RAMPEN. - MISDADEN- - ONGELUKKEN 33 £f. Strijdlied DER DEMOKRATEN. Stemme De Vlaamschi Leeuw. I. Een volk is opgekomen, Nu sedert korten tijd. Dat moedig zonder schromen Voor boer en werkman strijdt. Vooruit, o dappere Vlamen, Wij volgen uwe baan, Wij zullen nooit ons schamen Aan uwe zij te staan. Refrein. Zij zullen ons niet temmen, Zoolang de groene vaan Der christene demokraten In Vlaanderen zal bestaan. II. Men komt ons uit te schelden, Voor ketters, schismatiek, Omdat onz' moedig' helden Gaan spreken aan 't publiek. Wij lachen met hun reden En blijven katholiek, Wy worden nooit geen leden Der Sociale kliek. III. Voor al de tegenspoeden, Die wij op onze btan, Van lar^- om meer ontmoeten, Die blijven wij niet staan. Wij ciijven 1 rouwe mannen Van priesUr Daens. den held. Al wi'. aen hem verbannen, Verdi - kken :_iet geweld. IV. Gelijk zij ons bespotten En verwenschen ons bestaan Zoo hebben het de Joden Met Jesus ook gedaan. Z'hebben Hem uitgegeven Voor valschen predikant Zoo handelt men nu heden, Met ons hier in ons land. V. Tot schande van hun strijden Heeft dan het joodsch gespuis Jesus na lang lijden Doen sterven aan het kruis. Doch kon het hun al niet baten Zijn leering bleef bestaan, En met de demokraten Zal zeker 't eender gaan. De Groene Vlag Gegroet, o groene vlagge gegroet, o werkersvaan gezegend zij de dag, als g'onszult v<:.rengaan; wanneer wij zullen vragen ons Recht en fcroodgewin. er 'oor or*' oude d-.gea een steun voor buisgezin. 'J groene vlag o kleur der weide 1 hip hip hoera I hip hip hoera I Wij zullen strijden aan uwe zijde I hip hip hoera 1 hip hip hoera 1 II. Ontplooi uw breede vouwen over gansch de werkerklas en wil den moed herhouwen zooals hij vroeger was geef ons de kracht der dappren die cp Kortrijks GroeniDgerplein de vrijheidsvlag deden wappren en doodden 't valsch venijn III. Gij brengt ons aan den zegen, gij maakt ons Volk weer vrij en leidt ons op de wegen der nieuwe Maatschappij aan u ons bloed, ons leven 1 wij verlaten nooit u,w zij wil ons verlossing geven I helpt ons uit de slavernij IV. Schaart u onder ons vaandel, verwerpt het slavenjuk, wordt allen Demokraten, als lafaards niet gebukt vereenigen wij ons krachten, dan zijn wij vrij en sterk om 't onrecht te versmachten en loonen voor ons werk. Te koop op chipka Verzameling van Volksliederen, uitgegeven door de Christene Volksi partij fafdeeling Brugge); 26 Liedjes ▼oor 10 centiemen. Catechismus der Chr. Volkspartij aan 5 centiemen. Den almsnak met 23 portretten der Hoofdmans, 10 centiemen. IIs^;-hss|§a ^o.2o 2-*©®©® Cw kj a a S--2 S citco a a a a C «•S a S3 a 01 „rs j alb 9 3 S a o f :p r a a 1 - a o £n 2 a 2 W a-3" a*33 3 J) -14 q dH'C-S Q 13: a <3 03 su* rHaz T ©Pa t. S" U-^'cga-agHg.2 53 "^laP-i tc> 3 ss 3 a-a s Wat is dat te Vleckem?.. 't En brandt daar nooit gelijk te Baardegem; en nu op die ge meente van circa 300 zielen, 't is 3 zondagen ach tervolgens brandramp. Vleckem l gt nabij Aalst boven Erpe.. Zondag nacht is 't Pachthof afge brand der Gebroeders Pieters, nabij de Kerk. 't Hof ligt plat, maar rundvee en peerden zyn ge red. TE GIJSEGEM bij Aalst is maandag berecht de Fransman Adolt Van Medegael; in Frankrijk was een zwaar ijzer op zijn been gevallen; hij had ermêe gewerkt zoolang bij kon, gelijk dat gaat; eindelijk niet meer 70ortkunnende was hy naar huis gekomen bij zijn Huisgezin; eilaas, Va der verslechtte en maandag is hij berecht. BRUSSEL. Een politie-agent in de Zenne. Maandag morgend rond 2 nre vonden 2 policie- agenten de poort open staan van een huis op de Anspachlaan. Daar op hun hellen niemand aan kwam, gingen zij het huis binnen. Boveu niemand vindend, trokken zij in den kelder. Daar verloren zij zich in lange gangen, toen een der agenten, Bosch, zich in 't water voelde zakken. Gelukkig kon zijn makker hem in tijds grijpen. Licht gemaakt hebbende, bestatigden zij zich bevonden