DE BOERENKRIJG Oost-Vlaaivderen. Meugelingskes. Jeneverbessen. RAMPEN. - MISDADEN. - ONGELUKKEN Uit d'ander Landen Goed Uit de Walen: Mengelingskes. Handel in Houillekolen. Als gevolg van de oprichting van bo' teriabrieken is in vele Denem. dorpen het aantal honden aanmerkelijk verminderd, welke vroeger voor het karnen van boter in den tredmolen gebruikt werden. Die ver mindering van honden heeft een vermeer* dering van roofdieren als vossen en bun zings tengevolge gehad, en de laatste zijn thans zóó talrijk, dat zij voor den landbouw gevaarlijk worden. Bij den landbouwer H. Smeenge, te Bergen zijn zij dezer dagen de woning binnengedrongen en hebben een toom jonge raskippen erbarmelijk vermoord. Het is zeker niet algemeen bekend dat zich in de straat van Magelhaen het eem voudigste postbuieau der aarde bevindt. Sedert eenige jaren hangt aan 't verst voor uitstekend voorgebergte een vaatje, dat met een ijzeren ketting aan de rots is vast gemaakt. Dat vaatje wordt door elk schip dat voorbijvaart, geopend om de brieven daaruit te nemen cf ook wel om nieuwe brieven erin te leggen. Er is geen enkel voo!beeld van, dat bierbij misbruik van ver trouwen plaats had en elk schip belast zich gaarne met het overbrengen van die brie ven, die naar een der plaatsen of landen, waar het heêngaat, verzonden moeten wor den.. Wat bij storm wordt beloold, wordt bij stil weder vergeten. Middel om schoon weder te hebben. Den drommel 1 Waar mag toch mijn ba rometer zijn? vroeg mijnheer Kwik aan zijr nen knecht. Wel, mijnheer, antwoordde deze, gisteren heb ik hooren zeggen, dat hoe hoo- ger hij stond, hoe. schooner weer het zou zijn, en omdat het morgen schoon weder zou zijn, heb ik hem op den zolder gehangen. De toorn is een goed soldaat, maar een slecht veldheer. Waarom zijn leven bedorven met muize nissen Het leven is er te kort voor, een dag dien wij bederven,komt nooit wederom. (Juniperus communis L.) Wie kent de jeneverbes niet Als reuk werk verspreidt zij in kamer en hnis een aangenamen geur en zuivert de lucht. Ik ben geen vriend van het zoogenaamde uitrooken n door middel van suiker, azijn enz., omdat ik niet begrijp, hoe eten dan nog van frissche lucht spreken kan. Geld het echter de een of ander be sloten ruimte, waarin dooden of lijders aan besmettelijke ziekten zich ophielden, vair aile smetstot te zuiveren 01 zooge naamd te desinfecteeren, of ten tijde van epidemieën de lucht door rookvuur te ontsmetten, dan weet ik niets beters dan de jeneverbessen op het vuur te laten geuren, alle miasma en microben, of hoe deze zwevende smetstoffen ook heeten, worden geheel vernietigd. Etn gelijke uitwerking heeft de jene verbes op het inwendige van het men- schelijk lichaam; de bes doorgeurt zoowel den mond als de maag en is een vrijbrief tegen besmetting. Die dag en nacht is blootgesteld aan het gevaar van besmet ting, omdat hij als ziekenverpleger lijders aan scharlakenkoorts, pokken, typhus, cholera, enz. moet opheffen, dragen, be dienen en hooren, behoeft niets anders te doen, dan dagelijks 6 a 10 jeneverbes sen te kauwen. Zij zijn aangenaam van smaak, bevorderen de spijsvertering en verbranden de schadelijke miasma en uitdampingen, die door neus en mond binnendringen. Die een zwakke maag hebben, moeten de volgende beproefde jeneverbessenkuur ondergaan den lsten dag beginnen zij met 4 bes sen, gaan den 2en dag voort met 5, nemen den 3en dag 6, den 4den dag 7 bessen en vervolgens geregeld opgaande den 12den dag 15 bessen; dan vermin deren zij de volgende dagen het aantal bessen op dezelfde wijze als zij opgeklom men zijn, dus iederen dag 1 bes minder. Ik ken er velen, wier gassenrijke en daar door verzwakte maag door deze eenvou dige kuur verlicht en versterkt werd. Ingeval van steen en graveel, van nier en leverziekte nam men van oudsher steeds zijn toevlucht tot de jeneverbes niet anders handele men in gevallen, waarin kwade gassen, vuile vochten en slijmerige stoffen uit het lichaam verwij