e zoon van den Smid it Aalst. Noeveren-Boom. VALLEN EN OPSTAAN. Boer Kriek. menschen van Herenthals aan te houden en op karren naar Frankrijk te vervoeren. Het is schrikkelijk wat die menschen daar afgezien hebben. De Franschen hadden zware verliezen gedaan«Op veertien dubbel karren werden hun gekwetsten vervoerd. Corbeels was op Lichtaert getrokken daar vulde de moedige Boekdrukker zijn kaders in, want veel van zijn overheden werden gedood.. Om te toonen hoe het ging, diene het volgende Een jongeling, daags te voren in dienst gekomen, werd als sergeant aangesteld. OVERWEGING Wat is er toch over 100 jaar gele den en afgezien voor God en Volk Als die menschen te wapen liepen, wat moet er gebeurd zijn met hunne Fami- liën Vrouwen en Kinderen van over 100 jaren, 't zijn voor u jaren van droefheid en van tranen geweest.. In alle woelige tijden, bij 't lijden is de waarheid.. Er waren er ook, over ioo jaar, die geen lijden kenden, die blonken van glorie, die leefden in roem en in vermaak, die schoon gekleed gingen, 't waren de vleiers, de schoenkuisschers der Dwingelanden, de sleepdragers der Meesters van den Dag.. De Kronijk zegt dat er zelfs Vlamingen waren die als Spions dienden aan de Volksverdrukkers. Terwijl God en Volk de namen der Martelaars zegenen en gebenedijden, een algemeene verachting kleeft op de gedachtenis dier lage en valsche gelukzoekers. ('t Vervolgt) E. is daar een groo'e tegen» sprelrelijke Meeting geweest, tusschen Caristen Demokraten van Antwerpen en Socialisten... Langs onzen kant spraken M. Schoe* pen en advokaat Lebon... Onze Vrienden hebben manhaftig en recht zinnig ons Programma uitgelegd Eerbied aan den Godsdienst, maar spoedige en krachtige middelen voor verbetering van 't lot der arbei> dende klas... De socialisten meinden de bovenhand te behalen mat de misbruiken der Samenleving op te halen en zo zelfs te verzwaren. Maar M. Lebon gaf tot antwoord a Die misbruiken zijn ons ook be kend; wij zoeken ze zoo neerstig op als gij; en 't is juist om die mis bruiken weg te krijgen dat de Chiistene Volkspartij is ingericht. Doch er moet nadien nog geleefd worden; men moet iets opbouwen dat kan blijven staan... Van den eenen kant misbruiken uitroeien, en van den anderen kant deitige zaken in puin werpen, dat is ONZIN en ONGEi LUK. Na de Meeting, een troepke Socialisten van 20 man zat in een herberg en een hunner zegde Ja, ja, zegt niets van de Christen Demokraten, z'hebben het goed voor; en waren zij hier vroeger ont. staan, nooit hadden de socialisten hier wortel geschoten; want zij, de Socialisten hebben ons opgeruid en niets hebben wij hier bekomen. Zondag 14 Oogst, luisterlij ke Feest viering, de Christene Demokraten, die 3 Vlaggen inhalen voor hun So ciale Inrichtingen. 's Voornoen8, het eerste Congres der Demokraten. Aalst trekt er naartoe, met het Muziek Tot Heil des Volks. Ziehier het Reglement der Reis Eerst eu vooral Mis hooren, het kwaart voor 7 ure bijeenkomst in d'Herhergen der Houtmarkt, te 7 ure, optocht naar de Statie, onze Trein vertrekt ten 7 ure 26, en niet ten 7 ure 4o, te Brugge optocht naar de Groote Markt, al waar Hulde aan Breydel en De Conine, daarna elk naar 't Congres of ad libitum, ten 2 ure bijeenkomst in 't Recht, in den Stoet, de orde die zal aangemeld worden, daarna vrije tijd vot 7 ure, alsw. men wederom vergadert in 't Recht, om samen Statiewaarts op te trekken, Onze Trein vertrekt ten 8 ure 41 minuten en is t'Aalst korts na lo ure. Goede en gelukkige Reis. Als 't God blieft. NIEUWE KABINET-SEKRETARIS of voorbeelden van alle siach van brieven Onderrichting over de wisselbrieven, eigen handig testament, voorschriften en opstellen vau petitiën, voor beelden van akten, huurcejlen, borgtochten, voogdijschap, vra gen van bediening, enz. 1,00 HET NIEUW TOOVERBOEK of de kunst otn het gezelschap met allerhande toovertoeren te vermaken. Achtste druk, bevat tende meer dan 140 schoone goocheltoeren. 