Priester Daens heeft zich beheerd Hij heeft alles herroepen! Loopende WR Nieuws .\u over Pasloor aens üoeklianöcl öer tDcrf Die woorden loopen rond in de Ka tholieke Drukpers i Konservateurs rijden en rotsen, leuren en zeuren met die woorden. Hun Dcnderbode gaat zooverre van te schrijven Priester aens heeft ALLES moeten herroepen, voor 6 getuigen Valsche afschuwelijke Dcnderbodeon gestraft zult ge niet sterven. Gij ook zijt het die hebt dui ven schrijven, liegende als eenen duivel uit d'helle, hebt dur ven schrijven, terwijl 't lijk van onzen De Backer nog boven d'eerde lag Vruchteloos voor he m te kiezen Hij is dood Zijne lijst is ook dood Hadden de Kiezers naar den walgelij ken Leugenaar geluisterd, nooit had Mevr. Weduwe De Backer een Pensioen gekregen van den Staat, tot onderstand van haar talrijk Huisgezin En als op de onthulling van De Backers gedenkteeken te Deniierhautein van 12 tot i5 duizend man was, diezelfde Denderbode schreef Ten hoogste 500 man, met de vrouwen en kinderen Ge ziet dus, achtbare menschen die Bewaardersgazetten zijn gewoon te lie gen. Ziehier de zuivere heilige waarheid; Wij zijn be eid alles te bevestigen, on der Eed en door Getuigen Personen en Familie verdwijnen hier, voor de Waarheid en de duurbare heilige Volkszaak. Zondag 27 Januari beg' Oi Pr. Daens te verslechten en werd lastig efl woelig het gedacht overmeesterde hem, dat de warme rein. ucht van Nizza h. m moest genezen zontjèr geld zijnde, vroeg hij eene som aan eenen Heer van Bordeaux, in verblijf te Brussel; di<- Heer zegde ze toe voor dijnsdag 29 Januari ondanks het verbod der Dokteurs moest een reis koffer gekocht worden en bereid die Heer uit B. stelde do zending 1 dag uit de Reis moest dus verschoven dijnsdag morgend kreeg mijn Broeder het zeer las tig en bang op zijnen asem, en mdanks al ons zeggen",ging 'f**0'"* *>cliooa met 3 vensters dit weggaan verslechtte zijn reeds gevaarlijken toestand woens dag avond viel hij in stervensdood rond c ure spraken de Dokteurs van Berech ting Priester Daens zegde Waarom ik heb niets op mijn geweten en ben over 14 aagen te biechte geweest te Brussel rond 11 ure mijn schoonzoon drong aan, om eenen Priester te halen ik had daai nietstegen; de heer Onderpastoor kwam; h'j sprak van herroepen mijn Broeder zegde Wat zou ik moeten herroepen Met voor 't arme Volk te strijden, heb ik daarmeê kwaad gedaan Dit zeggende, slo g hij zijn oogen naar mij en ik zegde hem deze woorden Adolf, wij mogen gerust zijn God, die ons moet oordee- len, weet dat wij het Kristene Volkswerk hebben geslicht met de zuiverste inzich ten en daarvoor bijna 16 jaar gestreden engeleden hebben.Waarop de heer On derpastoor antwoorddeMijnheer Petrus, gij als wereldsche mensch, moogt Demo- kraat zijn, maar uw Broeder heeft als Priester, plichten van Gehoorzaamheid aan zijnen Bisschop... Waarop wij ten antwoord gaven Mijnheer, mij dunkt, dat in buitengewone tijden aan sommige Priesters een buitengewone Zending kan worden opgelegd, die zij moeten vervul len; ziet toch hoe de Godsdienst verval len is in Frankrijk en hier, gaat gij denzelfden weg niet in Is 't niet wreed om zien; in uw Kerken, aan uw Biecht- sloe en Zonder vrije Kristene Volks Partij, geen Krstene Volk, en zonder Kristen Volk, een Religie opzijn franschl Priester Daens zweeg eenige stonden, dan zegde hijIk heb niets te herroepen, en l.m heel, heel gerust.. Daarop ging de heer Onderpastoor weg en zag er zeer misnoegd uit. Wij roepen de aandacht op deze woordeu, vermits de Gazetten van Kanunnik Verschueren Fondsenblad, Landwacht en Kleine Patriote ons belasteren zij schrijven alsvolgt Op 29 Januari ontving priester Daens het bezoek van zijnen broeder, met wien Mij een lang onderhoud had, in tegenwoordigheid van zijnen neef en zijne