Wie is nu geminoriseerd Stedelijke Muziekschool 11 Novemberviering. C.O.V. - Kring GEERAARD Nummer 46 Katholiek weekblad voor Geraardsbergen en Omstreken. Prijs per nummer 2.50 fr. Abonnement voor een jaar: 110 Kr. Postchecknummer 214-9 Uitgever Drukkerij Victor Van Nieuwenhove Tel. (054) 421.01 Ge kent, mijn waarde lezer van Geeraard het vertelselken Wie HOUDT DEN DIEF roept, heeft zelf het gesiolene óp zak Op dii ogenblik is in België nogal spraak van minorisatie met het resul taat, dat ieder zich geminoriseerd ge voelt De a'en tegenover de Vlamin gen, de brusselaars tegenover de twee andere gemeenschappen, de zelfstan digen tegenover de syndikaten, de christenen iegenover de niet gelovigen en de vlaamse vrijzinnigen in het nog christelijk voelend volk. In werkelijkheid is er niemand ge minoriseerd TENZIJ DE MEERDER HEID ZELF en dit zijn de Vlamingen. En de Vlamingen zijn dit maai, omdat ze niet in staat zijn aan één zeel te trekken en vooral, omdat ze nog nooit de algemene deler hebben kunnen vin den voor hun rechtvaardige eisen als volk en als gemeenschap De ene wil de extremistische kant op, verkettert alwie niet zweert bij de onafhankelijkheid van zijn vlaamse volk en gaat zich opsluiten in het gettho van zijn eng nationalisme en vergruist al zijn jeugdig idealisme in een af- standspolitiek tegenover het gewone volk wiens taal en cultuur hij redden wil. De andere zit verdoken in zijn partijpolitiek, aanvaardt op alle gebied het paternalisme, laat de partijbonzen voor hem denken en steekt alternatief de leeuwenvlag of de nationale vlag uit zoals het opportunisme van zijn partij het beveelt. Andere Vlamingen, en deze vormen veruit de grootste meerderheid, zijn volkomen apathisch, zij voeren een Lamme Goedzak-politiek en helpen de zakken vullen van de brouwers en patekensbakkers. Hun ideaal is een frietkraam en een gezellig cafeetje en voor de rest kan de cultuur frans, en gels of chinees zijn, als de innerlijke mens maar kan gevuld worden. Ze behoren tot de categorie voor wie hun buik hun god is. Het is misschien een wonder, maar juist deze amorfe vlaamse massa heeft de vlaamse aard gered Ze waren im muun voor de grote franse cultuur, die de staat hen op een plateautje kwam aanbieden en ze zijn Vlamingen geble ven, en dank aan hen moet deze dub bele staat, die men België noemt, reke ning houden met die meerderheid van Vlamingen, ai zijn ze van hun vlaming zijn nog niet bewust. De walen zijn in België altijd de minderheid geweest, maar ze hebben nooit moeten aanvoelen dat ze een culturele minderheid waren. De con- takten die ze hadden, waren met men sen uit het vlaamse land, wiens om gangstaal dezelfde cultuurtaal was als de hunne, nl. het Frans. Trouwens de meeste Vlamingen, die zich tot de bezittende en leidende klas se opwerkten, trachten zogauw moge lijk ook tot het taalgebruik te komen van de heersende caste, alleen wie niet hoger wilde of kon bleef de volkstaal gebruiken. Hierbij kwam dat al de plaatsen van enige betekenis in het orgaan van de Staat door bijna ééntalige fransspre kende werden ingenomen. Eerste Mi nister zijn zonder de taal van de meerderheid van uwe medeburgers te kennen was een normaal belgisch feit, maar een deurwaarder in een Minis terie vinden, die zich niet iet of wat behoorlijk in de twee talen kan uitdruk ken, is een onmogelijk belgisch feit Ik werp hier niemand de steen tenzij aan de vlaamse franssprekende burgerij, die nooit haar leidersrol heeft begrepen. Maar de vraag is nu, kon ze die rol spelen, want wie in kontakt komt met onze vlaamse francophonen, kan maar alleen vaststellen dat deze mensen ook zeer arm zijn aan cultuur, het is meestal maar een beetje bla bla en een ron kende beulemanspraat, die ze kunnen voortbrengen De mecsten zullen zelfs nog niet in slaat zijn de namen van de denkers van wereldformaat te citeren, op enkele uitzonderingen na Al deze feiten hebben onze Waalse landgenoten een gevoel van geestelijke super ioriteit gegeven, die zich nog heeft verscherpt door dat hunne cultuur frans was, nu het Frans is de meest cultuur imperialistische