Italië. Ben Oorlog. Italië- De VddsLg va an de Steenbakkers Groote onlusten. Revolutie. Samenspraak op den Trein. 200 doodeu 1000 gekwetsten. IK'.'! Oorlog. r«k„eï schoon en hunne Familie, In het naar huis keeren, stapte Charelken eene herberg binnen,op den Yeldhoek binnen. Elk was krieus om t'hooren hoe het geweest was. En Charelken was aanstonds aan 't vertellen. Maar er zat daar juist'ne Woestist, de zoon van dat teelken pap, die vroeg wat PriesterDaens gedaan had in de Kamer? Ja, zegt Charelken, i ik geloof het, dat ik op uwen hof moest komen, ik alleen en gulder al te samen, wat zoude ik daar dóen? Jamaar, zegde het manneken, hij kon het toch tegenhouden Dan begon Charelken van den Congo- dat wij riskeerden binnen eenige jaren er onze kinderen te zien naartoe trekken... Het ventje zegde dat het nooit en zal waar zijn, dat den Congo een Land zal zijn gelijk Frankrijk om daar ons brood te gaan verdienen; maar dat wij nooit benauwd en moeten zijn dat er uit Belgenland soldaten zouden moeten naartoe trek ken'; want ik verzeker het u, zegde hij, zooniet geef ik 500 fr. aan den ArmenBoef I weeral een van die fijn belovers .Hu be- gost hij aan Charelken te zeggen dat wij socialisten waren; maar hij kreeg rap voor autwoord dat menschen gelijk wij die op tijd te biechten gaan,geen socialisten zijn. Volksboeken te koop op Chipka - Werken van Advokaat De BackerHet klein Familiewetboek 0,50. Verkoop der Armeneoederon en omzetting van het prpdukt in Belgische rente 0,25. Pastoor Kneipp, zijn wonderbaar leven en zijne raadgevingen 0,70. Nieuwe keus van de meest gebruikelijke woorden en spreekwijzen, vlaamsch eD fransch O 75 Historie van Ludovicus Mandrin, gevreesde struikroover0,50. Uilenspiegel 0,50, - Tooverboek 0,50. - De kunst om tot 't Volk te spreken 0 50 De verstandige Hovenier 0,75. Troost der Armen 0,50. Nieuwe kabinet-sekretam 1,00. - Reinaart de Vos 0,50. - Genoveva 0,75, enz: enz. Welke schrikkelijke tij dingen opstand en moor- derij Zondag schreef men |~~datghet gedempt was.. Doch zal 't daar- Igfincê eindigen Is er geen algemeenen op stand te vreezen Ja, wij voorzien een op stand overal, bijaldien men de Volksmacht niet herkent en de Wetten niet maakt volgens d Encecliek. Maandag nanoen, ten 3 ure, te Denderleeuw, statie, in een Compartiment van Eerste Klas, zit 3 Heerensomptueuselijk in de kussens geflodderd.) Ten gevolge van Hongersnood. 't Gaat er schrikkelijk in Italië, door den Hongersnood, Koning Umberto, ge ntopst ook uitlandsche koloniën hebben; uw geld is er naartoe;en nu zit uw Volk in d'uiterste armoe de terwijl uw Land zoo schoon en zoo vruchtbaar is.. Belgen, Kiezers, denkt er toch wel aan. Den Congo is de dood van ons Land. de dood van Land. weegt er zeker van we zullen er slechter mee varen dan Spanje met zijnen Kuba. Kiezers, ziet toch uit uw oogen. Lezers en Lezeressen, g hebt dander week de grouwehjke tijdingen gelezen uit Italië, hoe 't Volk in veel Steden uit de straatjes en uit do Volkswijken is bomen geloopen, near de Markt, razig van Honger en dol v.in Woede.... 