nicht. Pieter Daens, zonder zich rechtstreeks te verzetten tegen het bezoek van eenen priester, vroeg nochtans aan zijnen broe der of hij zijne zeventien jaren demokratie ging verloochenen AHes is VALSCH in dit artikel, treêtersch VALSCH ik ging 5 6 maal daags bij mijn Broeder en enkel éénmaal was er spraak van ons werking Ten 11 ure 's nachts, als de Onder pastoor erbij stond, gelijk hooger is aangehaald. \ioeusd-ag. in Jan-intd,.ipfjerua,!Je ver- wnohting mijn Broeder lccldc llOg, ClOCil zijn toestand verergerde de Geneeshee- ren waren geen oogenblik zeker dien dag is de heer Onderpastoor driemaal teruggekeerd nu had hij een briefken in 3 artikels dat moest geteekend worden, Priester Daens weigerde uitdrukkelijk de 2dc maal beneden komende, toen sprak de heer Onderpastoor tot mijne Vrouw AUobs, Madame, geef er 'ne goede stoot aan Daarop is mijn Vrouw naar boven gegaan. Louise, zegde Priester Daens, dit briefken toonende, ziehier wat ze mij willen doen teekenenwat is uw gedacht? Mijne Vrouw zegde, na het gelezen te hebben Adolf, mij dunkt, ik zou het niet doen. NEEN, ik teeken niet, zegde Priester Daens, vastbesloten. Dan is de heer Onderpastoor wegge gaan en keerde een derde maal terug, zeggende: Alles is geschikt; hij zal niets moeten doen dan met zijn hoofd knikken als ik hem voorzeg: Indien ik als Pries ter iets misdaan heb tegen mijnen Bis schop, ik vraag er Vergiffenis over. Een der aanwezigen vroeg Als Priester Ja ja, werd geantwoord Als Priester. Men was geen oogenblik zeker Die woorden werden voorgezegd in de fnnsche taal, dan werden de H. Sacra- rr enten toegediend. Korts nadien zaten 6 Personen in de bènedenplaats, een der Getuigen was er ■bij, men vraagt hem Om de liefde Gods, 2eg ons toch, heeft hij iets geteekend Neen, niets, niets, enkelijk een teeken met zijn hoofd gedaan, al- hem voorge zegd werd Indien ik als Priester, enz. j Dit punt wordt wederom valsch uitgelegd in aide Katholieke Gazetten ge ziet de Politieke Dieven, gelijk Priester Daens altijd schreef, zoe- kén niets dan hun politiek belang. Maar al wat Wij hier aanhalen, zal desnoods geteekend wor den en onder eed bevestigd door 5 Getuigen. Nu, Priester Daens was gebiecht, had Ons Heer ontvangen en het H. Olijsel Wat bleef er anders over, dan hem ge rust te laten sterven, of tot herstelling komen? De Dokteurs zeggen het gedurig: Hij heeft rust noodig, niets dan rust Wij eerbiedigen zijnen Toestand en fiprt-ken hem van niets 1 Als hij later iets moest uitleggen, dat fcon hij doen maar Wreedaards zijn er op afgekomen, Lafaards, Beulen, 0111 hein te pramen en te ondervragen, terwijl die Ouderling daar uitgeput en afgemat, plat te bedde ligt; zij loopen rond, met leugens en valschheden zij willen door hein zijn duurbare vrije Volkspartii in den grond booren sedert eenige dagen wilt Priester Daens onderricht zijn over alles wat over hem geschreven wordt zijn toestand is erdoor verslecht dees Schrift zal onder zijn oogen komen, en 'wij zeggen hem alsvolgt Geliefde Broeder, ge weet dat ik ▼oor u mijn leven zou geven, het is uit ware Liefde dat ik U hier in 't openbaar de Waarheid moet schrijvenmijn leven en mijne ziel, gij weet het, dat is altijd geweest Goed doen aan de werkende en slavende Menigte over i5 jaar heb ik U geroepen bij de Kristene Volkspartij i5jaar lang hebben wij manhaftig ge streden en schromelijk geleden; ons leven is een Pijnbank geweest over dit lijden moet ik Vergiffenis vragen uw leven als gewone Priester zou rustig en aange naam geweest zijn nu werd gij meer gesmaad, bespoten gefolterd dan ik. Maar ons Programma, een vrije Kris- teneVolkspartij stichten is een Goddelijk Werk, gesproten uit het Evangelie ch uit de Encekliek van den Volks-Paus Leo. Hoe dikwijls hebt gij het niet gezegd en