordt, hoe meer Vrede en Broederlijkheid en Welvaart en Geluk in de Wereld.... Geliefde Lezeressen en Lezers, zaligen en gelukkigen Hoogdag en veel navolgende. T'Aalst is volgens gewoonte een Stalleken van Bethlehem, bij de Damen van Maria, kosteloos te zien, in gang langs d'Acliterstraat. m ra fW> /AC» °P Eersten Kerstdag ten half zes, in 1 1 1 IJ r|1 de Groote Zaal van Werkmanskring t\ t\ I/lS I l" Kerstlied, in Koorgezang; 2" Aflo- JjjLrLJl JBvLJ Ju ting van eenen Kerstboom; 3° Voor dracht over 't Socialismus... De groote Zaal kan veel duizende Personen bevatten, 't Is d'eerste maal dat in Aalst een Voordracht is over Socialismus, heidensch Socialismus en Christelijk Soci alismus.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1890 | | pagina 1