LEUVEN 22 (Dei Katholiek weekblad voor Geraardsbergen en Omstreken. Afscheidsfeest Guilleminlaan 1956 1966 AARD Nummer 21 Prils per nummer 2.50 Ir. Abonnement voor I jaar: 125 fr. Postchecknummer 214-93 Uitgever Drukkerij Victor Van Nieuwenhove Tel. (054) 421.01 Dé lang verwachte stelling dat het belgisch episcopaat zou nemen in zake splitsing van de Katholieke Universi teit van Leuven, is eindelijk genomen. En zoals altijd, ze bevredigt niemand La Libre Belgique vindt zelfs dat de autonomie van de twee taal groepen te ver gaat, ik vraag me af welke stelling dit blad zal verdedigen, de dag dat de Vlamingen praktisch alle leidingsposten zullen in handen hebben want die dag komt, willen cf niet. Anderzijds hebben de Vlamingen ver wacht dat onze bisschoppen de inte griteit van het taalgebied zouden geres pecteerd hebben en een progressieve overplanting van het franssprekend professorenkorpsen ditosludenten naar het waalse gedeelte van ons land zou den gepland hebben. Men heeft de geit en de kool willen sparen, men noemt dit diplomatie. Zeker de H.H. Bisschoppen hebben het niet gemakkelijk, en zij ook staan onder druk, ze hebben waarschijnlijk dit besluit niet getroffen zonder con sultatie van vooraanstaanden, in het bizonder van CVP personaliteiten. Een zaak gaat boven mijn petje, waarom zo halsstarrig die eenheid ver dedigen, zelfs ten koste van de kato- lieke gedachte in ons land De extre mistische Vlamingen hebben een fout begaan met gedurig de leuze te uiten Walen buiten Men had beter met de Walen gesproken, want vele Walen verlangen een katolieke universiteit en een universitair campus voor hen en voor hen alleen. Maar anderzijds wil ik begrip doen voor deze extremistische houding van de Vlamingen en van de katolieke vlaainse studenten in het bizonder. Sommige franssprekenden zeggen ons waarom vrezei voor uw cultuur en voor verfransing, het verleden be wijst dat gij, Vlamingen, dynamisch zijt, honderd jaar van een verfranste Leuvense universiteit heeft Leuven en omliggende toch niet verfranst. Kom, dit zijn drogredenen, de bour geoisie van Leuven is wel verfranst ook die van Gent, onder invloed van de verfranste universiteiten. Vlaanderen is maar vlaams gebleven omdat de Vlamingen arm wa ren en niet konden studeren. Maar kijk eens naar Brussel en voor steden, op twintig jaar heeft men daar ganse vlaamse dorpen verfranst. Mor gen zullen wij Vlamingen vreemden worden op eigen grond. Persoonlijk heb ik niets tegen de Walen, ik zie ze graag, zelfs veel lie ver dan die zielloze brusselaars. Ge weet, 'n muilezel dat is een krui sing tussen een -ezel en een paard, maar een muilezel is ook steriel, hij heeft geen scheppingskracht. Van dat type is ook de brusselaar, hij behoort zogezegd tot twee taalge meenschappen, maar op cultuurgebied brengt hij niets voort. Ga maar eens een hoogstaande schrijver of musicus in Brussel zoeken, en als ge een be kwaam kunstenaar vindt, zult ge vast stellen dat hij uit de «province» komt. Maar één fout hebben de Walen toch. Wanneer ze in het vlaamse land gastreren, dan doen ze dit als heren met een hoog meerderwaardigheids- compleks en met geen enkel begrip voor de Vlamingen, hun taal en hun cultuur. Ze eisen overal dat hun in het Frans te woord wordt gestaan en zullen zich nooit de minste inspanning getroosten om hun gastheren in hun taal te be grijpen En dit zou nog niet het ergste zijn, maar hierbij willen sommige onder hen aan taal- en cultuurimperialisme doen. De uitlatingen van Professor Woitrin zijn kenschetsend op dit gebied. Men wil in België de Franse imperialistisch politiek van de eerste republiek Napo leon en van het Belgique de papa voortzetten. En hier moeten we halt roepen en moeten de Vlaamse bisschoppen hun volk bijstaan, want ook zij behoren tot onze gemeenschappen en zijn uit ons volk gegroeid en daarbij nog twee uit onze omgeving, Monseigneur de Smedt te Merchtem en Monseigneur Daem te Ressegem. In de biologie krijgt men het bewijs dat ieder lichaam alle stoffen, die zich niet laten assimileren, uitstoot. We verlangen dat professoren, die bij ons gastreren, ook begrip tonen voor onze cultuur. Wie dat niet kan, neen, wie vijandig staat tegenover ons wezen als Vla mingen, moet eruit Het zou amoreel zijn mensen in ons land op te nemen, die onze cultuur wil len vernietigen. Alleen onder deze voorwaarden kun nen wij ten voorlopige titel vrede nemen met een tweetalige universiteit op ons grondgebied. Oh, ik weet het, men zal spreken van de vrijheid en van het