0,50 D Echt verhaal uit den tijd van Keizer Napoleon I. I. ANGST EN VREUGD. Op 't einde der nieuwjaarsmaand van 't jaar 1807, trok Napoleon Bonaparte met een sterk Leger ten strijde te gen Rusland, los door Pruisen. Rusland had 160 duizend mannen te wapen gebracht. Napoleon verkreeg van zijn slaven-Senateurs nieuwe lichtingen van Volk, de Bloedwet klom immer hooger, tot 30, tot 35 jaar. Napoleon was weldra met zijn leger te Warschou, d'oude hoofdstad van Polen; op 8 Februari had de veld slag plaats van Eynau; in modderige morrassen en holle wegen met sneeuw overdekt; 12 uren lang werd er ge vochten met 300 stukken grof kanon; hoe kan de mensch zoo woedend worden door die helsche Militairderij men vocht tot in den donkeren, toen het begon te sneeuwen en de sneeuw vjr' .zoo dik dat de twee legers moesten stil blijven, 's Nachts hield Napoleon raad zijn verliezen waren te groot; men besloot achteruit te wijken; maar als de dag aanbrak, zag men dat de Russen het slachveld hadden verlaten, hun gekwetsten en dooden daarlatende. Het-was een victorie, doch de tijding dier schrikkelijke slachterij veryulde alle herten met droefheid. Den Rus dieper vervplgen, was onmogelijk't Fransch Leger nam zijn winterkwartieren in Russisch Polen en zoodra de Lente daar was, herbegonnen de gevechten.Op 13 Juni werd de vermaarde veldslag van Friedland gele verd; Napoleon voerde aan, met al zijn maarschalken Mirat, Spuit, Lannes, Mortier en Ney.Van 's morgends vroeg begon 't gevecht met ongehoorde woede. Napoleon gebood aan Ney de stat! Friedland in te nemen; Ney drong erin; de Rus zond zijn reserveleger; die groote stad werd een bloedbad; ten n ure 's nachts vocht men nog., o Wreedaards! Monsters! Moordenaars! Hoogmoed en Alleenheersching, oorzaken van twist en oorlog ten 11 ure vocht men nog; maar 't Russisch Leger moest vluch ten; op 10 dagen had het 60^00 mannen verloren; op een linie van 40 uren zijn artillerie en zijn magazijnen ver loren.. Het Fransch Leger was aan de grenzen van 't ei genlijke Rusland, de stad Koeningsberg was ingenomen. H is de hoofdstad der Belgische provin- DPUQQ8 c'e West-Vlaanderen. Zij ligt in eene vruchtbare vlakte, een paar geogr. mijl van de kust en is door middel van kanalen met Gent, Sluys en Ostende verbonden. Zij telt bijna 45000 inwo ners (1882) en onderscheidene merkwaardige gebouwen. Tot deze behooren een beroemde klokkentoren uit del6d* eeuw ter hoogte van ruim 110 Ned. el en voorzien van 48 klokken, het gerestaureerde raadhuis uit de 14do eeuw, in spitsboogstijl opgetrokken, het paleis van Justitie, voorheen de residentie der Graven van Vlaanderen, met een aantal belangrijke oudheden, de Lieve Vrouwenkerk met een toren ter hoogte van 140 Ned. el, onderscheidene kostbare schilderijen en de praalgraven van Karei de Stoute en van Maria van Bourgondië, dei hoofdkerk aan St. Salvator gewijd, desgelijks met voortreffelijke schilde rijen van J. Van Oost, van Hoek, E. Quellyn, Memling en anderen, het bisschoppelijk seminarium enz. Brugge is de zetel van een bisschop,van een gerechtshof en van een provinciaal gouvernement; men heeftier een gymna sium, eene zeevaartschool, een athenaeum, eene kunst académie, een museum, een bontaniscben tuin, eene openbare boekerij met een groot aantal handschriften, een schouwburg en vele instellingen van weldadigheid. Tot de voornaamste bronnen van bestaan behooren er de linnen-, katoen- en lakenweverijen, de bierbrouwerijen, de brandewijnstokerijen en de scheepsbouw. Ook geeft de aanvoer der voortbrengselen van het