taal van de wereld. Met het motief van La France unie et indivisible heeft men de taal en de cultuur verwoest van de Provence, Bretagn-, het Baskenland, de Elzas, destreek van Monaco, en ja, zelfs van Wallonië. Alleen aan de Noordergrens heeft ze slechts kleine stukken van het Vlaamse land en van het Nederlandsgebied kunnen afknagen. Maar het Vlaamse heir heeft pal gestaan, en vandaag klauwt ze reeds voorzichtig tegen De vraag die zich nu stelt, in de geest van de ganse Europese cultuur, heeft Frankrijk en de Franse cultuur er goed aangedaan met al die gewestelijke cultuurbodems te vernietigen. Als wij op dit ogenblik zien wat een wereldbijdrage de drie Noorder-volken, Denen, Noren en Zweden, ons brengen aan cultuuruitingen, dan vraag ik me af of de doden van de eigen aard ook niet de vernietiging meebrengt van geestelijke scheppingskracht van zo een volksgemeenschap. Michel van Gelderode, de grote belgische dichter, verweet België met de woorden La Belgique, cette putain, juist om het bewust zijn dat door de invloed van deze staat hij vervreemd was geraakt van het volk waartoe hij geestelijk en etisch behoorde. En deze gedachten zou ik nu eens willen voorbrengen aan onze fameuze Brusselaars en Walen, die denken dat ze de opdracht hebben onze eenvou dige Vlaamse mensen te verfransen. Eigenlijk zou ik de Brusselaars lie ver aan de kant laten, want het enigste Voor alle aankondigingen van bui ten de stad gelieve men zich te wenden tot het Agentschap ROSSEL 122, Koninklijke straat. BRUSSEL cuituur-monumer.tT die ze bezitten, is het door hen verafgode Menneken-pis uit het stoefstoartjen. Maar onze landgenoten de Walen, vragen we,bestaat de mogelijkheid niet tot een eerlijk vergelijk Wij Vlamingen, hebben veel ver plichtingen tegenover de Walen. In de cultuurstrijd om ons eigen wezen, hebben de bewuste Vlamingen meer maals moeten beroep doen op de goede wil van de Waalse politieke leiders. En de waarheid heeft hare rechten, de Walen hebben meestal front ge vormd met de Vlamingen TEGEN DE VERFRANSTE VLAMINGEN EN BRUSSELAARS, en zij hebben de taal wetten helpen stemmen, die ons Vlaams-zijn gered hebben. Denkt maar alleen aan de vernederlandsing van het onderwijs, deze wet heeft meer voor Vlaanderen en het Vlaamse volk bete kenis, dan honderd vlaamse betogin gen en manifesten Hierom moeten wij- vandaag ook begrip tonen voor de Waalse noden, en verdomd, wij zullen dit doen. Maar alléén vragen wij aan onze Waalse iandgenoten, a.u.b. leent u niet tot cultuurimperialisme. Laat Vlaming, wie God tot Vlaming schiep, maak er a.u.b. geen beulemans van. Wij zijn een klein cultuurvolk en hebben nie mand te verliezen, en gij Walen hebt aan 'n verbrusselde Vlaming ook niets. Een goede Waal zal hij nooit worden, alleen krijgt hij een kans een cultuur- parasiet te worden, met in zijn ene hand het beeld van Menneken-pis en in de andere hand een nationale vlag, waarop namen van dorpen staan ge schreven, waar hij nooit heeft gestre den. Want zijn vaderlandsliefde is een vult uw zakken-patriotismt gtworden, en hij zal strijden voor de privilegiën van de super-patriot ten nadele van uw ware Waalse en onze specifieke Vlaamse belangen Ge ziet, mijn waarde lezer, dat de formuul om Vlamingen en Walen te verzoenen-, uitsluitend berust op een wederzijds respekt voor aard, cultuur en economie. Ongelukkig zijn er in ons land te veel troebelwater-vissers. M d B. Kerkelijk nieuws. Heden zondag wordt onze stadsge noot, Z. E. H. De Boe, aangesteld als Deken te Zottegem. E. H. Marcel Jacobs, Pastoor te Onkerzele, komt benoemd te worden als Pastoor te Eksaarde. Aan beide Herders wenst Geeraard een rijke zielenoogst. ABONNEERT U AAN GEERAARD van Geraardnbergen Zaterdag 27 november te 6 uur, in de Stadsschouwburg Leerlingenauditie uit de onderscheidene instrumenten- klassen. Inkom vrij. Nieuws uit de Missiën. Miljoenen jonge mensen sneuvelden, vele jaren van ellende brachten ons de beide wereldoorlogen en. heeft dit alles wel tot iets gediend alzo sprak Burgemeester Van Der Putten in zijn rede aan het Monument. Nog staeds vechten broeders