Markten ei derh&utem In Duitschland EER3TE COMMUNIE STOFFEN In Rusland Kassé papier BELGISCHE NEG0C11N T Christene Volkspartij Arrondissementsbond Propagandaclub Uit f't I and van Herzele Vau 1,50 tol 5 a 6 fr. Varia vau nieuws voor Jongens en Meisjes J. l>elafo«lrie, ©cnderdaij Verzameling van /ieven MARKT VAN AALST Zaterdag 9 Feb. Tarwe oofo a 00,00 Masteluin 00,0» a 00,00 Kogge 00,00 a 00.00 Gaist 00,c a 00,00 Haver per 100 kil. .5,5o a 16.5o Aardappelen de 100 kilo 0.00 7.00 Boter per 3 kil. 8.18 a f,81 Eiersaea5 2,75 a 3,00 ViggcJ en, per koppel 70,00 a 8c,< o Vlas de 3 kilo Ajuin de 100 kil. Ir. 4 a 5,5o SOTTEGEM, ra Feb. Tarwe. -Je 100 kilo 18,00; Jiasteluin iW,oo rogge, .5, haver 18,00; boter de kilc 3.- eieren de 25 3.co b 1 i nen 000. Markt van GENT Vrijdag 8 Feb. Tarwe per 100 kilo *7»-' '7-75 Rogge ï5,a5 a i5.75 "iaver 20,00 a oo.oo Gerst i6,5oa Bote de kilo 2,70 a 3,00 Eiers de iS 3.90 a 3,00 Markt van ASSt'.HE Dijnsdag ia Feb. Tarwe dc 100 kilo 18,-"o a Rogge 1600 a 00 Haver 18,00 a Garst a Aardappelen de 100 kilo 6,00 a o.o Boter de kilo 2,90 a Eieren, de a5 3,5o a Verkens het stuk 35,coa Kiekens, het stuk 3,00 Konijnen, hetstuk 2,00a 3,oo Markt van NINOVE Dijnsdag 12 Feb. Tarwe 17,00 a 18,00 Kogge 18,5c a 00,0 Haver 17,0c a 00,oc 00,00 a,oc Boonen 17,00 a 18, Aa iappeien 6,00 a 6,5c Koolzaad 00 a 00,— Lijnzaad 00,00 a 00, Boter per kilo 3,loa o, Eieren de a5 2,80 a 3,75 MARKT VAN NEl ERBRAKEJ Woensdag i3 Feb, Witte tarwe 16,5o a 16 7. Rogge i3,ooa Haver 18,00 a 20, »ardappelep 6,00 a Boonen 17»00 a 18.00 Boter per kilo 2,90 3,00 MARKT VAN ROUSELAKE Maandag -1 Feb. ,,itte tarwe fr. 17,00 a 19,oc Roode i7,5o a Rogge 14,5o a i5,o< Haver i5,oo a i5,5c Aardappels 5,00 a 6,00 l Joterde 1 /a kilo So ac Eieren, dea5 3,90 a 2,ac Boonen 2i,5oaao,oc Koolzaadolie 51,00 a 52,a5 Ajnzaadolie 43,5< a uikerijboonen bes. wagon i3,a5 a 00, 1906 op schip i3,5o Erwten a Markt van DENDERMONIïL Maandag 11 Feb. a arwc 16,00 a 18,50 Kogge :4,50 a 00, Haver 16,5o a Boter 3,ooa—,00 Eieren 3,5o Aardappelen 6,00 a 0,00 Lijnolie 5i,5o a 00,— Koolzaadolie oo,co a 00,00 l-ijnkoeken *7»0ü 8 00 GENT. Er waren 2 beesten meer dar, d'ac- der week. De goede stalbeesten golden gemiddeld -an ir. 1,45 tot tr. 1,55 volgens kwaliteit. Dt alveren van I,a5 <ot 1,35 per kilo levend gewo on. De varkens van 70 tot 100 kiios en ciaarbo ven, leven gewogen, golden van fi. J.00 tot l,io volgens kwaliteit. BRUSSEL. 1 a Feb. Verkensmarkt. Ge tal te koop gesteld 355. Prijs per kilo, levend gewicht o,93 tot fr. 1,10 ANDERLECHT, ia Feb Verkensmarkt. Te koop gesteld 810. Midd- lmatige prijs per kilog. 1,00 tot 1, .5. Kalvermarkt Tentoongestelde dieren S38 Prijs per kilo: fr. 1,07 tot fr. I,i5 Geen sterker strijdmiddel dan ONZE STRIJD, het boekje, G4 bladzijden be slaande, van Priester Fonteyne, dat aan 10 centiemen te verkrijgen is in ons bu reel of bij onze Uitverkoopers. of Tafel van Rekeningen, bereke id in Biabantsch courant geld met deszelfs waarde in franks en centiemen. Nieuwe druk, vermeerderd i° met eenen uitgebreiden tariei van geldspeciën, en 2° met de reductie der maten en gewichten enz. Fransch-Vlaamsch boekdeel van 480 bladz., met ederen rug en gekartonneerd. i,5o Zelfde boek in 't klein, nieuwe uitgave o,85 huishouding en labdbolw Huishouding en Landbouw of Raadge vingen en Voorschriften, dienstig aan Huis houders en Landbouwers, door Rector Van den Bosch i,5o HANDBOEK VOOR LIJDENDEN rr Handboek voor Lijdenden of genezing zonder Geneesheer 354 bl- en °P e!ke b!