ARS VONVED Den Oorlog De Hiezii.gsn van 22 Mei aanst. 15 MEI sys of de Koning der Noordzee. N» 1334. - 15 Mei 1898 St Antonius-brood. tS&SSojS^SbS^ü H I 'll-U ABONNEMENTSPRIJS Voor BelglS 2,50; de vreemde Landen 4,50 Men schrijft in op alle tijdstippen des jaars P. DAENS-MAYART, EILAND CHIPKA, WERF, AALST. Groote gezegende dag 15 Mei 1891. Alsdan werd de wereldbrief Rerum Novarum uitgevaardigd... Een Br.et aan de gansche Christene Wereld, Rerum Novarum, om de wereld te vernieuwen... Kardinaal Manning zegt het zoo schoon in zijnCommentaar op die Encecliek Leo XIII, gelijk een wachter rondziende van den verheven toren der Christene wereld, zag onder en rondom zich wat nooit een Paus gezien had vóór Hem. Hij aan schouwde alle Landen en Koningrijken der geheele we reld en Hij zag wat geleden werd in deze. De rauwe nood kreet van ontevredenheid en ellende, de weeklacht van looden arbeid en van leed steeg op,tot aan zijn voet. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten; en door millioenen Werklieden is dit brood slechts karig te verkrijgen. Hun lijden is overal hetzelfste en dezelfde zijn hun nooden en behoeften. Reeds op de eerste bladzijde zijner Encecliek bekent de Paus den karaktertrek der 19° Eeuw, namelijk dat de wereld onzer dagen een wereld is van ontzachlijken rijk dom en van eindeloozen arbeid. Op zulk een wereld, schrijft Kardinaal Manning, ziet de Paus neer en zijn hart is met de armen, en even als Christus Jesus, Hij weent over het lijden der menigte, het onverdiende lijden, hij roept dat er spoedig en krachtig moet geholpen worden, wijl, ten gevolge der wanverhou dingen ontelbare menschen een ellendig en onwaardig bestaan leiden. Als een ware Vader roept hij alle Christene menschen op, om aanstonds en zonder uitstel aan t werk te vallen O Paus Leo XIII, Volkspaus, Paus der Werklieden, eeuwigen dank zij U voorden onstertelijken Wereldbrief, de Grondwet der Christene Volkeren.... Den 15 Mei blijft j in ons geheugen en in ons hert.... Dien dag zullen de I Christene Demokraten vuriger dan ooit bidden; voor U, o Leo XIII en voor !t unnstenë Volk; dfén dag" zulien zij het besluit vernieuwen van totterdood te strijden volgens uw woord... D'Encecliek beschrijft eerst en vooral d'Ellende van de werkende menigte... Het zijn de tranen die de Zaligma ker stortte, als Hij 't Volk zag honger lijden... Dan toont GROOT DRAMATIEK VERHAAL. :o::o: XIV. IN 'T GEVANG BIJ HAREN MAN Amelia, de vrouw van Lars Vonved is dus in den ake- ligen droeven kerker. Bij het vaal licht der lamp ziet zij iemand op een hou ten blok zitten; zij hoort 't gerammel der ketens; maar in 't begin herkent zij dien man niet doch, gelijk op den Buiten, waar geen lanteernen staan en waar men moet gewoon worden aan de duisternis, na eenige oogenblikken herkent zij haren man, en zondereen woord te zeggen, vliegt aan zijnen hals. Och zijt gij hetzijt gij het zucht ze. Ja, lieve duurbare Amelia, God dank dat ik u zie.. Och, ik verwachte Het was snikken en weenen, weetien en snikken, ver- scheide oogenblikken en geen woord kunnen uitbrengen. Vonved was droef, maar tusschen zijn droefheid straalde vreugd in zijn oogen. Amelia, zijne vrouw, had de toe lating verkregen hem te komen bezoeken.. Dit toonde genoeg dat zij