omliggende land er aanleiding tot een druk handelsverkeer. De stad is het middenpunt van een aantal spoorwegen, die haar over Gent met Antwerpen, met Kortrijk (en verder met Rijssel) met Blankenburg, met Ostende enz. verbinden. Men verhaalt, dat reeds in de 3de eeuw de heilige Chrysolus aldaar het Evangelie verkondigd heeft en dat zij ten tijde der Fransche Koningen uit het Merovingische Huis Bruzzia en later Brudge heette en reeds in 865 door muren omgeven was. Karei de Goede, graat van Vlaande ren, verloor er in 1127 het leven en is er in de hoofdkerk bygezet. Toen Boudewijn, graaf van Vlaanderen, in 1204 keizer werd van het Byzantijnsche Rijk, bracht hij Brugge in betrekking met al de koopsteden der Middellandsche Zee, en daar ook de Hansesteden er een magazijn had den,'breidde de algemeene welvaart er zich verbazend uit. Nadat Brugge in den aanvang der 14de eeuw door de Franschen veroverd was, ontving zij binnen hare muren eene Fransche bezetting, die een schandelijk huis hield; de mannen van vrijheid moesten de stad verlaten en'als bannelingen gaan leven; zoo ging het in dien tijd... Jan Breydel, beenhouwer, en Pieter De Coninck wever, waren aan 't hoofd, ze maakten een samenzweering; zekeren nacht drongen zij in hun stad Brugge, vermoordden er al de Franschmans die niet konden vluchten, plaatsten de Vlag van den Leeuw op 't Gemeentehuis en Brugge was aan 't hoofd der Vlamingen die korts nadien in den slag. der Gulden Sporen aan de vreemde Dwingelandij den kop' insloegen. Thans praalt het standbeeld van Breydel en De Coninck op de Groote Markt van Brugge, waar allo Vlaamschgezinde mannen het gaan groeten. In 1391 be haalde Philips van Artevelde nabij Brugge do overwinning op Graaf van Vlaanderen. Ook onder de hertogen van Bourgondië bleef de handel er bloeien, doch deze vermin derde onder het Oostenrijksche Huis bij de opkomst van Antwerpen. Ook begonnen de havens van Sluys cc Dammo te verzanden, en de burgers van Brugge, door velerlei verdeeldheid ingehouden, vergaten het, voor die kanalen van hunnen rijkdom zorg te dragen. Philips de Goede, hertog van Bourgondië, stichtte er in 1430 de orde van het Gulden Vlies. In 1488 namen de Bruggenaars koning Maximiliaan gevangen, deden zijne raadslieden onthoof den en dwongen hem om afstand te doen van het bestuur van Vlaanderen. Vruchteloos rukte het bondsleger uit Schwaben derwaarts, vruchteloos bracht keizer Fre- derik Hl zijne troepen in de Nederlanden; Brugge en Gent bodeu hun het hoofd. Eerst hertog Albrecht van Saksen, de stadhouder van Maximiliaan, onderwierp en tuchtigde er de fiere burgerij. Ten tijde der bloedige ge loofsvervolgingen on dór Philips H van Spanje namen vele burgers van Brugge de wijk naar elders, en dit werkte er zeer nadeelig op de algemeene welvaart. Ia 1582 werd de stad door de Franschen ingenomen, maar in 1584 door de Spanjaarden heroverd. Gedurende den Spaanscüen Successie-oorlog belegerden de Hollanders in 1704 haar te vergeefs; na den slag bij Ramillies werd zij door de Bondgenooten (1706), 2 jaar later door de Fran schen en in 1709 wederom door de Bondgenooten bezet. Bij het woeden van den Oostenrijkschen Snccessie-ooolog werd zij in 1645 door de Franschen onder den maarschalk van Saksen, en in 1794 onder Pichegru ingenomen. Daarna deelde zij inde lotgevallen der Neder landen.Zij is de gebooorteplaats van den schilder van Oost en van den wiskunstenaar Simon Stevin. Boer Kriek, een wees uit brabant, was 35 jaar,sinds 15 jaar in Amerika, en ging terugkeeren. Zijn Oom en Voogd zou hem aan de statie, wat zeggen wij, aan 't Schip afhalen.. Juist kwam de Oom als 't Schip pas aangeland was en liep naar de Have... Kriek, van zijnen kant, liep in eenen asem naar d'eerste straat de beste van 't Vasteland. Nou, zou onze Hollander zeggen, Boer Kriek liep tegen oom Kriek, 't is holderdebolder... 