- kostelijke beproefde Middelen tegen Plagen *0 aiekten of voor genezing en herstelling. X,5o AALST. Op Zondag 3 Maar» toekomende, algemeene Vergadering in 't Lokaal der Democraten, Sint- Jorisstraat, Aalst. Zeer belangrijke punten staan aan de dagorde. Elk weze op post Namens het Bestuur De Schrijver, De Voorzitter, A.-J. D'Haeseleer. A. Dumont. bendprlei.'uw Op Zondag 3 Maart, groot Avondfeest te geven door De Jonge Wacht, ten voordeele van den STRIJDPENNING, in de nieuwe groote zaal der Jonge Wacht, Leeu-.vbrug. Het Feest zal door 't Volksmuziek worden opgeluisterd. Op derden Zondag van Febru- 1 J ari, Vergade.ing van den Pro pagandaclub, in het gewoon lokaal. Belangrijke punten staan aan de dagorde. Elk weze op post I DE BACKERS STUDIEKRING De lessen zullen bepaaldelijk gegeven worden eiken Zaterdag avond om 7 ure. Op de bestuurvergadering van den Democra- tischen Strijdclub heeft men beslist op 't Feest van De Backers Studiekring uit te voeren DE WEES, drama in 2 bedrijven en De Vlaamsche Schoolmeester, blijspel in 2 bedrij ven. Zondag, 24 Februari, om 3 1 2 uren, Alge meene Vergadering, voor al de Strijders van het Arrondissement Aalst, te Denderhautem in het Lokaal der Democraten. Dat alle Strijders op post wezen belangrijke punten staan op de dagorde. BRAND IN EEN VERNISFABRIEK. Woensdag morgend, rond half elf, is er brand utólaau iu een vemisiabriek, Dokkcnstraal te Ai ''erlecht. flut vdut is ontstaau in eene kuip waar men de mengeling van vernissen doet. Op nige oogeBblikken was geheel de zaal in vlam eo vuur. Het alarm is onmiddelijk gegeven ge weest. Voor de komsf der pompiers, nebbeo de knechten de reddingswerken begonnen. Na een half uur was het vi.ur bemeesteni. De schade is uogal belai grijk. BRAND.Woensdag, om 3 1/2 ure is een erge brand ontstaan in het werkhuis van electri- citeit te Woluwr. Dit werkbuis heeft eene opper vlakte van 45 meters lengte cd 30 m. breedte, :ieut to verlichting vaD de Tervarenlaan. De -emeente Woluwe geeo brandweer hebbende, 7.iu1 bet «lus de gr buren die de reddingswerken begonnen hebben. Doch huDne pogingen bleven vruchteloos en om 4 uren 30 stortte bet dak iu. Na een half uur verminderde bet vuur merkel: k. Do milnnlo lo zooi grvvt. Ten gevolge dezer ramp zal de Tervureolaan eed uren de eenige dagen iu de duisternis gedom peld zijn. SCHRIKKELIJKE BRANDRAMP. Io den nach' van zaterdag tot zondag heeft bei vuur »ene brouwerij te Arboo, aan het meer va: C nuaoz vernield De ganscbe familie van den brouwer, zeven Ie waaronder de va ier, de moeder en vijf kinde o zip. iu den vuurpoel omgekomen. ~Ja, Vrienden, na gaan de gazetten van de oude bewaarders het Volk geheel zot maken; van alle kanten komen ze mij te zei/gen als dat Priester DaeDS lijoen omslag gegeven beeft aan dea Bis schop. Nu zeggen ze als dat bet met de Cbristene Volkspartij gebrel en gauscb gedaan is; ik, Ch*- celken van Ressegem, blijf Christen en wil als Christen met Jesut onder de vervolaing sterven gelijk Ue Backer en onzen Smid Lambreebt z»li- ^eiNu vau botgeen dat aangaat van odzcd strijd, wij geven geanen moed ve-loren komen ze van den eenen kant eenen lezer uit mijn han den trekken, van den and< ren kantkomt er eenen hij om bem de gazet te zeDden per post. Nieuws over de Loting: Ressegem bad 6 Lotelingen waarvan er 2 soldaat zijD; op den dag der loting s er een weinig gevochten er zullen vel procesjsn zijn, maar er zijn geen do U'.u r - lij.