overal geprezen voor hun fijnheid en wettelijke densiteit LEEST HIER Overal geschonken... en graag gedronken Geschenken een goede Barometer! Kolenhandel De Clercq POL DE BOÜ ZEISS=bnlglazen+MARWITZ=montuur Adverteert in "Geeraard,, Tir Drukkerij Victor Van Nieuwenhove Markt 10, Gsraardshsrgen Dienst der Geneesheren. Wachtdienst Apotheek. Geschenken POL DE BOÜ iNotariele Verkopingen. Meersstraat, 32, Qeraardsbergen. Tel. 423.37 GESPECIALISEERD OPTIEK Lessensestraat 9, Geraardsbergen Voor goed verzorgde Drukwerken- Drukkerij Van Nieuwenhove, Markt 10, Dinsdag 7 u Oei. Mis t. ere v. de H. Antonius. H. Rita en'ter int. van Broeder Isidoor. 7.30 u. Mis gedialogeerd, K.B. Woensdag 7u. Mis gedialogeerd, (H. Aldegonde) 7.30 u. Mis gedialogeerd, J.M Donderdag 7 u. Mis gedialogeerd. F C. 7.30 u. Mis gedialogeerd. J.R. Vrijdag 7 u. Mis gedialogeerd, P.R 7.30 u. Mis gedialogeerd, J.R. Zaterdag 7.30 u. Mis gedialogeerd, P. Derv. 7.30 u. Jaarg. v. Jules Keppens. 5.30 u. Biechtgelegenheid. 6 u. Lof. In de vrede des Heren ontslapen De Bser Phileman-Achiel, 70 J. Sim. op Gent. De Roy Hortensia, echtg. De Lil Francois, 78 jaar. Stw. op Gent. De eerste Communie der kleintjes heeft plaats op 9 mei In de Mis van 8 uur. De plechtige Communie heeft plaats op 16 mei in de Mis van 8 uur. Het lof te 4 uur BASILIEK VAN KOEKELBERG omhaling In de kerk op zondag 14 februari. ~I)E MOCISTE Rijke keu» van VULPENNEN. Dozen BRIEFPAPIER (laatste nieuwigheid) spotgoedkoop FOTO-ALBUMS naar ieder» smaak. LISEUSEN in bewerkt- en in kunsileder; Allerhande SCHOOLGERIEF enz. enz. enz. iiiiiiiiiiiiaiiin iiiiiiiiiiiiiiiiaiiin Kamers beschikbaar voor Dames of echtpaar, in het Rustooid te Oetingen, bediend door de Zusters van Maria en Jozef ©ostpriesterhulp dankt al degenen die vorige woensdag hun milddadigheid betoonden op de doorreis van de kapelwagen in onze parochie. Wafelenslag ten voordele van de bouw van de kerk duurt nog voort. Kocht U reeds wat Wachtdienst der Dokters op zon- en feestdagen, alsook op de donderdagen Ingeval van afwezigheid van uw huisdokter, gelieve u voor dringende gevallen te wenden tot Dr Haegeman, Wijngaardstraat Tel. (054) 429.55 Mutualisten, Bru,sir««t. BEN ADRES Gediplomeerd Optieker Lessensestraat 9 Geraardsbergen Brillen voor alle ziekenkassen. Onmiddellijke bediening. Help de noodlijdende mensheid Help het Rode-Kruis WORD LID Qelegenheid tot mishoren de zondag in onze stad St-Bartholoineu» 6, 7, 8, 9.30, 11, 17 u. Arme Klaren 6.30, 7.30 u. Hospitaal 6.30, 8 u. Hunnegem 7. 8.30 u. Kollege: 8 u. Jozefieten 0.30, 7.30, 8.30. 10 u. St-Macarius, Nederboelare 7, 8, 10.30, 11.30 u. Uit ter hand te koop Nieuwgebouwd Burgershuis, met garage, breedte 9 25 m vlak bij Station. Zich wenden Heirweg 40, te Idegem, na 19 uur. STUDIE van Notaris J. DE MAN Lessensestraat, 29, Geraardsbergen Tel. (054)422.22. (Jit ter hand te kopen i Stad Geraardsbergen Mooi en kommerciëel best gelegen Handelshuis, te Geraardsbergen. 