0 gi stompert. Wel gi lompe prij! Moet ge mij omverloopen! Kunt ge niet gerust uwen weg voortgaan. Lapl op de kaakl StoempI op de borst... De policie kwam en alle twee wer den naar de Bureau geleid. Daar werd 't geval uitgeleid. Hoe is uw naam? vroeg de champetter aan den jongste. Mijn naam! ik ben Bser Kriek, en ik kom uit Amerika. Wie I wie 1 wie zijt ge vroeg de Oom... Boer Kriek ben ik 1 Gij Ja ik. Eu ik, riep do Oom, naar zijnen hals vliegende; ik ben Oom Kriek, uw echte Oom die u aan 't Schip kwam afhalen... Champetter, M de Commis saris, 't was een verabusatie... Waar zijn de droeve zinnen op 't Stadhuis!. In de Walen is 'ne Se- nateur veroordeeld om op kiezing eenige pot ten Bier ten besten gegeven te hebben; hier in 1895 voor die kiezing zijn ten minste voor 40,000 fr. bier ten beste gegevenEn de Man nen, aldus gekozen, wat doen ze Kozijntjes winkel houden op 't Stadhuis; onbekommerd blijven met de werkende klas; veel Wetten en Reglementen laten overtreden door hun Vrienden.. De eerste Paus zijn woord was Geen twee maten en twee gewichfen.. INDIEN de Wet op 't zwemmen uitgevoerd ware geweest, de zoon der we duwe De Pauw zou nog leven.. Er is nu een schoon zwemplaats ik zou ze 2 ot 3 maal per week kosteloos laten aan 't Publiek.. En de Wet op d'Orgelbals Vischmarkt-Kermis heeft 2 k 3 dagen en nachten gehad.. Aan den Osbroek vraagt men nu ook twee dagen, omdat het Begankenis is t'Erembodegem.. Op zulke wijze zal men nog de Begankenis moeten afschaffen.. En hoe gaat het op zulke dagen?. Den zondag Orgelbal geweest tot laat in den nacht een schoon nachtrust, een schoon opleiding voor de kinderen!. Wat ge beurt er 's Maandags, er zijn jonkheden en jonge dochters die hun werk daarlaten, of ze komen 's avonds ten 7 ure, ten 8 ure van hun werk, niet naar huis, maar naar d'Orgelbals.. Zijn dat de Christene Zeden en kan iemandjons afkeuren, als wij zulk Gemeentebestuur willen verbeteren door het Evenredig Stelsel? Dat het Evenredig Stelsel op 't Stadhuis ware, men zou in 't openbaar doen zien, dat er veel te veel kermisdagen zijn,dat die maandag-slemperijen, voor al de werkende klas verlagen, il'Huishoudens krenken, de kinderen ontstichten, de jonkheden bederven. Nergens is een soort van Cathclieken gelijk t'Aalst. In de kiezingen wordt de Dronkenschap opgehitst, en nu, weeral voor de kiezing, laat men een losbandige Vrijheid aan d'Orgelbals... Verders is 't al haat en wraakzucht. Al wie Demokraat is, wordt ter dood veroordeeld.. Wij, als Aanvoer ders, hebben geen recht van leven of van bestaan. Alle middelen zijn goed om ons in den grond te booren.. D'ander week,, wij heb ben een affisj te drukken, hetgene een zeldzaamheid is.. Nauwe lijks hangt zij uit, of ze wordt verscheurd, men schrabt onzen naam uit, men schrijft er op JUDAS.. Judas, tegen ons die gebroodroofd worden, omdat wij voor't Volk strijden.. Overal staat Judas afge beeld met de geldbeurs.. Is de geldbeurs bij ons Hoe verblind zijn die mannen toch door hun Alleenheersching. Het kwaad moet gestraft worden, zonder opzicht van personen of van partijen, 't kwaad moet gestiatt worden.. De misdaad tegen Ouderlingen en Kinderen is LAFHEID en MONSTERDERIJ.T'Aalst wordt ie mand vervolgd voor een schelmstuk tegen 't menschdom.. Eerst wordt er gewerkt voor straffeloosheid, dan schrijft Denderbode dat het'ne liberaal is, eenige dagen later dat het 'ne Socialist is.. Men bewijst dat de verdachte deel maakt van d'oude Partij.. En aan- stonds roept Denderbode 't Is waar, hij kwam bij ons, doch als spion der Demokraten.. In zijn huis hangt een almanak der Demo kraten.. Sedert wanneer Zal een