-, de geiucbtet: d'auder w ek 1 Meir.' liep. r. Ai.d r nieuws Herzele b»d s jaar 24 lotelingen waarvan ur 5 in bet lo gevallen zijn; Aygcm van 20 man 7 soldaten S' Lievens-Hau- j tem van 19 man 4 soldaten; op de Balio t'Houtem ivaren 5 eenige zonen en allo 5 hebben een goed rmmmer getrokken. Hewel. bet is nu Zondag 10 Februari, 11 uren voornoen, Chat elke bad juist gedaan met schrijven, als den Patriot daar voorbij mijne deur Irwam al trompetteuden eo uitriep Patriot aan eepen cent, groot nieuws over de bekeering vau priester Daeus; wel, wel, ik meinde dat ik giDg dood valleD, er waren eonige peisonen by mij in huis, maar zoo rap als 'ue wind liopen ze buiten bn jouwde ze den Patriote achterna, daarmede was dien gast rap de gaten uit. Ze waren met .wee, eenen met nummers ook. Charelke SINT ANT0N1US-BR00D. Uit Burstbeke, uit Dankbaarheid 1.00 i ENDERHAUTFM Een Zog to koop, halve dracht, by PETRUS MUYLAERT, Eyg^-nstraat. Hempe. CnouUhou sStCehr°0N EN met al de toebehoorten STEMPELS voor borduurwerk en lijnwaad te teekenen de naam in bloemen 1 fr., geleverd binnen de 24 uren. Aanvragen in ons bureel 1 L feiiOr' Goede BREIMACHIENEN, zoo goed als nieuw, grof en fijn, om voelen en beenen te maken Bijzonder huis voor manskouscn (Cardée) bij zonder voor marktkramers, aan zeer lage prijzen, Aug. Marcel, St Jansstraat, 1, Aalst. Het blad Vo warts, orgaan der Socialisten, schrijftWij hebben in de Kiezing 35 man ver loren, om reden alsvolgtDe klein Burgerij is tegen ons opgekomen er is veel geweld ge bruikt. De Regeering is rechtstreeks in de kie zing tusschengekomen men heeft de woorden Duitsche Vaderland hoog doen klinken, toch zijn wij 3 millioen en half man sterk en zullen ons niet laten overrompelen. GERMAN1A, de groote gazet van 't Centrum schrijftZonder de Elzassers zijn wij nu 110 man sterk wij zullen niet onhandelbaar zijn, maar ook niet plooien voor den Keizer. Een der hoofden van 't Centrum Mr Erzberger heeft zeer gewichtige verklaringen gedaan over Frankrijk te weten: Wij, Duitsche Katholieken, betreuren al wat in Frankr k gepleegd wordtdoch wij zullen er niet tusschen komen de Fransche Katholieken zijn de schuld van den benarden toestand. Waarom moesten zij huilen met al de vijanden der Republiek Waarom moesten zij al de oude voorrechten verdedigen Dit is zeer droef voor den Godsdienst doch laat ons hopen dai de Fransche Katholieken nu hun oogen zul len openen. De Koning van Zweden mag al uit- gaan. Te Lod^, Rusland, zijn 3 Terro risten doodgeschoten. Te Odessa, Rusland, een koolmijn in brand, hoe vreeslijk Reeds zijn 40 lijken opgehaald. Pauvres porions In die ongelukkige mijn van Sarrebruck zijn wederom ver schelde mijners verongelukt Te Buda pest in een specerijwiukel, M. Frieder en zijn kommies die in den keidei gingen, m-t licht de kommies die uitgleed, en de brandende bougie