Brief aan de Franschmans. Marktprijzen Moerbeke-Koewacht. AALST Tarwe per 100k. 39.5o a 3o.5o Masteluin Gsrst Rogge Haver Aardappelen Boter de 3 k. Eiers de a5 Vlas per 3 k, a3,oo a 96,00 00,00 a 00,00 18,5o a 00 00 ai,5o a a3,oo 07,00 a 08,00 6,13 a 7 92 1.35 a i,53 2.36 a 9,54 Viggensper stukl* soort 27»5o a1 32,5o Kortrijk, maandag, farwe p. hect. a5 0= Rogge 14 00 Haver 17 00 Koolzaadolie p. look. 60 oc vijnzaidolie 5o 00 Aardappels 9 2 5 Boter per kilo a 20 Eiers per a5 1 45 Suikerijboon i3 co Rousselare, dijnsdag. Zaai tarwe Rogge Haver Boonen Aardappelen boter de kil.- Eieren de 25 29 00 a 29 00 19 00 >00 00 20 00 820 5 20 5o a 00 o 07 00 a c8 fo 2 20 a 2 3r 1 5o 1 60 Suikerijboonen 1898 13,75 a 00 Koolzaadolie 53 00 a 00 00 Lijnzaadolie 38 00 a 38 00 Zele, dijnsdag. Aardappels 0,00 r c 00 Boter 2 27 a 2 45 Eieren i,5oa :.8o Leuven, maandag. Tarwe ""'ogge tiaver Garst Wool rtrooi B jter Aardappels Eieren Koolzaadolie 27,00 827 5o 18,5o aoooo 19,00 Boooc 17 00 a 16.cc c5.25 a ©o oü 3,75 00 oc 2 90 a o go 06 00 r, o oc 2,00a e oc 59 00 a on or aan de Steenbakkers-Werklieden verschaft op driejaar tijd door het Syndikaat derChristeneDemocraten te Brus sel, door de medestrijders van Pastoor Daens, door de medestrijders onzer kandidaten DAENS en DE BACKER in Aalst, rLANCQUAERT in Gent en DU CAT1LL0N m Dendermonde STEENBAKKERS En gij, Mannen, die hunne Familie behoort Langs welken kant zijn uwe echte trouwe Vrienden, die voor u op de bres durven springen Bij de Vasthou- disten of BIJ DE DEMOKRATEN? En gij, Steenbakkers van 't Gentsche, hoe hebt gij in 1896 den opslag bekomen was het dank aan de Vasthoudisten of Anti-socialisten van Gent? of was het dank aan den opslag te Brussel door de Demokraten bekomen en voor u ook voorspeld te Schelderode, op de Meeting der Demokraten in Januari 1896 Zullen de Anti-socialisten van Gent, die naar 't Meirel- beekschc zijn afgekomen om er ook een Syndikaat te ma ken, met het inzicht dat van Brussel kapot te leggen, zullen zij u nu ook nog eens denzelfden opslag van Brussel doen bekomen Dat zullen zij niet I Dat durven noch kunnen zij nietten ware wij, Demokraten, zullen voor uitkomen en hun den schrik op 't lijf jagen 1 Wie zijn dan uwe Vrienden De Vasthoudisten of de Demokraten Gaat in uw hert! ondervraag uw geweten I Zwijg stil, indien ge niet vrij zijt te spreken, maar ont houdt dat ge vrij zult zijn in den kiesgang, ont- houdt dat niemand kan weten voor wie gij stemt, stemt dan in volle rust en zekerheid, gedenkt de steenbakkers en dopt dan stoutweg voorde Vrien- den der Steenbakkers, VOOR DE DEMOKRA- TEN VraB^nP 9 Mei 98. Mijnheer, gelief het j 9 1 titüuc, volg.in uwen Werkman te zetten: 1 Wat last de grensbewoners met het oorringen van het l,nl,V,An Kliilrf „if Kot unlopnnp p,pnp Tsrwc Ecgge Hrv r Bota «Sieri Aiidappel Lijnolie Koolzaadolie Lijnkoeken Lijnzaad Riividsonzaad Rcode tarwe witte tarwe Poldertarwc *ogge Haver Klaverzaad Duiven boonea Paardeboonen Aardaoosls Kieken3 tstuk Hooi bussels Jioter per kilo Kieren de 26 Zloo, vVittetarwe Rogge Boekw Haver Garst, Aardappels Boter per kilo Eieren de 25 Kleine vark*n» Loopers 28,00 a 00,co o,co a 17.50 19,50a 20.0c 2,5o a o,ci Revolverschoten. De baas eener herberg van rond de statie te Roeselare, heeft vrijdag revolverschoten gelost op zijn» vrouw. De oorzaak van het feit is nog niet gekend. De man werd onmiddelyk