14 FebF. Katholiek weekblad voor Geraardsbergen en Omstreken. De C.V. P. Congresseert lillllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI Cycloon 3 antwoordt niet ofloiDsponos De B.S.P. Overboelare is trouw Het Mysterie ran Grapinsky Mummer 7 Pril» per nummer 2.50 fr. flbonntwent veer een jaar: 110 Ir. Poatchccknummcr 214.93 _Uitgever Drukkerij Victor Vac Nieuwtnheve Tel. (054) 421.01 Een oud vlaams spreekwoord zegt zijn landvoogd door zijn kwinkslagen, wie zijn kind gaarne ziet, 'n spaart toch was meestal zijn bedoeling hem de roede niet goede raad Ie geven. Ook wat men lief heeft en bemint, En wij herhalen het, wij hebben (en dit doen wij met onze partij) moet onze partij te lief om ze laten teloor men vrank de waarheid durven zeggen te gaan, al zullen wij, naar het voor- Echte liefde duldt geen veinzerij. beeld van de heer Spaak, haar volgen En nu willen wij dit artikel eens tot in haar dwaasheid. schrijven in de trant zoals onze diep- betreurde Dendrophilos het schreef, meer met de bedoeling een steen in de kikkerpoel ie werpen dan wel om sen satie te verwekken Uw beste vriend is trouwens die gene die U de waarheid durft zeggen, de man die U zeem aan de baard strijkt is gevaarlijker dan een tegenstander, aan de eerste weet ge wat U hebt, aan de tweede weet ge niet wat zijn bedoe ling is, alleen moogt ge zeker zijn dat hij bereid is U in het ooitje te nemen. Ieder vogel zingt zoals hij gebekt is, de ene heeft een flinke tong, de andere *n scherpe pen.Een schrijvertje als wij, gelegenheidsjournalist, met alle res- pekt voor de Lezers van Geeraard tracht zijn lezers ook iets te leren, dit naar zijn eigen visie op het probleem Het zou logischer zijn kon hij meer kontakt hebben met zijn lezers-kliën- teel, want de dialoog die wij houden is een dialoog in één richting, zonder te genspraak, en iedereen weet hoe ge duldig het papier is Maar één zaak kunnen wij U verze keren, beste Lezer van de Geeraard wij menen het goed, en hierom aan vaarden wij bij voorbaat dat U met ons niet in alles akkoord zijt, U zijt trouwens een schepsel Gods met rede begaafd. Waarom al deze tamtam Omdat wij over een zeer delikaat punt gaan schrijven, de toekomst van onze partij, de enige christelijke partij in dit land. Deze partij gaat nu tweemaal con gresseren, eerst op 13 februari over de grondwetsherziening en twee weken later over de doktrine van de partij, men zou beter zeggen over het verkie zingsprogramma van de C.V.P. voor de aanstaande parlementaire verkiezin gen. De vraag, die wij ons nu stellen, zijn deze twee congressen niet nutteloos Is alles niet reeds lang in kannen en kruiken Waarom wij dit zeggen, wel rechtuit gezegd wij krijgen de indruk dat alle resoluties, al de voorgestelde punten met brio door een grote meerderheid zullen goedgekeurd worden. De studiekoppen van onze partij, en het zijn voorzeker flinke mensen, moe ten stilaan zich zeiven als wunder- kinder gaan aanzien, ofwel een ver achting hebben voor de kongres-afge- vaardigden. Het is misschien brutaal gezegd, maar we zouden graag hebben dat wij de partij zouden worden van de dia loog, de dialoog van laag tot hoog. Laat ons niet de partij worden van de bij voorbaat klaar gestoofde kook pot en voor de rest eten wat moeder gebiedt. Mogelijk, mijn waarde lezer, aanziet gij dit als zottekenspraat, maar laat ons terug in beelden spreken en raapt gij eruit wat ge denkt er te moeten uit- rapen In de middeleeuwen had alleen de hofnar het recht zijn vorst de waarheid te zeggen, maar menig hofnar heeft zijn vorst door zinspelingen van de dood gered. Ook al kwetste hij soms Dit is dus geen defaitisme, alleen een welgemeend oordeel, gebaseerd op kontakten met welmenende symphati- santen. De C.V.P. had nu eens de kans om haar randkiezers, die reeds met één voet buiten de partij zijn gaan staan, terug te winnen. Maar wat helpen kaars en bril als onze uil niet kijken of niet horen wil Men heeft daar nu eens iets ge brouwd dat voor ons, Vlamingen, naar geen bier maar alleen naar gal zal smaken. Oh, men heeft argumenten bij de vleet de éénheid van het land en de partij, het behoud van het schoolpakt, de economische expansie van het land, allemaal akkoord om een beetje water in onze wijn te doen. Maar waarom voor de Vlamingen alleen water en de wijn voor de Brusselaars en de Walen laten Wij houden er niet van de twee ge meenschappen tegen elkaar op te zet ten, maar de kerk