PRIESTER DA ENS De Kamer Portretten Priester Daens ïn Rusland, 1811 28 Juni 1907 Poriretleu van Smid Lambrecht A.D,V.N. ABONNEMENTSPRIJS Voor België 2,53de vreemde Landen 4,50 Aen schrijft i n «p alle tijdstippen des jaars. -P- DAENS, Volksvertegenwoordiger, AALST 35"< JAARGAN6. VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Zitting van Dijnsdag. Zeer weinig Leden aanwezig13 Katholieken, 7 Libe ralen, 10 Socialisten, 1 Kristen Democraat. Na de vragen komt onze Interpellatie over den toestand in de Kaserns. (Zie bl. 3.) De Minister van Oorlog antwoordt dat alles goed gaat (op papier) doch belooft een ernstig en spoedig onder zoek, dat hij persoonlijk zal leiden. (Dat is 't bijzonderste) M. Van Langexdonck (Vlaamsch) steunt onze gezeg den en stelt vast dat de 300 grammen Vleesch uitkomen op 120 grammen en zeer dikwijls van oude koeien. Hij bevestigt ook dat bijna alle Soldaten moeten eten koopen. M. Terwagne (Socialist) haalt als Geneesheer aan, wat hij gezien en bevonden heeftDal er Soldaten ver schijnen voor de Geneesheeren in havelooze ploenje, hun hemde vuil, gescheurd, of gansch aan flarden dat zij kleeren krijgen ven anderen, zelfs van zieke soldaten ook kousen, galochen en schoenen dat er veel klachten te doen zijn over de voedingdat men goed zou doen niet altijd ratatoelje te geven waschplaatsen in te Ticli- ten in den winter de zalen beter te verwarmen, ook dat men vreemde ingelegde doosjes vleesch geeft. M. De Bunne sprak in 't Vlaamsch over misbruiken die in 't Leger bestaan. De Minister van Oorlog antwoordde nogmaals dat hij alles zeer neerstig zal onderzoeken, zonder uitstel,waarop mijne Interpellatie gesloten werd. Een tweede ondervraging werd gedaan door M. Giroul, over de levering van Haver, Hooi en Strooi aan 't Leger, zonder aanbesteding; in 1906 leverde men Haver 20 fr. 18 de 100 kilo, terwijl de gemiddelde marktprijs 19 fr. 07 be droeg zelfs aan 19 fr. 34 tegen 16 fr. 56 als Marktprijs. Zoo gaf men te veel uit, enkel op 't voedsel der paarden, op éen jaar 540,400 fr. De heer Mijnister zal die cijfers onderzoeken en later antwoorden, Doch wat kan hij antwoorden Die cijfers waren geleverd door zijn eigen Ministerie. Zitting van woensdaq. De VLAAMSCHE WET die te berde komtdeze week- gaat de Stemming plaats hebben. Onze zitting van woensd3« is woelig geweest, dnhter,-. verward. De Bewaarders willen, kost wat kost, de Vlaamsche wet, de wet Coremans versmachten. De Ge kozenen van Brussel gingen de Wet stemmen, op voor waarde van een bijzonder artikel voor de Stad en Voor- geborgten. M. Coremans had zich daarbij aani/esloten. Eerst deed men stemmen bij rechtstaan en neerzitten op een artikel dat niets beteekende in een tweede stemming hadden wij de bovenhand doch een tweede en derde stemming duwde alles omver. Heden, donderdag, de groote beslissing. De Voorstaanders der Wet waren gis teren talrijk in de Kamer. (Zie Aalst Donderdag.) ol 1-L'IV>.LFI\ VAN WRAAKZUCHT EN 'EIST O-EL EIST "VLA-HST LIEFDE «o» XÏV. Twee schelmen in angst en pijn. Daar zat de schelm Genaro nu gevangen Het rijtuig voerde hem weg Twee mannen bewaakten hem Genaro zweeg Hij had in 't Rasphuis geleerd, dat in zulke gevallen zwijgen onverbeterlijk io Eerst meinde hij naar 't Gevang overgebracht te worden hij had nog in dit gevang gezeten en bemerkte weldra dat men hem verder voerde, de stad uit Hij was dus niet gevangen door de Policie of door de Justicie Hij was 't slachtoffer van een oplichting Nu was zijn eenigste gedacht te ontvluchten Een einde wege buiten de Stad zijnde, tus- schen steile gebergten, eensklaps hij springt op, stampt de twee bewakers weg, hij krijgt het deurken open, en gaat uit het rijtuig sprin gen, als een sterke vuist hem vastgrijpt en hem terug duwt, terwijl een ruwe slem hem toeroept: Ellendigaard i houdt gij aan uw leven, wacht u van te willen ontsnappen. Ge moet meê, dood of levend Waar voert gij mij Dat zult gij aanstonds weten 1 Mannen, verzekert hem Toen werd Genaro tevig gebonden aan han den en voeten. Zoo reed men voort, nog een halve uur dan hoorde Genaro een poort opengrijzelen dan reed het rijtuig voort onder een voutdan bleef het stil dan werd een zwarte doek over zijn hoofd gebonden dan werd hij opgenomen met Eilaas I