die in een vat petrol vielde ontplffing deed het heele huis op schokkelen, en instorten M. Frieder en zijn kommies zijn erg gewonden de Huisgt noten hebben ook kwetsuren. Woensdag trokken de Lotelingen van Athus naar Longwij. Zij gingen in herberg en kregen errusie. Een loteling, zeer dronken zijnde, sloeg e n meisje zoo erg op het hoofd, dat zij doodviel. GROOTE KEUS LAATSTE NIEUWIGHEDEN De Stoffen die overal PER EL verkocht wor den, worden bij ons maar zooveel PER ME TER verkocht. leder kooper van een Eerste Communiekleed krijgt een kostbare Kerkboek als geschenk. KOM ZIEN KOM ZIEN 11Molenstraat, AALST o<? visdag Maandag en dijnsdag wintersche buien, regen, I sneeuw, ruigen wind nu zacht weêr, smokke- ling van regen. Er trekt veel Volk naar Dendermoiide voor 't Proces der 5 dieven inde Brouwerij Van der Schueren. DENDERMONDE, 12 uren. Zelden of nooit meer Volk gezien de 111-nigte stond buiten tot op het plein de akt van beschuldiging was erg, doch is zeer verminderd door de verdediging men heeft afgezien van verscheide bezwarenu i omstandigheden 0. a. de inbraak en beklimming, I het dragen van wapens enz. j De zaak duurde van 10 tot 12 ure. Hebben gepleten Meester Odilon Perier, zeer krachtig en 1 langde Hoeren Moyersoen, Bruninckx en Cal- lewaart, junior. De uitspraak is Meert 1 jaar de 4 andere elk 7 maand 't Kint, enkel pl chtig verklaafd aan veiheeling heeft 4 maand. Behalve de mislukte diefte van den maïs waren tweemaal 160 flesschen wijn gestolen op 't Kasteel. 12 ure 30. Op weg naar de Statie wat ligt de Stad vuilAl putten en bergen als 't geregeud heeft, alle 5 voet, men moet springen bijna in alle straten kalseiwerk is hoogst noodig En de Stad werpt 750 fr. 's jaars aan den Denderboue, M. Van de Putte is 't daarom dat hij schreef Evenredig Stelsel is den ondergang van Kerk en Staat. Vochtig, nat, regenachtig Voedsel voor de Flawenzia. Het Art. Ronsse in ons volgend Nr. NIEUWS UIT BRABANT Zelfs te Ternath waar zulk schoon akkoord was, gaat een hevige strijd zijn voor de Gemeentekiezing. Paus Pius X schreef onlangs In zulke gevallen doet de tus- schenkomst van 't Geestelijk veel nadeel aan den Godsdienst. DE HOP 50 fr., 45 fr., desolatio, de Hop is verlaten er zijn zelfs Brouwers die Hop te koop stellen de Chinne vervangt meer en meer de Hop. En de Katholieken willen de Hop redden met pinnendraad en gepekte of gebrande sta ken Spotten doen ze met alle slach van Ar beiders Mijn Interpellati over de Oftomobielen komt dijnsdag. De Terroristen laten weten dat al de Rechters van den krijgsraad (Bloedraad) ter dood veroordeeld zijn. In de Dauma heeft de Oppositie een grooter Meerderheid dan in de eerste Volkskamer.. Er was nogtans afgrijslijk geweld gepleegd tegen de Volks-Aanvoerders. Doodgeschoten door Terroristen in eene Kerk Varroine. Te Slaskow in 't Gouvernement van Kielen, heeft een troep terroristen twee onbekenden in eene kerk gebracht, hebben ze gebonden en ze doen voor een autaar op hunne kri?n doen zitten en ze dan doodge schoten. Men denkt dat de twee slachtoffers terroristen waren die verraad gepleegd hadden. Aanslag tegen een Goeverneur van een gevang. Teter. Een jongeling heeft drie revolverschoten op den gouverneur van 't gevang gelost. Deze is zeer erg ge wond. De