moet toch een beetje in de zaal van het Instituut Maria-Jozef in het midden staan, niet? Wij gaan eens een argument gebrui ken, dat in schijn er geen is. Pariteit in de hogere ambten, een franssprekende gaat bijna de dubbele kans tegemoet om dit te veroveren tegenover een Vlaming. Dit is de bestendigheid van een toe stand, waar jaren en jaren de Vlamin gen tegen geprotesteerd hebben. En zeggen dat de CVP haar macht haalt in het Vlaamse land. Wij willen aan geen defaitisme doen maar wat gaat er van de CVP morgen geworden Men zal toch niet mogen zeggen dat het er in onze partij alleen om gaat een mandaat te veroveren, zoals in een andere partij, die een maffia is gewor den van konkelfoesende mandaatjes- jagers. Neen, onze partij dient een be® weging te zijn met welbe wuste basismilitanten, die kunnen vechten voor een idee Maar die idee moet ais basis hebben de rechtvaardigheid tussen alle landsgenoten, ook welke taal ze spreken, ook tot welke ge meenschap ze behoren. M. d. B. Zondag 14 maart e. k. Nederlands Kamertoneel de schenen stampen als wij aan de zijde van onze socialistische kameraden van Geraardsbergen en andere gefusio neerde gemeenten zouden strijden voor 122, Koninklijke straat, BRUSSEL het medezeggingschap of de verovering van het bestuur indien de samensmel- Voor alle aankondigingen van bui ten de stad gelieve men zich te wenden tot het Agentschap ROSSEL Waarom heeft men eerst vijf dagen voor het congres de teksten van de protokol van de grondwet herziening aan de leden van de ar rondissementen laten geworden Wij willen niemand beschuldigen, maar dit geeft de indruk van piepje- duik-spelerij, of was het opdat de basis van de partij niet de gelegenheid zou hebben deze twee partijen-overeen komst te bespreken. Wat een van onze slimmevriende n voorzien had, is reeds gebeurd. Her man van der Poorten van het Liberaal Vlaams Verbond valt de overeenkomst tussen de twee regeringspartijen aan, niet om de stelling van zijn brusselse partijgenoten te verdedigen maar om toegevingen aan de Walen te beknib belen. A.U.B. en moet er nog zand zijn En dit is gebeurd in de woonkamer van een groot aantal vlaamse menen, want het was de uitzending Ten huize van... Nog veel erger, in België bezitten wij het algemeen stemrecht slechts een twintigtal jaren, en men is niet meer tevreden, om wille van zekere waar borgen aan minderheden, die het in se nog niet zijn, gaat men van het alge meen stemrecht een parodie maken. Niet alleen dit, maar door het toege ven van pariteit op bijna alle gebied, ministeriële vertegenwoordiging, pu bliek# fondsen, staatsambten, subsi dies enz. gaat men van het ene deel van het land een prinses maken en van het andere een assepoester. Pariteit in subsidiën betekent dat de waalse georganiseerde jeugdverbanden die misschien nog geen derde uitmaken van de vlaamse, evenveel gaan krijgen te 18 uur. IIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.Ïl VIETNAM Het conflikt in dit Zuid-Oost Aziatisch gebied staat al jaren en mo menteel meer dan ooit aan de orde van de dag Het is uitgegroeid tot een ge vaarlijke krachtmeting tussen de com munistische wereld enerzijds en de Ver Staten anderzijds. Voor beide partijen is het veroveren van de macht in Vietnam niet alleen een prestige- zaak geworden maar steeds de inzet van krachten om een vooruitgeschoven positie te bewaren in verband met mo gelijke wereldgebeurtenissen van een ander formaat. Een gevaarlijk experi ment die veel gelijkenis vertoond met de strijd destijds in Korea. Het land Vietnau» of het vroegere Indo-China is niet zo klein als wordt verondersteld want het heeft een opper vlakte die vrijwel overeenstemt met normaal de oppervlakte van België. Het conflikt in Vietnam is schier 20 jaar oud en aan het einde van de strijd tussen de in 1948 door Frankrijk in gestelde anti-communistische regering van Vietnam en de communistische Vietminh onder Ho Tsji Minh werd op 20 juli 1954 te Geneve een overeen komst getekend waarbij het land in twee delen werd gesplitst langs een grens die in grote lijnen werd gevormd door de 17e breedtegraad ongeveer langs de rivier Ben Hai. Zuid Vietnam wou echter het verdrag niet onderteke nen maar enkele neutrale landen werden belast met de controle op de uitvoering van het verdrag. Noord- ting, alle verzet ten spijt, toch motst doorgevoerd worden. Wie als Boelaars BSPer zou Simoens en Cie, de schrijvers van dit