17, Grotestraat, (rechtover de Kattestraat) thans handel in koelkasten Kalvinator, grootOl a 83 ca., gekadastreerd wijk A nr465/S. Bevattend grote toon- en winkel plaats (ongeveer 6,5 x 5,5 m.), bureau, trappenhall, woonkamer, eetkamer en koer op de le verdieping twee ruime kamers, trappenhall en bergplaatsje op de 2e verdieping 2 grote en 1 kleine kamer, verder nog zolder en kelder. Er is waterleiding, elektriciteit en gas. le en 2e verdieping zijn thans verhuurd als appartement. Schoon Werkmansbuis, te Ge raardsbergen, Hunneghemstfaat, groot 40 ca., wijk A, nr 722/H, bevattend zit plaats, eetplaats, keuken, schotelhuis, koer en kelder, drie slaapkamers en zol der. Een Opbrengsthuis met Inrij poort, Magazijn en afhangendhe den, te Geraardsbergen, Gasthuisstraat nr 80, groot 03 a. 17 ca. gekadastreerd wijk A, nr 527/M. Verhuurd in 5 apparte menten. Over te nemen Grote en moderne zelVbadieningswinkel te Geraards bergen, met mogelijkheid tot aankopen van de eigendom. Schoon woonhuis te Geraardsber gen, Gasthuisstraat 92, gekadastreerd wijk Anr526/K en deel van 526/i, be vattend zitplaats, woonplaats, gang, keuken en schotelhuis, koer, 2 slaapka mers, zolderen kelder. Gemeente Schendelbeke. Vijf schone percelen Bouwgrond te Schendelbeke, Ganzestraat, breedte van elk lot 9,73 m, gekadastreerd wijk A nr 835/i /ex, 835/E/ex en 739/F/ex. Gemeente Viane Perceel Bouwgrond te Viane, Trap straat, groot 06 a. 93 ca. 50, gekadas treerd wijk A, deel van nrs 538/E en 539/C Perceel Bouwgrond te Viane, Trap straat, groot 08 a. 89 ca. 50, gekadas treerd wijk A, deel van nrs 538/E en 539/C. Perceel Laad, te Viane, Hoogkouter, groot 48 a. 20 ca., gekadastreerd wijk B nrs 227 en 223. Studie van Notaris J.-Ch. DE RUYVER Oudenaardsestraat 29 te Geraardsbergen. - Tel. (054)420.29. Uit ter hand te koop Verscheidene zeer welgelegen percelen Bouwgronden en 4 Huizen, te ZANDBERGEN. Schone en goed gelegen Grond te Overboelare, nabij de Major Van Lierde, laan. Een zeer gerieflijk Woonhuis, met afhangen en garage, Molenstraat 25-27. Onmiddellijk vrij. Goedgelegen Woonhuis, Nieuw- straat 21, te Geraardsbergen. Inlichtingen bij Notaris De Ruyver, Oudenaardsestraat 20, Geraardsbergen, Tel. (054) 420.29. Een scboon Handelshuis, op en met grond, te Geraardsbergen, Hoek der Gaffel- en Karmelietenstraat nr 26, met een grootte volgens titel en kadaster van 80 ca., gekend ten kadaster sectie A, nr 238/a. Het huis bevat ruime winkel, eetplaats en keuken. Boven 3 slaap kamers, zolder. Kelder. Voorzien van gas en electriciteit. Onmiddellijk vrij STUDIE VAN DE'NOTARIS RENS TE GERAARDSBERGEN Tel. 420.06. Uit ter hand te koop Een perceel Laad te Schendelbeke Vierpalen, meteen oppervlakte van 17 a 20 ca. Gemeente Onkerzele. 1. Een perceel Land te Schendelbeke Ruyskensbroek, met een oppervlakte van 24 a. 96 ca. 2. Een perceel Land te Schendelbeke Kakelenberg, met een oppervlakte van 25 a. 30 ca. 3 percelen Bouwgrond, te Over boelare, Grote Buizemont, nabij de Ma joor Van Lierdelaan Inlicht, ten kantoor Inlichtingen en plan ten kantoor van Notaris Rens. VILLA met Tuin en Werk plaats, dienstig voor garage, te Over boelare, Grote Baan 92, groot ongeveer 7 aren, gekadastreerd sectie A, 885/G, palende van voren aan de Steenweg en van achter de Hogewegstraat. Villa en werkplaats kunnen samen of afzonderlijk gekocht worden. 