aangehouden door de poücie. Spoorwegongeval. In de statie te Muizen stond een trein die uit Antwerpen naar Ans reed, toen hij door eene rij manoeuvreerende wagons getroffen werd. De trein- overste werd uit den wagon op de riggels gewor pen en erg gewond. Versohillige wagons ontrig- gelden, waardoor de schade nog al aanzienlijk is. Moordpoging te Gilze. Een dorpken in Noord-Brabant; een bloedig tooneel heeft daar plaats gehad; volgens de loo- pende geruchten zou een gewezen hoeveknecht in eene herberg zijn oud-meester aangetroffen heb ben en hem met een mes eene erge wonde toege bracht, zoodat men voor zijn leven vreest. De da der is aangepouden. Een woedende krankzinnige. In een policie-bureel te Brussel kwam maan dag morgend 'ne vent binnengestormd, en zonder iets te'zeggen, greep hij den eersten den besten agent vast en begon hem leelijk te mishandelen, zoodat de andere champetters moesten bijsprin gen of hij zou hem misschien vermoord hebben. Men zag dat het 'ne vent was die razend zot was geworden en hij werd naar 't hospitaal gevoerd. Hevig gevecht te Brussel. 't Zyu schoon manierenZondag werd de LaDge Wagenstraat in rep en roer gesteld door twee soldaten die er onder elkander vochten gelijk wilde becren; ze sloegen en stampten zoodanig, dat men dacht dat ze elkaar zouden kapot maken, en nie mand dierf er aan of omtrent komen.Eindelijk kreeg 'ne vent vee tTvër(iu"rea hebben, iiiïjtr uit hot volgende: Eene. ',tsedaC" ™J beest alhier stond verkocht en moest geleverd worden. ten m de lucht te lossen, waarop de stekel e Den boer gaat naar het dorp verklaren dat zy zijne beest de vlucht. moeten komen ringen. De ringmeester komt niet. Des an- Sp00rW6^"0DC6lUK derendags wederom naar het dorp geloopen om te gaan - 1 1i~i~. zeggen dat zijne beest moest geringd worden, want dat zij Dendermonde, maandag. moest geleverd worden. Wederom vruchteloos. De koop man moet zijne beest hebben, en zij mag nietongeringd op j straat komen. Toch wil hij ze meedoen. Den boor loopt naar het dorp, en zegt dat zij seffens moeten komen om 1 81 s o oc' zÜne k°e te r'Dgen! wan^ de koopman staat er naar te .cc a 07 oc wachten. Maar er waren geene ringen. De koe heeft zoo v' !6 5o r. oocx eeDige dagen naar haren ring kunnen wachten en is ein- - 53,oo a o,c< ij delijk toch kunnen geleverd worden. Soortgelijke geval- 9,coaoo,CK len hebben dikwijls plaats 1 Is het dus te verwonderen, ia 5o s 00.0c dat onze Landbouwers 'nen Boer naar de Kamers gaan :4,00 a oo.ee f. zenden, om hunne grieven te gaan ontblooten en hunne St Nikolaas, donderdag. g belangen te verdedigen j Maaudag vierden F. Van Starren en zijne vrouw j 4 Dooden en veel gekwetsten. Maandag nacht zijn twee treins opeengebotit, aan het uitkomen van eenen tunnel tusscheD Parijs en Belfort. D-ze tunnel is 298 meter» lang en sedert eenigen lijd worden er reparatiën aan gedaan, daar hij op vele plaatsen bouwvallig werd. Door die wer. kingen was er maar een enkel spoor bruikbaar. Nu, maandag nacht kwam een trein uit den tunnel gereden, toen een exprestrein in tegenovergestelde t richting kwam aangesjoefd, zoodat de botsing onveTi mijdeliik wai. De schok was zoo geweldig, dat 3 reizigers op den slag dood bleven en verschelde andere gekwetst t werden. 