derd moeten worden. Bij waterzucht in wording of ter reini ging van het bloed, kan men zoowel van de jonge spruiten als van de bessen thee zei ten. De olie kan men het bestin de apotheek koopen; de tinctuur kan men zich zeil bereiden in wijn, brandewijn of spiritus. Er zijn huisvaders en huismoeders, die hetvleesch en den zuurkool zorgvuldig met zout en jeneverbessen inmaken; die aogstig nauwkeurig hun huis of woning da.armee uitrooken; maar die het hutje humner ziel, het lichaam, dikwijls aan kwade stoffen en miasma ten prooi laten. Het i!s van groot gewicht in dit huis een jiaar maal's jaars een rookvuur aan te leggen opdat het gezuiverd worde en men er trisi-iher in kunne ademen. (Pastoor Kneipp.) Onder- wege Brussel zagen wij veel hondenkarrekes afkomen, waarop de Voermans sliepen. Hoe gevaarlijk 1 zeiden wy Och, neen, werd ons geantwoord, d'honden weten dat, en zijn voorzichtig.. Maar met de peerden gaat het anders. Vrijdag avond rond 6 ure, de knecht van brouwer Pottelsberg uit Wachtebeke, komt van Gent gereden. Hij was in slaap, te Terdonck valt hij van zijnen wagen; hij is gekwetst aan zijn hoofd; een stuk van een zijner ooren is af... In droeven toestand is hij moeten verzorgd worden.Zekere Th. Ronsse, zwijnhau- delaar, 33 jaar oud, is bijna verongelukt aan de Rasphuisstraat, per velo zijnde en botsende tegen 't gespan van M. Camers uit Ledeberg. Ja Schipper, ge meriteert een Dekoratie.. Hij ligt in't Vei bindingskanaal... Ten half 5 's achter- noens komt hij thuis, in plaats van te gaan slapen in zijn stil gerust kabientje, hij begost alles kapot te slaan en zijn vrouw te mishandelen. Op 't ge schreeuw der Schipperinne is de Policio gekomen. Zondag met den grooten toeloop van Volk, ging een man te Destelbergen overreden worden; de tram naderde; de Machinist heeft zooveel mo gelijk stil gehouden, en 't Volk heeft den man weggetrokken. Toch werd hij licht gekwetst aan zijn hoofd. De man is doof en zijn vrouw ook... w Doof of niet doof, de V\et is nooit tusschen de oorlog, gevolgd van Onrechtveerdigheid en do sporen yan den tram ga»n De steenweg ligt Verdrukking... Een vat meel werd te San- er nevens... Welk droef gedacht van op de raus -, te gaan! - Och armen, op St. Amandsberg in de tiag° verkocht 700 fr. Amerika begint zijn Meerschestraat is zaterdag 't kind der Echtgeno- i troepen m te trekken. De jongens zien ten Tondeleir, een meisje van 4 jaar in een ketel schrikkelijk af, door 't klimaat. In Afrika kokende loog gevallen en erg verbrand, doodelijk. hebben drie waaghalzen 5 weken overge- Boer die een beurs geld uit'tvuur wilde halen,was op het punt van verstikt te zyn. Alles is erin ge bleven. Men spreekt van kwaadwilligheid. Te Ressaii is eeu mijnwerker van Anderlues gedood door een instorting.. Ach, aan hoeveel gevaren is de werkende man niet blootgesteld, bijzonderlijk in die koolmijnen en op d'ijzerenwegen! De arbeid verdient daar een overvloedigen loon. Tot Herstal, nabij La Trappe is uit d« vaart gehaald een kinderlijkje 6 a 7 maand oud, rond den hals was een koord. Hoe kan iemand zoo wreed zijn!.. Het scboonsto der wereld, de liefde tot de kinde ren ontaardt, als d'ondeugd er in gemengd is. Te Namen wonen d'Echtgeuoten A. Brusselaars; sedort eenige jaren zijn zij in Brussel gevestigd, doch nu spreekt g'heel de stad van hen met walg, wegens't feit dat zij hun kind mishandelden, een dochterken en deswege aangehouden zijn. Het kiDd werd geslagen, kreeg bijna geen eten en moest slapen op den grond. Als die outaarde ouders naar 't prison geleid werden, ging er onder de menigte een geroep op van grouwelen afgrijzen. nieuws. De Vréde is zoo goed als gesloten... 