;~5 Marktprijzen AALST Tarwe per rook. 00,00 a 00.00 Masteluin Garst Rogge Haver Aardappelen Boter de 1 k. Eiere de a 5 Vlas per 3 k. 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00.00 a 00,00 21,5o a 00,00 00,00 a 00,00 6,84 a 7 63 1,72 a a,00 0,00 a o,oo Viggensper stuk i* soort 3o,oo a* aa,5o Kor triflemaandag farwe p hect. 22 00 Rogge 14 00 Haver 17 00 Koolzaadolie p. 100k. 46 00 ^ijnzaidolie 37 00 Aardappels 10 00 Boter per kilo a 20 Eiers per aS 1 85 uikerijboon co co Rousselare, dijnsdag. £aai tarwe 26 5o a 26 00 Rogge Haver Boonen Aardappelen boter de kil. Eieren de a5 00 00 a 000 19 5o a 1900 19 00 a 20 o 00 oo a 00 00 a 25 a 2 40 i 90 i 80 Suikerijboonen 1898 19,5o a 00 Koolzaadolie 48 00 a 00 00 Lijnzaadolie 37 00 a 37 So .Zele, dijnsdag. Aardappel* 0,00 a o 00 Boter v a 27 a 2 45 Eieren i,5oa 1.80 Leuven, maandag. Tarwe 21,co *22 5o "ogge T2,5oaoooo 19,00 a 00 oc 14 00 a 14.5o 04,25 a 00 oc 3,5c a 00 oc 2 20 a o oc 06 00 a o 00 2,00 a o oc 5o,oo a 00 00 Haver Garst Hooi atrooi Bjter Aardappel* Eieren Kooizaa olie Dend fmonde, maandag. Tarwe Rogge Hav r Bot« Eierv Aardappel Lijnolie Koolzaadolie Lijnkoeken Lijnzaad Rï.vidsonzaad 00,00 a 00,co 0,00 a 00,00 I9,5o a 20,oc 2,5o a o,cc 1,81 a 0,00 07,00 a 08,00 36,5o a 00 oc 47,5o a 0,00 17,00 a 00,0c 22,50 S OO.OO 14,00 a 00,00 St Nikola&S, donderdag. Roode tarwe 24,00 a 23 00 witte tarwe poldertarwe "logge Haver Klaverzaad Duivenboonen Paardeboonen Aardappels Kiekens" 't stuk H ioi ioo bussels ,3c 'er per kilo Kit rén tic »o Eloo, vVittetarwe Rogge Boekw Haver Garst, Aardappels Boter per kilo Eieren de 25 Kleine vark*na Loopers 23,00 a 2200 22 00 a at,00 ia 5o aoo 00 l5 00a 16 000 01,20 a r,40 17 00 a 1800 17,00 a 16,oc 5 5o a cco 1,00 a 2 00 34 00 a 36,00 2,5o a 2,3/ i 01 ua.Oo dondev g 24.O SOO cc 17,00 a 00 00 14 00 a 00 co 19,20a o 00 00,00 a ocoo 09 00 a 9,5o 2,10 a 2 30 i,5o a o 00 21 00 a 3o.co 33 00 a 53 3derbrakel, woensdag /itte tarwe 20,00 a 20 00 ."logge Haver Aar» ppelen Boonv.n Erwten Boter per kilo Eieren de 26 Tonijnen per stuk i5,ooa 00 00 14,00 a 14 co 9 00 a 10 00 17,00 a 18 co oc .00 a co 00 2,25 a 2 3o i,5o a t 5o 2,5o a 20c Kiekens per stuk i,5o a a 25 Jonge viggex 32,00 a 25 00 imo/e, dijnsdag. 27,00 a 28,co Rogg Haver Garst Booren A^dappeles Koolzaad uijczsad Boter :cTk5' Eieren arw« ogge i3,oöai4 00 2t,oo a 21,co 17,00 a 16,co 14,00 a 14 00 7,00» 800 3ï,oo s33,oo aS.oc a 26 00 26" 29" 1 5o 1 75 Gent, vrijdag. 26,26 a 00 co 21,00 a 20 00 16,00 a 16 co 00 00 a 00 oc 17 00 a 1600 14,00 a i5 oc 1,90 a 2,40 i,5o a i 70 iTT-yfzVr&.J. .oekweit Haver Paardeboonen ''eter per kilo Tiers ae 26 Antwerpen Tarwebloem inl. n* o 00 Ro -rgeb'oem Lijnzaad zwarte zee Lijnzaad van Bombay Ai* denaarde donderdag. 24 75 25,75 24,00 21,50 23,5c Witte tarv\ Roode tarwe Rogge Haver Aardappelen Boter per kilo E»eren 37,00 2750 25.00 a 26 5c 17,50 a 00 00 17,00 a 00 00 9 5o a co 00 a 35 a 0 00 i 5o 0 co Sr© Helen,saterdag. Tarwe Rogge Doekwe Haver Aardapp* .en Joterp. kilo Stroo Hooi de 100 idl. Koolzaad Lijnzaad koolzaadolie 21 5o a 00 co T4 5o a 00 00 17 5o a 00 00 9 00 a eo 00 o5 00 6 O oc 2 35 a o o 4 00 a o o: c6 co a 00 00 28 00 a 00 o 19 00 a 00 o' 60 00 s 00 0° Uit het Land van Herzele. Den 31 Juli is Charelken eene Bedevaart gaan doen naar Rebaix, in