m Rampen-Misdaden Ongelukken S I II sê Ê*ie OttoMobielen Wat is dat geweest igs=r^'- fM-§§ ë5"§g lil! §1 s d pFsli s «=sl tc-o *- -s eü f2 SlilS •e^i Fra ii sch-V la au d eren BUITENLAi..i> In Frank. ijk. ;2 - ^r :io-S=T|c r; n> o Q r- i= S* cü.x,c £ü2 c c- o <a> 2 .2 .2 f, c ccN'i L- C «5 - ."SS^z 8«"=oOc -Sr. CQ »- CJ U ■<4, - tac <u :rr uj -2 7; id 2 xj o o tü <u O c-g O.S.S-T s aïs-es S^OOlSjl „z >£t;.si "^3 bJD 1> c "O 3 H CC u J c fc> B 5 a ,-_ M O o">£ OQ aó .2 C g «<0.g* O C t- ir >2-g a 2-g 8 c -= -J c O N g- m<-C u-s.S S ÏS&3 g?i. »T?3? m 22 f s; <«Q -O c 5 bi o S to .51 c t- (LI C O O Q O O rr TJ- ^,«*<0 o* cTcTcT cT O .Ho 5 jT^ 5 1 2 2 s CL 5 ro O j-^c O..*" ïU v 5 u'r: J o c ra O wQ 6a ra 1 O D f« Ji s-°S>s Oj^T^ooOJ-^ra 1L u - ^>o'; ü- 2= cu a» 2 5 113 S U "3 i2 QC i O CU iC a» i£ - s ■jg =j SS] g 8-s S ÖC.C -< Ja n C o o «fl£ «5 ■n u —I - a -= M O as O c ■Jt a O S3 a 2 ■5 c 0* w>"E 6 J*2 a »o gt3 AAS.ST Wreed geval, M. Gyselinckx, een achtbare werkzame burner, deD üiathandelaar uit de Nieuwstraat, over 5 G weken gebeten door een klein bondekeD, dat zelfs den schijn niet bad razig te zyn dit hondje stierf daags nadhn; do lichte wonden van M. Gyseliuckx werden goed verzorgd en volko men genezenmaar d'ander week gingen de wondjes open do Giithandelaar werd razig, moest op zijn bed gebonden worden eu stierf Za terdag... Elk heeft er deernis in Hoe een ongeluk met kracht Kau komen onverwscht. LEBBEKE. Op de wijk Hoeksken waren eenige kerels der gemeente bij den herbergier Van Herrewcghe binnengegaan en hadden zich' alda&r wel verzet tot ii ure 's avonds. Toen iedereen zich gereed maakte om huiswaarts te gaan, kregen de gebroeders D. ruzie met den patroon over de betaling van een glas bier. Een der gebroeders D. liep naar huis ch kwam terug, een sabel zwaaiend. De herberg werd stuk gesla gen en Van Herreweghe zoodanig geslagen dat zijn hoofd en aangezicht maar éene wonde meer zijn. De toes'and van liet slachtoffer is hopeloos. De dader heeft de vlucht genomen. NINOVE. Bij zekeren Dierickx, wijk Preulegem, is maandag brand ontstaan terwijl de inwoners afwezig waren. Beddingen, klee- dingstukken, schoeisels enz zijn de prooi der vlammen geworden. PER VOITUUR IN BRUSSEL Zekere persoon die te Droogenbosch, bij Hal, 't voermannen doet, was zaterdag nacht te Brus- sel blijven drinken met cenen koerier. Na goed gedronken te hebben, 't werd ure en de koet sier zegde aan 't Boerken We gaan eens uitrijden, over en weêr naai de Noord-Statie. Daar zijnde, de koetsier wilt betaald zijn de voerman weigert en loopt wegthalvent de Nieuwstraat, aan de Kerk van Finisterra, de koetsier is daar, met twee voyous, die hij opge- raspt heeftze vallen hem aan, nemen zijn geld en zijn horlogie af en loopen ermeè weg. Schrikkelijk werkongeval le Cureghem. Dinsdag morgen, 11 uren, is in do ötletstraat, i n. 42, te Curegbem, dc zolderiDg ingestort der 1 2e verdieping van een nieuw achtergebouw, dat M. Verbeydeu, deurwaarder, aldaar deed oprich- ten en da- moeet dienen tot gieterij. De zoldering van de 1* verdieping werd maege- rukt. De werkman, J. B VaDderlindoc, 22 jaar, on- j gehuwd, wonend te St-Genesius Rhode, werd on- i der bet puin hegraven. Hij werd echter ooor balkjes beschut en spoa- dig ontlast. Zyno baeucn werden vermorzeld en gauscb zijn lichaam erg gekneusd. Do pulitte heefteen imtb-rzock geopend. WOELINGEN AAN DE DOKKEN te Antwerpen. U '.mdag ba 'den aan ban^r 11 der dokkan on lusten plaats. Een dertigtal dokwerker» vau deu s ouwer Abts waren arg boos tegan eenon fore man, die van Hamburg was tosuggekeard alwaar h^j in de plaats der stakers gewerst bad. Do politie werd ontboden en dan ging bet spel leken aaa