hem alles vergaf en hem nog meer be minde dan vroeger. Eindelijk sprak de vrouw Vonved, zegde ze, Von ved, och God och God Vrouw, mijne welbeminde, mijne duurbare Vrouw. Dit reggende nam hij teederlijk haar hoofd in zijn handen, hetgeen zijn ketens meer deed rammelen. Vonved Vonved Dat ik u in zulken toestand moet zien Gebonden als een wild dier Amelia, Koning Frederik kan mijne lidmaten bin den en boeien, maar mijne ziel blijft vrij. Lars Vonved, in zijn gevang, kan den Koning van Denemarken trotsee- ren en verachten tot in zijn Paleis. Amelia nam de grove boeien in haar teedere hand, als wilde zij die boeien breken. Och Vonved, konden mijn tranen, kon mijn bloed die wreede boeien smelten Och God, laat mij sterven, om mijnen man te verlossen. Vonved, de kloeke man, moest weenen en drukte haar tegen zijn hert. de Paus hoe de Samenleving zou moeten zijn; dat het Socialismus onnatuurlijk is, buitensporig en vernielend; Hij beschrijft hoe de Staat mag en moet tusschen ko men, om de Werklieden te helpen, zonder iemands rech ten te krenken, op een Vaderlijke wijze;, dat is 't groot woord van den Vader derWerklieden.Vaderlijk zorgen en Vaderlijk handelen... Geen onverdiende Ellende.. Nie mand gekrenkt in zijn Vrijheid.. De Werklieden onder steund in de rechtveerdige en noodzakelijke werksta kingen... j In 't vierde deel der Encecliek handelt de Paus over de Vrijheid, de Plichten en de Samenwerking van Werklie- -den... De werkende man heeft de vrijheid en zelfs de plicht te zorgen voor het treffelijk bestaan van hem en van zijn Huishouden. Algemeen bepalen hoe hoog de daghuur moet zijn, is moeielijk, zoo leert d'Encecliek, doch het loon mag nooit of nergens zoo laag wezen of een matig, rechtschapen arbeider moet daarvan kunnen be staan. In volle vrijheid moet de werkman zich kunnen vereenigen, mits orde en deftigheid te eerbiedigen.. 1 Het is volgens dien oproep der Encecliek dat de Chris tene Volkspartij van Aalst hare Vakvereenigingen heeft ingericht, o. a. een afdeeling der Tabakbewerkers.. De vervolging kwam er tegen op; 3 4 werklieden werden gebroodroofd; jonge Huishoudens met veel kinderen gin gen zonder brood zitten; dan heeft de Vakvereeniging een Fabriek ingericht voor de Werklieden, een inrichting, voor welke moest geleden women, maar die op een bij zondere wijze door God en door St Antonius van Padua is geze gend. Van 4 is het getal der werklieden reeds geklommen tot 34. en 't V»lk werkt De Pauzelijke Wereldbrief eindigde met eenen oproep tot de Werklieden, om vroom en deftig op te treden voor de vernieu wing der wereld, door de macht der Vereeniging en door de Christene Zeden.. Vereeniging is onze Macht, o Werklieden, en zonder Christen Zeden, geen geluk of geen herstelling.. O Paus Leo XIII, wij roemen en wij groeten U, wij eeren en wij bemin nen U, Uw woorden blijven in ons hert geprent; wij bidden dat Gij, Ouderling van 88 jaar, uw Christen Volk in de nieuwe We reld zoudet mogen brengen.. Dat allen toch daaraan meehelpen; 't is een goddelijk werk; dat de Christene Liefde heersche, om aan elk die van goeden wil is, niet alleen het Dagelijksch Brood te geven, een menschwaardig bestaan, maar ook de Welvaart, die elk in zijnen stand kan genieten.. Wij vieren d'Encecliek met