SPORT Oostpriesterhulp te Geraardsbergen en omtrek. Hulp aan de Kerk in Latijns Amerika. nationale loterij Abonneert 11 aan GEERAARD [otlal 60 MILJOEN fp. loten IVioderne buisvesting voor Wezen, Het Land van Aalst Burgerlijke Stand Standplaatsen voor de 1" Toog welke doorgaat op 1 maart '65 Onlangs schonk Oostpriesterhulp aan Mgr Fedders van het bisdom Juli in Peru, een jeep. Naar aanleiding hiervan schrijft ons de bisschop De jeep zal van zeer veel nut zijn voor mijn priesters en kloosterzusters, die onder de Indianen werken. De verafgelegen dorpen konden slechts één of tweemaal per jaar bezocht worden. Met de jeep zal dit nu vaker kunnen gebeuren Ook aan het bisdom Illapel in Chili werd een jeep geschonken. Oostpriesterhulp kan zich terdege inzitten, dank zij de nooit ophoudende steun van miljoenen weldoeners. Op 15 en 16 februari worden de inwoners van Geraardsbergen opgetrommeld om hun broederlijk deel bij te dragen tot het lenigen van de wereldnood. De Kapelwagtn komt langs uw deur Kleren, schoenen, levensmiddelen, geneesmiddelen en gelden worden n et dat k aanvaard. Ook de omliggende dorpen worden door de Kapelwagen bezocht Woensdag 17 februari ©verboelare Donderdag 18 februari Schendelbeke Vrijdag 19 februari Goeferdinge. SPECIALE LENTETRANCHE 3de TRANCHE 1965 Zo rijdt de Kapelwagen van Oostpriesteihulp door Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Zwit serland, Oostenrijk en zamelt textiel, levensmiddelen, medikamenten en schoenen in voor vluchtelingen en vervolgden, voor het Verre Oosten, Latijns Amerika en Afrika. Jef Burm Onze Vlaamse T.V.-vedette en hu morist bij uitstek, die voor enkele we ken alhier nog !n Ons Huis optrad samen met de Zusjes Hilde en Marleen Coessens uit Deftinge, zal deze maand met dit zingend duo blijven ploeg vor men, waarbij ook de Hypoliet uit «Schipper naast Mathilde», de Vier Strangers en animator Guske Lanciers aansloten. De groep zal verscheidene variété-showavonden geven in de Fo lies Bergères-schouwburg te Brussel, namelijk opdonderdag 18 februari, de zaterdagen 20 en 27 en de zondagen 21 en 28, telkens te 20 u. 10. Plaatsen kunnen in de schouwburg worden voorbehouden. Yereremerkt Tijdens een plechtigheid te Gent werden eretekens uitgereikt aan ver dienstelijke personeel van onze poste rijen, waaronder Zilveren Palmen in de Kroonorde C. Lanoot. Burgerlijk Kruis tweede klas M. Vernaillen. Burgerlijke Medaille eeisle klas G. Wicheleer en J. Van Audenhage. Burgerlijke Medaille tweede klas De Backer F. en Mevr. E. Baisier. Onze hartelijke gelukwensen. Cyclo-cross te Hemelveerdegem Morgen zondag 14 februari richt de veloclub Help U zejf van Hemel veerdegem zijn eerste veldrit in voor liefhebbers, Nieuwelingen en corpora tieven, met als inzet de Grote Prijs Molens, Prijs Burgemeester Moreels en Ereprijs Coöperatieve Stierhouderij Gebr. Van den Borre, tellende voor het Regelmatigheidscrïterium «Het Volk». 5000 fr. prijzen, palm en contracten. Inschrijving en vertrek bij Arthur Boumon. Aankomst en prijsdeling bij Michel Gaublomme, Dorp. Vertrek te 15 u, Prachtige omloop. Liefhebbers van cyclocross, met het daarbijkomend spektakel, zullen zich de verplaatsing naar St-Jans niet be klagen. Steeds meer auto's. De bestellingen van personenwagens steeg tijdens het jaar 1964 met circa 40 ten honderd ten overstaan van 1963. Voor de kleine wagens met min der dan 70 duizend fr. als kostprijs werd de Daffodil na de Volkswagen het meest verkochte type. In België werden ongeveer 50 °/0 meer Dafs ver kocht dan vorig jaar, in Frankrijk 80 0/o en in Duitland 15 °/0. Alhoewel de verkoop van fietsen op peil blijft wordt de kleine auto in