't Wordf tijd: Al d'Hospitalen liggen vol; te Santiago is bijna geen brood te krijgen... Smart en lijden overal, door dien wreeden Ziehier hoe 't ongeluk gekomen is 't Kind stond op straat, Er kwam een hond, 't Kind liep achteruit, 't Kind viel in den loog. Eilaas, 't is overleden. ITit Ki ohinl Hola> PoesI dat ral u Uil BZ a Da lil. duur betaald worden, is 't te vreezen. In de kogelstraat te Brussel liep eene kat weg met een bifstuk. De meester sprong haar achterna, doch viel van den trap en werd met gebroken schouderbeen opgenomen. Op gepast, liefhebbers van Bachusnat 1 'ne vent die wat te diep in 't glazeken t-ekeken had, wilde op de Noordlaan van eenen rijdenden tram springen; hij viel onder eenen anderen tram en werd erg gewond aan het hoofd. Een zatlap uit de Wa penmakersstraat wilde zondag, na een twist met zijne vrouw, zyn huis in brand steken; de vronw riep om hulp en een agent kon het begin van brand uitdooven. De zatte plodde werd achter de grendels gezet. Een gewezen wisselagent, die sedert april opgezocht werd, voor 3 maand gevang uit te doen, die hij nog te goed had voor aftrogge- larij, is zondag aangehouden in zijne woning op de Zuidlaan. Kadé had in Turkye gezeten en was nu sedert twee dagen teruggekeerd. De policie van Brussel zoekt achter 'ne kassier die uit Darm stadt gevlucht is met 1500 mark. Men denkt dat ae gast ergens in de hoofdstad nestelt. In èen huis der Lakenstraat werd zondag avond per on geluk eene lamp omgeworpen; de dochter des huizes bekwam brandwonden aan de armen en 400U fr. obligatiën zijn door de vlammen vernield. Op Elsene heeft het ook beginnen te branden bij eenen velofabrikant; de pompiers waren hec vuur rap meester, maar niettemin is er nog al scbads. In ccnc herberg op Elsene >s een oo- terkoopman subiet gestorven. Te St Joost-ten- Noode goot eene vrouw petrol in de stool om het vunr aan te jagen; de petrol ontplofte, de kleeren der vrouw vatten vuur en het mcnsch werd deir- lijk verbrand. Te Leuven, bij bet inhalen van den oogst, is een peerd op hol gegaan, een boe renknecht viel onder den wagen, die hem over het hoofd reed, zoodat men voor zijn leven vreest. Te Leuven was eene vrouw de ruiten aan 't kuischen; de ladder schoof uit, de vrouw viel met haar hand in een glas, zoodat twee peezen van haren pols doorgesneden werden. Een bijgeroepen geneesheer heeft twee uren moeten werken om het bbed te stelpen. TeWolverthem, gehucht Westrode is een nieuwe kerk, sedert november 1897, en eenen Herder die de Kerk gesticht heeft en van elk geerne gezien wordt;nu, in den nacht van2 en 3 Oogst is die nieuwe Kerk al bestolen, gelukkig- lijk heeft men nog niet veel kunnen mede nemen, maar de schade door 't openbreken is het meeste, die kan omtrent 2oo fr. bedragen, onzeGemeente telt 37oo zielen. HALLE. De plankenvloer van eene restau ratiezaal is Zaterdag ingestort op het oogenblik dat een twintigtal personen aan een bruiloftsmaal vereenigd zaten. Verscheidene personen vielen in den kelder. Niemand werd ernstig gekwetst, doch de kleede ren der dischgenooten waren deerlijk gehavend. RUMPTICH. Het tweejarig dochtertje van den veldwachter Varsin was al spelende op het boerenhof van den landbouwer Dfr-^jever geloopen. De schapershond van dezen Jffiéft het kindje vastgegrepen en afgrijselijk gebfgPn. Toen lieden op het geschreeuw bijkwamenj was het kind een oor af, de borst opengebeten en den schedel ver brijzeld, een onderkaakbeen was verdwenen en Epen heeft het niet teruggevonden. Doktor Plevoets van Tienen heeft het wichtje verzorgd, doch men wanhoopt het te redden. ANTWERPEN. Zekere Soetewey, wonende Provinciestraat, (noord) 234, een stom-doove, kreeg ruzie in de herberg nr 1, op den hoek der St-Pieter en Pauwelstraat, bij de wed Mahie. Hij wilde met eenen regenscherm slagen, Jraaar de andere persoon den slag willende afweren, sloeg den regenscherm op zijde, en deze drong in linkeroog van den stom-doove. De man werd naar St-Elisahethgasthnis gevoerd, waar bevonden werd dat het linkeroog zal verloren zijn. den. 1 van pachter Coqman en 2 van weduwe Krikellion; die vrouw is er bijna ingebleven. Een bracht in eenen luchtbal. Bismarck is willen begraven worden,zeer eenvoudiglijk, op een heuvel nabij zijn kasteel.Keizer Willem had aan