Katholieken overweegt het wel Da triomf der scheurmakerij ware de triomf der libe ralen, radikalen, socialisten en anarchisten. DUS IGeen katholiek waardig van den naam mag in GEWETEN voor de scheurmakers stemmen. Het is de wensch van onze Geestelijke Overheden dat alle ware katholieken de scheurmakerij bestrijden uit alle hunne macht en kracht. Waarom?... Omdat de scheurmakers de bondgenoten zijn der ergste vijanden van God en Kerk. Dus ten strijde Uw colossaal kiesbedrog legen de scheurmakers, tegen de logc- i.aars, tegen de bedriegers, tegen de be lt cd ig er s, tegen de lasteraarsonder steund door gansch den hclschen geuzen- troep Wellicht zullen weêr eenige flauwlier- tigen zeggen De Denderbocle is te ge weldig. Men herinnere zich dat het spreek woord zegt Geweld moet door tegen geweld versioo- ten worden. Maar is het. te geweldig zijn de aan dacht zijner Medeburgers in te roepen op de lage listen, de eerlooze kuipe rijen de ongehoorde leugens de venijnige beleedigingen de wraakroepende lasterlijke be schuldigingen die de scheurmakers in hunreklaam tegen de geldigheid der Kanier- en Senaatkie- zingen hebben willen doen gelden Ah wij dagen hem uit, hij, die ons het recht zou durven betwisten, voor God en voor de menschen tot de scheurma kers te zeggen is ccno eerlooze leugen, 't is eene schan delijke bedriegerij want het is bewezen dat er geen kiesbedrog bestaat dat er geen enkel stembriefje te Véél is bevonden dat alles eerlijk is afgeloopen .Ta, dit is zoo klaar als de middagzon bewezen geworden en zelfs de socialisten en liberalen hebben liet moeten erkennen. Wij gaan voort ten spijte'van wie ook, en zeggen tot de scheurmakers Ge liegt en bedriegt als gij beweert dat de Katholieken zich afcn omkooperjj, geweld en drukking heb ben plichtig gemaakt Ge liegt en bedriegt als ge schrijft dat de Kat holieken te Ni- nove het electrisch licht hebben uitge doofd om te kunnen foeffelen (Vis be wezen dat bet een Roelanden is die er zich j heeft plichtig aan gemaakt. Ge liegt en bsbriegt j als ge houdt staan dat er telegrammen uit Aalst zijn verzonden waar de woorden j op voorkomen Ziet wat ge doet Ge liegt en bedriegt als gij bevestigt dat uwe getuigen stelsel matig werden geweigerd Ge beschuldigt valscheiijk den lieer Vrederechter Calewaert, bewe rende dat hij de kiesburcelen partij digi ij k heeft samengesteld Ge lastert schandelijk als gij beweert dat er tc Soltegem meer •dan 200 stembrieven ten uwe voordcele zijn ongeldig gemaakt met er naderhand nogmaals op te stemmen bij middel van een gewoon potlood Ge lastert nog schandelijker met de stemopnemefs van 't Kanton Sot- tegcm te beschuldigen van op 200 stem brieven de stemming voor de scheurma kers met gom te hebben uitgevaagd en er dan voor de Katholieken op gestemd te hebben. Die twee beschuldigingen zijn laster lijk, want moesten zij bewezen worden, zulke misdaden zouden hunne daders naar 't gevang voeren. Wij hopen, scheurmakers, dat men u rekening vragen zal. Ge beleedigt en lastert de achtbare Geestelijkheid van gansch ons Arrondissement door uwe hatelijke beschuldiging dat zij eene onrcclitvcerdige en noodlottige dru&ing op de gewetens heeft uitgeoefend. Die laffe beschuldiging zal ten eeuwi ge dage op uw geweten drukken, wel te verstaan, als go nog een geweten bezit. Het is dus in de Kamer bewezen ge worden, scheurmakers, ondanks alles wat uwe liberale en socialistische bondge noten ter uwer verdediging hebben bijge bracht, dat uwe reklainatie tegen °d( Kiezingen van Aalst de eene aaneenschakeling is van gemeene beleedigingen, venijnige bedriegerijen, en vuige lastertaal Uwe reklamatie toont ons dan ook wie en wat gij zijt. Wij moeten het nimmer herhalen, de Katholieken die ons bovenstaande schrij ven zullen gelezen en overwogen hebben, zullen u tot in 't merg der beenderen kennen, En alwie nog een druppeltje eerlijk Viaamsch bloed in zijne aderen zal voelen vloeien, zal met Den Dendcrbóde uit roepen Achteruit ellendige volksbedrie gers Achteruitbelagers en lasteraars I Achteruitde bondgenoten der helsehe machten Leve Godsdienst, Vaderland en Koning Leve de ware Katholieke Kandidaten Leve MM. Van Wambeke en Woeste Aalst, Doek- en Steendrukkerij van C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1928 | | pagina 10