dader is kunnen vluchten. Helsche werktuigen aan boord van schepen Odessa. De matrozen willen al de Kapiteins dooden. Men heeft verscheidene helsche werktuigen op verschil- lige schepenen gevonden. Een kapitein is gedood geweest door drie matrozen, de policie heeft de daders gedood. Aalc+ In ons P^chtig herstelde groote Kerk rValOl. moeten meer eendracht zijn bij d'Heeren die met de schaal rondgaan ze loopen scherrewerre, ver van een in den tijd van paruk Van der Gucht en voetje Van der Maeren ging ging alles schoon geregeld en de twee schalen waren geenen meter vaneen. In de Stad van Aalst waar zoo veel armoede gesmolten wordt, dat er Heeren zijn in 't Armbureel, allen niet, eenige Heeren die pijn aan hun hert hebben dat ze moeten giften weigeren aan menschen die hulp behoeven en hulp verdienen, in de Stad van Aalst jaarlijks 725 fr. toewerpen aan den vetten Dender- bode, 't is toch schande ja, sieur Van de Putte 't is schande. De Minderheid van den Raad heeft de' zaak beroepen voor de Permanente Deputatie. Zou die onge hoorde veikwisting der Stadsgelden goedgekeurd worden? klas voorWin- kpliprs nan n.^9 Ha kilo, vciiiiiiiüi-riiii' per 20, oo en jneer kilos. BtLTsTTOwt;K5T'/Wink, oeste Kwaiueix, aan 0.50 de kilo, vermindering per grootere hoeveelheid. SMEEKSCHRIFTEN, AANVRAGEN, enz. in Vlaamsch en Fransch voor de bijzonderste levensomstandigheden, ten gebruike der Huisgezinnen door Leonce Vervarcke gewezen Hoofdonderwijzer, te Oostcamp. Prijs 2,25 fr.; franco 2,50 dikwijls een oprechte steun en troost zijn als de tegenspoed den drempel des huizes heeft over sein uien, vergezeld van kleinmoedigheid, neer slachtigheid en wanhoop. Vrouw,, sprak de man, wat gaan wij doen? Hoort, wij hebben ons kwitanciën be waard. Zekerlijk 1 Zou dat ons niet kunnen dienen, tot bewijs dat wij maar 1200 frank schuldig zijn Regina, ja daar had ik niet op gepeisd /De kwitanciën een licht maar neen, ze zullen üat wij in vuscheide termijnen onzen intrest betaald hebben. Wie weet, 't cc11 bewijs brengt soms 't an der meê, man we zul/en die zaak der quitan- ciën toch niet verzuimen. Al verlorene moeite, vrouw alles gaat ons tegen u ge zult zien dat wij gansch zullen ten onderen gaan sedert 10 jaren worstelen wij tegen 't lot nu is het «ogenblik gekomen lat wij p ons effen gaan geraken, en door een onbegrijpelijke dwaasheid van mijnen kant, zinken wij diep: r in ien put dan wij er ooit geweest zijn Man, n an, gij overdrijft Maar ei 1- 12 000 fr ...oeten er zijn, vrouw in geieed geld, binnen eenige dagen En waar zullen wij dit geld halen Och man laat ons met betrouwen voort gaan; ik gelooi dat alles beter zal gaan dan gij wel denkt. Als Ons Heer ons wil redden, Hij heelt middelen genoeg en moet het zijn dat het ongeluk ons overkomt, welnu, man hoe me. r gij ongelukkig zijt. hoe meer ik en uw kinderen, ho meer wij u zullen beminnen... En die woorden sprak de brave vrouw uit gan- scher hei te er: met zul ken toon van innige liefde dat d Sch«-pui- tranen van aandoening moest stoiten en aldus zijn bittere droefheid gelenigd vond. ïian--n zijn een middel van afleiding en van ontlasting voor de droefheid; die tranen kan storten, is verlicht en vertroost.' ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1907 | | pagina 4