Markten De Partij-belangen Priester Daens Later Nieuws Moordsch lnlandsch hout Koopt eu verkoopt odaiat cV?oem>da(j Ólaïat •2Do-n.dez.clag. Aan onze Vrienden- DuWenlief hebbers. Vragen in de Kamer Werkman en Land van Aalst Arrondissementsbond Arrondissementsraad kaatsspel. K A SS E-PA PIER AALST. Zaterdag llJuli 'l'arwe uo,* Haver per 100 kilo 19,00 a 20,— Aardappelen de 100 kilo 3,00 a 9,0o Ajuin de 100 kilo 13,15a 14.50 Boter per 3 kilo 3,00 a 8.91 Eiers de 25 2,37 a 2,55 Viggenenper koppel 65,00 a 75,Ot) üENT. —Vrijdag 10 Juli Witte tarwe 23,00 a 00,00; rogge 20,50 tot 00,00; haver 21,50 a 00,00; Boter de kilo, 2,50 a 2,80; eieren, de 25, 1,70 a 2,00. NINO VB. Dijnsdag 14 Juli Tarwe 19,00 a 20,50 Boonen 16,00 a 17,00; aardappelen 7,00 a 8,00; Koolzaad 00,00 a 000-Lijnzaad 00,00 a 00,00; Boter, de kilo 03,tO a '00.00. VEEMARKTEN GENT 10 Juli Er waren 72 beesten min dan verleden welk. De goede stalbeesten golden gemiddeld van ir. 1,55 tot 1,70, ge slacht vleesch. De kalveren van Ir 2.00 tot 2.20 per kilo gesl. vl.: de schapen van 1,60 tot l,7o per kilo gesl. vl.; de varkens van 70 tot 100 kilos en daarboven, levend gewogen, golden van fr. 0,82 tot 0,95. BRUSSEL, Kalvermarkt. —Tentoongestelde dieren 275. Prijs per kgr. levend gewogen fr 100 lot 1,25Lammeren 000 prijs 00 a 00 Verkknsmakkt. 14 Juli Tentoongesteld 358. Prijs per kilogr. op voet 0,80 a 1,00. CLREGUEM - ANDEKLECHT, 15 Juli. - Te koop gesteld1714. Prijs per kilo op voet Ossen 0,90 tol 1,04stieren 0,66 tot 0,90; koeien en veereen 0,62 tot 0,84 Kalveren 0,66 tol 0,88. M'Pierre Cabaraux, fabrikant in chocolat te Olloy, vraagt ELNE MEID, een weinig fransch kennende. 20 fr. per maand. MAGAZIJN VAN gezaagd of ongezaagd, FR. DE GENDT ZOONS DENDERHAUTEM. Bijzondere keus voor Bouwmeesters, Schrijn werkers en Meubelmakersalsook alle soorten van Brandhout voor Bakkers enz.. Goede BRE1MACHIENEN, zoo goed als nieuw, grof en fijn, om voeten en bsenen te maken. Bijzonder huis voor manskousen (Cardée) bij zonder voor marktkramers, aan zeer lage prijzen, Awg. Marcel, St Jansstraat, i, Aalst. IN 'T ARTIKEL Sottegem is een drukfout; aan 't begin Sottegem, Sottegem, 't moet zijn Sótegem, gelijk Pastoor Van der Haegen zoo schoon ken zeggen. In de taal dier streek zijn vele harde klanken weg: manneken, zeggen ze daar maneken, vlammen, vlamen lauwertakken, lauwertaken; 't is oprecht zoet en zangerig. DE ZEE. Aan Jantje Sliinkop werd op de school ge vraagd Waarbij komt het dat het zeewater zoo zout is Och, antwoordde Jantje, zoo rap als een vlieg, dat komt van de pekelharingen die in de zee zwemmen. Koele wind, de lucht redelijk klaar 't eerste wat wij hooren is dat twee luchtballons uit Gent rond Aalst zijn neergevallen een luchtballon achter 't Verbrand Hof en de andere van voren op Moorsel ei zat Volk in er is ook een luchtbal gevallen te Schoonaerde en de Stoelkeszetter van Moorsel hebben ze in ne gracht gevonden hij had zoodanig geloopen achter de luchtbal dat hij t' eindejasem was de Geneesheer heeft er lang aangewerkt, vruchteloos; dan hebben z'hem nanr een Hofstee gevoerd. H et is eene wispelturige donkere en troebele daggeweest, een Boerendag. In de Kamer is veel droefheid bij 't groot Volk wegeus graaf de Mé rode de man wist sedert lang dat hij stierf. De dag begint regenachtig. 