de Walen. Om 6 ure 's morgends 'is hij uit Herzele vertrokken met den trein naar Sottegem, Gce- raardsbergen, Lokeren, Lessen, Papegnies en Rebaix. Daar afgestapt, aan den bediende gevraagd,in't vlaamsch, den naasten weg voor de kerk; voor antwoord werden de schouders opgetrokken Zen komperan pas, Mezieu Hewel, Monzieu, voelevoe moi montré le roet pour le Le- klies Bei Monzieu, swie de la roet toe droot he tra verse la woi chieskalaba... In de kerk gekomen, drij kee- ren rondgegaante zegenen geweest; daarna eens goed rondgezien, omdat het toch zulke schoone kerk was, ver sierd metprachtige beolden; van buiten, oude grafzerken, versierd met bloemen en offeranden, 't Was 'ne lust om eens rond te gaan. Dan naar de kapel, 20 minuten van daar, door de kouters, waar ik mij gansch alleen bevond tusscben bet koorn en de süikerbeeten; gansche kouters peerdewortels, alles in vollen wasdom. Den Oogst was ge vallen en rijp; de Rogge was gepikt, het Loof gezaaid... In de kapel mijn zeiven gezegend, ons offerande gedaan, de devotie gehouden; dan om een druppelken en daarmee terug naar de kerk, juist in tijds voor de Hoogmis, waar maar weinig volk in was; na de Mis bracht de Priester debenediktie rond de kerk, met den borstel. Daarmee trok Charelken terug naar de statie, om er te vertrekken met den trein van half elf naar Denderleeuw, Aalst, Burst en dan met den trein te voet naar huis... Met verwon dering zag ik te Papignies tarwe pikken en binden, op eenen zondag I 't Is goed te zien dat de Walen naar do kerk niet en gaan, want bij ons zijn ze daar verveerd van, de menschen denken dat God ons dien dag geschonken heeft om te rusten. Verleden maandag is den eersten steen gelegd van ons huizeken, door Pieter Roekeman en zijn zoon Kamiel. Den eersten steen werd geschonken aan de vrouw van Charelken, den tweeden aan Charelken zelve en daarna aan eiken gebunr, die hunne jonste ge toond hebben, omdat er een beeld gaat komen van den H. Antonius van Padua. Daar het rond 10 ure begon te regenen, was het stilstand van wapens. T'Hillegem op j den briel is overlest 'ne viezen toer gebeurd Jmet de dui venmelkers :'ne gast die van onder 't Volk gekomen was, waar hij 2 maand had geklopt in 't kamp van Beverloo, noodigde zijn kameraden uit om eens te komen zien naar zijn duiven; hij stak zijn hand in 't duivenkot, maar hoe verwonderd stond hij te zien, als hij - - eenen uil te voorschijn haalde. Waar lijk, zegden de vrienden, zulke dui ven hebben wij niet; die vliehen met denjnacht. T'Aygem is eenen ou den vader van 84 jaar, zekere De Brouwer, die nog altijd zijnen post opdrijft bij de kalseiers. Ja. Vader, g'hebt al lang uw pen sioen verdient, want om zulke werken uit te oefenen op dien ouderdom, zouden er veel hun pijp breken. Uit Aygem berg heeft Charelken observatie gekregen omdat, hij niet voldaan heeft aan een verzoek, 't en was zijn fout niet, 't was t'IIerzele, in 't gedrum van 't Volk uit mijnen zak getrokken, en alzoo onmogelijk van in De Werkman te staan. Te Ressegem is overtijd 'no gast er van door getrokken, zonder aan zijn vrouwken te zeggen waar naar toe, maar haar belovende voor haar en hare kinderen te zorgen. Nu, van tijd tot tijd komt het ventje eens door het dorp gereden, per velo, gelijk 'ne grooten heer. Zijn vrouwken mag zich