de Familie den Keizerlij ken Grafkelder aangeboden; maar de Fami lie heeft gezegd: Bismarcks wil is onze wet... Die praalderij na de dood. Eitelheit! Goed gedaan hebben dat is 't bijzonderste: Als 't Volk dankbare tranen stort en dat de Groote Meester van ons te vrede is. De zeehaven van Santiago en Guantanamio zijn heropend voor den handel en de com mercie. Te Dieppe in Frankrijk is Zon dag een groote brand onstaan in het Gods huis. Er zijn gelukkiglijk geene persoon lijke onheilen te betreuren. Te St-Jean-du- Gard is in een magazijn een brand ontstaan, waarin 4 kinderen welke in hunne te sla pen lagen, in de vlammen zijn omgekomen. In een dorp bij Breslau in Duitschland is tengevolge van het gebruik van vergiftige paddestoelen een geheel gezin ziek gewor den. De vader met twee dochters verkeer den in zulk een zorgwekkenden toestand dat zij ncir het gasthuis te Breslau moesten vervoerd worden, waar een der dochters reeds overleden is. Uit dezelfde oorzaak is te Peine eveneens bij Breslau, het gezin van eenen smid ongesteld geworden. De smid, zijne dochter en eene vriendin van deze liggen op sterven. Toevallig. Een meester beknorde een jongen alsvolgtIk weet niet hoe het komt, maar ik kan nooit uit mijn venster zien of gy zijt bezig over dien muur te springen. «En ik, mijnheer, antwoordde de deugniet, kan nooit over dien muur springen, of ik zie u uit het vens ter kijken. Een dappere. Bij den slag van Sedan heb ik eenen Franschman de twee beenen afgekapt stoefte eeD pruisisch officier. Waarom niet eer hem den kop afgekapt vroeg men. Do kop was hij al kwijt was het antwoord.. Pro ficiat 1 Slikmekb komt op eenen winteravond in een gezelschap. Sneeuwt het buiten vraagt men hem. Ik weet het niet, het is te donker, ik kon het niet zien. Overeenkomst. Waarin komen een politie agent en een regenboog met elkander overeen Beiden zijn een teeken des vredes en verschij nen gewoonlyk na een on weder. ZOO SLECHT NIET GEVONDEN. 't Was op eene kermis: een dier ongenadige orgeldraaiers, die op die dagen met hun getoeter iemand zouden dul maken, belde aan een huis en vroeg om een centje. Wat 1 gold voor zulk een abominabel muziek? maak maar gauw dat ge bier weg zijt, riep een heer gestoord den draaier toe. Excuseer, mijnheer, was het antwoord, het muziek krijgt gij gratis; 'k vraag maar een centje voor het draaien 1 EEN GROOT EN AARDIG VERKEN. Vader 1 riep een boerendochter, M. Breedmes is daar, en vraagt om ons grootste ver ken te koópen. Zeg, Mieke, dat hij binnen gaat; ik zal subiet komen SLIMMEKE moest voor zijue gezondheid een uur iu voituur rijden. De voituui vertrekt in galop. Eh Ih; eh Ik; zoo rap niet, roept hij, als gij zoo zeer rijdt zal de uur seffens om zyn. GASFABRIEK VAN AALST. QMS grill, sulver* gror» caljetten Kronijk der gebeurtenissen die in ons Vaderland hebben plaatsgehad ten jare 1798 Hoe meer die Boerenkrijg gekend wordt, hoe meer geestdrift er komt, om hem te vieren. Er zijn ja, eenige vlekken in dien strijd al het men- schelijke is onvolmaakt; is 't wonder dat er gedronken werd, meer dan gewoonte dat d'hoofden verhit waren dat men wraaknemingen te betreuren heeft, bloedige too- neelen Men vergete niet dat de vreemde Jacobijn hier ingevallen was als Dief en Roover Dat er, langs onzen kant, duizende onschuldigen afgebeuld en vermoord wer den Het geval van den ontvanger Debbaudt, te Zele vermoord, mag betreurd worden; hij was van de gewel digste niet; zijn jonge vrouw smeekte zijn leven af. Doch éen betreurlijk feit neemt de grootheid van den strijd niet weg. Tot Overmeire is 't gedacht versterkt dat 't Land van Aelst een bijzondere Herdenking schuldig is aan die Boerenkrijgers van Moorsel, waar meer dan éen jaar voor al d'ander plaatsen, de Vlag voor God en Vrijheid in d'hoogte steeg. Moorsel is de bijzonderste Gemeente van den Boerenkrijg.. Terwijl t'Aalst de aanval mislukte, in de Kempen stond als aanvoerder zekeren Corbeels, herbergier en boekdrukker. Aan 't