gaug. Een der dokwerkers werd aangehouden, maar zijuc makkers poogden herbaalde malen hem uit dc banden dor politie te halen, wat niet gelukte. De aangehoudene is ter beschikking van don procureur des koniugs opgesloten voor aauslag op de vryheid van den arbeid. Twee andere dokwerkers werden naar don smigo gebracht. GRONSVELD. Pif-paf-poef 1 De jacht is nog niet open en toch ontsnalden daar geweerschoten. Zekere V. en zijn aspirant schoonzoon waren in ruzie. Zekere B. kreug het te erg, ging naar huis eo kwam terug met een geweer waarmtè hy ver scheidene schoten losto, zouder iemand te treffan. B. werd aangehouden doch weder in vryheid ge stel-I. JETTE. Zekere l'ardaens is maandag mid dag, geituroi.de het middagmaal, in een buis van den Jette8chea steenweg, vers'ikt met een stuk vlecsch ie willen inslikken. M ECHELEN. Een zoer stoutmoedige diefstal boe ti in de 1 ouisastrast 6, plaats gehad, iu bot Luis bewoond door Francbx, beenhouwer. Toen ton half iwaalf Fraockx thuis kwam van eeuo reis uaar Spa, best- tigde hij, niet zonder vorbazing, -lat zijue vrouw op haar bed was vast gebonden. H ire moD-i was «j?toen handdoek ron dom liet hoofd omwonden. Tot het bewustzijn gokomen, verhaalde de vrouw dat eon man met eeue vrouw in hare ka ns r waren gedrongen en bij middel van «ene koord, die in den kelder lag, haar hadden vastge bonden rn baar n et den revolver voor bet aange zicht bcdi vigde-D, iu-Jien zij niet zegde waar het geld zich b vond. Hierop raaakteu de schurken zich meester van csne som vau 500 lr. die iu eene kas lag. Fraockx riep oumiddelijk dc- hulp in der politie die dadelijk een onderzoek instelde en m alle richtingen opsporingen deed, doch zonder uitslag. De scbilmcn moeten bij middel vau een vals-hen sleutel bionengeraakt zijwat:t niets werd aan het slot bevonden. BRUGGE. Warhoop. Een soldaat van hot linieregiment, iu veriof, wonend op het Hoog- stuk, is iu de Coupure gesprot gen. Tw9e voorby- gacgi-rs koudvu den wanhopige echter redden. of moordtuigen 't gaat cr allangs om wreeder meê. - Te PARIJS is botsing geweest tusschen otto- mobiel en den tram. Twee Heercn, die inden Otto zaten, zyn erg gewond. In ITALIË, te Caseria. is een Ottomobiel tegen een rots geloopen, door 't schuinsloopen van het moordtuig gelijk te Vüerzele gebeurde de 5 heeren, diej erin zaten, zijn DOOD, name lijk Don Jo9ef Aveloy, prins van Pescaru Markies Ruffo Gereni Hertog Francesco di San Amgelo Markies Vito Motola Nunzianti «n den Stoker, over 6 weken getrouwd. Hunne lijken waren vrecsclijk verminkt. De Ottomobilisten reden naar de Abdij van Monte Cassino. In FRANKRIJK, te Prunièrcs, bij Gap is een OUomobiel-Omnibus in eenen stroom gere den zo reizigers zijn gekwetst, o. w. 4 doode- lijk. Tc BALGERHOEKE kwam woensdag avond een Ottomobiel uit de richting van Gent. Eens klaps liep het 8jarig zoontje van Emiel Driesscns over den grooten steenweg en werd gevat door den Ottomobiel. De dood was oogenblikkclijk. De moeder was als razend van droefheid, toen zij het ongeluk van het kind vernam haar man is sedert een jaar in Amerika. De ottomobielrijders zijn Brusselaars zij wa ren ,met tweeën en hebben hunnen naam en nummer van den Otto aangegeven aan den Statieover: te van Balgerhoeke. Te BESCHEM bij Antwerpen, donderdag achternoen, de Katholieke Schoolmeester M. Van Bergen, oud 45 jaar, komt uit de Drij Koningen straat, om over den steenweg van Bei chem te gaan, toen een Ottomobiel hem overrijdt, en hem doodrijdt. De borst was verpletterd De ongelukkig# laat eene weduwe met 3 kinderen, o. a. een kindje van eenige weken. Die ottomobielen, men ziet het klaar Verrichten 't werk van een moordenaar. Te WOfcUWE, zaterdag avond rond 