het is dan toch vaar. - Somtijds twijfel ik er no£. aan Priester Daens is van he; wereldtooneel verdwenen. Na 14 jaren van geweld gen, woeligen en pijnlijken strijd Pijnlijk ja, maar verzach"- door het gevoel der Plicht en de zuiverheid van Inzie t. Gelijk er van den Godde'l;ken Meester te lezen staat in de H. Schrift Hij had medelijden met de menigte van 't Volk; Zoo staat er in ons Levi ial onder 't beeld van den Gekruisten God «Tot Hep-jes Volks 1 Tot geluk der Vaders emMoeders, der Jonkheden en Kinderen, tot geluk van iedereen, in allen eerbied ja tot versterking van den Godsdienst. De Godsdienst immers wyei zijn Goed doen aan elk, goed doen onder aUe opzi: hten en bijzonderlijk goede wetten maken voor het eeniik Broodgew n. MB' Doutreloux, Bissch:ri van Luik, had het voorzegd in 1895 AI degenen die den Pl ïzelijken Brief over den toe stand der Werklieden recht' ir.nig opnemen en willen ten uitvoer helpen brengen, z -ilen belasterd en worden en vervolgd. Het is onbeschrijfbaar, maar toch zullen wij in het LEVENSBESCHRIJF tracLen aan te halen hoe Priester Daens overladen werd met Leugen en Laster, met Ver volging en Broodroof, in zijn Leven, op zijn Ziekbed, en zelfs na zijne Dood De heldere reine WAARHEID zal komen, men weze daar zeker van. a Ondertusschen begint de Verheerlijking Wij zullen niet spreken van de Vrienden-Partijgenoten; Wat zij schrijven, ontrukt tranen van Zielsaandoening Zoo schrijft men uit 't Land van Dendermonde Ik ook, ik ben op de Begraving geweest, en mijne tranen vloeiden, wanneer ik mijnen achtbaren Vriend, den boezemvriend der Werklieden zag in den schoot der aarde neerdalen; de zachte woorden van mijn vriend Pie- ter, die hebben mij en de menigte heete tranen doen storten Ach, kon ik hem met mijn bloed en met mijne gebeden levend uit het graf halen Maar neen, dat is onmogelijk; maar wij zullen voor Hem bij Ons Heer ten beste spreken, voor hem en voor ons. Ik schei uit, want ik kan bijna niet meer, van de Tranen die ik nog moet storten. Een Demokraat uit 't Kortrijksche, die ook Martelaar is voor zijne Democratische Overtuiging Vriend, zoo schrijft hij, ik heb zondag te biechte en te Communie geweest met mijne twee Zoons, tot lafenis der ziel van Priester Daens, en wij zullen daarmede niet ophouden, want wij zullen hem nooit kunnen vergeten want zijn Portret hangt gedurig voor ons oogen. Dan ben ik in de Sakristij gegaan om hem te doen af roepen in de kerk voor een gebed, doch 't werd mij ge weigerd, hetgene nooit gebeurd is. En dan durven zij roepen en schrijven dat Priester Daens hun man geworden was... Ja, men heeft het gezien t'Aalst in 't Sterfhuis, in de Kerk en op 't Kerkhof.| In ander brieven, inaar we mogen hiermeê nu niet voortgaan, 't ware te lang. En zelfs die hem vroeger vervolgden, maar die eerlijk van hert zijn, brengen nu Hulde aan zijnen Strijd. Zoo schrijft Le petit Journal des Brasseurs, van Brussel: Het betaamt dat onze Petit Journal een eerbiedig woord toewijde aan Priester Daens In menige omstandigheid hebben wij zijn ontwerpen voor den Hopkweek moeten bestrijden de maatregels die hij voorstelde, waren enkel inbeelding, verderflijk zelfs doch niemand heeft ooit kunnen twijfelen aan zijue rechtzinnigheid, die ten andere gansch zijn leven be- heerschtte; voor zijn overtuiging heeft hij alies geslacht offerd zijne positie in den geestelijken stand, de goed keuring zijner Overheid en zelfs zijne middelen vaa be staan. Hij sterft en geeft aan alltn het oorbeeld van den Man zich gansch opofferende voor hetgene hij aanzag als zijne Plicht. Hoe de Tijd toch vliegt I Van gisteren is het acht dagen dat wij het Lijk van onzen Broeder naar het Heilig Veld der Dooden volgden; Acht dagen dat wij daar die Doodkist zagen staan, en rond de Doodkist die ontelbare Menigte Acht dagen na de hertroerende Plechtigheid in ons Lokaal der Democraten Acht dagen I Het is nu bijzonderlijf, dat Droefheid en Weemoed ons aanvalleH, dat de Wereld ons treurig en eenzaam is Doch wij hebben Plichten van Vriendschap en van Dankbaarheid te vervullen In naam van de Familie, in naam van de vrije Demo cratie bedanken wij de talrijke Personen die in 't Sterf huis gekomen zijn; die ons in de Kerk en naar 't Kerkhof hebben vergezeld. Wij