dan getroosten met haren lekkeren eens achterna te zien en intusschen te zorgen dat zij aan den kost geraakt voor haar en haar kroost, 't Zijn schoon mauieren De Franschmans van boven Parijs beginnen af te komen. Tot de naaste week. Charelken. die aloude stad, we gaan meê met ^ruaae* ons Vrienden, en waarom niet ?Is 't ïfïf geen deftige Feestviering Demo- kraat zijn Een heilige ziel zegde onlangs op haar sterf bed Die oprecht Christen Demokraat is, mag gerust Godsoordeel afwachten.. Ze bewandelen den weg van 't Kruis, r Een ander Christene ziel riep Ja, ik ben De mokraat, 't is te zeggen ik bemin Ons Heer, ik wil den Evenmensch alle mogelijk goed doen, ik zeg van niemand kwaad; als ik in de Kerk ben, onder d'Cpheffing, ikvraag ons toekomen Uw rijk De Demokraten vragen niets dan de rechtveerdigbeid.. Als Christen Demokraat wil ik le ven en als Christen Demokraat sterven, n Een ware Demo kraat blijft standvastig.. Wij hooren dat Gent meer en meer Socialist wordt... M. Verhagen schreef het onlangs De Werkman (van Gent), zet zijnen voet meer in de Kerk. Te Gent, op 50 werklieden gaat er nog 1 naar de Kerk 't Is een schrikkelijk vraag.. Men zal niet durven onder zoeken.. Voor Gent komt de Christene Volkspartij te laat, te dezer ure toch; eerst moeten de Socialisten onder vinden dat hun Partij den hemelschen dauw niet heeft... Ze kan stichten, inrichten, maar op Oogsttijd, alles zal verschrooit staan.. Te Brugge begonnen ook veel Socia listen te komen. Er wordt een Christene Volkspartij ge sticht.. De Werklieden zier. daar hun Vrijheid geëerbie- digd, hun Recht verdedigd., 't Socialismus verliest grond iu Brugge, die oude Stad zal geen tweede Gent worden.. - Brugge, van in de jaren 365 staat Brugge beschreven toen "kwam de Noordzee aan Brugge met een baaigelijk te Santiago, die plaats is 't Zwin genoemd. Brugge is voor d'oude gebouwen de schoonste stad van Europa en wel- licht van g'heel de wereld; schooner dan Venetia; in elke 1 straat heeft men oude merkweerdige gebouwen d'En- gelschmans gaan te Brugge van huis tot huis, en hun 00- gen stralen gelijk van een kind dat een lekkernij ont vangt.. D'Hallen van Brugge zijn wonder groot.... Vrien den 't was daar dat d'Ambachten vergaderden.. In die Hallen op de Markt, voor dat Stadhuis is iets gebeurd in d'ander eeuwen.. D'Hallen wordt het tabernakel der stad genoemd; de Toren is bijzonder merkweerdig, hoog en slank; ilie Toren is vroeger 2 maal afgebrand; de Beiaard van Brugge is den besten van ons Land.. De klok van den toren weegt 9000 kilo. Op de Markt staat Breydel en De ConiDck.. Nabij de Markt is 't Burcht, waar de Kapel van't H. Bloed en't Gerechtshof. Ons Lieve Vrouwkerk is een wonder, gansch in boomschen steen, den toren 75 meters, de naald 45 meters... Ons dunkt dat 't Stadhuis ook in boomschen steen is.. Nabij 0. L. Vr. Kerk is St- Jans-Hospitaal, waar Memlinc, de groote schilder ziek lag als armen duts, waar hij aan do Zuster scbildergerief vroeg en zich als grooten Kunstenaar vertoonde. De Kerk van Sint Salvator is ook zeer merkweerdig; veel Meester stukken en schilderkonst; te Brugge staat ook 't Stand beeld van Jan Van Eyck, die d'olieverf uitvond, en vele meesterwerken schilderde. Brugge heelt nog eenige van d'oude Poorten, langs welke d'oude Vlamingen uitgedre