27,50 a 27 Sv 19,50 S 2' i89^a%3e 5o c kun Jubelfeest van 50 jfiar huwelijk. Gansch het dorp i3 a 00 co was bevlagd. Proficiat Opsteller 13 a oc» co was öevlagü. l'roticiatMaandag laatst was wederom onze gemeente met 14 00a 00 000 «in- sparren, winpels en vlaggen versierd, ter gelegenheid 01.20 a r,co In den omtrek van Aalst, leven de steenbakkers op hun van t0t vijftigjarig jubelfeest van Gerardus Steenaart i5 00 a t6co krenten en eischen een opslag van 75 centiemen per - en zijt gade Sophia Mechtelinck. manden stoet na- i5,oo a 14,0c 1,000 steeuen... Zij hebben groot gelijk, en 't is te hopen men wedeiom deel volgens gewoonte de H. Burge. 7 5o a 6 00 I dat zij zooais hunue broeders van andere strekenzullen meester Wethouders ledeyan den Raad en aJ^ 38^ Mo.ee voldoining bekomen. Immers, men moest eens zien welk K^acS. - Op'd^ 2 00 a 2,/8 i dierlijk werk die schepsels te verrichten hebben, me- zou MeJ de Q H Hemeivaart, geeft den if a 1,81 1 er bij tranen storten j wielrijdersclub Exelsior, te Koewacht Zeeland, donder -, g 1 prachtige feesten voor alle wielrijders die er deel aan 28,0 aco co J Sprekende van de kandidaten der Christene volkspartij wmen nemen. Ook vogelpik, rimgsteking enj>oppen^ i3,oo aaooo van Aalst en Dendermonde, pocht Het Nieuws van den 14 00 a 00 co j Dag in dezer voege Den djeemenis Pie Daens, den 07,20a 00,00 a ocoo 0 03 I hongerigen De Backer en den afgelikten postjesjager Du i.5o a o 00 24 co a 35.00 33 00 a 53 raderbrakel, woensdag .- Catillon! Zie, dat is niet kras voor die venijnige pen 07 co a 7,50 jjeJej-jjej-g, die hunne bete brood moeten verdienen met 3,io a 2 ac al w;it christejij|. eoriijb en rechtveerdig is, door den j nemen. i modder te sleuren! Nu, men zal zich altijd aan'nen vuil- Inlichting. pot vuil"makeni! zegt het spreekwoord, en is 't de zuivere cagop Ik zal u waarheid niet rooiea. Schoone prijzen zijn er te winnen, en om er deel aan to n, men i» men gehouden een frank uit te leggen, voor in alle» mede te rijden voor de uitge» schreven prijzen. Alles laat voorzien dat er een groot getal wielrijders aan den kampstrijd zullen deel De bediende in een hotel te Chi- een kamer op de achttiende verdiei 27,c»o a 27 00 l 20,00 a 00 oc 20,00 a ai oc 9 00 a 10 00 17 ,00 a 18 00 o. .00 a 00 uo - 2,25 a 2 3o i,5o a i 5o 2,5oa 20c 1 Kiekens per stuk i,5o a a 25 jonge viggena 32,00 a 25 00 KiBOwe, dijnsdag. 20,co£ai,r.o /itre tarwe logge .laver \ar« ppeien hoon^n Erwten Boter per kilo Eieren de 26 .onynenper stuk ping moeten geven. - GastZeer wel. Wanneer er iemand komt om mij Pogge Haver Garst Boenen A?rd appelen K poizald uijnoid Botej T r Eieren i3,oo a 14,00 :8.oo a 17.ro :7,co a 16,co 74.00 a 14 00 7.00 8 00 33,00 a33 00 CjS,r~ 56 OO 2 6" 2 9 I 5o I 75 J te snr-ken zee hem dan, dat ik uit de »tad ben. TE AALST. Do demokraten van Aalst hebben Za- mor v m RQ;mnn,i v»n terdag 29 April besloten met twee kandidaten op te ko- J Te St Lievens-Essche.— Raimond men MM. Perrus Daens en De Backer. Aan M. Petrus Daens, de broeder van Priester Daens, die, - - lang vóór de demokratie geboren werd, in zijnen Werk- destel in zyn scheenbeen man het demokratisch zaad rond Vlaanderen spreidde 't been was niet geraakt; en M. De Backer, de talentvolle redenaar, de man zijner j maandag naar Frankrijk te kunnen vertrekken... werken, die alle soort van diploma's verworven heeft door i 't Is nog éenen met 2 stemmeu. loutere wilskracht en studie op zijn eigen. I n>tA hpriphlPIl TAnderlecbt gol- Die lijst is goed samengesteld, en zij^ zal, wij twijfelen den de verkecs er niet aan, veel bijval genieten. 