SPORT LEEST HIER! A.C.V. - CM. De Vlaamse Vriendenkring. TONEELLEVEN DHOIDêFODDS "Ontbijt met Julia G.V.P. - Dienstbetoon Het Rozenkransgebed Burgerlijke Stand Wachtdienst Apotheek. CiERAARDSBERQEN Op zaterdag 13 november 1965 in de Feestzaal ONS HUIS Familiefeest ter gelegenheid van de vereremerking van verdienstelijke leden Ingang gratis. Deuren open te 18 u 30. Opvoering door Kunst Veredelt «Wie trouwt zijn dochter Blijspel in drie bedrijven. Op zelfde dag, te 15 uur Groot Feest voor ALLE KINDEREN Poppenkast Kapoentje met GROTE TOMBOLA. Gratis ingang In het kader van het geplande pro gramma, is de onlangs opgerichte stedelijke Vlaamse Vriendenkring za terdagavond gestart met een eerste ontspanningsavond in het Domein Sint Bartel te Goeferdinge. Er was voor die avond ook een gezamenlijk eetmaal voorzien en liet besiuur mocht zich verheugen in een zeer aanmoedigende opkomst. Een honderdtal personen, uit allerlei standen, waarbij het vrouwe lijk element met ontbrak, zaten voor een gezellige eting aan in de nieuwe feestzaal van het Domein Voor de ge legenheid was deze nieuwe zaal keurig opgesmukt en ook de leeuwenvlag ont brak niet midden het decor. Er werden tussen de gerechten in, die terloops gezegd voortreffelijk waren bereid, een paar speeches gehouden, ondermeer door de heer De Smet, voorzitter, als ook door de plaatselijke ondervoorzit ter. Gemoedelijke toespraken waarin lovende woorden werden gezegd aan het adres van de toegewijdden en leden die initiatieven hadden genomen, die de grondslagen hadden gelegd tot de stichting van de kring om verder de doelstelling te verwezenlijken door we derzijdse kennismaking, culturele toe nadering, samenwerking in vriend schap en verzet. In een geest van samenhorigheid en opgewektheid verliep de avond, afge wisseld met kluchtige intermezzo's en vlaamse leute De symbolische doopselceremonie, waarbij het oudste lid het peterschap verwierf over de kring en het jongste vrouwelijk lid het meterschap, was een hoogtepunt in het vermakelijk avord- gebeuren en werd zeer gesmaakt Het slot van deze genoeglijke avond werd een lustig danspartijtje en zo werd het nog tamelijk laat toen de meesten node afscheid namen. De Vlaamse Vriendenkring heeft van meet af aan de wind in de zeilen. De inzet van de reeks samenkomsten, de welgelukte avond in het Domein Sint Bartel was hiervan een borg en het beste bewijs. Geïnteresseerden voor familiegeschiedenis De Vlaamse Vereniging voor Fami liekunde(V.V F.) richt, in samenwer king met de K.C.K. Geraardsbergen, een belangrijke voorlichtingsavond in te GERAARDSBERGEN in het TOE RISTISCH CENTRUM DE ABDIJ» (2e verdiep), op zaterdag 20 november a s, om 19 30 u. Wie belanstelling heeft in de geschie denis van zijn familie moet er aanwezig zijn Verlangt u te weten wat uw familienaam betekent of u een fa miliewapen heeft?... kom dan naar deze voorlichtingsvergadering. De heer Michiel Mispelon, hoofdre- dakteur van Vlaamse Stam het tijdschrift voor familiegeschiedenis, zal er spreken over WAT IS FAMILIE GESCHIEDENIS HOE KAN IK DIE BEOEFENEN? Het wordt géén saaie en theoretische lezing, maar een boeiende uite-.nzettii.g voor iedereen, een gezellige bijeen komst waarop men vragen kan stellen naar hartelust U benter van hart.