9 ure 3o, M. Fretny. ingenieur zijne Vrouw, een andere Dame en haren Echtgenoot, kwamen in ottomo biel langs de Tervuer«n-laan, toen aan eenen omdraai hun moordtuig een karreken omverreed, in hetwelk twee jonge dochters zaten met strijk goed. Een dezer, Maria Van der Stappen werd erg gewond. Wat de ottomobiel aanging, ze draaide om en torn, met de 4 personen alle 4 konden dood geweest zijn, door den val van dit zwaar gerij nu waren g" enkel twee gekwetsten Mevrouw Fremy en bare gczellinne. Hunne kwetsuren zijn met erg, maar zulke schokking is niet zelden zonder doodelijke gevolgen. T0URC0ING. Iu de wyk Croix-R -uge, aan de plaats vau dien uaam, werd het 3 jarig meisje J. Deboecq door eeu tram omgeworpeu en heel enal verpUnerd. De iugewanden hingen uit do wonde en een been was atgereueu. Het arm kindje is overleden. NVASQUëUAL. De werkman Surmont, van Wasquebal, Vrydag erg verbrand in de fabriek Hauuart, Zondag avond aan de bekomen woo den overleden. ZWARE CONVOIRAMP IN RUSLAND. Een trein is van de rails geloopen op de lijn van Vladicaucase, nabij de Statie van Niez-Lobno 12 wagons zijn verbrijzeld cr zijn 7 dooden en 200 gekwetsten. EEN KIND VAN 9 JAAR UIT DEN TREIN GEVALLEN. In Engeland nabij de Statie van More- caude. Op den trein van plezier-reizigers, een deurken, niet goed gesloten, gaat open eer. doebterken van g jaar valt er uit en wordt vermorzeld door eenen trein die in verkeerde richting kwam. Eene Moeder slachtoffer VOOR HAAR KIND. In Algiers, te Marnia, een Vrouw bad haar kind gelast den ezel te laten drinken aan den stroom Tafna. Al spelende 't kind valt in 't water, de Moeder springt in 't water, doch de stroom slijpt haar meê op 't geschreeuw komt er Volk toegeloC-pe, i het kina kan men redden, maar de Moeder is dood. Te BASEL, Maandag avond op de Kermis is 'ne jongen van 21 Ij aar doodgc- schoten, hij was meestergast in le.-Titan Anversois. Er werken daar veel Walen, I aan hooge prijzen, en alle 5 voet is er twist tusschen Walen en Vlamingen. Velen van die Walen loopen gewapend met revolvers. VREESELIJKE DOOD. Tragische bijzonderheden komen tot. over een schrikkelijken brand, voorgeko men nabij Chagny, op de h]n van Sante- nay. Een koopwarentrein bestaande uit r 52 waggons, kwam aangereden waar eene andere I n kruist, toen eensklaps een an t dere koopwarentrein er op botste. De ma- chien van den trein van Douai werd ver- nield. I De mecanicien Blondeau er. de stoker Busseret werden wreed verbrand op hunne i machien. De trein, geladen mut vaten pe- f trol en benzien, schoot in brand en ailes "i werd vernield. Uit hooide der ontj loffingt n was het onmogelijk te naderen. De sch. de wordt berekend op 300,000 fr. Er zijn meer dan 20 gekwetsten. MET DE BISSCHOPPEN VAN AMERIKA EN DE DEMOCRATEN? Ziehier wat MBr Ireland, Aartsbisschop van Baltimora, daarover schrijft in zijn Boek De Kerk en onze Eeuw, bl. 04, 65 en 66. In Amerika, gelijk overal de Kapitalisten zijn sterk veieenigd en beschikken over schromelijke sommen zoo waren aan een tafel 12 man en samen hadden zt 200 millioen dollars (1 dollar is 5 fr.) De werkende mensche*, van hunnen kant, maakten ook in Amerika Vereenigint'eii, ONPARTIJDIG gelijk de Vereenigingen der Kapitalisten daartegen trok men op, met kwade vermoedens, daartegen wilde men de open bare opinie opmaken de minste fouten der werkende menschen werden vt rgroot, en de misdaden der Kapita listen w .den zorgvuidig begraven, door een samen spanning van stiLw.Men verweet aan de Werk lieden !e h. a-. i g 't',geheim, men stelde ze aan, voor openbare vijanden. I11 Canada wercen die Amerikaansche Werklieden ver oordeeld door M?f Tascherau. Men sprak van hen te doen veroordeelen door oen Paus. Toen riep Kardinaal Gibbons te Baltimora de 12 Aarts bisschoppen en de 263 Bisschoppen der Vereenigde Sta ten -bijec 11. De Kardinaal zegde daar 1" De Werklieden strijden voorde Rechtveerdigheid en de Kerk vertegenwoordigt de Rechtveerdigheid. 