0,82 a 0,92. De Bloem blijft opslaan; de Han- S del ligt om zoo te zeggen stil, vermits die opslag Het Handelsblad, dat niet zeer voorzichtig in zijne niet kan stand houden. D'Hop vaD nieuwsjes is, als het aanvallen tegen de demokraten be- T' den Berg, kloefkapper en Fransckman, d'ander week 'p zijn werk zijnde, miskapte hij met den destel in zijn scheenbeen gelukkig niet erg 't beeu was niet geraakt; en de brave man hoopte Gent, vriiccg. f jjv»* i6.25 a co co Rogge I9»°° a ao 00 Geerst 16,00 a 16 00 Boekweit 00 00 a 00 oc Haver 17 00 a 16 00 Poardeboonea 14.00 a l5 00 Boter per ldlo 1,90 a 3,40 "Eiers de 26 i,5o a 1 70 Antwerp ea Tarwebloem inl. o» o 00 32,oc Rorgeb'oem c6,oo Liju.wad zwarte zee 23,5c Lijazaad van Bombay 24.5c AP denaarde donderdag. 31,00 20 5o 2t.00 a 20 5c ;3,5o a 00 00 17,00 a 00 00 9 5o a 00 00 2.35 a o 00 i So a 0 co Witte tarv\ Koode tarve Rogge Haver Aardappelen Soter per kilo Eieren Me iHelea.zaterdag. Tarwe Rogge aoekwe Haver Aardappi .en Joteip. kilo Stroo Hooi de 100 kil. Koolzaad Lijnzaad Koolzaadolie 20 5o a 00 00 r4 5o a 00 00 17 5o a 00 00 18 00 a ®o 00 05 00 a o 00 2 35 a o 00 4 00 a o 00 06 00 a 00 00 28 00 a 00 o: 19 00 a 00 00 6o 00 a 00 00 treft, meidtin zijn nummer van Dinsdag, dat de liberalen ook met eene lijst van twee namen zullen opkomen, en gilt, met de handen voor de oogen Zag men ooit zoo'n schandverboud Wij zijn van dichtbij gemengd geweest met het samen stellen der lijst te Aalst 't Is zelfs op ons aanraden dat de demokratische lijst sleehts twee namen draagt, en wij mogen Het Handelsblad verzekeren dat er bij onze Aalstcr- sche vrienden geenszins op aankwam te weten wat de tegenpartijen zouden doen. Op hetoogenblik dat do demokratische lijst bekend gemaakt werd, waren de liberalen nog t'akkoord om met de socialisten eene volle lijst te maken. Na bekendmaking onzer lijst, zijn zij op dit gedacht 3i,a5 1 teruggekomen. Wij hebben daar niets in te zien. Het is ons genoeg aan te toonen dat het lasterlijk is iemand een I schijnheilig verbond zonder het minste bewijs aan te wrijven. ('t Volksrecht van Antwerpen.) Is 't waar dat de Korrespondent van 't Nieuws van 't Nieuws van den Dag voor Aalst is een der gewichtigste en deugdznamste Leden van den Gemeenteraad m De Fabriek ligt dus toch bijna stil.. Droefstuk! Moge 't werk spoedig hernomen worden. Don derdag 12 Mei, Groote Meeting der Christene Demokra ten in de zaal Roelens, Groote Markt, ten half 9. De Maand Mei gevierd in de KerkeD, in de Kapellen, in de Gebuurten cn in d'Huizen. Dc vereering der Moeder Gods is van 't schoonste dat er in de wereld is. Zondag heb ben eenige jonge Woestisten in 't volle van den dag aan de Werf kapel, Pastoor Daens wreed bespot en uitge lachen.. Rampzalige Schepsels, g'en weet niet wat ge doet. Deuderbode noemt ons lafaaid, schort, gemeene verachterlijke schort, den oneerlijksten der Kerels, enz. en/., enz. Wat manieren zijn dat toch VrftaoJ wppL- Een i°nBeliDg van 21 v? VvLIK g0ede getuigschriften. In een Gesticht, Collegie of elders bij een heer. Zich te wenden tot ons Bureel. staat nu 5o fr. In Turkije komt ook opstand door de Hongersnood. ITALIA Men spreeiri van 1000 dooden te Milanen. Florencia, Livorno, Pisa cn Genua zijn in staat van beleg. Prin ses Louise van Beige eland is nabij Weenen in