bedanken de ontelbare Democraten, weerhouden door Werk en Plicht, maar die in 't geheimnisvolle Leven der Geestenwereld met ons vereenigd waren in deze treurige omstandighedan. Met troost en aandoening hebben wij met al ons Volk der Democratie, gelezen de zielsroerende Rouw-Artikels in Recht. Vrije Klok, Waarheid en andere Gazetten. On zen innigen dank aan de geliefde Schrijvers Blauwvoet, Stijn Storms en anderen. Hun Artikels werden eerbiedig opgenomen en zullen dankbarig bewaard blijven. Voor ons bedrukt hert is het een ware vertroosting te zien de menigvuldige Brieven, gloeiende van herte-ijke Vriendschap en de bijna ontelbare kaarten van meêdeeling die ons gezonden zijn van alle kanten, niet enkel uit alle Belgische Provinciën, maar ook uit Nederland, uit Fran krijk, uit ander Landen.. Wij zouden moeten aan elk in 't bijzonder schrijven, doch dat is onmogelijk; onzen in nigen Dank In Aalst, den dag der Begraving, wij hebben in de me nigte menigvuldige Democraten gezien die van verren afstand gekomen waren; wij hadden elk willen de hand drukken, in ons huis ontvangen, als Broeder; doch wij hoev.n niet te zeggen dat dit onmogelijk was de Demo craten die zich veel moeite en grooten onkost getroost hebben, om aanwezig te kunnen zijn, ontvangen hier ons bijzonder Daokbetuich. En hier moeten wij ons spijt uitdrukken Verscheide duizende doodbrieven zijn verzonden, geen oogenblik heeft de Familie Daens verloren; alle mogelijke aandacht werd aan dit werk gehecht.en toch zijn vele Vrienden van den duurbaren Overledene vergeten van vrijdag avond tot Zondag de tijd de Personen uit ander Steden, die Priester Daens met zooveel Achting, Troost en Hulp omringden, zijn niet aangeteekend; in de tijdstippen van Strijd, men kan niet veel aanboeken, en zoo werd menig een ve.getenen moest door de Dagbladen de dood van Priester Daens vernemen. Die Personen gelieven ons te verontschuldigen. Aan ons nu de taak het Leven en den Strijd van Pries ter Daens te beschrijven en aan alle Democraten de heilige Zending van krachtiger dan ooit den Strijd voort te zetten. In de laatste jaren, op zijn Meetingen, Priester Daens riep uit in innige zielsontroering Ik word oud, ik ben ziekelijk lang zal het niet meer duren met mijdoch de Democratiede vrije Democratie kan niet wegsterven; uit mijne verdorde beenderen zai een zaad komen van jonge en kloeke Democraten om den heiligen Volksstrijd voort te zetten. (In ons volgend Nr breedvoerigen uitleg over de val- sche uitstrooisels der Bewaarders gazetten.) Een Onwaarheid die de ronde maakt der Drukpers en der Wereld, is dat Priester Daens door de Democraten uit de Partij was ge bannen... Daar is niets van 'tis enkel eenafdeeling van 't Arrondissement Brussel die met bitsige haastigheid zulke stemming had uitgebracht. TEN GEVOLGE DER WOELINGEN van Frankrijk gaat er dadelijk een strenge Wet gemaakt worden tegen de Vervalsching van den Wijn. EN HIER IN BELGIE spot en lacht de Regeering met de Hopboeren van Vlaan deren en Brabant, die «en Wet vragen tegen de Verval sching van 't Bier. Priester Daens in photographie op zijn sterfbed, korts na zijne dood, zijn te bekomen aan 1 fr. in ons bureel, in 't Lokaal en bij alle Medehelpers. Prenten van Priester Daens redelijk groot, om g«5nka- dreerd te worden, aan 10 centiemen. Zeer schooneaan 10 centiemen. Groote Portretten in photographie zijn te bekomen te Ninove in de Vrije Klok aan 1 fr. Het Comiteit heeft vastgesteld dat de Onthulling van 't Gedenkteeken zal plaats hebben rond half September. Dan zijn veel Franschmans thuis. Die nog willen inschrij ven, alle giften worden dankbaar ontvangen. De Douma is daar ontbonden voor de tweede maaler zou daar moeten een Volkskamer zijn op zijn ottokraats, gelijk de Katholieke Bewaarders hier de Werkmanskringen willen; 't Russisch Volk zit opgeblazen van koleire over die ontbindingnu zou men willen kiezingen houden van konkelfoes en bedrog en om tot daar te komen begint men de schrikaanjaging en de vervolgingop een enkele dag werden te Sint Petersbnrg 500 Volksmannen aangehouden te Odessa 300 men spreekt van een ge vang in 't welke 5500 politieke gevangenen opgesloten zitten.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1907 | | pagina 1