onze moderne tijd het vervoermiddel bij uitstek. Tentoonstelling. Kunstschilder Noël Matthijs uit Overboelare zal van 6 maart tot 26 maart alle dagen van 10 u. tot 18 u. zijn werken tentoonstellen in de salons van het cultureel centrum de Abdij. Steenkolen. Ons land geniet een algemene wel vaart. We leven nog steeds in een periode van hoogconjuctuur. De zwarte vlek op dit gunstig ge heel vormt onze steenkolennijverheid die zichtbaar achteruitboert. In 1962 waren er in ons land 9 steenkolen mijnen die verlies leden met een pro- duktie van 7 miljoen ton terwijl daarentegen 26 mijnen winst boekten met een produktie van 19,5 miljoen ton. Dit jaar zullen er volgens de vooruitzichten 22 mijnen verlies boe ken met een produktie van 16,8 mil joen ton tegenover 12 mijnen die winst zullen afleveren met4milj. produktie. Het kolenverbruik vermindert per jaar met 5 a 6 °/0 gemiddeld in ons land. Onlangs hebben de cementfabrie ken, vroeger aanzienlijke verbruikers van steenkool, deze ook vervangen door stookolie, ledereen zoekt de goed koopste energiebronnen en wanneer binnen afzienbare tijd het Nederlands aardgas in België zal worden inge voerd zullen de kolen met een nieuwe en geduchte concurent af te rekenen hebben. Voor onze steenkolenhande laars en ook voor de mijnwerkers geen prettig vooruitzicht. BE» SUPER HOOCi LOT VA» TSEiN MILJOEN Twee loten van 2.000.000 fr. Een lot van 1.000.000 fr. Een lot van 520.000 fr. 5 loten van 200.000 fr. 20 loten van 100.000 fr. 80 loten van 50.000 fr. 100 loten van 20.000 fr. 300 loten van 10.000 fr. 500 loten van 5.000 fr. 2.000 loten van 2.000 fr. 5.000 loten van 1.000 fr. 50.000 loten van 400 fr. 49 troostprijzen van 20.000 fr. HET BILJET 200 fr. HET TIENDE 21 fr. Trekking op 22 februari te St.»flndries»Brugge TE KOOP OVERAL Postkantoren, Stations, Banken, Wisselagenten, enz en ten zetel van de Loterij, St.-Lazaruslaan 12, Brussel 3. - P.C.R. 71.60 In verband met het gesteld Wezen probleem in onze stad waarover wij leeds enkele beschouwingen gaven, heeft Zeereerw. Heer De Baere, Direc teur van jongens- en meisjesstad te Drongen verleden week een uiteenzet ting gegeven in het Middenstandshuis, die wij om zijn belang nader willen toelichten. Spreker, die zich reeds jaren volledig heeft ingezet om een meer menswaardig lot aan deze kinderen te bezorgen, gaf een zeer duidelijk over zicht omtrent de zielkundige toestand van wezen in liet algemeen. Paralleel beschouwd met normale kinderen moet hun toestand onvermijdelijk leiden tot een minderwaardigheidscomplex met al zijn gevolgen, die in feite zijn oor zaak vindt in het gemis aan familiale geest en een aangepast milieu in die zin. Na een zeer merkwaardig exposé hierover kwam spreker tot het besluit dat elk weeskind met zijn eigen karak tereigenschappen node heeft aan af zonderlijke studie waarbij verlangens en bekwaamheid voor het later leven aan het licht zouden moeten komen. De noodzakelijkheid het normale te benaderen en een familiale opvoeding aan wezen te bezorgen waardoor zij, steunend op genegenheid opnieuw ver trouwen en houvast in het leven zouden vinden, wordt dus het primerend ele ment. Lokaal gezien en vergeleken met andere inrichtingen in die aard zouden onze wezen in nieuwe modefne tehui zen moeten worden ondergebracht waarin zij In klein groepsverband en als een werkelijke familie zouden le ven, samen met een echtpaar dat voor de opvoeding van die kinderengeschikt is en er degelijk werd voor gevormd. Te Drongen leven groepen wezen in ettelijke paviljoenen op dezelfde manier en de bereikte resultaten zijn tot hiertoe gelukkig en hoopgevend. Verschillende vragen in verband met