Octaaf; derhalve in ons volg. Nr een artikel voor de Chr. Zeden. gelukt 16' JAARGANG. Werk man, Daens, Werkman Lieve Vrienden, goede men schen Wever- schieten van u Is 't waar ge verschiet van ons Ge zijt gij kandidaat t'Aalst Als 't u blieft, ja, Vrienden. En Kandidaat te Gent mat Planckaert Kandidaat te Geut met Planckaert, De Backer en Qe- zelsohap; de Christene Demokraten stellen daar 9 man voor... Bij evolg- twee zetels.. Of twee ba'zen;maar in den strijd voor deRecntveerdig- heid de nederlaag hebben, is een Heerlijkheid.. Men heeft toch altijd gedaohten verspreid die de geschokta Samenleving moeten redden en zullen redden, als 't God blieft. Maar, Daens, gij en uw Familie zult des te meer ver volgd worden. Quien sabe, menschen wat geeft ons dat We zijn door on door vervolgd.. Dat men ons morgen komt halen om op do Groote Markt gehalsrecho te wo-den, we zul'en zekerlijk spijt hebben; elk leeft geerne; we zullen met pijn en droefheid ons Chipka verlaten en aan rouw en Kinderen een schoon kruiske geven, maar behalve dies, zullen wij gerust opstappen en gerust sterven.. 1° omdat ons inzichten zuiver zijn; 2° omdat wij weten dat de Strijd noodzakelijk is voor do Welvaart van 't Vaderland en de behoudenis van 't Christen Geloof in België. 3° omdat wij tegen ons zien een heidensche wraak zucht, een wraakroepende Broodrooverij gepaard met laster en met haat onbeschrijfelijk.. Dat is toch de geest van Chris tus of van zijn Kork niet... Ge weet, Vrienden, er moet een Christen Volksmacht opkomen. Maar d'Anti-Socialisten zeggen dat ZIJ die Volks macht zijn. Zeggen is gemakkelijk. Vrienden, doch 1° d'oude Be waarders, die van geen verbetering w llen, ze zijn te vrede met die Anti-Sooia isten; en dat riekt aangebrand 2° die Anti-Socialisten, hijz. te Gent zijn niet vrij genoeg; z'en heb ben dus het vertrouwen niet der menigte van 't Volk die de strooming uitmaakt; ze zijn buiten de beweging, opgesloten in Cerkels en wringen. De Voxpopuli is daar buiten.. 3° Ge moet weten De arbeidende klas is tegenwoordig nijdig en jaloesch met haar Kiesrecht, ze wil gansch vrij zijn in dat op zicht; daarin wordt ze goedgekeurd door den Paus van Roo- men.. Voogdij of knechtschap kan 't Vol«c niet verdragen en zonder vrije Christene Volkspartij, de groote menigte vaa 't Volk zal naar 't Socialismus loopen. Het is dus met volle overtuiging dat wij de Christene Volkspartij aanbevelen als een goed, voordeelig, ja noodzakelijk werk, ja het is de strijd voor GODEN VOLK.. Aalst, 11-5-98. P. DAENS. Spanje zendt metterhaast 40,000 ratjions eten naar Porto-Ricio; deu Rus zou geerne aan Spanje eenige Ei- j landen aftrutselen. Menschen, wacht u van dien Tartaar Amerika spreekt van 60,000 soldaten naar Kuba te zenden; ze zijn al op weg; twee gekurasseerde schepen van Amerika hebben zaterdag veel geleden en konden moeielijk uit d'handen; De Zeevloten hebben zondag niet gevochten; maar ze zijn dicht bijeen en slagveerdig. Snanip gaatzonder Tarffö zitten- In verscheide Provinciën van r" Jc Spanje is oproer losgebarsten. De Koningin, die in plaats van haar kinderen 't Land bestuurt, is vastbesloten met alle ge weld den oproer te bevechten; reeds heeft zij twee kloeke Staatsmans in d'oog, die de strengste maatregels zullen nemen.. Spanje moet veel geld hebben voor den oorlog en 't Volk in Spanje sterft schier van honger. 