ven werden, doch terugkeerden den vermaarden nacht van Schild en Vriend. Ze zeggen dat de Blinden-ezelstraat een wonder is van oudheid; smal en diep gelijk een straat van Egipten. De nieuwe Statie is een der schoonste van ons Land. Hedendaags wordt Brugge vermaard door de Zeehave en de krachtige opkomst der Christene Demokraten. Het is een geluk voor g'heel de Provincie, terwijl het een ongeluk is voor g'heel ons Land dat de Gentenaars hun stad laten overweldigen door't Socialismus.. Als Ons Heer riep Ik heb dorst, dan was het niet naar goud en zilver, naar prachtige Kerken, naar rijke Kloosters, maar naar zielen naar zielen 1 En te Gent bekennen d'Anti-Socialisten We zijn al ons Werkvolk kwijt. Een Compagnie Rampen. Inde Gebergten van Zwitserland zijn onlangs 3 rijke Jonkheden verongelukt, met toeristerij en te gaan bloemen plukken op de steile hoogten. Uit de Duitsche stad Dantzich is een Kassier gaan loopen met 150 duizend mark, de geruchten loopen dat hij te Brus sel resideert. Te Ronsse op de Markt is aangeslagen een schoon Koebeest, die ge stolen was te Volkegem, op een weide te Volkegem, en te nadeele van M. Bontinck, van Eename, de diefis in den wind.O gi veijipte Silkersloor! maandag te Schaarbek I Brussel, d'huisvrouw Marie Vanerck giet petrol op 't vuur, haar kleêren schieten in brand, ze wordt erg verbrand en heeft nog d'affronten toe. Den nacht van zondag tot maandag is de kerk van Humbeek-Wes- rode bestolen, zelfs zijn de dieven tot in de Sakristij geraakt. T'Erembodegem, waar het Begankenis is, hebben ze zondag nacht op Stokt, langs Bosch veel Hop en Oogst gedestreweerd. T'Antwerpen heeftPieter Stelens zijn been gebroken, al van de Kaai op een Schip te springen. En Sus Dom,uit de Bloerstraat, is op Mexikodok van een ta fel, zoo erg dat hij in 't Hospitaal ligt met zijn 62 jaren. Maandag nacht is t'Oost- akker, nabij de Grot, in 't kraam VanEech- hout gestolen voor 7ofr. weerde,in koeken, spekken, een balans. Langs Meulesteê zijn de dieven gevlucht. Brief uit Frankrijk. Aigrefoins den 7 Meert. Achtbare Vriend, Petrus Daecs, Het is nu al een jaar dat ik uw gazet het Land van Aelst gelezen heb, en nog nooit is er mij iets gearri veerd om het te doen in uw dagblad te zetii n. Maar nu zijn wij hier met drie Democraten van Herdersem aan den Óogst Gustaaf Arts, Theophiel Van Nuffel, Joseph Coppens. Donderdag gepasseerd gingen wij vroeg naar ons werk, gelijk gewoonte, en Josef ging ons alam halen en hij ontmoet daar eene slang of serpent; opeens haalt hij een geschreeuw op, waarop wijGustaaf en Theophiel zijn toegesueld, om het beest helpen te dooden;. zooals wij daartoe kwamen, de slang was al rond zijne beenen, en zoo hebben wij met kracht en geweld ons van deze beest mees ter gemaakt. Nu, Vriend Daens, deze beest was een meter en zeven lang; 3i centim. dik en woog drie duizend zeven honderd een en-tachtig grammen zij is gewogen en gemeten van den Burgemeester en Secretaris »'an St Jean. Nu, geliefde Vriend, zet het in De Weikmaa en in het Laad, en toekomende zon dag zouden wij het gaarne hebben. Zoo ik denk, dat wij u naar den Oogst, in volle gezondheid zullen ko men bezoeken Leve de Democratie I Gust. Arts, Theoph. Van Nuffel, Jos, Coppens. RïilkTYl Het vierjarig knaapje van den steen» lUlll bakkerswerkman Van Linden te Noeveren, was in de fabrieken aan eenen waterput gaan spelen, gansch alleen, 't Kind is er in gesukkeld en verdronken. Groote droefheid weeral in het huis» gezin. 