artikel, kunnen ongelijk geven Moet het niet eerder verwonderen dat zij nog zo ma tig zijn in hun lof tan overstaan van Volksbelangen en de PVV aldaar I In hun plaats zouden wij heel wat meer superlatieven hebben gebruikt om die gele en blauwe vaandelvluchtigen (sic) de gewenst# moed en volharding in te pompen, want het ligt er toch vinger dik op dat de BSP goed georganiseerd en eendrachtig EERST EN VOORAL EN KOST WAT KOST in een Groot Geraardsbergen aan de macht wil ko men. Neen de soskes moeten voorzeker hun tegenstrevers ginds niets verwij ten, niets kwalijk nemen en voorzeker met geen stenen bekegelen. Dat de geel-blauwe coalitie zinnens zou zijn een afzonderlijke partij op te richten vindt de BSP natuurlijk goed, zeer goed, uitstekend zelfs zouden wij menen en wellicht houdt diezelfde BSP nog een reuzebeekee in petto klaar om ten gepasten tijd te overhan digen als dankbaar aandenken. Oudleerlingenbond verkiezingen werden Instituut «Maria-Jozef» Op zondag, 21 februari a. s.. hou den wij onze jaarlijkse Ontmoetings dag, geleid door de talentvolle Pater Vyncke, Dominikaan. Niet alleen de Oudleerlingen, maar ook alle sympathisanten zijn welkom op die bezinningsdag. Opening te 10 u. 30 met een Eucha ristieviering. Op de dagorde van de namiddag staat eveneens een aangename en inte ressante spreekbeurt door Mejuffrouw Gisèle Van der Putten over haar inter nationale reizen met daarbij een vrien denstemming tijdens het aangeboden vieruurtje. De deelneemsters, die verlangen het middagmaal te gebruiken in het Insti tuut, worden vriendelijk verzocht naam en adres te laten kennen, vóór 18 fe bruari. Het Bestuur. elk ongeveer 7 miljoen zodat na de verdeling van het land het bevolkings cijfer in beide delen ongeveer even redig was Het vroegere staatehoofd van Zuid-Vietnam was de Annamese Keizer Bao Daï maar door een stem ming op 23 oktober 1955 werd hij uit zijn ambt ontheven en vervangen door premier Ngo Dinh Diem. Deze pro clameerde de republiek en werd presi dent. In maart 1946 werd een wetge vende vergadering verkozen en op 26 oktober een nieuwe grondwet afgekon digd. Het parlement bleef ongewijzigd en het Gezag sterk gecentraliseerd. De verkiezingen in 1959 leverden een overwinning op voor de president doch de economische toestand van het land werd weldra zeer slecht en niettegen staande de steun van de Ver. Staten steeds meer zorgwekkend. De rest is actueel. Sindsdien volgde de ene staatsgreep de andere en verscheidene bewindslieden kwanten in de laatste tijd aan de macht om vlug te verdwij nen terwijl onlusten en oproer, de oorlog met Noord-Vietnam steeds moeilijker maakten. In Noord-Vietnam bleef Ho Sji Minh president tot na 1955. Pham van Dongh volgde hem alsdan op. Daar werd volgens communistische lijnen geregeerd zover als bekend nooit gehouden. Afdeling: Oeraardsbergen Aangesloten Goeferdinge, Nederboelare, Schendelbeke Op dinsdag 23 februari e.k., te 20 u., in de zaal De Eendracht Markt 9, KONFERENTIE door E. P. Gabr. Boutsen, over het buitengewoon aktueel onderwerp China, Vietnam, Formosa, geïllustreerd met kleuren- lichtbeelden. Pater Boutsen was 16 jaar mis sionaris in China en bereisde nadien alle landen van het Nabije en het Verre Oosten, alsook Amerika. De BSP Overboelare schreef vorige Die een beetje vermenigvuldigen kan Vietnam (vroeger Tonkin) telt onge- weet dus dat ze over driemaal meer ve®r 10 miljoen inwoners; het vroegere geld gaan beschikken dan de onze. Annem en Zuid-Vietnam (Cochinchina) week een heel intereseant artikel over de samensmelting van gemeenten. Wij noteren hun belijdenis 45 ja rige aanhankelijke trouw ten overstaan van de partij en hun onverdroten strijd onder de B5P-vlag. Worden de PVVers •n zijn de Volksbelangen (zo staat ver der in Voor Allen) vaandelvluchligen, wij BSBers maken hen daar geen ver wijt van. Willen zij tesamen een af zonderlijke partij oprichten, ons goed. Wij gaan hen dat niet kwalijk nemen en met geen stenen werpen. Doch wij aanvaarden niet dat men ons zou tegen allerlei Toneel. In de Technische Scholen Sint-Jozef KI. Karmelictenstraat, wordt op zon dagen 14 en 21 februari, telkens te 16 uur, het prachtig toneelspel ver toond door Frits Van Vlymen De toneelgroep van de scholen ver wierf door haar succesvolle prestaties een zekere faam. Een prettige toneel avond in het verschiet. Warm aanbe volen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1965 | | pagina 1