beneden een trap die naar de overwelfde Zenne leidde. Anderen uitslag bracht hunne huiszoeking niet op. Ongeluk te St Amandsberg. Zaterdag is de africhter Z. Wolson gevallen op het oogeDblik dat zijn paard over eenc haag sprong op het koersplein. Hij bleef bewusteloos liggen; naar zijne woonst gebracht zijnde,werd hij verzorgd door de dokters Braecke van St. Amands berg en Sioen van Gent. De toestand van den ge kwetste die zeer erg was, is verbeterd. Kerkdiefstal te Betcbem. Er zijn daar schelmen in de kerk gabroken, in den nacht van vrijdag; langs eenen grafzerk op geklommen, zijn zij tot aan eene venster geraakt, daar eene ruit uitgeslagen, er doorgekropen eu langs eeneu hoop stoelen beneden geraakt. Na een paar offerblokken opengebroken te hebben, waar- van de inhoud zeer gering was, poogden zij de sakristij te openen, doch gelukten er niet in. Daar de kostbare voorwerpen, die altaar en beelden versieren, alle avonden in eene brandkas worden geborgen, konden de lappers dus met de eeoige centcD iler offerblokken er van onder trekken. De policie is op zoek achter de schavuiten. MEENEN, Huiselijke twist. Donderdag heeft de genaamde Willemyns, een broodmes naar zijne vrouw geworpen. Het mes drong door de kleeren en de vrouw werd aan den buik gekwetst. De wonde is nogal erg. Willemyns is te Kor- trijk opgesloten. De vrouw is 54 jaar oudde twist was ontstaan ter wille van twe>=; kinderen uit het eerste huwe lijk der vrouw. 't Begint van tijd tot tijd al eens te donde ren. Te Bi oédene ia West-Vlaanderen is een vette os in de weide doodgebliksemd. Mijnramp te Luik. Eene verschrikkelijke ramp is zondag avond voorgevallen in de koolmijn Awirs, nabij Engy. Eene kooi met 10 mijnwerkers werd, bij mis slag, opgehaald in het gedeelte van een put dat moest hersteld worden; 5 werklieden werden op den slag gedood. 3 andere zwaar gekwest; 2 zijn ongedeerd. Het drama te Luik. Over eenige mannden werd een schildwacht op de vesten door twee soldaten aangerand ea gekwetst. De twee aanvallers werden verwezen tot vijf jaar gevang. De'schildwacht, Edmond Verhegge, heeft bij koninklijk besluit het soldatenkruis ontvangen en terzclvertijd een levenslang pensioen van 480 fr. 's jaars. Het koninklijk besluit is vóór het regiment afge lezen en de kolonel heeft in het openbaar hulde gebracht aan den dapperen soldaat. Herstal. Vergiftiging. De familie G. L... Haute Pléalle bewonead, werd vergiftigd door het eten van varkensvleesch. Al de leden van deze familie werden aangetast door hevige pijnen in de ingewanden en braakten geweldig; twee doctors dienden de slachtoffers onmiddelijk de beste zorgen toe en ontrukten hen aan een zekeren dood. Onlusten in Spanje. Madrid, 9 Mei. Erge onlusten zijn gisteren uitgebroken te Linarés, de oproerlingen hebben zich meester gemaakt van het stadhuis. De gen darmen zijn nadien in het stadhuis gedrongen en hebben geweerschoten gelost. De oproerlingen antwoordden met revolverschoten, zoodat de gen darmen moesten aftrekken. Onderwijl vonden de muiters munitie en konden zij hevigen wederstand bieden. De 70 gendarmen hadden het erg. De oproer veranderde in een werkelijk gevecht. Er waren 12 dooden en 50 gekwetsten. Men meent dat er bij de betoogingmakers zich slechte kerels bevonden die alle manifestatiën ten nutte maken om voor hun eigen zaakjes te zorgen. Onder andere heeft men de verwarring gebruik gemaakt om eene groote hoeveelheid goederen binnen te smokkelen. Eene vijfjarige moordenares Een bijna ongelooflijk voorval wordt uit Napels (Italië) gemeld. Een vijfjarig meisje sloeg een vierjarig knaapje, met hetwelk zij bij het spel twist had gekregen, een nagel in het lijf, met het gevolg dat de lever van het kind doorboord werd. Door onmiddellijk ontboden geneesheeren werd eenc operatie gedaan, gedurende welke het kind bezweek. De kleine moordenares, die de vlucht heeft genomen, zal