't Was vergeten te schrijven verledene week. Schoone toeren te Hemixem. Een meisken zat daar met 'ne jongen een pint te drinken aan eene herberg. Jaloezie van een ander Trees, die boos als een Jesabel komt aangelooptn en nummer een in het haar vliegt. De jongen trok er van onder. Groote vechtpartij dan tusschen de twee. Maar hier wordt de historie schoon, de ouders van beide lieve doch ters komen toegeloopen eü vuren door woorden en gebaren den strijd aan, en roemen wederzijds op de dapperheid van hun meisken. Tweede bedrijf, 's anderdaags doet eene der oorlogsvoerende partijen eene proclamatie en oproep aan geburen, vrienden en kennissen, alien gelijk onder bevel van de moedige amazoon trekken 2ij naar de woning van de tegen partij, en slaan er geheel den boel in gruisselementen vaneen. Derde bedrijf, bouquet. De gardechampet ters komen in toorn aanzettea en doen over het schoon personneal 'nen regen van procesverbaals nedervallen. Slot. De kalmte keert weer in de gemoederen. Op Zondag 28 Augustus, woiden te Boom de helden van den Boerenkrijg herdacht. Solemneele mis, lofrede, hoogstwaarscbijnlijtc dcor den Eerw. Kanunnik Muyldermans, festival, uitvoe- ring van de cantate Boerenkrijg, enz. Ter dezer gelegenheid herdenken en begroeten wij bijzonderlijk het heldhaftig 'gedrag van den Eerw. Heer Moens, onderpastoor te Boom, ten iijde der Fransche Om» wenteling. Hij kon aan zijne vervolgers, de woeste Sansculotten ontsnappen en deed het niet. In balling schap vervoerd Cayenne, heeft hij als een martelaar schromelijk geleden. Na eenigen tijd, aan het ver- banningsoord ontsnapt, vond hij den dood in de wou. den van G-yanne. verslonden door wilde dieren of vermoord door wilde Indianen, het laatste hoogst waarschijnlijk. Wees begroet en verheerlijkt o edele martelaar I 't Vorig Kaadtel nas Lip - pil. Do monschen moeten stillekes aan. terng in de Raadsels komen. PRIJSRAADSEL Met 3 letters, zonder mij ocharmc man. Met 5 ware ik er niet, niemand die leren kan. Prijs 't Vlaamsch Lourdcs in band, af te loten. Er is 14 dagen tijd. ST ANTONIUS BROOD Uit Denderhom tem voor een bekomene genezing, 1,00; uit Wieze, voor een genezing, o,5o; uit Wieze, om een gene zing te bekomen, o,5o; uit Wieze, 0,20 uit Zele, 1,00; Opdat St Antonius 't gedacht zou in 't hert zenden van te helpen aan Charelke zijn Hui zeken en aan de Kapel, uit Aalst, i,5o. Later Nieuws Hoe mag 't zijn met M. Beun-De Beer, de Voorzitter der Steenbakkers? Maandag gaat zijn Syndikaat naar Halle beêvaar- ten I Wij wenschtten daar te kunnen zijn. Dat M. Beun zorgc voor zijn kostbare Gezondheid in M. Verraes en in Advokaat Pelsemaecker heeft hij goede getrouwe Medehelpers. Half-Oogst, merkweerdige Feestdag; beteeuwig Hemelsch Le ven, door de Christene Liefde moeten wij daar ge raken; daar zegt men gelijk in Amerika Facta non verba Het Geloof zonder de werken is een dood Geloof. 