't Is schr.kke- lijk En welke tijdingen ontvangen wij nu Te Milanen, dia groote prachtige stad. men heeft er de schoonste overdekte Markt van g'heel de wereld, de Passage van Brussel is er vuiligheid tegen, nu is er opstand gekomen van Werkvolk en klein Burgers. De Gaz is kapot geslagen 't Volk heeft barrikaden gemaakt, barrikaden in de straat; de Troepen zijn gekomen; er is gevochten gelijk op een slach- veld.. Zaterdag noen had de battalje plaats in Millanen, op de breede Via"Sanparh; wie zien ze van op Chipka liggen, want we zijn daar geweest over 10 aar; Via Sanparia.. 's Nachts is de battal e herbegonnen met meer woede Gheel de stad is militairlijk bezet, g'heel de stad de Post is gesloten, de Te- legraf, g'heel de overkte Statie staat vol Troepon niemand werkteEr komen gedurig nieuwe Troepen toe, o'm de Revolt te dempen. De menschen staan op, door den Honger en d Ellende, om dat de Volks wetten er niet zijn, omdat de Besturen niet Va derlijk zijn. omdat de menig'e van t Volk, eilaas, uit de Ker ken verwijderd blijft, gelijk hier in de Walen en gelijk te Brussel en te Gent. In'die schoon prachtige kerken! Veel rijke stoelen, stoelen met kussen, maar geen klein stoelkes meer, en bijna geen werkvolk meer. Met die hulp zal ik nooit onder beulshanden ster ven De hulp van wie Van u, van u; gij zult mij verlossen.. Amelia begon nu te denken dathaar Echtgenoot zin neloos was geworden van droefheid. Amelia, als gij mij wilt helpen verlossen, prent al mijne woorden diep in uwe ziel... Ik heb u gezegd, niet waar, dat mijn grootvader Knut Vonved nog leeft. Ja, ja. Ge moet hem zien en spreken, dezen avond nog.. Dezen avond.. Luister goed Als gij 't gevang verlaat, ga recht naar Bydens-Side, vraag daar waar Carl Jetsmark woont, een oude sergant der Dragonders van Fursaan. Zeg hem dat ik u gezonden heb. Hij zal u een preuf vra gen; toon hem dezen ring.. Is het nog niet genoeg, want 't is een voorzichtig man, vraag hem of hij zich den eed niet herinnert, den eed gedaan over veel jaar op d'asch der Koningen van Denemark,voorouders der Waldemars, in de kerk van Roeskild. En dan Dan, liefste, dan zal hij u brengen bij Knut Von ved; hij alleen weet zijne schuilplaats, zeg hem wie ge zijt, wie u zendt en hij zal u iets geven dat mijn leven zal redden. Uw leven redden Ja, dezen avond zal mijn Grootvader 104 jaar zijn, en ik hoop wel dat hij nog bij zijn verstand zal gebleven zijn Amelia luisterde al hijgende. Moest hij twijfelen, toon hem den ring en zeg hem, dat alhoewel 't schip in snelle vaart voortdreef, de Arend zijn zweerd heeft laten vallen. Dan zalhij ugeven den tand van eenen Walvisch, op kunstrijke wijze gesneden, een meesterstuk.. Kom dichterbij, Amelia; dichterbij.. Dien Walvischtand moet gij hebben.Breng hem mij aanstonds. In dien tand is een klein zwart punt; dit punt is als een soort van slot.. Op dit slot duwende met een spelle, zal ik aan een opening komen, in welke een Perkament is met geheimzinnige woorden, voor ons Familie alleen onder 't Perkament is een gouden doosken, daar ligt een poeier in, een poeier, ik zal het stil aan uw ooren fluisteren Dit Poeier zal mij redden. Amelia verschrikte en riep uit Vonved Zoudt gij dit doen Hebt gij verzaakt aan God D'oogen van Vonved schoten vuurstralen en hij ant woordde met kracht c Vrouw, zoudt ge mij in staat kennen van een lafheid M. De Saedeleer.M. Leou, g'hebt plezier, ge