- welkom Koninklijke Rederijkerskamer «ST. PIETER VREUGD EN DEUGD Zondagen 14 en 21 november te 19 uur, in de Stadsschouwburg. Steenstraat, opvoering van «Het Dorp der Mirakelen» folkloristisch toneelspel in 3 bedrijven Regie Marcel Daver. Toegangskaarten ?an 35 fr te ver krijgen in het lokaal Middenstar.dshuis Markt 9, tel. (054) 424.80 en bij de leden, van 31 october af. Kaarten zul len aan 'nuis aangeboden worden. GERAARDSBERGEN Op vrijdag 26 november 1965 te 20 u 15, in de Zaal Ons Huis Dendersuaat, Geraardsbergen, door het NEDERLANDS KAMERTONEEL opvoering van een boertigë zomerse comedie van Burton Graham onder de auspiciën van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur Dienst Volksontwikkeling Ingangskaarten aan 30 fr en 40 fr R OTTE op vrijdag 19 november in De Eendracht te 18 uur. Zitdag te Geraardsbergen aan huis Prov. Raadslid Frans VAN NEGEN, Kattesiraat 4, iedere weekdag van 19 tot 20 uur. heeft het Katholiek Brazilië bewaard van het Kommunisme Aan het tijdschrift «DerRosenkianz» van de paters Pallattijnen te Limburg- Lahn o..tienen w ij enkele interessarte bijzonderheden. Met de rozenkrans in de hand ver zette het Braziliaanse volk zich tegen een komplot, dat tot doel had hei Kom munisme aan de macht te brengen. Dit verzet verliep bijna zonder bloedvei- gielen. De tocht van de revolutionairen in de Staten Minas üerais, Sao Piolo en Guanabara drong de kommunis- tische president Joao Goulart uit de regering. Het volk ademde op. Talrijke rode funktionarissen werden gevangen genomen en een door kominunisten gepropageerde staking mislukte. Het vasthouden van de katholieke bevol king aan geloof en godsdienst kwam duidelijk uit in een rede van Goever- neur Adhemar de Barros van Sao Paolo, die verklaarde Wij waren slechts een werktuig van de Goddelijke Voorzienigheid. De overwinning was een overwinning van God Tijdens dekiisis, die tot een open haar verzet leidde, namen de katho lieken hun toevlucht tot de rozenkrans. Ex-president Goulart had het gods dienstige gevoel van het volk diep geschokt door de ontaktische opmer king, dat het bidden van de rozen krans onzin is en niet in staat is om de problemen van hel volk op te lossen. Op een vergadering van kommunis- tische politici te Rio de Janeiro maakte hij de katho'ieken bespottelijk die met de rozenkrans in de hand een verga dering van de roden hadden verijdeld. Bij het spotten met de rozenk-ars kwon nog een aanlal bepalingen, die «Ie bevolking - en vooial de mannen - woedend maakten, zo bv de landont eigening en het v inrstel de wetgevende vergadenng op te !ieff-:n. In Sa Paolo kwam hot op het feest van St.-Jozef tot een ongelooflijke te- gendemonstratie Een half millioen mensen kwam op de pleinen en in de straten van de binnenstad bijeen. On der de leuze Opmars van het huis gezin met God naar de vrijheid nodigden de vrouwen van Sao Paolo stad en land uil tot een grootse demon stratie tegfn.het kommunisme en voor de onaantastbaarheid van de wet. Öp de trappen van de kathedraal had het volk tot pater José de Anachieta. een der stichters van Braziiië, om redding van het vaderland. Door deze massa demonstratie aangemoedigd. hadden in heel het land talrijke bijeenkomsten plaats tegen de kommunisten. Zo was de stemming toen de openbare opstand uitbrak. De gebeurtenissen van deze weken vatte een leraar van sociale arbeid van de Staat Guanabara ais volgt samen «Op 13 maart viel pre sident Goulart in opdracht van de kom munisten de katholieken aar. door de rozenkrans, het wapen van eenvoudige mensen, iv-spottelijk te maken en de Brazilian se vrouw te beledigen. De rozenkrans, die wij van onze vo ,iou ders geerfd hebbe< zullen wi; n onze kinderen ven*;r gevtn. De kom munisten wilden B'; zilië op Goede Vrijdag kruisigen, ma; i onder liet Paasoktaaf verrees Brazilië, toen iiel volk naar de rozenkrans greep, die nog altijd het wapen