6 ure. De Melkboer is daar. Wat peist ge van 't wéér V Goed weer't zal regenen, en er is regen noodig ol wij kunnen ons loof niet zaaien. Maar, Zontfag, ge spraakt van goed weder en 't heeft geregend! Ja, uit een dondervlaag... Daten kan nie mand, niemand voorzeggen... En de Melkboer schudde zijne Kan gelijk de Koster zijne Schaal en was voort. We gaan een regendag hebben. Vandaag spreek ik in de Kamer. En Woesle, Woeste, bekeerd gelijk Paulus die te Damasko van zijn pa '.rd viel. Woeste is ook door de Kiezers uit den zadel gelicht en stond vallens gereed. GEHEIMZINNIGE DOOD VAN EEN NOTARIS M. Francois, provinciaal Raadslid en notaris te Sibrii, werd Zaterdag morgend dood op de spoorbaan gevonden. Het lijk was vreeselijk ver mink! het hoofd gansch van de romp geschei den. Vrijdag avond had men hem rond 8 ure zijne woning zien verlaten, vergezeld van zijne meid. M. Frangois laat 4 weezen achter. In Rusland is een generaal, beticht van samenzweering en oproermaker, ter dood veroordeeld. Dit jaar is het maar al te dikwijls gebeurd dat de duiven uit Quievrain te laat te huis komen. Geen donderdag of zondag gar.t er nog voorbij of de duiven vallen slechts rond 2 tot 3 uren. Dienaangaande rijzen er verscheidene klachten op van wege de liefhebbers en iedereen moet het bekennen dat zulk een droeve toestand moet ophouden. De meeste spelers zijn werkjongens uit Stad en Dorp, en wanneer hun duiven niet regelmatig rond 12 oi 1 uur thuis komen, zijn ze verplicht iemand in hun plaats te stellen of zelf hun werk te verzuimen. Onze koene Volksver tegenwoordiger P. Daens zal hiertoe den Minis ter eene vraag stellen en wees verzekerd dat hij al doen zal wat mogelijk is om de Vrienden vol doening te schenken. Wij laten hier de uurtabel van den duiventrein 12072 volgen omdat iedereen ervan zou op de hoogte zijn: 12072 rijdt niet op maandagen zaterdag. Lokeren 5,50; Zele aankomst 6,04 vertrek 6,07; Grembergen 6,15 6,17 Dendermonde 6,24 7,03 Aalst 7,197,34 Denderleeuw 7,42 7,50; Okegem 7,57 7,58; Ninove 8,03 8,06; Appel>erre8,13 8,14; Santbergen 8,19 8,20; Idegem 8,25 8,26 Geeraardsbergen 8,33 8,38 Acren 8,45 8,47 Lessen 8,52 8,56 Ath 9,16 9,25 Jurbise 9,50 10,05 Bergen 10,25. Van in Bergen vertrekken de duiven met den reizigerstrein 2432 ten 10,40 en komen in Quie vrain aan om 11,17. Edoch wanneer de duiventrein uit Brussel-Zuid loopt (12140) dan gaat de duiventrein 12072 maar tot in Jurbise en wordt er vereenigd met dien van Brussel die de volgende uurtabel volgt Jurbise 9,56 Ghlin 1^,06 10,08 Bergen 10,1810,23; Quaregnon 10,34 10,36 St Ghislain 10,41 10,46 Thulin 10,55 11,00 Quievrain 11,08. Dit gebeurt enkel des zondags en soms den donderdag als er veel duiven zijn. In geval van veriraging is de trein 12140 ver plicht 30 minuten op dien van Aalst 12072 te wachten en dan komen de duiven rond 11,30 te Quievrain. Nog ef.ne bemeking. De duivenliefhebbers zouden van hunnen kant ook veel kunnen bij brengen om de vertraging der duiventreinen te beletten. De volgende punten zijn aan te raden 1 Geen duiven sturen naar statiën waar de duiventrein niet stilhoudt. 2 Altijd gedrukte etiquetten te bezigen waar de naam der bestemming goed op voorkomt. 3 De duiven intijds naar de statie brengen en ze goed per bestemming bijeen plaatsen. 