lacht? M. Baron Leo Bethune. Ei, wie zou niet lachen, cher Louis, weldra cher Collegue... M. De Saedelber (op zij)Wel, den jeemems M. Baron. Onzen Trein zit vol Fransmans... Groot kloek Volk... Allen Kiezers die weggaan!.. Daens sta.?.t erbij. M. De Saedeleer. Hij ziet er goed uit; 't Kandidaat-zijn doet hem deugd... Ik heb hem altijd geerno gezien. M. Baron. Omdat hij u in de Kamers gebracht heeft. M. De Saedeleer. Ik heb ik toch Chipka niet in .stukken geloopen om aanveerd te worden door de Christene Volkspartij. M. Baron. LeugensLeugens M. De Saedeleer. Ei, wie noemt u M. Woeste. Keske sa, mes amis M. Baron. Kijk, Daens geeft boekskes aan de Franschmans. Ze zijn toch weg, parti wel 150 stemmen, op dezen trein alleen 1 Daens Daens M. Woeste. L'abbé si-c'est l'abbé. M. Baron. 'tls zijn broêr, M. Petris, die nu ook Meetingen i geeft in d'opene lucht. M. De Saedeleer. T'Haaltert had hij grooten bijval. M. Woeste. Laissez voir Laat mij zien waar staat hij i M. Woeste wil uit't vensterken gaan kijken; maar M. Baron houdt hem tegen, zeggende 1 n Om de liefde Gods, blijf zitten De Fransmans zouden u kun- nen zien 1 M. Woeste. Mais, maar ik zijn toch in mijn cher Arrondis- sement 1 Elk mij hier bemin 1 1 M. Baron. Cher monsieur Woeste, geloof mij, blijf in uwen hoek zitten of de Troepen zouden moeten komen om u te be- j schermen. M. Woeste. Meproteger Moi 11 Enfantillage.. O gi onnoo- i zei kind 't Is niet op mij dat de Volk zeg Baron-Congo M. Baron. Ik ben ook niet den homme-funest, die zelfs te- I gen den Belgischen Volksbond opkomt.. M. De Sadeleer. Maar wat gaat dat hier worden De Se- nateur wacht ons om hem te feliciteeren, en ge ligthier te kijven. Zwijgt alle twee. M. Woeste. JTavais dit.. Hij is de man met 1 Sekretaris j van Kongo Ivommissaris van Kongo.. M. Romain was de man noble crractère, riche, ami des ouvriers Terwijl.... tandis... une ambition dé§ue... M. De Sadeleer. Allons, de grace astublieft, zwijgt alle twee, Daens gaat het hooren.. En zal 't dan bccvr -zijn Als ge blijft kijven, stap ik af t'Okegem en 'k laat u alleen naar Meer- beke trotten.. 'k En ben ik alzoo niet opgebracht., ('t Convoi rijdt voortDe Fransmanszingen van Pastoor Daens. Woeste en Barou- zitten te muilen opeen en te pronken. 't Is gekerm en allerm in Amerika, in 't Eiland Kuba, in Spanje en in veel ander Lan den. Vechten redelijke schep sels, Gods die hun verstand en vemuftgebruiken, om te moor den en te gruwelen, erger dan de tiegers en de beeren.... Hoe is 't mogelijk in Christene Landen en hoe komt dat toch Door d'Heerschzucht, menschen, d'ongeregelde Be- geirlijkheid.. Willen heerschen over de Volkeren; willen groo- ter worden in macht en in geld.*.. De geldzucht, auri sacra fames, de geld dorst; de Nijdigheid; niet kunnen zien dat de Evenmensch vrij leeft... Dat zijn de schromelijke zaken... Eiland Cuba, waar de grond te vruchtbaar is en te zoet voor tarwe en aardappels, men kweekt er fijnen tabak suiker, kanneel, foetje, saffraan; en die rijkdom is thans een oorzaak van Ellende., 't Eiland is ingesloten door de Vloot van Amerika.. De Hongersnood is er onbeschrijfelijk; in d Hoofdstad Hivana ziin op éen week 800 menschen gestorven van honger.. Van Hongeren deze