16 Oogst, H. Rochus, belijder, die bespot eu vervolgd werd wegens zijne liefde tot den verdrukten en lydenden Evenmensch. Gemengd eu Later Nieuws. Zondag is te Bergen-Kruis, boven Gent, Parochie Destelbergen, een der aandoenlijkste Plechtigheden ge weest, die men ooit in ons Belgenland te zien kreeg: Den openbaren Eereboet voor het onteerd Christusbeeld, Laf- hertige Schelmen hebben daar den Gekruisten-Lieven- Heer met petrol overgoten en in brand gesteken, gelijk t'Aalst de schijn-Catholieken het afbeeldsel van den Pries ter Gods hebben gebonden, opgehangen en verbrand.... En die Priesterschenders hebben den grooten Entrée in 't Bisdom. Ach, indien onze Hoogweerde Bisschop wist hoe die soort van Aalst het Christene Volk schendt ende onteert, hij zou, gelijk vroeger Oni Heer deed, die Koop lieden en Phariseërs uit Gods Huis'jagen... Te Bergen- Kruis was Bisschop Stillemans aan^'t hoofd der Eereboet- Processie er was een Volk gelijk op Sinte-Lievens Jaar markt, Pater Bloete heeft ontzachlijk schoon gepreêkt de Volkeren waren in de diepste ontroering... Hier moe ten wij opmerken dat Vooruit, in den naam van de Socia listen gespot heeft met die] Eereboet, alsook gespot met de menschen die giften zonden en door hun karitaat een gunst afsmeekten, God durven loochenen; terwijl van het begin der Wereld en in alle Landen, de menschen in nood en ramp natuurlijker wijze roepen Och God I Te Nederbrakel bij Radys-Geersau, eerste klas van Wolle aan 4 fr. den kilo. We gaan ons Depo-Magazijn vergrooten; uit Brugge schrijft men ons, dat er een af grijslijk wreed geloop is tegen hetDemokratenfeest. Aalst gaat 200 man hebben, Denderhoutem komt met Aalst bijeen, op d'Houtmarkt, 2 Muzieken vertrekken uit Aalst. Uit YVest-Ylaanderen TePoperinghe »pre- ken ze van nen hal ven oogst voor d'Hop. D'IIop staat er 65a75fr.. 't Is veel te weinig, ingezien den droeven toestand der Plant.. Bij ons zal geen vierde van 'nen Oogst zijn. De Gazette van Thielt springt bo ven Paus en Bisschoppcu, om de Christene Demokraten in den ban der H. Kerk te werpen. Diezelfde gazet handelt onbeschoft en onrechtveerdig, als zij de Christen Democraten Volksbediie- gers noemt... Is 't zoo dat er Vrede kan komen onder de Christe nen, met te lasteren en te verwijten.. ft*» \l<tr«fpn T'Aalst was maar weinig Volk met B-FC lfldl atCll den Oogsttijd en de Boerkes waren rap deibie.. De Boter werd verkocht aan 75, aan 80 min of meer met redelijken goeden aftrok Ze spraken d'ander week in 't Land van Herzele vau een Melkerij die maar 23 stuivers had gegeven, doch langs Meldert hebben wij menschen gesproken die ten uiterste te vrede waren over den gang der Melkerijen. Onze korrespondent uit Brabant ook in dien zin.. Respice finem; den end zal 't uitwijzen., 't Isde proefiijd der M lkerijen.. Op ons reis naar Brussel. Ja, zei men ons vrijdag al lachende, g'en hebt gij dien zondag geen Mis ge hoord I Geen Mis gehoord 't Ware den eersten keer geweest van ons leven die Christen Demokraat wordt mag niet achteruit gaan, maar moet vervoorderen in de vrome Christelijkheid, anders ware het ONzin; we zijn wij naar de Mis geweest in 't Kloostcr-Affligem, een Mis met sermoen die een geslagen uur duurde; na de Mis zijn wij de Melkerij gaan bezichtigen... Alles gaat daar properen wonderlijk in zijn werk; op 'ne minuut is de melk afgemeten en afgeroomd, en 't Is partenza met de kannen. Te Leuven, weinig Volk ter markt; 't in- landsch oud koorn wordt raar; haver vast.. Gerst goed gevraagd; De Bloem kalm, zeer kalm. weinig vraag; 26 fr. blijft de prijs. Boter 2.20; Aardappels niet ter markt. Eiers 2,00; nieuw klaverzaad, 55 Kool. zaad olie 5o.oo; Lijnzaadolie 40,00.