worden opgespoord. Schrikkelijke ontplof'/ing. Te Berlijn is een huis in de lucht gevlogen op de oevers der Spree. In den omtrek werden de ruiten uitgeslagen. Wekere Hann zou te middernacht aan eenen restauranthouder gezegd hebben Binnen tien minuten gaat er iets gebeuren. Het was een electricienwerkman, inwoner van het huis. Men heeft zijn verkoold lijk gevonden. Er zijn eenige gekwetsten. Men denkt dat Hann scheidkundigo proeven deed en hij gedurende de afwezigheid zijner moeder en van verscheidene bewoners van het huis, die zich in den restaurant bevonden, eene nieuwe ontploffende stof beproefd heeft. Smokkelaars Op welke manier de Belgische douaniers zooal misleid worden blijkt uit het volgende Eenigen tijd geleden bracht, midden op den dag, eene vrouw twee koeien over de grenzen. Zoodra zij op Belgisch grondgebied was, nam zij haar brei werk en ging breidende doodbedaard verder. Een paar kommiesen, die in den omtrek dienst deden, hadden hoegenaamd geen gedacht dat het breidende vrouwtje smokkelde. De niets kwaads vermoedende ambtenaren wandelden zelfs nog een eind met haar mede en spraken over het we lige gras en de schoone, vet geweide koeien. Onder(usscken waren ze aan een kruispunt gekomen, en elk ging zijns weegs. Vergiftiging Verscheidene personen, die te Pessac, bij Bor deaux crème hadden geëten bij Mad. Bleu, melk verkoopster, vertoonden later allen sporen van hevige vergiftiging. Een buurmeisje. Elodie Villetorte, 14 jaar oud stierf 4 dagen nadien. Er isSaanstonds een onder- zoek ingesteld. Men denkt dat de crème was koud geworden in eene koperen kasscrol. Ontploffing in eene Apotheek. In den kelder eener apotheek te Fiers, (Marne Frankrijk.) had zaterdag avond eenc schrikkelijke ontploffing plaats. Een groot aantal voorbijgan gers werden gekwetst door de overal geslingerde stukken. De vitrienen der omliggeide magazijnen werden verbrijzeld. Het huis, waar de ontplof fing gebeurde, is teenemaal vernield. MAD. NICHOLLS. Het assisenhof te Londen, heeft donderdag uitspraak gedaan in de zaak tegen zekere, Mad. Nicholls, rentenierster in de Pittstreet, beschuldigd den dood te hebben veroorzaakt van hare meid, .Jane Papejoy, 17 jaar oud, door gebrek aan voedsel en mishandeling. Die zaak beeft zeer veel opschudding gemaakt en de policie heeft de grootste moeite gehad om de beschuldigde tegen de volkswoede te bescher men. In 't begin scheen er in die zaak niets an ders te zijn dan burenpraatjes en men kon niets bewijzen tegen Mad. Nicholls, maar weldra wer den werden vroegere dienstboden van die dame gevonden en ondervraagd; en nu bleek inderdaad dat uithongeren en aframmelen het stelsel was van die madame tegenover haar dienstpersonneel, zoodat niemand het drie maanden uithield. Alleen Jane Papejoy bleef, maar was na een jaar dood. j Uit de lijkschouwing bleek ook dat het meisje niet van de aangegeven ziekten gestorven was, I maar wezenlijk van honger. Alhoewel slechts van doodslag door onvoor zichtigheid bcschuld gd, waren de feiten zoo dui- j delijk. dat de rechter Philimore Mad. Nicholls tot zeven jaar dwangarbeid veroordeelde. Meer dan 5000 personen, rond Old Baily ver- eenigd, juichten dit vonnis toe. In Zweden,dealomgekende ruiter Corradini,die met zijn peerd, op eene hoogte van 20 meters in een cirk oefeningen deed,is ten gronde geploft,en op den slag zijn beiden doodgebleven. Hartroe- rend was het, toen men de wanhoop der vrouw en kinderen aanstaarde, benevens do clowns, met hun gepoederd gelaat, die stonden te weenen en te snikken, terwijl verscheidene Daraen het be- wustzijn erloren. Het voorval wordt toegeschre ven aan een gensterken van 't vuurwerk, welke het peerd moet geraakt hebben, dat zich anders altijd zoo doodstil hield. Een ongeluk is zoo gauw gebeurd De toestand der Spaansche troepen op Cuba zou zeer hachelijk zijn. Te Manzanillo, zijn de verleden week meer dan 800 soldaten van honger bezweken. Het is niet te betwisten dat de troepen gansch ontmoedigd zijn en dat eveneens de tucht naar de maan geraakt. Jal st.