LEüE. Trein op tiert. L Friester Daens Gij zult ge-h vaische Gbtuigenis geven De Kamer V/i* ,{,,zk i&" v» 'j# ?x 702 15 Feb I0O7 Edelmoedig werkvolk Snvissê turn jfèöas'4 Groot Parlement A.D.V.N. ABONNEM TSPRIJS Voor Belgie 2,r- «'e vreemde Landen 4,30 Men schrijft cp alle tijdstippen det jaars. iP. ZD-A-EIKTS, Volksvertegenwoordiger, AALST 3b~ JAAR«AN«. Na hem zestien par bevochten te iieboen, bespot, ge broodroofd, in beeldter,s verbrand, opgehangen, de bee- nen afgekapt, nu, dai hij berecht is en ziek te bedde ligt, zijn vervolgers en vija Jen willen hem, zijn Gedachtenis, zijn Volkspartij, z.jn Familie onteeren en aan den alge- meenen haat prijs geven. In de vinnigste zielesmart moet ik, zijn Broeder recht staan en spreken tegen de ongehoorde valschheden, ver spreid in al de gazetten der wereld, want tegenwoordig schrijft men reeds tot in Amerika dat Priester Daens de vrije Kristen Democratie verloochend heeft. Welnu, dat is valsch, valsch, al wat de gazetten schrij ven is VALSCH. Zondag na d'Elf-uren-Mis waren wij bij hem met twee Leden der Familie die gehoord hebben dat hij zegde Ik heb maar EEN ENKELEN INTERWIEUW onderstaan en er zeer weinig gezegd. VALSCH is het dat 1 ij. den nacht als hij in stervensnood was, den Priester heeft vie; n roepen hij zegde Ik ben heel gerust e- heb over Korten tijd te Brussel gebiecht, ja hij was lastig en gram, als men zegde dat een Onder pastoor ging komen. VALSCH dat Priester Daens ons huis verlaten hi ft met opzetneen, hij was zeer bevangen op zijnen adem, melnde naar Nizza te gaan, en in zijn hoofd stekende cat hij een zeer grootc kamer moest hebben met vensters naar 't Zuiden, zoo is hij eensklaps weggegaan. VALSCH is het dat ik gezegd heb Broeder, gaat gij onze 17jarige Werking verloochenen NEEN, er is daar niets van ik heb gezegd t Wij mogen gerust voor God verschijnen met ons Kristene Volkspartij... Waarmeê hij volkomen instemde, en met de grootste gerustheid de Dood zag naderen VALSCH is het, dat Priester Daens iets verloochend heeft of iets afgezworen van het Programma der Kristen Volkspartij VALSCH dat hij voor zijn Berechting de Formuul van Verloochening heeft aanvaard; dien donderdag 31 Januari is men er twee maal mee afgekomen tweemaal was de vaste antwoord Ik teeken niet. Rond 4 ure was het laatste oogeabük nabij dan keerde men terug Priester Daens moest niets doen dan een toestemming geven met zijn hoofd, als men in t Fransch voorzegde: Indien ik, als Priester, geweest ben aan mijnen Bis «gjjpn ,ik vraag et Vergiffenis over- HET IS VaLSGHi VALSCH dat Priester Daens gezegd heeftIk ga voortaan als goede Christen leven ik vraag vergiffenis over de verergernis die ik gegeven heb ik zal de dagen die mij nog overblijven, doorbrengen met God te bidden, dezelfde genade te schenken aan hen die naar mij geluisterd hebben. Dal alles is VALSCH, VALSCH, VALSCH Dit alles (echt Varhaal) VIII. - WREEDE TOESTAND Mijnheer mijnheer roept de Schepene. Ha, Landsman, is 't hier dat de Schepene X woont Ja, om u te dienen. Gelijk gij zegt Dan is liet juist gepastik heb hier een sommatie en zal u dezelve voorlezen. Een sommatie, M.. Ja, vermits ik deurwaarder ben. Een sommatie maar kom binnen, in de kamer tiaar zullen v\\: alleen zijn. Een som matie, van wie is dat toch Van den eigen-ar uit de Steenen Hoeve Ha... zet u neêr, M.. Ge zijt wel goed, en de deurwaarder ont knoopte zijn Irak,'haalde uit een der zakken een grootc loeren omslag, nam een dik papier in vier gevouwen 't is. zegde hij, om een zekere schuld die ge daar nog hebt, binnen de vijl dagen te komen voldoen. 