't Ziet er akelig droef uit, in Spanje, en bijz. in Italië; de Volkeren worden er razig van den honger; wellicht is er ook opstokerij en aanhitserij; waar blijven de Gouvernementen Hoe is 't mogelijk dat zij onverschillig blijven aan 't lijden der Volke ren Och, ze waren ook onverschillig aan de moorderij dor Ar- menianers. Er zijn millioenen en millioenen voor den Oorlog; en 't Volk sterft van Honger... Hoe moet Paus Leo XIII zuchten in zijn Vatikaan Dat men naar Hem luistere en alles is gedaan... Menschen, zonder den Godsdienst, 't is te zeggen de ware liefde tot den Evenmensch wordt de wereld een plaaster van wanorde en ellende... NIEUWE KABINET-SEKRETARIS of voorbeelden van alle slach van brieven Onderrichting over de wisselbrieven, eigen handig testament, voorschriften en opstellen van petitiën, voor beelden van akten, huurceelen, borgtochten, voogdijschap, vra gen van bediening, enz. 1,00 HET KLEIN FAMILIE!-WETBOEK ten gebruike onzer Vlaam- sche Bevolking, door A. De Backer, advokaat, kandidaat-notaris en beëedigde landmeter 0,50 REIN AART DE VOS of het oordeel der dieren. Vierde uitgave met nieuwe platen. 0,50 En hoe is 't op ander plaatsen In de Walen worden de Christen Demokraten opd'eerstc rangen gesteld.. Hoe komt dat Omdat de Behouders blind zijn in hun overmacht.. Geld en macht maken blind.., Dat zien wij gedurig in de Geschie denis... Men vult den put, als 't kalf verdronken is, de stal wordt gesloten als do wolf weg is met de scha pen; men begint te blusschen, als 't huis in laaie vlam staat.. Men doet gelijk Balthagar, d:e ia zyn wellust en glorie, de letters niet wilde zien van zijn Vonnis op den muur zijner Feestzaal.. In de Walen wordt het al Socialist en daar worden de Christen Demokra ten niet vervolgd, maar geprezen. Wat nieuws te Gent Daar zijn 5 lijsten van 9 man onde Oatholieken, eude Lihoralen, vrije Burgersbond, Radikalen en Socialisten en nr 5 Christen Demokraten. Bemerkt wel, d'onde Pa-tijen zijn niet beslegen tegen 't Socialismus.. Dit is juist als of men met oude oorlogschepen de gekurasseerde sche-en van Ame rika wilde tegenhouden... Hard tegen hard, vei de Duivel.. T Oudenaarde zijn ook 5 lijsten; 't is daar nog al komik g'hebt d'oude catholieken, g'hebt eenen opposant van Ronsse, g'hebt Planckaert, g'hebt 3 Socialisten en g'hebt eenen kan didaat van de Velou's.. K us genoeg... Dat alles in vrijheid ga en in blijheid.. Ik wil mot den koppigsten Woeste naar da kiezing trekken, zonder rusie te maken of bitter te zijn.. Elk zijn goeste gelijk op den 9 Mei te Gent. Waarom, janverdi, willen dwingen voor oen kiezing Dat is zot, dom, onmen- schelijk zeggen, 't is kiezing en u niet willen vrij laten!... Vrienden, laat ons de goede gedachten verspreiden, waar mede ik u hartelijk toeroepe Dat alles u welga om een genezing te bekomen van St Antonius 0,50; Aalst, voor eene bekomene gunst 2,50; Aalst, St Antonius onder uw bescher ming 1,00; Aalst, uit dankb. 1,00. OVERWEGINGEN op Jesus-Christus, stervend aan het kruig, om zich volgens dit Goddelijk voorbeeld tot eene christelijke dood y; te bereiden i,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1898 | | pagina 1