de onkosten van oprichting, staatstoe- lage, inwendige orde en dies meer werden door Z. E. Heer De Baere nadien nog beantwoord en de wens werd uitgesproken dat een volgende spreekbeurt op ruimere schaal zou worden gepland 'opdat het wezenpro bleem ook in onze stad zou worden begrepen en dan ook in gunstige zin eens zou worden aangepakt. is het tijdschrift van de Heemkundige Vereniging, waaraan bevoegde inte- lékt meewerkt. In het laatst verschenen nummer is Geraardsbergen aan de eer. Men vindt er een mededeling van onze stadsge noot Vincent Van Bossuyt Over de Topografie van Geraardsbergen» van Marcel Cock uit Schendelbeke, over De Gedenksteen in de kerk van het Sint-Catharina-College te Geraardsber gen van E. H.J. de Brouwer, pas toor te Sint-Gillis, Dendermonde, over Geraardsbergen, die stervende Onze stad meer en meer bekend ma ken is haar naam en faam verkonden len materiaal, aantal lopende meters en gebeurlijk de verlangde plaats. De prijs bedraagt 75 fr./lm. met een minimum van 200 fr. van Geraardsbergen GEBOORTEN Denooze Peter, Etterbeek, Gen. Molitorstr. 9 Vander Beken Koenraad, Moerbeke, Wilgrierlaan, 77 Boeykens Ronnie, Idegem, Hollestr. 4 Vanderkelen Lutgarde, Zandbergen, Hoogslr. 4 Herregodts Mia, Overboelare, Grote Baan. 298 OVERLIJDENS Vandenhaute Isidore. 12-2-82, Gasthulsstr. echtg. Casires Maria Hutsebaut Maria, 20-11-95, Idegem echtg. Borie Alfred Van der Poorten Hendrika, 27-1-98, Idegem echtg. Vlassenbroek Evarist De Padt Agela, 3-3-88, Overboelare echtg. De Groeve René De Roy Hortentia, 5-11-86, Nederboelare echtg. De Lil Franciscus Coppens Maria, 17-11-83, Idegem wed. Van Weymeersch Emiel Meert Germaine, 29-6-02, Oude Steenweg echtg. Fostier Victor Van Droogenbroek Edmond, 7-5-92, Viane echtg. Duran Maria SPORTKRING bezorgde de suppor ters een aangename zondag met een overwinning die ten volle verdiend was. Slechts de eerste twintig minuten kon Ninove hier gelijke tred houden waarna Sportkring'zijn spel opdrong en de bezoekers volledig overheerst werden. Een flinke prestatie, zodat men de indruk heeft dat het sukses van Sportkring spelers en supporters op nieuw zal samenbrengen. Nu zondag gaat de verplaatsing naar Blankenberge, een gevaarlijke klip te omzeilen, maar toch kan er ge wonnen wórden en dan is de redding verzekerd. Alle aanvragen veor een standplaats dienen dringend schriftelijk gedaan te worden aan het Stadsbestuur (Dienst Openbare Werken) te Geraardsbergen, vermeld aard van het tentoon te stel- Godsdienstige Week Septuagesima. Onderpastoor van week E. H. BOTERDAELE, Kattestraat Telefoon (054)423.77 Maandag 10.30 u. Lijkdienst v. Marie Dubois, Echtg. Henri Jourquin. Dondbrdao 7.30 u. Mis t. ere v. 't H. Sacrament. Vrijdag 7 u. Mis v. Vital De Moycr en Familie. Zaterdag 7 u. Mis v. Marie Van der Parren. 7.30 u. Mis v. Oeorges Daver, vwg. C.H.H. 8 u. PI. Jaarg. v. UrbainDe Roeck. 10 u. Huwelijksmis. Vandaag, onder al de Missen, Omhaling voor de BASILIEK VAN KOEKELBERO. Vandaag, onder al dc Missen, Sermoen voor OOSTPRIESTERHULP en na de Missen TEN TOONSTELLINO ln de zijkapellen de geldinza meling voor Oostpriestarhulp geschiedt op de Markt en de volgende dagen langs de straten. Vandaag, tussen Vesper en Lof, Kruisweg. Vandaag, te 8 u. Derde Orde in d'Arme Klaren. Zegen H. Theresla v. 't Kind Jezus. In de St.-Macariaskerk Ncderboelare Zondag 14 februari. Septuagesima. 7 u. Mis gedlalogeerd, J.R. 8 u. Hoogmis. 10.30 u. Mis gedlalogeerd. 11.30 u. Mis gedlalogeerd. 2 u. Lof en paternoster. Zegen H. Apolonia. Maandag 7 u. Mis gedlalogeerd, J.B. 7.30 u. Mis gedlalogeerd.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1965 | | pagina 2