4 De groepen van iedere gemeente zouden elkander moeten verstaan om hunne duiven ge- zamentlijk te verzenden dit zou veel tijd doen winuen aan het personeel der treinen en statiën en men zou alzoo vele vertragingen voorkomen. Gericht door den heer P, DAENS, tot den heer MINISTER VAN SPOORWEGEN. liet begint er te stuiven in de wereld der dui ven van den morgend tot den nacht, 't is een algemeene klacht, over de verzending der duiven uit Lokeren, Zele, Grembergen, Dendermonde, Aalst, Denderleeuw, Okegem, Ninove, Appelterre Santbergen Idegem, Geeraardsbergen, Acren, Lessen, Ath, Jurbise, Bergen in al die plaatsen klaagt men over de vertraging van den duiven trein 12072, dikwijls twee A drij uren bedragende Naar genomen inlichtingen zon die vertraging enkel te wijten zijn aan mangel van werkvolk in; sommige statiën, bijz. te Dendermonde, Denderi leeuw en Idegem. Zou de heer Minister geen bevelen willen ge ven om alle hinderpalen uit den weg te ruimen en alzoo de duiventreinen op hunne uur te doen rol len? Men verzekert mij dat een lichte vertraging aan den reizigerstrein 3018 in Aalst, den duiven trein 12072 op juiste uur zou kunnen brengen, lo Juli 1908. P. DAENS. Dijnsdao heb ik den heer Minis'er dank ge zegd, omdat de Bedienden van hun 12 reiskou- pons er thans 8 mogen geven aan hun Vrouw terzelvertijde heb ik eenige reiskoupons gevraagd voor de gepensionneerde bedienden. Woensdag vroeg ik of M. de Minister weet dat er nog Paalzetters zijn van de telegraaf, te gen 2 fr. 60 c voor zwaren gevaarlijken arbeid Denkt de heer minister niet, dat het drin gend noodig is het minimum dagloon te brengen op 3 frank Weldra is de winter daar, alle levensbehoef ten zijn verhoogd in prijs zelfs met 3 fr. daags» met alles te garen en te sparen, is het huishou delijk leven eene gedurige pijnbank. Door den heer P. Daens, aan den Minister van Financiën Wanneer zal de Vergunningswet, die zoo zwaar weegt op onze werkende klas.j algeschaft en vervangen worden^ worden door eene goede en rechtvaardige wel Aan de lezers van De Vrienden, lezers onzer bladen die ons hunnen abonnementsprijs willen opzenden, zullen als premie, met terug- keerende bode een schoon boekje ont vangen. AALST. Lokaal St Jorisstraat. - Op Zaterdag 15 Augusti (O. L. Vr. Hemel vaart) doet ons Muziek Tot Heil des Volks, ver gezeld van den Reizigersclub Elk zijn Spel, een speelreis naar Brugge. De Vrienden die begeeren mede te reizen, kun nen zich van heden af laten Inschrijven in ons Lokaal. De prijs heen en terug is fr. 2,75 voor ten of twee dagen. PENS10ENG1LDE. Zondag, 19 Juli, stor- jting in 't Lokaal, van 3 tot 4 ure. I Zondag 19 Juli, om 10 ure 's morgens, Igemeene Vergadering, in 't Lokaal, >t Jorisstraat, Aalst. Zelfde dag, om 3 ure 's namiddags, /vergadering van den Arrondissements raad, in de Vrije Klok, te Ninove. H DAGORDE 1 Aanduiding van de te volgen rich ting in het arrondissement Aalst, 2 Vaststelling vanvoorloopige standre- gelen voor de Vrije Christene Democra tie van België. 3 Bepaling van de groote algemeene Vergadering, te Brussel, voor al de De mocraten van België. BRUSSEL Zondag 26 Juli, om 3 ure zeer stipt namiddag, Vergadering van den Arrondissementsbond in het gewoon Lokaal, Greepstraat, 40, (rue de la Fourche). Alle Vrienden Partijgenoten worden dringend verzocht deze Vergadering bij te wo nen. Zeer belangrijke punten staan op het dag orde. Allen op post en allen welkom. De Schrijver, Verschueren. GEDENKTEEKEN Er is geld voor het Bronzen Borstbeeld geld voor 't Gedenkteeken doch er ontbreken rond de 300 fr. \oor de Medaillon, en het inrichten der Plechtigheid. Die nog gelieven in te schrijven, zijn verzocht niet langer uit te stellen. Ook berichten wij de Vrienden die nog in 't bezit zijn van inschrijvingslijsten, dezelve zoo haast mogelijk af te zenden. Uit Antwerpen Van een goede Demo craat. 