-rven van gebrek op eene wereld, waar iedereen zijn aandeel heeft, dat moet verschrikkelijk en bitter wezen Het lied der Boeren. Wijze Ons Vaderland van Jan Blockx. Waar de Maas en Schelde vloeien, ens. Slaaf zijn wij aan 't veld gekluisterd, Wijl de wind in 't koren snuistert, VO»gewaaiend vrij gezang... £aaf zijn wij al eeuwen lang. Refrein. Leef lang, o boerenstand (bis) Ons levenskracht Ons sterkte en macht Leef vrij in Belgealand. Fierheid is uit ons geweken, Banden durven wij niet breken Zien gelaten naar den grond, Waai ons lijdenswiege stond. Zware lasten, hooge pachten, Zwoegen, 2weeten dagen, nachten, Dat is 't lot van onzen stand Reine ziel van 't vaderland. Recht en Vrijheid I roept ons Rede. Heer, aanhoort de vrome bede. Red de boeren uit den nood, Geef hun altijd 't dagelijksch brood I In het Oosten is aan 't dagen I Nu gestreên, laat kinders klagen; Mannen past den kloeken strijd Die den boerenstand bevrijdt. Boeren van onz' Vlaamscbe gouwen Steekt de handen uit de mouwen Eensgezind en vrank en vrij, Steunt de Christene Volkspartij. Heil u, o boerenstand, (bis Ons levenskracht Ons sterkte en macht Leef vrij in Belgenland 1 Leonce Du C&tillon. O varliiMuni: T'Aalst Is verl. week veeldroefr J heid geweest onder't Werkende Volk, wegens het overlijden van Frans DE CONINCK, een verstan dige, brave, Ouderminnende, werkzame en veel belovende Jongeling van 17 jaren, onlangs erg ziek geweest, berecht, omringd met de teederste zorgen, genezen, tot elks Vreugd, en thans schielijk over- leden, woensdag nacht. O jonge Vriend, zoo minzaam van voorkc men. zoo zacht van handelwijze,bemind door elk, de troost en de hulp uwer goede Ouders, gelukkig de Kinderen, van welke men dit mag getuigen, duurbare Frans, als eene Bloem in haren eersten bloei ver plant naar de Wereld van eeuwigen Vrede en van ongestoord Geluk; uw Ouders, Broeder. Zusterkes en Bloedverwanten zoeken U met bittere droefheid, maar d'Herten omhoog, daarboven bij den goeden God. Is er iets te zuiveren, ons aller gebeden thuis en in de Mis vol* gen hem, daarboven zal hij het Hemels Hof versieren. Er was veel Volk in den Bagravings Dienst, als blijk van deelneming in den Rouw dezer achtbare Familie. ÏT 11 jfr Als deze Jubllé niet gevierd wordt, welke Jubilé AJ I>¥ mag nog gevierd worden? Dees jaar is heta5 jaar dat M. Sterck, Gemeente Ont- - vanger van Meire, elk jaar naar Lourdes trekt, aan de Pyreneëu, die lange en lastige reis doet, met een oprecht Vlaamsche Godvruch tigheid; a5 jaar zonde;- eene onder' breking. Dijnsdag is de alomge- achte heer Sterck wederom opge trokken als Christen Pelgrim en zal te Lourdes aan de Grot bidden jj voor zijn Vrienden en voor zijn Vaderland. Hij is te Lourdes bijna 1 zoo goed gekend als in Vlaanderen: Le Pélerin Flamand. zeggen ze, bij woont daar Boulevard de la Grotte 14, ebez M. Prat. Eere en lof aan den moedigen Man, eD nog vele ja. ren Git het Land van Herzele. Te Ressegem-Terhagen is in den nacht van 4 tot 5 Mei, gestolen bij Pieter Buile, de dieven zijn aldoor de venster gegaan, door de keuken, door eene kamer in de slaapkamer; daar hebben zij het slot van de deur gebroken en den koffer met gansch den inhoud meegenomen tot een drijhonderd meters afstand van het huis, in een partijken kooren; daar al het geld en goud dat er in was, uit genomen, en den koffer met doTkwitanses en ledige dooskes laten staan. Het schijnt dat er eene waarde van rond de 400 fr. moest zijn; de koffer was het slot afgebroken, zij hebben er twee dagen naar gezocht en alzoo is de ledige koffer geschonden naar huis ge komen. Er is in den koffer nog 1,50 fr. [gevonden, dien ze laten liggen hebben, omdat Pierken hem nog een brood zoude kunnen koopen hebben. Het was eenen