geschreven Zonder een vrije Kristene Volkspartij is al het vrije Werkvolk bij de Onkristene Volkspartij. Uw woord voor uw Biecht was Ik heb mij niets anders te verwijten, dan dat ik heb willen Goed doen en geheel mija Familie heb verarmd. Pas op, Broeder, van bij de Verarming de Onteering niet te voegen; van de Belijders en Martelaars der \olkspartij uit hunGral niet te doea opspringen misschien hebt gij reeds te veel gezegd aan de Reporters, door onze Vervolgers en Broodroovers gezonden; in een ziek Lichaam verliestde Ziel al hare Wilskracht; die Reporters zijn arglistig; ze doen u zeggen wat ze willen van éen woord maken zij er honderd en in de Konservatievc Drukpers wordt alles ver zwaard en vergroot. Beeld 1 U niet in. dat wij zouden kunnen eenigGoed doen in de Partij der Katholieke Bewaarders maar ge weet toch dat wij er uit gestooten werden voor j ons Volks-Programma ge weet dat ia j I^97 Hoogleeraar Priester de Harlez er I ons terug inbracht bij den Volksbond, en dat na eenige maanden het bevel klonk j U laten binden en den mond stoppen, lof BUITEN.' j En wat gebeurt emu? M. Verhagen, I Voorzitter van den Volksbond, strijdt met koppigheid voor het 8-uren-werk ia de Koolputten van Limburg, en een Op- I perhoolcl van '1 Katholiek roept hem toe: Trekt liever uit de Katholieke Partij Ge inaakt U ongerust als Priester i maar de Dood ziende naderen, ge waart niet ongerust de heilige Priester de Harlez, dc geleerde Rektor van Leuven Mgr Abbeloos, Priester Vermoesen, uw godvreezende Biechtvader van Brussel, al die Priesters waren niet ongerust over U. Eéne zaak is nu noodig Rustig blij ven, stil, U laten genezen, en nadien alles overwegen en oordeelen. Dcmokraten, het zijn wreede Dagen, VQn L-iot cn Valaclihcicl, dcLcugeils vlie gen in de lucht maar de Waarheid zal volgen wat God bewaart, is wel be waard na lijden zal verblijden komen 1 de btrijd gaat voort, kloekmoedig en een drachtig, tot Heil van 't Volk. Aalst, 9 Februari 1907. P. DAENS, Volksv. deugeniet heeft het gezworen, hij zal ons ten onderen brengen. Maar heeft hij ben ijzen Ongelukkiglijk ja, en dat is een les, vrouw, maar een schrikkelijke les voor iedereen, om alles in de beste orde te doen schrijven; dc Hof boer was uiijn boezemvriend zonder eenig kwaad vermoeden heeft hij die som in cijfers gezet, de Hofboer is dood, zijn zoon heeft geld noodig; zijn hert brandt van haat tegen mij; hij zal van de 1200 12,000 franken gemaakt heb ben... Wee, wee mij, 't is mijn schuld i Regina, ze zullen ons opvallen, ons Hof verkoopen, ons peerd verkoopen, ons koeien verkoopen, ons akkerhalm'verkoopen wij zitten op straat, wij zullen zoc arm zijn als bedelaars. En de man, zijn gemoed schoot vol en een smartgeschrei latende, sloeg hij in wanhopende gebaren zijn handen op zijn wezen. Regina, Regina kreet hij wat ben ik dwaas geweest, och, ik wenschte dat de dood mij.... Man, man sprak zijn vrouw, hem niet latende voortzeggen om de liekle Gods, wees bedaard gij overdrijft onze ellende Ik overdrijf onze ellende Neen vrouw, ik voorzie wat er zal gebeuren En moest dat nog gebeuren zekerlijk man, 't is droef, zeer droef maar wie kon dat voorzien en in dat geval, hebben wij ons twee armen niet Hoeveel menschen zijn er niet, die met hun dagelijks werk hun brood moeten win nen en die veel gelukkiger zijn dan velen die geld en goed in overvloed hebben Ons leven, man, is hier toch maar eene passagie. Wij zul len ons best doen, om dien slag te voorkomen, maar moet het zoo ijn, in Godsnaam, 't is dat deze bepioeving ons noodig en voordeelig was. Zoo sprak deze brave vrouw, en onder hare teedere woorci vei i- i i ie het gemoed van haren diepge.slager nun, Niet zoeder rede, zegt het boek der VV ,jsheid Een wijze vrouw is 's mans behoü l En men ziet in