van de vredelievenden is. En zo is een klimaat ontstaan, waarin het rijk van Kristus zich verder kan uilbreiden Toen de berichten over de opstand in Rio dejaneiio bekend werden, vei zocht Mgr Francisco Bessa, sekretaris van de Kardinaal, aan alle kloosters om gebed in deze kritieke dagen. Enkele uren later was de censuur opgeheven en kwamen verdere betichten binnen. De televisie van Rio de Janeiro ver toonde de enorme processie die aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Verschijning, Patrones van Brazilië, voorbij trok. De processie bereikte de vesting Copacabana, een strategisch belangrijk punt van de op stand. Men kon wolken confetti zien en waarnemen, hoe de mensen met zak doeken wuifden en hun vreugde uitten over de overwinning van de revolu tionairen. (Slot voigende week) eerder zwakke tussenkomst van onze achterhoede hun toeliet het enige doel punt van de wedstrijd te maken. In de tweede speelhelft gaf S K de toon aan maar kende geen geluk wan neer een bal van Van Holder langs de doellijn scheerde maar de verkeerde kant hel veld inging. Toch bleven de gevaarlijke schoten op doel evenwel uit. Het spel in het middenveld gaf een betere indruk maar de punch in de aan- valslijn blijti nog zoek. Was het een nederlaag, dan kunnen we toch bewe ren dat er zich een kentering voordoet en de speleis bewust zijn van de wer kelijke toestand in de rangschikking. Wat de opstelling betreft Capiau bleek hersteld en trad op als plaats vervanger van De Roy In het mid denveld deed de jonge Roger Syroit een beloftevol debuut en werd een meevaller. Stefaan Vereecken ontweek het duel, wat zijn enig zwak punt is. Durft hij een balbetwisting aan, dan mag hem verder wel krediet worden gegeven. Nu zondag gaat de veplantsing naar Scela Zele, hier won S.K. met 2-0, uilslag die ze kunnen bevestigen met volgende spelers Van. Santen. De Pessemier, Van Hove, Capiau, Van Daele, Van Santen P., Vereecken, Van Holder, Hernou, Ste vens, Gaublomme. Intercommunaal Sanatorium DENDEROORD Overboelare. P. C. R. 8003 AANBESTEDING VAN Bier, Brood, Pasteigebak, Margarine, Koffie en Qiehorei, Stookolie. Vlees» en Speksla» gerijwaren voor het jaar 1966. Er woidt ter kennis van de belang hebbenden gebracht dat voor de hoger- vermelde waren een aanbesteding zal gehouden worden. De aanbiedingen, per aangetekend schrijven, moeten uiterlijk op 25 november 1965 toekomen bij de heer Voorzitter van het Intercommunaal Sanatorium Denderoord Overboelare. De opening van de aanbestedingsbrie- ven zal plaats hebben op vrijdag 26 no vember e. k. te 17 30 uur. in de raadzaal van het Sana. De lastenboeken zijn te verkrijgen op het Sekretariaat van 't Sana, tegen 30 fr. i. o. De Sekretaris, De Voorzitter, De Clercq M. De Ruyver J.-Ch. SPORTKRING kwam met een ver jongde opstelling en een andere spel wijze tussen de lijnen, met het logische gevolg dat de wedstrijd werkelijk ge nietbaar was, maar de bezoekers toch gevleid de overwinning konden in de wacht slepen. Slechts een kwartuur tijdens de eer ste speelhelft hebben de bezoekers een gunstige indruk gelaten, waarbij een Op dinsdag 16 november a.s van af 21 15 uur tot 21.45 uur, op T. V. Reportage over de Denderstreek van Beraardsberges GEBOORTEN Vander Patten Anne, Overboelare. Kleine Buize- zemont 71. De Pelsemacker Dirk, Halle. Eizingenstr. 43. Coosemans Ronny, Galmaarden, Kammeerw. 14. Beerens Christ, Steenh.-W,, Eikestr. 6. Cornells Marleen. Herne. Statiestraat, 41 Van Derlamant Hilde. Onkerzele, Neerstraat 6 HUWELIJKEN Grisez Gustaaf. Oude Steenweg. en De Mecheler Anmta. Buizemontstraat. OVERLIJDENS Stockbroeckx Pierre. 