hoofd der Jongens nam hij de stad Turnhout in; zijn luitenanten waren Lambrecht en Brouwers;. Corbeels had het hoofd van 'ne Generaal. Hij richtte zijn Volk sterk in, deelde geweeren en munitiën uit, zorgde voor een ambulancie, met den Doktoor Antonius Lysens; eerst meinde hij Turnhout als zijn kamp te ne men, doch hoorende dat er hulp ging komen uit Holland, langs Antwerpen, zoo besloot hij op Herenthals te trekken Indien de grooten en de rijken hadden meêgewild Dit kan niet genoeg herhaald worden. Weldra was er t'Herenthals een Leger van 3000 Jon gens. De Franschen kwamen er op af. G'heel Herenthals werd versterkt. Een bloedig gevecht had plaats van 's morgends vroeg; het waren fransche jagers te peerd die Herenthals aanvielen hun bevelhebber was Kom- mandant Duruth. Het gevecht duurde 24 uren.. De Boe ren zijn geen voet achteruitgeweken. Duruth is razig; hij doet de kanons komen; de stad wordt beschoten, zonder genade; de roode bommen vervullen de lucht 60 huizen staan in brand; Herenthals is als eenen vuuroven de vlammen slaan overal uit; de rook bedekt de lucht.. Men kan het niet meer uithouden.. 600 Boeren liggen dood d'ander vluchten in klein troepkes; d'een kunnen redding vinden; d'ander worden neergesabeld. Dan keerden de Franschen terug, om een groot getal 106 heldere stem roept: DE KONING en daar verschijnt de oude Frederik met zijne Ministers, Gouverneurs, Gene raals, enzoovoorts... Hij is in zijn rijkste kleedij... De oude Generaal ziende, blijft hij staan Generaal, zegt hij, ge zijt zonder degen Ja Sire. Waar is hij rfij is gebroken gelijk zijn meester. Generaal, werp die schede weg; zij kan u niet meer dienen. Terwijl de generaal dit bevel volbrengt, de Koning neemt zijnen eigen bandelier met den degen erin, hangt hem aan de zijde van den generaal en geeft hem het per kament zijner benoeming tot opperbevelhebber der stad. De oude krijgsman weende als een kind. Nu zit de Koning op zijnen Throon. Hij kijkt rond langs alle kanten. Wederom gaan de breede dobbel deuren open en een stem als een klok roept DE GRAAF VAN ELSINORA. Nu is 't zoo stil, dat men een vlieg zou hooren. Lara Vonved is daar, vergezeld van zijne Vrouw, van zijn Kind, van zijn luitenanten... Hij is niet meer de terdood- veroordeelde, de banneling; in het rijk kostuum van ad miraal der Vloot stapt hij langzaam voorwaarts. Aan den Throon gekomen, hij buigt den knie; maar de Koning staat recht, komt de trappen af en doet hem zitten nevens hem. Welgekomen, Graaf van Elsinora, zegt hij, welgeko men; wij ontvangen u als onzen bloedverwant, als onzen vriend; naast ons zijt gij den eersten van dit Koningrijk. En een groot ridderkruis van zijn eigen borst nemende, steekt hij het op de borst van Lars Vonved. Dan werpt hij zijn oogen rond met vastberadenheid, willende weten hoe deze daad ontvangen werd. Goed goed eerste klas, gelijk t'Herdersem. Nooit was een koninklijke akt zoo goed ontvangen. Velen ver volgden Lars Vonved, spraken kwaad van hem, ja droe gen hem haat toe, om den Koning te behagen... Zoo be staat de wereld.... Hetzelfde gebeurt met de Christene Volkspartij.... Velen die ons haten en vervolgen, weten ze waarom Na eenige oogenblikken van bewondering, geen mensch in de zaal of hij riep in vreugd en geestdriftLeve onzen Koning Frederik Leve den Graaf van Elsinora I En de oude Koning stapte nog eens van zijnen Throon en stelde nu der Vergadering voor, het zoontje van Lais Vonved, de kleine en moedige Willem, hetgene de be wondering en ontroering ten hoogsten top deed stijgen. Zulke aandoening mocht niet lang duren. Op een teeken des Konings gingen van vier kanten breede deuren open en men zag licht en glans, lusters, spiegels en tafels, be laden met allerhande spijzen, gelijk in de Tooververtel- sels van duizend en éenen nacht.. Die Verzoening strekte aan Denemarken tot vrede en tot macht, binnen en buiten het Land. EINDE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1898 | | pagina 2