een GezoDdheidigesticht geplaatst door haar Fa milie. Bij de oproerlingen van Milanen waren 3o Kioofterlingen. De gaze*ten worden getuch tigd.. De Bloem staat t'Antwerpen 40 k 43 fr. Op de Negenmeimarkt te Gent waren i+So peerden, i5o veulens, 37c roeien, 110 verkeos, 20 ezels. De paarden golden van 1000 tot 1700 fr. de vi-uiens waren ook duur; er zijn veel peerden verkocht Bericht DTnschryversopMaximihaaa ontvangen 't Portret van Ko ning Leopold kosteloos, maar 't portret der Ko ningin kost 0,50 c. 't Muziek der Demokraten is gelijk de Meetingen der Demokraten; 't vloeit er uit; eere aan Bestuurder en Muziekanten 1 Minister De Bruyn is te Denderbelle geweest men zegt dat hij er twee keeren door een Boerken bot werd gezet en zijn ongelijk moest bekennen. Lieve Vrienden, door overlast van werk en veel moeten uitgaan, blijven veel Brie ven onbeantwoord.. Mcnhebbe een weinig ge duld.. Wij kunnen toch niet verder als 't peerd. Chare'.ke moet ook rusten als hij vermoeid is.. En Charelke is'oe Leeuw van'ne werker... Hij was zondag t'Herzele met zijn brave goede Va der. Charelken. Charelken was toch blij, omdat wij d'htnd drukten van zijn Vader, onzen goe den Vriend, hij leve nog lange jaren.. Wat zijn er goede en schoon gevoelen» bij ons Werkende Volk 1 Aalst, Eiland Chipka, 11-5-98 Franschmans, Vrienden, Och, is 't bij u ook alzoo? we zijn vandaag 11 Mei, gis teren Sint Jobs geweest, Patroon van Aalst St Job en van j Astene, en 't is een weêr gelijk op Ba mis, om achter de stoof te zitten... 't Is stormen, waaien en regenen dat de Dender vol blaaskes staat en dat de straten schuimen... Is dat een Mei maand zeggen de lieden die begin nen bejaard te worden. Is dat nog een Meimaand vroeger was 't warm en aangenaam; en nu Zondag hadden wij toch schoon uitgelezen weêr.... Vrienden, als we 's morgends ten 7>43 Aalst vertrok ken op het treintje van Erpe-Meire en als we t'Herzele afstapten en daar bij verscheide brave lieden den goeden dag gingen zeggen,en als we dat Volk zagen naard'Hoog- mis trekken, en als wij boven Herzele waren, op die schoone Velden, diep geplooid in den grond, met al dit jeugdig verscbillig groen, met 't goud-geel van de welrie kende gezonde slooren, en als wij t'Essche aan de kerk met dat braaf Volk spraken, en dan de Kapel van Sinte Lieven bezochten, waar die Apostel van Vlaanderen ge- marteliseerd werd door de woeste Alleenheerschers van zijnen tijd, en als wij van die verhevene hoogte staarden op den Oudenberg van Geeraardsbergen, waar wij maan dag avond gaan Meeting geven, op den bosch van Onker- zele, op dit panorama van velden en bosschen,van kerken en hofsteden, elks hert was verrukt en riep uitWat is de Weield een schoon Prochie, op 'ne Zomerschen dag En 's avonds, als 't braaf Treintje ons terugbracht, uit het oorspronkelijke Sottegem, waar Graaf van Egmont verheerlijkt wordt, na een tweede Meeting t'Herzele terug ijnde op Chipka, we vonden de Menschen zoo gelukkig .ls bladeren op de Boomen - en als brave gezonde Kin- /I kes. Ge moet weten,Vr Fransmans, dat uw Vrien den, de Demokraten v. Aalst verrijkt zijn meteenMuziek, een Fantaar, dat er sedert 6 10 maand sterk wordt aangeleerd dat het Bestuur en de Leden besloten hadden voor den eersten keer uit te gaan en te spelen op 15 Mei, voor d'Encekliek, dat die Dag niet toegestaan werd door de Wet van Aalst, weswege er dan bes ist is, uit