5,00 Zondag toekomende, 19 Juli, 0111 2 uren namid dag prijskamp op deHouimarkt tusschen Rebecq, Ecaussines, Wasmuël en Ormeigniet In de omstreken van Beziers (Fran krijk) is de .Oogst bijna heel en gansch /vernield door een onweder. Men spreekt van een millioen schade. Te Sarignan la Plage (Frankrijk), waren twee visschers en twee officieren gaan varen. De boot kantelde om en de 4 mannen verdronken. Te Santander (Spanje) tijdens een vreeselijk onweder, zijn vele booten tegen de kust omgeworpen geweest en gezon ken. Tot nu zijn er reeds ai matroozen verdronken. In Canada, in de omstreken van St Laurent, is er een grooten bosch- brand ontstaan. Twee dorpen zijn ver nield. Een trein van 26 wagons is ook verbrand. Te Munich waren 2 Engelschen in eene Bank gekomen, en terwijl de eene den bediende bezig hield, nam de ande re omzichtig eenen zak met 10,000 mark in. Nochtans had de bediende het gezien, riep om hulp en niettegenstaande hunnen weerstand werden de 2 Engel schen vastgezet. In de omstreken van Dusseldorf, News-Gladbach, Lubeek enOsnabrouck, woeden gedurig schrikkelijke onweders, menschen doodende en al de oogsten vernielende. Op zijnenVerjaardag heeft de oude "Tolstoi van Rusland een Omzendbrief rondgestuurd, tegen de Wreedheden der ftegeering Orde en Vrede, schrijft hij, kunnen op zulke wijze niet terugkeeren men moet rechtveerdig zijn en goed. j De Gemeenteraad van Brussel is l' éenparig tegen alle verminking en tegen i elle verkleining van 't Park. Ook wil de Gemeenteraad niet, dat de Plaats voor het Koninklijk Paleis afgesloten worde, al ware het door een gouden grilje. De Spoorweg Brussel-St-Nikolaas zal overgenomen worden. j BEURS van BrusselBloem 26 a 27 lr. 't is gedurig op en af. liet is grouwzaam, gelijk er overal Ottomobiel-rampen zijn. Deze week zijn tenminste 6 Ottomobielen omgestort... Veel Rijke menschenjliggen gekw. of dood geland. Bij ons komt somtijds 'ne mensch uit Engeland en als hij ons Boter eet, hij zegtWelk verschil I Ik. Dat Stadhuis, dat Gemeentehuis daar I 't Staat nog altijd afgebrand 1 Hij. Ze spreken van een nieuw, doch er is geen geld. Ik. Wat zeggen ze van de beesten Hij. Ze zijn aan redelijken prijs 1 Ik. De Steêmans klagen over de duurte van 't Vleesch. (Mijn Landsman zweeg die duurte staat hem aan) Ik. Och, elk moet leven de verschillige intresten hotsen en hotsen tegeneen. De Boer moet leven en hij zou bijzonder moeten leven met Vlas, Koolzaad en Hop. Hij. Wij hooren dat d'Hop den weg inslaat van 't Vlas. Het is ook een deugenieterij geweest de Kool- putten weg te geven. Ik. En wat zeggen z'hier van den Kongo Hij. Och elk is er geweldig tegen 't zal den val zijn van 't Katholiek... Maar we moeten u geluk wenschen omdat ge den ouwen koppigen Woeste doet loopen 't is rareteit. Zoo gingen wij voort, ik zag en sprak met ander vrien delijk en spraakzaam Volk uit die Landstreek, met haar zoet Vlaamsch, al de dubbele harde klanken zijn er in weg Apostel Livinus roemde ook die schoone en aange name Landstreek. I T staat schoon, jeugdig, (11) wordt goed bezorgd; wie m m kan 5eter dan de Landbouwer Dat hij kome. Maar 't zijn de Wetten ge maakt in 't voordeel van eenige rijke Brouwers. Aide Hopboeren, al de Hopboerenbonden vragen wederkeerige inkomrechten en een Wet tegen de vervalsching van 't Bier... En M. Miserez, landbouwer-agronoom, onlangs op een groote Landbouw-vergadering, sprak daar geen woord vanijzerdraad, betere opleiding, kortere staken, 't Kan eenig