rijke wereld.. Terwijl de Vloot van Amerika rondom liet laat Maximo Gomez aan Amerika weten dat hij zeer wel tegen dé Spanjaards opkan, mits er hem vievers en wapen, worden gezonden;. Cuba is nu juist m't regenaesoen; elk jaar re gent het daar 5 d 6 weken; alsdan zijn de veldslagen er onmogelijk en daarbij de gele koorts randt er de Vreemdelingen aan. ter gelegenheid van de opnieuw wel gelukte Werkstaking te Brussel. is zeer geweldig geweest; de Span jaards waren ver- rastin hun zeeschepen; daarbij d'Amerikaners waren beter geoe fend en talrijker. De Spaansche admiraal Montejo had laten weten dat hij te zwak was tegen de vloot van Amerika, zijn gedacht was de overgaaf; doch de strijd werd beslo ten,admiraal Montejo was gekwetst, doch bleef op zijn schip tot als het begon te zinken. Na de nederlaag der Spanjaards IV zijn de zwarte inwoners van Cavita be- Af ginnen teplunteren.totzelfsd'Hospitalen. Zaterdag was er een Telegram uit Puerta-Plata De vloot van Atnenka'moeüt g>ste- ren in de waters van Porto-Rico komen, v.-.g--' alwaar de Spaansche Vloot verwacht was terzelvertijde. Dejj.Amerikaansche Sompson heeft de orders van de Spaan sche Vloot op te zoeken en hem te ver delgen, daarna Porto Rico te bombar deeren. Amerika werft gedurig Volk aan. Iinarl;p Men kan er geenen weg SPanJe met 't arm Volk op sommige plaatsen, 't loopt razig de muren op.. Terwijl de Spaan sche Soldaten vechten in den Cuba en op de zee, aan de nieuwe Wie van u kent dat machtig Syndikaat niet, dat te Wgreid in Spanje moeten ze vechten tegen t arme Volk... tiet Mi- Brussel Jusschen de slaven van slijk en nïoore gemaakt bedreigd en zelfs 't Vorstenhuis is bedreigd.. Fama vo- werd in 1895, door onze Vrienden, met Beun-De Beer als „eruchten loopen dat er in Oostenrijk appartementen ge- Vnnrzitter en Pastoor Daens als Eerc-Voorzitter lat, de geruc p t»rr»ni-i;yin van Snanie en hare Farm» 't Is een der Werklieden-Syndikaten dat in België niet I Ieed gemaakt worden vuoi dc ™n^Pa"le en in de klauwen zit van de Socialisten, dat met vaandel en jje.. Zoo vaart een Land met de vreemde kolomen. De gin muziek vooruit, op zijn Feestdag van StPieter, de straten van Spanje ;x)u een Ministerie willen vormen van Landverdediging. van Brussel doortrekt, recht naar de kerk om Mis te hoo- J.t. nimé nliaktAn vnvefoot on ronhi-. rlnnv ren, en dat niettemin zijne plichten verstaat en recht door zeo vaart om het lot van den Werkman te verbeteren, al moest het ook den strijd van de werkstakingen beproeven. Drie werkstakingen op drie jaar tijd, doch iedermaal na Aan boord van 't schip Argananta alle pogingen van vrede en eendracht te hebbeuuitgeput; iTIOVlS^d is de gele koorts ontstaan. De Ge- drie werkstakingen met DRIEMAAL WELGELUK- nPp<ibeeren hebben de auarantaine KEN, ziedaar het bilan van hetgeen de Christene Demo- neesheeren n,f?De" üe fl^ramaine kraton durven en kunnen,als zij de belangen van 't werk- 5 bevolen. In de nabijheid van New-York, t is te zeggenoo mijlen volk in handen nemen van jaar zj;n Spaansche Oorlogsschepen ontwaard. Dadelijk zijn 6 Drie werkstakingen en driemaal welgelukken, j remorkeurs in zee gedaan en op de forten wordt dag en nacht wacht ONTHOUDT HET j gehouden. In 1896 Werkstaking