't Was onnoodig daarom den Deurwaar der te zenden, M., indien Stant mij aangespro ken had, hij zou zijn geld gekregen hebben zonder moeilijkheid 'ne mensch kan in een lastig geval zijn, dat hij geld moet leenen. Zekerlijk, Schepene, maar ziet ge wel, wij moeten toch ons Innktie doen, gelief mij te aanhooren. En de Deurwaarder gat lezing van het dage- ment, wijdloopig besch even, met naam, da tum, dag en piaats der eissehers en comparen- ten, waarbij de dcht pene wettelijk verzocht werd binnen de 5 dagen de som van twaalf dui zend frank te betalen... is uitgevonden om de Christene Volkspartij P' dooden» om het Katholiek Kapitalismus aan 't hoofd te houden. O Goddelijke Verlosser der wereld Wij beroepen ons op U, die alles weet en ziet, Uw Christene Volkspartij werd ingericht volgens den Vadrons, dooi U op de wereld gebracht, voor het Dagelijksch Brood; vmgens uw Evan gelie, de Rechtvaardigheid en de Broederlijkheidvolgens den Wereldbrief van uwen Stadhouder Lfo XIII, die uit riep en verklaarde Dat de overgroote A\ nigte der Ar beiders in onverdiende ellende ligt dat hun toestand weinig verschilt van den toestand der HeidenschsSlaven; dat de Priesters hun Kerken moesten verlaten en hun Pastorijen en bij 't Volk gaan den Pauk!]ijken Wereld- brief verkondigen. En durft iemand zeggfcndatdie droeve toestand niet bestaat in ons Land Onlangs zagen wij Werklieden van Lede die ons zegden dat zij 18 uren daags van Huis zijn, vooreenen Hongerloon 1 O Goddelijke Verlosser, nu is de lucht zwart van listen en lagen, van bedrog en valschheid; mijne ziel baadt in een zee van smart en weö; ik lijde onzedelijk; de baren der booze Leugentaal dreigen onze Kristen Volkspartij te verslinden; ach. Goddelijke Meestei, kom ons ter hulp, versterk alle Demokraten in dezen jangen strijd Doe de duisternissen weg trekken en het Licht der Waar heid schijnen l O eeuwige onvergankelijke Waarheid, God die de Waarheid zijt, en de Waarheid die God is dat de woorden van uwen Stadhouder op aarde in alle Kristene Gemoederen weêrklinken De Democratie, zoo sprak en schreef Paus Leo XIII, de Demo- ratie is er noo dig zij zal vrede en welvaart brengen in de wereld, als zij rechtvaardig blijft en Kristen. Aalst, 12 Febr. 1907. P. Daens. Volksverteg-nwoordiger. De verklaringen die Priester Daensi noodig oordeelt, zal hij zelve doen, zoodra zijne Gezondheid het hem toelaat. P. Daens. De morgendtrein, zoolang ge\ raagd, staat wederom op het voorplan, een trein rond 5 en halfnu moet 't werk volk van voor 4 ure weg, om rond 7 ure in Gent, Gent- brugge of Ledeberg aan te komen, 't Is g mweüjk! Die Heeren nu een woord willen spreken, de Trein is er... De Gemeente-Overheid van Lede blijft niet ten achter het gunstig oogenblik is er. Veel menschen moeten te Gent of omliggende vernachten, bif gebrek aan goeden Trein. Het volgende voorval toont de broederlijke ge negenheid en de goedhertigheid der werklieden Onlangs te Haeren, boven Brussei, Alfons Schelfhout van Lede, helpt een schip steen lossen en schipt door 't ijs zijn kameraden van Lede trekken hem btyei en brengen hem aan een vuur doch zijn kleeren zijn mestnathij gaat een ziekteopdo n wat gebeurt er 7 't Is hertroerend. Wat gebeurt er Vier zijner werkgezellen, allen uit Lede, doen elk een stuk kleergoed uit, voor hunnen kameraad. Onze Medehelper en uitverkooper onzer gazetten, doet zijn lijfrok uit... Heldhaftige edelmoedigheid... Ach Vrienden Werklieden, weest ook zoo heldhaftig in den strijd voor recht en brood en de zegepraal zal ras aan u zijn. iK K Zondag 24 Febr., ten 10 ure houden wij zitting te Lede bij D'Haese, nabij de Statie, zitting van 10 tot 12 ure voornoen. Vrijdag kreeg 't Ministerie een ferme aftakeling. Er was spraak van 't werk der kinderen in de mijnen. M. Helleputteen M. Verhaegen vereenigden zich met de Socialisten voor 't volgende artikel Geen kinderen onder de 14 jaren in de Koolputter.. Minister Francotte weigerde dit te aanvaarden en sprak er hevig tegen; maar de stemming was alsvolgt 116 voor 6 onthoudingen de 5 Ministers en 'A. Furnemont. M. Woesteat daar als een nat kieken en zijn ja kwam eruit als een karitaat uit d'hand van een gierigaard. In de zitting van dijnsdag 12 feb. '.eer weinig Leden aanvvezig; geen 40 Leden 11a de antwoorden op de vra gen en een hevig tonggevecht tusschéit de Socialisten en M. Warocqué over den toestand indé Waalsche koolput- ten, dan is de Interpellatie gekomen over de Statie van Verviers, die alt d uiigesteld wordt bij gebrek aan geld 't geld moet naar de Forten.. Iets dat de Walen kenmerkt, is dat zij voor stoffelijke belangei allen aan éen zeel trekken. Heden woensdag, de Wet op de mijnen.. Er zijn nog 10 Sprekers wij hebben ons ook doen inschrijven.. Waarschijnlijk zal de stemming van daag niet