spion in zijn huis zulken alma nak hangen Daarbij, de Christen Demokraten willen van geen spions weten.. In alle Volksbewegingen, men ziet de spions langst den kant der Verdrukkers en der Alleenheerschers.DeFabriek der Werklieden gaat goed voorwaarts. .'Thans is 't Bestuur ingericht op zijn Amerikaansch alle jaren den helft aftreden en niet herkies baar.. Onder de 7 Bestuurleden zijn 3 werklieden der Fabriek. Een Bibliotheek is ingericht; men gaat zorgen voor een Spaarkas.. De wijze Spaarzaamheid is de moeder van 't Geluk.. De Lijfrentenkas y heeft dees groot voordeel dat zij leert zorgen en sparen. Wij zijn voor die Lijfrentenkas.. Doch wij voegen er bij Er zijn krachtiger Hulpmiddels noodig; door die kas zijn d'oudste, d'armste en d'el- lendigste Werklieden niet geholpen; wij houden aan De Pensioenkas, uitgeroepen in 't groot Congres van Charleroi en verklaard in een boekje der Waalsche Catholieke Volksmannen Onmiddelijk zou de Staat een Pensioenkas inrichten voor alle oude Werklieden, Landbou wers en andere, 60 of 65 jaar; aan 1 fr. daags zou het 65 millioen fr. kosten.. Hoe aan dit geld geraken Door stortingen van Staat, Ge meente, Hospiciën, Meesters en Werklieden, ook de Klimmende Belasting, door gespaarzaamheden.. Wanneer zou 't Pensioen be ginnen Onmiddelijk;. d'oude Werklieden kunnen niet wachten; doch men zou vaststellen AL WIE later van dit Pensioen wil ge nieten, moet beginnen te storten.. Door dit Pensioen zou er meer geld komen in den Kleinhandel, meer geluk in d'Huishoudens, de werkeloosheid, die groote plaag zou sterk verminderen; neem eens dat 150,000 Wctklieden een pensioen trekken;'t is toch 150,000 jonge werkmenschen die hun brood zullen kunnen verdienen in hun land.. EEN VADERLAND moet zorgen dat alle menschen van goe den wil hun brood kunnen verdienen.. Nu moeten 60^70,000 Landbouwers jaarlijks in ballingschap naar Frankrijk.. Veel Pas toors waren vroeger regelrecht tegen die landverhuizing; niet zon der rede; doch de nood dwingt... Door deze Pensioenkas zou het getal Fransmans merkelijk verminderen.. In 1897 stond de Pen sioenkas op goeden voet; na de pleitrede van Priester Daen3 stemde de Kamer dat haar eerste werk in 1898 zou zijn DE PEN SIOENKAS; Minister De Smet riep uit Wij zullen moeten gaan geld zoeken voor de Pensioenkas, ('t is te zeggen voor ons stelsel) er kwam zelfs geestdrift in de Kamers; en eensklaps zijn de kaar ten gekeerd.. Waarom Omdat de Volksmacht nog zoo gering is.. Van den anderen kant, vroeger was elk tegen den Congo; de aan neming van den Congo scheen ONMOGELIJK En nu zijn de kaarten daar ook gekeerd De karavaan uit den Congo wordt ont vangen als een Erfdeel... Men roept luidop dat Koning Leopold den eersten Prijs heeft met zijnen Congo.. Ze spreken van t'Ant- werpen een Gedenkteeken op te rechten voor den Congo. In 't jaar igoo zal de Congo al zingende op den rug van ons Land gelegd worden... Een goede gelukkige Tijding Charelke van Ressegem gaat zijn huizeken hebben, dank aan Sint-Antonius, aireede is men aan 't metsen, God zegene en beware dit Huizeken, al die er zullen inwonen, al die er zullen aan werken, allen die een Gift gezonden hebben en die ons verder zullen helpen, want er is nog veel te kort, maar wij hebben doen beginnen met een vast betrouwen op onzen Heiligen Beschermer; op den hoek van 't huizeken zal een Kapel zijn van St-Antonius k Padua, wij hebben groote verwachtingen voor die Kapel, Ressegem en d'ander Parochiën van dit schoone Land van Herzele zullen daar Troost en Zegen vinden, een wel stellende Heer uit de Gebuurte laat ons een Beeld koopen, op z ijn rekening, den eeuwigen dank Elk helpe meê, voor Kapei en HH

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1898 | | pagina 3