de wedervarig- heden des levens, dat de Vrouwen en Moeders De hieronderstaande Boeken zijn te bekomen in ons Bureelmen kan ze ook thuis bekomen per post, mits er 10 centiemen per frank bij te doen voor 't port Wonderlijk leven van den H. Patricias o,Jo Roza van Tannenburg o,y5 Handleiding met uitlegging vierde Gemeentenet, zeer dienstig voor Secretarissen enz. enz. 7,50 De Vrouwenperels of historiën van Helena, de verduldige; Griseldis, de zachtmoedige en Floren tine., de getrouwe 0 Gaston Blankaert of de eerste Binders, roman tische verhalen uit de voorgaande eeuw 7,50 Wolvus of de wildstrooper van BouchoiU 0,40 De Kunst om tot het Volk te spreken 0,60 Bieboek of de ware wijze van de honigbijen te kweeken en te vermenigvuldigen. o,5o Wonder lijke historievande wandelende Jood 0,25 Geschiedenis van Aladdyn 0,2ó Geschiedenis van den Sprekenden Vogelden j zingenden Boom en het goudver wig Water 0,26 Geschiedenis van Robbrechi den duivel o, 7.5 j Leven van Gcnoveva van Brabant 0,70 j Wonderbaar leven van Cartouche o/yö' Beproefde voorschriften voor het vervaardigen van warme en koude Bowl's en van eenige warme en j i Koude Dranken 1,00 I Historie van doctor Jan Faus/us, groole Too- veraar, inhoudende zijn duivelsch en goddeloos le ven, zijne wonderlijke avonturen enz0, y>5 Practische leider voor de mhotuls meting van het i rond hout en het gewicht van het ijzer jtoo I feilen en Mietje, gevolgd door het avond-partijt- jen of die niet verliezen wil, moet /huis blijven 0,75 i Onze Strijd, door Priester Fon, eyne 0,10 Handboek voor lijdende, of genezing zonder 'ge- neesheer, door Rector V andenboschit5,0 Tuiniers Maandgetijden or aanwijzing v. maand tot maand der werkzaamheden v den Bloemhof, Boomgaard en Moestuin 0,5 'o Het vermaarde boek van Pastoor Kneipp, om door het Water te genezen en te v» -kloeken, o, yo r-vIn||Zwit*erland heeft L dei Sneeuw op eflen grond 2 meters hoog gelegen., 't Is daar groot ges hreeuw, voor dien Sneeuw. Bidden voor de Loting, om eruit te zijn, is dat kristelijk Mag men het ongeluk van den Evenmensch vragen Het eenigsfe goed in die zaak is bidden en werken voor den Persoonlijken Dienst.. Dan is 't gelijk in Holland :8a 12 maanden Dienst en een leven gelijk in een Pensiennaat.. Nu zijn de Soldaten onder Slavernij en lijden Honger., 's Ko- nings dienst is de slechtste dienst van het heele Land. In Holland staat 't liberaal Ministerie vallens- gereed. Te VV eenen ligt de Burgemeester-Demo craat Doctor Lueger op sterven en onder zijn Heilige Rechten. In Frankrijk zijn verscheide Scminarien gesloten door de Gewapende Macht.. Het was schan dalig wreed om zien 5o gendarms, verscheide hon- derde soldaten zien optrekken tegen een rustig Semi narie. De deuren moesten opengekapt worden want de Overheid der Gestichten wilde niet ruimen dan voor 't geweld.. Hoe is dat mogelijk in een Kristene Land Kardinaal Gibbons, uit Amerika, zegt het ons: «De Kerk moet rusten op het Volk of zich veroor- deelen totden|dood. En in Frankrijk is bijna geen Kristene Volkj meer, omdat de Geestelijkheid er te veel met de Grooten der Aarde is bekomerd geweest en veel te weinig met de menigte van 't Volk. Koning Leopold heeft d'ander week met zijn rijtuig de ruiten van een Tram in stukken gereden maan dag was hij te San Rafaölla, in 't warme Land, waar de rozen nu bloeien, de biêkes ronken en de nachte galen zingen. Tc Parijs zijn 2 vrouwen als koet siers aanvaard Prinses Elisabeth is aangeslagen door den drol. In Zwitserland is 't zoo koud dat het groot Meer van Zurich vastgevrozen ligt. Geen nieuws over OOKDEGEM die Dochter is dood, vast en zeker ze beminde waarlijk hare Ouders en'haar Kind en een Moederhert kan niet liegen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1907 | | pagina 3