geschieden over het brandende punt Het 8-uren-werk in de Kooiputten ZITTING VAN WOENSDAG. Weinige Leden van Rechterzijde ei velen van die er zijn, klappen als op een Eiermarki. Ht. ben gesproken M. Hubert tegen de 8 uren; M. Vei haegen voor een zekere soort van Mijnwerkers M. A' aroilie voor al de Werkers in den put. Heden donderdag gaat üe bespre king voortwaarschijnlijk zal 't mijne npreekbetm zijn. Morgen, vrijdag, zonder twijfel de stem; ting. Brozen, Ambrosius 1 Vriend Daens Brozen, wat geluk van u te zien En wat nieuws Wat nieuws Hoe kunt 6e dat vragen Ik ben geko- men in den naam van veel Demokraten uit ons Gebuur^ te om te «preken over Pries ter Daens.. Wat is dat toch Al dat geschrijf der Gazetten maakt veel menschen ziek en zuchtig Heeft Priester Daens zijn Volk verloochend j Neen, neen, Brozen, NEEN.. Maar ze schr ven en ze roepen dat Die dat schrijven en roepen, liegen op een lafher- tige wreede wijze, want ze liegen tegen eenen Priester die in stervensnood is geweest, berecht en ziek te bedde ligt... Ze moeste.1 van schaamte in in den grond zinken, die leugenaars, die vervalschcrs. Priester Daens heeit dus niets ingetrokken Niets niets 't Programma der D-mokratie niet verloochend NEEN, NEEN De Strijd niet afgekeurd Den Strijd niet afgekeurd. Ik versta er mij niet uit. Ik wel, Brozen, ik wel; de rijke wrekken van Be waarders voelen dat hun rijk ten einde is zij houden zich recht met oneerlijke kieswetten; zij weten dat de Boeren misnoegd zijn over de Fortific iticn van Antwerpen, over de inpalming der Mijnen van Limburg; de Boeren, zeg ik, zijn misnoegd omdat de Doodschuld in rechte lijn blijft bestaan; omdat de Grond zoo hoog belast blijft, terwijl de rijke nenschen niets betalen voor aktiën en ocursspeku'aticn en omdat bevreesd worden, maken ze nu al dat gruuwelijk gerucht en liegen als peerden- dieven. Zoo valsch I H< e is dat mogelijk Menschen, Vrienden, moet dat u verwonderen? Wat hebben ze gedaan met onzen Vriend en Strijdbroe- der M. De Backer Om zijne herkiezing onmogelijk te maken, terwijl hij in lijken lag, terwijl Familie en Vrienden zaten te treu ren en te weenen, den zaterdag werd hij begraven, den Zondag was 't kiezing, welnu, in den nacht van vrijdag tot zaterdag doen de Katholieken inde 72 Gemeenten van ons Arrondissement plakschriften uithangen in 't groene met opschrift aan de Kristene Democraten, in dit plak kaat stond Hel is nutteloos nog voor de LIJST De Backer te stemmen; hij is dood. Dit was geteekend Eenige Christene Democraten. Kan et iets valscher en iets misdadiger zijn Misbruik maken var. EBN LIJK! Nu doen zij hetzelide met 'ne mensch die krachteloos en ziek te bed ligt. In plaats van hem gerust te laten om tot genezing te komen, ze folteren tn lasteren hem tot op zijn sterfbed. Door al die aksi- denten was Priester Daens zaterdag veel verslecht. In Gods naam, men eerbiedige de rust, die hem volstrekt noodig is. Maar wat willeu ze toch Brozen de vrije Christene Democratie gansch doo den en een Chnslene Democratie hebben die bukt en buigt voor het Kapitalismus. Dat is hun eenigste inzicht- ge moest eens gezien hebben, Brozen, de eerste dagen na hun kumplot, hoe bijna al de Ministers in de Kamers bij mij kwamen, mij omringden hoe veel Katholieken smoelekes kwamen trekken van suikerpenij; maar liever van honger sterven dan ee.i gedomesiikeerdc Demokraat zijn, een verrader der Volkszaak. Biozen, zeg dat voort aan iedereen. Tot later, als 't u believen zal. Maandag voornoen waren wij te Geeraardsbergen in de prachtige kunstrijke Kerk stond Ons Heer ulN gesteld rond 10 en halt waren daar 3 kinderen au 4 a 5 vrouwen. In die Katholieke Stad Op twee ver- schillige plaatsen hoorden wij dat de beuk in welke de rijke Katholieke Bewaarders zitten, den GEUZEN- HUEK wordt genoemd... En die politieke Katholie ken zijn de steunpilaren van den Godsdienst!.1! KEUKENBOEKEN Det spaarzame Keukenboek door CaudeKer Wie in ij zal lezen, zal koksoa.ee wezen. JZ Gebakken en Confituren, door Caudehet No De Belgische Keukenboek No Praktisch Keukenboekje voor Werkman en Bur ger, door MGoemans-Duys 0j

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1907 | | pagina 1