ondereen, nog laaien haat en vlammen op en toch schijnt er een hoopvol vredelichtje, een kentering is op te merken over heel de wereld, de grote landen slaan de handen in mekaar en onderhandelen om de vrede te bewaren, zelfs de communistische staten werken om meer welstand en vrede te bekomen Nog nooit is het ge beurd dat een Paus naar verie streken trok om er in 't openbaar te bidden en vrede onder alle volkeren af te smeken. Laat ons hopen, besloot Burgemees ter Van Der Putteu, dat door de sa menwerking van Kerk en Leek, het gele gevaar nooit werkelijk wordt De plechtige dienst in de Hoofdkerk werd talrijk bijgewoond, vele persona liteiten werden opgemerkt en om nie mand te vergeten vernoemen wij liefst geen namen. Telkenjare worden de rangen van de Oudstrijdersbonden gedund, telkenjare verliest 11 November een beetje aan belangstelling, al te licht wordt het vergeten hoe de grote Albert I, Koning van 'n klein landeke, het machtige Duitse Rijk weeistond, hoe Koningin Elisabeth, als nederige ziekenverpleeg ster, in modder en gevaar de gekwet sten ging opbeuren en verzorgen, hoe ons kleine legertje de geweldige Prui sische horden de pas afsneed, jaren lang stand hield in de overstroomde IJzervlakte en grotendeels bijdroeg om de eindzege te behalen en onze vrijheid te verzekeren Helaas, de tijd knaagt, ook aan de mooiste monumenten. Geraardsbergen Zaterdag 13 november BELANGRIJKE VERGADERING in het Instituut Maria-Jozef, ingang Boelarestraat, te 14 u 30 stipt. Professor E. H. De Lil zal in een derde spreekbeurt handelen over HET VIERDE EVANGELIE Zaterdag 20 november in de zaal «Plaza», Oudenaardsestraat te Geraardsbergen Gezellig Samenzijn Orkest Paul Aider. Deelname in de onkosten 30 fr. Deuren vanaf 19 u 30. Aanvang van het feest 20 uur. Een veelbelovende ontspanningsavond UIT YAKAMBA. Eerwaarde Heer Proost, Beste Missiebietjes, Eerst en vooral een hartelijke dank voor de milde gift die ik bij mijn be zoek te Geraardsbergen ontving Ook bestin dank in naam van onze zwartjes die weldra weer zullen mogen genieten van uw edelmoedige toewijding, want ik vernam via St.-Niklaas dat er weer een groot pak aankwam voor onze Missie. We leven dan op hoop weer talrijke huisgezinnen blij te kunnen maken. Bij onze terugkeer hier werden we heel hartelijk ontvangen... Men feeste een hele dag, en men bracht van alle geschenken zoals hier de gewoonte is eieren, kiekens en vruchten. Wij zijn dan met goede moed en nieuwe krachten ons werk herbegonnen en 'k mag zeggen, dat het op volle toe ren draait en dat we onze handen vol hebben. Van de eerste dagen stroomde het volk hier naar de dispensaire, niet overdreven hoor Het getal steeg tot 400 consultatie's per oag. Er was toen juist een epidemie van griep. Jammer dat er zo 'n te kort is aan geneesmid delen. Onze lagere school is ook goed bevolkt. De JOCF-beweging die gedurende onze afwezigheid teniet ging is nu weer in volle aktie en telt 67 leden. De foyer-social wordt ook druk be zocht door de vrouwen van de missie en der omliggende dorpen. Daar u vroeger schreef, beste missievrienden, dat we onze noodwendigheden mogen bekend maken zou ik u willen vragen, indien het mogelijk is, wat stofjes te sturen om onze moeders zelf te leren werken, ze gaan toch zo fier op een kleedje die ze zelf maakten veor hun kindjes. Voor dit alles, Eerw. Heer Proost en Missiebietjes, alsook aan al onze stadsgenoten dia het hunne bijdragen om ons werk in de missie te steunen, onze hartelijke dank in ons aller naam. Reken steeds op ons gebed. Zeer genegen, Z. M. Leopoldine, J. Walraet Yakamba. V.V.K.S. St-Bartel In het kader van de jaarbeurs «Aan dacht voor de anderen», richten de Scouts van II tot 15 november een grote actie in ten voordele van Tu- napui 'n dorpje in Latijns-Amerika. Ouders en vrienden, werkt mee met de Scoutsbeweging van gai.s Vlaande ren om de verre nood te lenigen. Geef ons uw steun door onze jongens kar weitjes te laten opknappen tegen een geldelijke vergoeding. Hartelijk dank. Reklaam Is goud waard

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1965 | | pagina 1