voor 't bekomen van de 25 een- f de^iiandeh^k^Oorloesvloten in hard- tiemen opslag die men beloofd had en weigerde, voor de De geruchten loopen dat de vij J g vormers, alsook 10 centiemen opslag vtf.rde inzetters en nekkig gevecht zijn geweest nabij d Antillen, t is te zeggen aan 5 centiemen voor de aftellers. Tegen 15 honderd duizend I d'eerste Eilandekes van de nieuwe Wereld Over 400 jaar Chnstoitel steen, ton minste genomen, per tafel, en voor 210 tafels, Q0i0mj)lls was 0p 't punt door zijn Volk in zee geworpen te worden, als hii de groene oevers dier Eilandekes bemerkte, zoodat de Wan hoop van zijn Scheepsvolk in Vieugd veranderde. maakt dat eene winst van 78 duizend 750 frank voorde tafels, met 31 duizend 500 fr. voor de inzetters en 15 dui zend 750 fr. voor de aftellers, of te samen fr. 126,000 In 1897 Werkstaking voor 't behoud van de 2,25 fr. in plaats van de 2 fr. die men maar wilde geven, en afschaf fing van den aftrok van 12 fr. per maand dio men wilde doen, voor barakken en branding. Dus wederom eene winst voor de 210 tafels van 78 duizend 750 fr. en wegens de 60 fr. van altrok per tafel en campagne, idem 12 dui zend 6U0 fr. en dus te samen fr. 91.350 De Volksvriend van Mechelen is voor Spanje, tegen Amerika. Wii zijn voor den Vrede, tegen alle Volksverdrukking, Bii gevolg voor Kuba,waar de Slavernij nog bestond tot in het iaar i8So Als Christoffel Colombus de Nieuwe Wereld opzocht en als hii ziin fortuin slachtofferde en zijne rust, ja zijn leven te pande stelde dan was het, om dit Werelddeel door het Christene Geloof tot de'Vrijheid en tot de Welvaart te brengen. Ia 1898 Werkstaking om de toepassing der wet van 1889 over't werken der kleinen te bekomen, en het even- J iuL uc viiju*.»- -- „,ïl1i»n voldoen EEDio opslaan van't werkloon, met nog eens 25 een- Spanje heeft er zijn Geldzuch inoeHe tiemen do duizend. Een oogenblik scheen alles te zijn Spanje heeft er tiranniek gehandeld, memand kan het looche- verloren dit jaar 't Volk begon te plooien en den moed gn nu wordt Spanje gestraft voor die Hoofdzonden; te laten vallen, toen de Voorzitter eene bedevaart beloofde j «-«raakt het den Kuba kwijt, met schade en schande, naar O. L. Vr. van Halle, me; vaandel voorop, oeij Niet all diepste Ellende verzonken, oei 1 dekt uw gezichtphar.zeërs en Woestisten - en do i Maar het is irl de fst is aan het Lijden vanKuba, zegepraal bleef aan t Syndikaat; dat is weèral voor 210 j En Europa, dat onverscmiugg tafels.aan maar 1,400,000 steen per tafel lr. 73,500 3 bet wordt nu ook gestraft voor die vreemde Zonde, Voegt daarbij den opslag die blijft van de twee vorige 5 Overal komt woeling en onrust, en wieRrnnd^liift nndLn? jaren, dien't kerkvolk anders ook nog zou hebben ver- zai indien de Oorlog blijft voortduren, en het Brood blijft opslaan? loren, dus nog 73,500 fr., en dan komt ge tot de som van Heere dona nobis pacem, geef ons den Vrede; maar ömwvn- UI fi'.|364,350 i nius van Padua preèkte Ik zeg drte houderd vier-en- j Qppn Vi edn buiten de Rechtveerdigheid I zestig duizend en 550 fr. profijt En iemand verdrukken is wraakroepend onrechtveerdlg. (Zie vervolg op bladz. 4, 2° kol.) -

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1898 | | pagina 3