— Veemarkt van Antwerpen van 8 Aug. 67 Ossen, aan 84, 74, 64, per kilo; 80 Koeien, doch geen eni kele is verkocht; 23 Vaarzen, aan 78, 68, 58; 19 Stieren, aan 70, 6o, 5o; 35 Kalveren, aan 106, 96, 86. Veemarkt van Anderlecht-Kure- gem. Varkenmarkt van 9 Aug. Tentoongesteld 1259. Prijs per kgr. op voet aan fr o,85 tot 95. Elk den vriendelijken goeden Dag en tot de naaste week. Aan de Demokraten de goede reis naar Brugge. 2 Verder gaan zou roekeloos geweest zijn.. Den 25 Juni werd de Vrede gesloten te Tilsitt, tusschen den Keizer van 't Noorden en den Keizer van 't Zuiden. Krijgsroem, men omringt u met lauweren, maar ge steekt zoo diep en zoo pijnlijk in d'herten... Terwijl 't of ficieel Frankrijk bekroond en bevlagd was, veel oogen zwommen in de tranen, veel zielen in angst en droefheid. Geen stad of dorp, waar geen slachtoffers waren.. Zie maar eens te Biénal, een schoon Parochie der Provincie Limousin, veel Fransmans zullen dat dorp weten liggen; zie de Familie van den Smidjambaer; vroeger, geen vrolijker Huis, van den morgend tot den avond werd er geklapt en gezongen.. Er waren 3 zoons; de .twee oudste werden ingeroepen, trokken op sneuvelden op 't slach- veld; de derde, Pieter, in 1803 aan zijn Oudershuis ont rukt, officier geworden, bij 't I5dc Jagerste peerd,officier, met zijn regiment naar Rusland; in de battalje van Fried- land gevallen, DOOD.. Arme Vader arme Moeder! uw drij zonen dood, in den bloei van hun leven... Kan de Oorlog genoeg verwenscht worden?. 't En was geen leven voor den Smid.. Hij treurde hij werd bleek, mager, hij had tier noch zwier; hij ook ging zijn pijp voor goed neêrleggen, toen eensklaps de tijding toekwam dat Pieter Jambaer nog leefde, dat hij 5 maand in 't Hospitaal had gelegen, dat hij ging terugkeeren als Kapitein en met het Kruis van 't Eere-legioen.. O geluk kige dag Na lijden komt verblijden Het was een herleving in dit Huis. De Moeder vaagde de dikste tranen uit heur oogen, de Vader rechtte zijn hoofd op, de Geburen en Kennissen kwamen verheugd toegeloopen, den dag dat Pieter terugkeerde in zijn Ge- bortedorp; als Kapitein, 't Kruis van Eer op zijn borst.. Hij zager heel goed uit, gansch hersteld, wel te pas d'eerste uren waren uren van diepe ontroering; dan werd een goed glas gedronken; in die streken, 't is wijn van de ton gelijk bij ons bier. Na een Eetmaal met g'heel de Fa milie, trok men het Dorp rond, in d'herbergen. D'Ou- derlingen sloegen hun handen te gaar; de kinderen blik kerden van genoegen op dien schoonen uniform van Ka pitein der jagers te peerd.. Men sprak van de battaljen, van Rusland, van de mannen die overgebleven waren, van den Keizer Napoleon Bonaparte, die waarlijk zijn Volk kon betooveren. Het was een gelukkige dag. 's Anderdaags zat Kapitein Pieter bij zijn Vader en vroeg hem Vader, zegde hij, g'en spreekt mij van Cathi niet?. (Cathi is in 'tFransch Katrien). VanCathi! sprak de Vader. Ja, Vader. Cathi is dood Dood 't Is te zeggen 't ware beter voor haar dat zij onder d'aarde lag, zij is dood voor ons. Ge moet er nim mer in dit Huis van spreken. ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1898 | | pagina 4