3 Ha 97 a. 30 ca. Land en Weide, te Denderwindeke, sectie C, nr21. Nieuwgebouwde en afgewerkte BUNGALOW, te Geraardsbergen, Klein Frankrijkstraat, sectie B, 806/ex, op en met 4 aren 79 ca. 14 a. 40 ca. Bouwgrond, te Schen delbeke, met 16,90 m. langs de Dag- moedstraat, sectie A, nr 235/ex. 11 percelen Bouwgrond, te Schen delbeke, elk met 10 a 10,50 m. voorgevel langs de Ganzestraat, nabij de Kerk, en met een diepte van 60 a 63 m., gekadas treerd sectie A, nr 903/c. Perceel Land, dienstig als bouw grond, te Onkerzele, langs de Oude Brusselbaan, gekadastreerd sectie B, nr 312, groot 92 aren 50 ca. 3 percelen Bouwgrond, le Neder boelare, Astridlaan,enige «ectie, nrl46. H respectievelijk groot 9 a. 34ca. 86 h. 6 a. 90 ca. en 7 a. 50 ca. 3 percelen Bouwgrond, te Goefer- dinge, Zarlardingsestraat, enige sectie, nr 458/F, respectievelijk groot 10 aren 08 ca. 8 a. 42 ca. en 13 a. 32 car 50 h. 2 percelen Bouwgrond, ie Goefer- dinge, Duitsenbroekstraat, enige sectie, nr 458/C, respectievelijk groot 7 a. 62 ca. 70 h. en 8 a. 15 ca. 30 h. Nijverheidsgrond, te Goeferdinge Astridlaan, enige sectie, nrs 324, 326 en 332/ex, groot 27 a. 85 ca. 79 h. Een perceel Weide, groot 68 a. 65 c. gekend ten kadaster sectie B, nr 57/b, te Overboelare, langs de Veldekensdreef, wijk Kluize Verscheidene percelen Bouwgrond elk 216 m2 groot, breedte aan de straat 6 m., te Geraardsbergen, Stadslos, sectie A, nrs 852/D, 862/A en 863/A. Plan ter inzage op het Kantoor. Een perceel Bouwgrond te Goefer dinge, Molenstraat, groot 5 a. 59 ca., enige Stie, nr 436/m/ex, 15 m. voorgevel. Mooie Yllln met tuin, te Geraards bergen, Hooiweg 4, sectie B, nrs 876/w en 876/x/ex, op en met 18 a. 34 ca. 25 h voorzien van alle moderne comfort en autobergplaats. Vrij binnen kort. Inlichtingen ten kantore Notaris Rens. Studie van Noturis Julien D'HAENENS Collegestraat 24, te Geraardsbergen. Uit ter hand te koop i Burgershuis, in goede staat, te Geraardsbergen, Buizemontstraat 13. Onmiddellijk vrij. Garage, gelegen te Geraardsber gen, Duivenstraat, sectie B, exnr242. Alle inlichtingen ter studie, College straat 24. Tel. (054)426.47. De Bieren Bestel ow voorraad Huiokolen Antraeioton bil Netto gewicht Hoogste kwaliteit Gezeefde kolen AlléénïerkoperSuper Antraciet 'DIAMANT NOIR M DE zuiverste /VTAZOUT M per tankwagen vanaf 1.000 liter, zeer voordelige prijzen I Mazoat in bussen Petrsgaz in flasstn Verplaatsbare Gasradiator Abonnement Petrogaz gratis - Voordelig in prijs mm iimmii'i mm ii min mi ii in ui mm min min min min mm mm Gediplomeerd Optieker I. O. R. T. TEL. 413.64 2 Schenkt enkel Uw vertrouwen voor het feilloos uitvoeren van de voorschriften van de H. H. Oculisten aan een technisch en theoretisch onderlegd optieker. In exclusiviteit voor Geraardsbergen en omliggende de ideale combinatie ^ONMIDDELLIJKE BEDIENING, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiim milium

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1965 | | pagina 3