2° Zijn er foute 11 in die Vereenigingen van Werklieden, de misdaden der Trusts van de Kapitalisten zijn veel grooter. 3Ü Komen de Ridders van den Arbeid in 't geheim bij een, voor hun Broodgewin, de Kapitalisten houden ook zeer geheime vergaderingen, in we>ke zij hunne monster achtige aanslagen plegen. 4° Amerika ieen land van vrijheid de vrijheid is de verzekeringsklep ue groote bedreiging, het groot ge vaar is de wereidsche Almacht welke men heeft ge bruikt en welke men misbruikt. 10 Aartsbisschoppen en 60 Bisschoppen stemden vol komen in, met de woorden van Kardinaal Gibbons in hunnen naam trok uie Kardinaal-Democraat naar Rome en de Amerikaansche Werklieden werden noch afgekeurd noch veroordeeld. Het spookt er geweldig, 't Zuiden, de streek der wijnbergen het staat er al in vlam en vuurmen zou -zeggen ze gaan heel den boel afbreken om een gedacht te geven Te Perpignan is voor 300,000 fr. schade aan de Prefek- tuur of 't huis van den Gouverneurverscheide regi menten Soldaten hebben verbroederd met den opstand een Generaal werd krijgsgevangen genomen door 't woedende Volk. De rede is dat de Wijnbouwers hun brood niet meer kunnen winnen door de VERVALSCHING VAN DEN WIJN Het Kamerlid Marcellin Albert, die onder een mandaat van aanhouding iag, zegde het in zijn manifest tot het Volk Aan alle Wijngaardeniers van Frankrijk. Op 't oogenbiik dat deze regels verschijnen zal ik {Waarschijnlijk in 't gevang zitten. Wat is mijn scaelmstuk Wat heb ik gedaan Aan geklaagd de armoede en het recht op-leven van een gan- sche Volk. Medebroeders in de ellende, men hoopt dat mijne verdwijning uwe wilskracht zal breken en uwe klachten doen staken. Men kent u nietblijft volherden in uwen tegenstand, zonder vrees en zonder zwakheid. Gij zijt te talrijk, 0111 niet te bekomen dat recht u gedaan worde. lijf en ziel gedragen door eenen gang trap pen afdan weêr eenen gang dan in eenen donkeren vochtigen kerker dan werd de doek van over njn hoofd gedaan nog altijd bleef hij gebonden eenige oogenblikken nadien de deur van den kerker gaat open een helder licht straalt in 't kothij kijkt op en ziet voor hem staan den Dokioor, die hem toebijt BandietSchelm Wat is er ik versta u niet Ha, ge verstaat mij nietGeef mij de papieren terug, die gij gestolen hebt. Papieren Ja, in 't Hotel nabij 't Kasteel van Balbaol Gij bei kent mij (och Ik u herkennen Gij hel t daar ons tafel gediend en zijt ge vlucht met dc papieren. Ik weet van niets Van niets Hoort, in een woord gelijk in honderd (rij zult die papieren teruggeven of gü gaüt l"er sterven van honger. Zie, daar hangt boven uw hoold een koorde als gij belt dan zal ik komen om de papieren 1 Maar zon der die papir-ren geen eten Daarin, èging hij weg, den schurk overlatende aan zijn wret.de gedachten van wanhoop I Dienzelfden dag, het was reeds avond, als een kolonel in 'r Hotel van Hertog Alexander zich aanmeldde, als komende onder de bescher ming van Frankrijks Afgezant. ,Die man was Don Carlos, weduwenaar der jonge Theresa van Balbao. Heer Hertog, zoo sprak hij, ik kom u spre ken over een zeer gewichtige zaak, die ik u wil bekend maken, gan.sch in 't geheim. Welnu, Mijnheer, we zijn hier alleen, spreek. He r Hertog, mij is bekend dat UEd. de va riijke liefde l>< en all andere gevoelens sb !t. Hertog A' x rider d ed een lichte buiging, terwijl -.on Carlos voortging

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1907 | | pagina 2