10-8-87. Overboelare. echt. Vermeersch Alice. Vander Putten August. 22-1-01. Gasthuisstr.. wed. De Groeve Julie. Degand Oscar. 12-5-93, Everbeek, echt. Cambel Bertha. Vander Maelen J.-B.. 21-4-80. Steenstr. wed. Van Braekel Emma. BERICHT Op 15 november (Feestdag van de Dinastie), zijn de stadsdiensten GE SLOTEN. De aangiften van OVERLIJDENS worden echter opgenomen tussen 9 u 30 in 10 u 30. Godsdienstige Week 33e Zondag na Pinksteren. E. H. BOTERDAELE. Katttstraat Telefoon (054) 423.77 Maandag 7 u. Mis v. Honoré Van Mallo. 7.30 u Mis v. Jozef Van Der Beken. Dinsdag 7.30 li. Mis v. Jeanne De Groote. 8 u. Jgt. v. overleden leden v. d. Arme Kerken. Woensdag 7 u. Mis v. Jules Merckx en Echtgenote. 7.30 u. Mis v. Honoré Van Mello. Donderdag 7.30 Mis v. de Gelovige Zielen. 8 ti. Jgi. v. overleden van het Davidslonds. Vrijdag 7 u. Mis v. Z. H. da Paus vwg. B.H H. 7.30 u. Mis t. e. v. de H. Elisabeth, vwg. D. O. Zaterdag 7.30 u Jgt. v. Lea Boterdaele. 8 u Mis v Jules Matthys. 9 u. Huwelijksmis. Vandaag tussen Vesper en Lof. Kruisweg voor de Gelovige Zielen. Vandaag. Ie 4 u., Derde Ordain d'Arme Klaren. Zondag aanstaande, te 9 30 u. PI. Hoogmis met TE DEUM v. 't Patroonfeest van Z.M. de Koning met aanwezigheid van de Kon. Fanfare S. Cecilia. Zondag aanst., van 3.30 u. lot 7 u. TWEEDE CLUB DER VERLOOFDEN, inde zaal Ona Huis Denderstraat 35. Alle verloofden zijn dringend en hartelijk welkom. Zondag aanstaande, aan 't portaal der kerken. Jaarlijkse inzameling v. de OUDEN van DAOEN. Zegen H. Apollonla. In de St.'Macarinskerk Nederboelare Zondag 14 november - 23e zondag na Pinksteren 7 u. Mis gedialogeerd. R. 8 u. Hoogmis, v. de parochianen. 10.30 u. Mis gedialogeerd A.D.L. 11.30 u. Mis gedialogeerd. 2 u. Lol en paternoster. Zegen H. Macarius. Maandao 7 u. Mis gedialogeerd K.B. 7.30 u. Jaarg. v. Edward Qoossens, echt. en zoon. Dinsdag 7 u. Mis gedialogeerd E.D E.L. 7.30 u. Mis gedialogeerd fam. C. Woensdag 7 u. Mis gedialogeerd J. M. 7.30 u. Mis gedialogeerd J. R. Donderdag 7 u- Mis gedialogeerd, V.D.M. 7.30 u. Mis gedialogeerd (De Scliauwer). Vrijdao 7 u. Oez. Mis t. e. H. Antonius. H. Rltaen ter Int. Br- Isidoor. 7.30 u. Gez. Mis v. Firmln Haegeman Zaterdag 7 u Gez. Mis v. Oct. De Taeye echt. en zoon. 7.30 u. Gez. Mis v. Leon De Vlaminck. 17.30 u Biechtgelegenheid. 18 u. Lof. TE DEUM wordt gezongen zondag 21 novemb. na de hoogmis (8.50) bij gelegenheid van 's Konlngs naamfeest (15 nov.). de burgerlijke overheid wordt hiertoe uilgenodigd. - Voorbehouden plaats. Werden in het H. Doopsel kind van God en lid van de H. Kerk Patrick Van Der Stricht, zoontje van Romain en Rita Avet, St. op Oudenaarde 21 Goeferdinge. Een engeltje vloog naar de hemel Heidi Van De Catsye, 2 maand, Reepstraat 16. Verloofdenclub. Zondag 21 nov. te 3.30 Denderstraat 35. Geraards bergen. Aanbevolen. TEKEN UIT DEN HOGE Op een stormachtige dag keerde Slof- mans huiswaarts vari de begrafenis van zijn vrouw. Juist toen hij voor z'n deur stond, waaide een pan van 't dak en kwam op.zijn hoofd terecht. Potverdekke, zei Sloftnans, z'is al in da hemel. Dienst der Geneesheren. Wachtdienst der Dokters op zon- en feestdagen, alsook op de donderdagen: Ingeval van afwezigheid van uw huisdokter, gelieve u voor dringende gevallen te wenden tot D Vak Heuverswya Adamstnat Tel. (054) 422 50 D* Witte, Lessense straat. Werkhuis vraagtbekwame Stikster voor klederen en mantels voor jonge meisjes. 122, rue Hötel des Monnaies, St-Gilles Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1965 | | pagina 2