goed inhebben maar de ziel is toch weder keerde rechten en een Wet voor 't Bier, 0111 goed ge zond bier te hebben. Mij dunkt, wij hebben in 't verslag var. de XX" Siècle gelecen dat M. Miserez ook tegen het afsnijden is der 1 lopkeesten... Is dat echt Al d'Hopboe- ren verschieten daarvan 1 Welk voordeel is aan het niet afsnijden der keesten 't Woord is aan M Miserez. i\len hi to f Aalst, Kerkstraat, is schie- iMOIS SïUÜIU, lijk overleden M. Arents, die er in zekeren zin als kluizenaar leefde. Te Brussel is zaterdag avond rond 6 en half schielijk overleden de Aalstenaar Frans Van de Velde, werkte in de steenbak kerijen van Anderlechthij telde pas 17 jaren. Voor het beste- wendt u tot ons Bureel, waar alle soorten te bekomen zijn. SCHRIKKELIJK ONWEER TE LUIK. Zondag brak er boven de stad een schrikkelijk onweerj los. Op de Samt-Pholienplaats drong een echte wervelwind in eene herberg, die gansch verwoest werd. De twee groote vitrienen werden uitgeslagen en een tiental personen werden door de glasscherven gekwetst. UIT LIMBURG Te Hasselt is vrijdag avond op het wapenplein een huis ten gronde afgebrand. Er is verzekering. Te Sint Truiden, op den Tongerschen steenweg, is bij de echtgenoten Niesen het 16" kind gebo ren, waarvan er 15 in leven zijn. Het alomver- rnaarde stadhuis van Borgloon, welke is aanbe steed geworden voor 105,000 fr., is bijna her steld. Het is een oud gebouw van de jaren 1300 het zal een der schoonste zijn van de kleine steden van heel het land. het gewemel der vledermuizen en niets hoorende dan het geschrei der nachtuilen, die tusschen de eeuwenoude boomen dartelden of het ver wijderd geblaf der wachthonden op de afgele gen hoeven. Nog leidde het bekende spoor hun langs Oosterzeele, GijzenzeeLe, Landscauter op Gentrode, tot zij omtrent middernacht, ver moeid genoeg, te Wetteren uitkwamen aan de heirbaan van Gent. Hier waren de manschappen niet weinig te leurgesteld. De ruiter had, naar het scheen, beurtelings op de kassei en de zijbaan gereden maar het was onmogelijk de paardenstappen te volgen en wel bijzonderlijk bij nacht. En geen wonder, twee-en-dertig diligences, die dienst op Genten Brussel deden, reden in den dag of des nachts voorbij, zonder de postkarossen, vrachtwagens en rijtuigen van bijzondere perso nen te tellen. Al wat Stiermarck kon bestatigen. was dat hij de baan Gentwaarts opgereden was. Het was spijtig zoover gekomen te zijn en misschien nog onverrichterzake te moeten we- derkeeren. Kapitein Delfoer stampte van kwaadheid op den grond dat het kraakte, doch er was niets aan te doen maar de heer John Stiermarck, die als een ware Engclschman, zijne driften naar de omstandigheden kon be dwingen, zegde dat men den moed niet mocht opgeven, maar nog eenigen tijd de heirbaan moest volgen. Men gaf gehoor aan zijnen raad, doch met eene soort van tegenzin, eeniegelijk aanzag de opsporing als gemist. Maar zoo opeens begon Moor ongerust te worden. Hij liep ongeduldig heen'en weder en zijne haren rezen te bergen. Mijnheer Clerker, sprak dc Kapitein, wat wil dat zeggen uw hond wordt zoo onstuimig. Zou hij onraad vreezen Heel goed mogelijk, Kapitein, laat ons een oogenblik blijven staan. Nauwelijks hielden zij stil, of Moor liep al grollend een eind; weg de heirbaan op en kwam dan jammerend terug, Jan bij den jas grijpend en voorwaarts trekkend, alsol hij had willen zeggen gij moogt hier niet blijven staan. ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1908 | | pagina 4