koopman in vlas, raarchand in zaden eu herbergier; den man ziinen pacht lag gereed om te beta len, en twee dagen na de dielte kreeg hij een vermaan om te gaan bestuiveren, maar de dieven zijn ermeê piep en tot hiertoe is er nog niet het minste spoor van ontdekt. T'Oombergen is 'ne slachter die in de week zooveel werk heelt in de beenhouwerij, dat hij verplicht geweest heeft van des zoudags zijn erwteu te rijs- deron. De week is voor dien vent nog 'nen dag te kort, ofwel was hij nen dag ruis. T'Hillegem, daar heeft het overlijd groot traktement geweest; eenige personen hadden al de katers opgo- zocht die in de gemeente te vinden waren. Na den maaltijd zijn ze een uitstapten gaan doen om in 't weêrkeeren de restant te gaan opsmullen. Charelken had spijt dat hij er niet bij was. Als Charelken zaterdag te Borsbeke toekwam uit St Lievens-Hau- tem, gelijk zijn ronde af was,om naar Ressegem te gaan, was daar aan de kerk wat lawijt. Een persoon die daar ook toekwam uit Aalst, vond er een konijnenvel; juist kwamen de poeldeniers er ook toe van de stadj'nu dien persoon was bezig met dat vel te ver- koopen voor eenige centiemen, toen er een oud wijveken komt aangeloopen met de tranen in haaroogen; kom, zegt ze, dat is mijn vel, geef het mij, ik zal er voor mijn °man een slaapmuts van maken. Hola zegt.Karql, dat -moet ook in mijn blad; daarmeê mocht het Werkmanueken op de voituur zitten. De Meeting van Herzele St Rochus is opperbest gelukt; er was veel Volk, tot zelfs van verscheide omliggende gemeenten. De heeren De Backer, Lebon en Daens hebben er wonderwel de waarheid verkondigd. 54 Ze zullen u doen sterven, zoo ging ze voort; ze zul len u ombrengen in de wreedste Tormenten I Ik kan niet sterven, om u te redden; maar Vonved, 'k wil met u sterven; als gij zult ophouden van leven, zal mijn hert ophouden van kloppen. O mijne welbeminde, g'en zult niet sterven God zal u beschermen.. Goeden moed.. Uw God is mijne God Wij strijden tegen 't Onrecht; hij zal ons bescher men In mijnen ellendigen toestand verlaat hij mij niet.. God verlaat niemand, Vonved; maar gij hoopt toch niet dat God een mirakel zal doen om u te verlossen? want zonder Mirakel geraakt gij hier niet uit. Amelia, de hulp der menschen zal met Gods bij stand voldoende zijn,om mij uit dees gevangte verlossen. Die woorden werden zoo zacht en zoo kalm uitgespro ken en met zooveel zekerheid, dat Amelia bijna ver schrikt in zijn oogen keek.. Maar die oogen waren zoo schitterend en zoo teeder, dat alle vrees wegging.. Vonved begon dan te spreken met zijn Vrouw, over hun kind en over de middelen welke zij gebruikt had, om tot hem te komen. Het deed hem hertclijk deugd, dat hij nog ware vrien den mocht tellen.. Och, menschen, als ge Vrienden hebt en ze zijn ongelukkig, troost en helpt toch die Vrienden, 't is een groote gezegende daad. Als Amelia hein aanhaalde hoe hun kind Wilhelm tot den Koning had gesproken, om zijn Vader tegen smaad en laster te verdedigen, dan was't hert van Vonved in verrukking; hij deed die woorden herhalen; Amelia moest hem beschrijven hoe hun Zoontje daar stond in welke houding, op welken toon hij sprak.. Hij was nu zijn lij den vergeten, zijn wezen straalde van fierheid en voldoe ning. Wilhemtje was een oprechte Waldemar. Och, Vonved, sprak Amelia.. En dit Kind gaat een arme wees worden. Wie weet het I Men gaat mij uit uw armen rukken. Helaas, ja Weldra is uw vonnis uitgesproken de uitvoering zal niet lang wachten... Wat baat ons toch de dapperheid van ons kind Amelia, ge zijt zijne Moeder; u komt ook de eer toe.. Ween toch zoo niet.. Kom hier, zet u nevens mij op dezen blok.. Niemand mag ons hooren.. Zelfs de mu ren niet.. Amelia beefde van aandoening en schrik.Wat ging zij hooren Amelia, er is iemand die het instrument mijner ver lossing moet zijn..

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1898 | | pagina 2