te gaan den 8 Mei. En zoo is het gebeurd Schoon, uitverkoren was het weêr; de groene Feestvlag verscheen in d' helderstralende lucht'; veel Volk kwam bijgesneld, in de vreugde huns harten, 'tMuziek is komen spelen op de Markt voor Chip ka, 't was daar een zee van Volk. elk riep hoe schoon, hoe schoon zelfs de aloude Werf kapel had er haar beha gen in Pastoor Daens is op 't Plein gekomen, om zijn goede Vrienden hartelijk te bedanken, in eenige woorden van Christene en Vaderlandsche opwekking; de geestdrift was onbeschrijfbaar zoo is men voortgegaanvan straat tot straat kwam er Volk bij, in de Volkswijken was 't een ware Triomf, ge moest dat gezien hebben aan den Os- broek: de Vlaggen staken eruit, d'huizen waren versierd, d'Opschriften riepen Wïllekom aan de Christene Werk lieden veel zoete Kinderkes hadden groen Kroontjes op hun hoofd er werd gezongen en gesprongen d'oudste menschen waren verjongd, men hoorde alom een blij ge woel, het Volk erkent ons edel doel, Io vivat, io vivat, de Waarheid wint het al. c Och, hoorden wij maandag roe pen, waren de menschen vrij, ge zoudt nog iets anders zien in de Stad van Aalst. Woensdag achternoen, 't weêr verbetert, gelukkig Baerdegem, doch er komen 30 Medebroeders uit Wieze en Moorsel, en allen zeggen, met 'ne wrong in hun ziel We zijn ons Kiesrecht kwijt In Italia, dat schoon land, de Toeristen en d'ander Vreemdelingen loopen er weg, van 't lawijt en 't gedaver, gelijk 't Volk er opspringt van den Honger en van d'Arragie.door de duurte van de Gra nen dat er geen Broodwinning is, en dat de Lasten zoo krimineel zwaar zijn, maandag is er wederom gevoch ten in de schoone stad Milanen, de Studenten van Pavia waren versterkt in 't prachtig Klooster der Capucienen, de muren van 't Klooster zijn met de kanons in stukken geschoten, men zong de Marseillaise, 300 mannen zijn aangehouden, de Koning riskeert van zijnen Throon te vallen, Italia moest ook eenen Kongo hebben, ach, be minde Fransmans, schrijf toch naar uw Familie en naar uw Kennissen in Belgenland, dat ze toch hun Stem niet geven aan partisans van den Kongo. Want 't gaat bier ook schabouweiiik. Vrienden, in uw Huisgezin, men bidt eiken avond voor u, doet ook eiken dag een kort gebed; en om te eindigen groet ik u allen en wensch u 'ne za ligen Feestdag van Ons Heer Hemelvaart, P. Daens. Ondergeteekende beveelt zich aan voor het doen van Bedevaarten of andere soortgelijke zaken; T. PEEREBOOM, Gazetverkooper, Leopoldstraftt, 80, Aalst. 56 te bedrijven Ze mogen mijn lidmaten verscheuren, d'een na d'andere, ze mogen mij pijnigen en folteren, nooit zal ik zelfsmoord plegen Maar 't is de wil van God dat ik blijf leven. Ik heb een zending te vervullen. Vele Wal- demars zijn een geweldige dood, maar geen enkele is een lathertige dood gestorven. Vonved Laat mij uitspreken, gii hebt mij slecht verstaan. Dan sprak hij terug in haar oor, en zij, in plaats van verschrikt, was nu verwonderd en ze sloeg haar handen biddend te samen.. O Heer, bad zij, ware 't mogelijk, o Heer, ik zal u danken en loven mijn leven lang.. Amelia 1 Vonved Ge zult dit doen Och zekerlijk, zekerlijk Met Gods bijstand. Amen bad Vonved, met geestdrift. Moge de Heer, wiens getrouwe Dienstmeid gij zijt, moge de Heer u be schermen en zegenen, mijne welbeminde, mijne heldhaf tige Amelia ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1898 | | pagina 4