begrip Belg zijn. Maar dit is eenzijdige praat, het is wel zonderling dat franssprekende Canadezen en de franssprekense Zwit sers uit het kanton Bern ook hun taal verdedigen tegen het Engels en het Duits. En zij zijn minderheden en wij zijn iD dit land een meerderheid. Eens komt de dag, dat een nieuwe generatie zal aantreden, die zich niet meer op de tenen zal laten trappen. En dan zal het Belgique van La Libre Belgique ontploffen, zo men vandaag voortgaat met die halve maatregelen. De jonge Vlamingen denken Europees en niet meer Belgisch en ik kan ze geen ongelijk geven. M. d. B. Op woensdag 1 juni, te 20.30 u., in de bovenzaal van de Breydelsgiide, Kattestraat, afscheidsfeest voor E. H. Boterdaele, die benoemd werd tot pastoor in Bachte-Maria-Leerne. Alle vrienden van E. H. Onder pastoor zijn uitgenodigd en bijzonder de leden van de organisaties waarvan hij proost was. De bestuursleden en leden van de Breydels-Boogschutters, Boekerij Davidsfonds, Bond H. Hart, Scouts en de Geestelijken onzer stad worden dus verwacht op deze geza menlijke afscheidsviering. De plechtige aanstelling te Bachte- Maria-Leerne heeft plaats op zondag 5 juni. Vertrek met autobus aan De Eendracht Markt, te 13 u. Prijs 50 fr. Inschrijving bij Guido Cock, Nieuwstraat 54, t/s. ABONNEERT U AAM GEERAARD HOOGVEREREND BEZOEK AAN DE DENDERSTREEK Met groot genoegen komen wij te vernemen dat onze Koning Boudewijn op woensdag I juni een langdurig be zoek zal brengen aan verschillende steden en lokaliteiten van de Dender streek, dat moet gezien worden in het teken van de economische toestand in het gewest. We zullen trachten, volgende week meer en betere inlichtingen te bezorgen. Rerum Novarum A. O. W. Seraardsbergen. 19 mei, O.L.H. Hemelvaart, stond dit jaar op'een speciale wijze in het teken van Rerum Novarum. Dit 75-ja- rig Jubileum werd bizonder treffend gevierd in St.-Bartelskerk tijdens de hoogmis te 9.30 uur. Voor een bomvolle kerk gingen dra gers van vlaggen en offergaven, mis dienaars en de parochiale geestelijkheid processiegewijs naar het altaar terwijl het kinderkoor van Maria jozef en het vrouwenkoor van K.A.V. de intrede zang Gij zijt in glans verschenen uitvoerden. Ook het ganse volk sloot zich tijdens de misviering geestdriftig aan bij de volkszangen. In zijn homelie schetste E.H Proost de ware betekenis van iedere eucha ristieviering als een deelname aan Christus leven zelf, onze broederlijk heid met alle mensen en onze mense lijke activiteit als een opdracht van de Schepper zelf, om deze toe te passen op een drietal grondideeën van R. N. de onschatbare waardigheid van iedere mens, zijn gelijkwaardigheid en zijn waardering voor de menselijke arbeid. De offerande was zeer indrukwek kend toen jeugd en volwassenen hun offergaven aanboden. Tot slot dreunde de samenzang Looft de Heer met kop'ren trompetten als een zegelied door de kerk Met deze kerkelijke plechtigheid be sloot deze R. N.-herdenking en wordt op nationaal vlak voortgezet op 4 juni in het Heyselstadion te Brussel en plaatselijk ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de krislelijke mu tualiteit op 19 juni e k. Ingevolge de grondverzakkingen aldaar zond dhr Burgemeester Van Der Putten volgend schrij ven aan de bevoegde Overheid 16 mei 1966. Aan de Heer Minister van Openbare Werken, Aan de Heer Hoofdingenieur van Bruggen en Wegen, De Oudenberg beweegt. Gezien het zakken van de Guillemin laan en de daaraan gekoppelde golvin gen in de flank van de Oudenberg werkelijk een groot gevaar betekenen voor de benedenstad denken wij daarbij aan de rampspoedige overstro mingen waarvan zelfde Guilleminlaan de oorzaak was, enkele jaren terug, en waarbij massa's bergrand neerploften in de laag gelegen huizen houd ik er aan, als Burgemeester van Geraards- bergen, mij langs de pers om tot de Hogere Overheid te wenden, niet alleen om hen te wijzen op de dringende ■oodzaak om tot de nodige herstellin gen over te gaan, als om het gevaar voor neerstorting van die lawine mod der en stenen te voorkomen, alsook om onze Guilleminlaan voor het druk toeristisch verkeer terug te kunnen openstellen. Ontstaan en bodemsaaaenstel* ling van de streek. De Dendervallei verrees uit de gol ven van de drabbige zeeboezem gedu rende het Moseaans tijdperk, verdween nogmaals onder de golven der Flan- drische zee om bij het quaternisch tijd perk bepaald uit de zee te voorschijn te komen. Dit is waarschijnlijk de oorzaak dat men rondom de kroon van de Oudenberg een reeks bronnen vindt, die allen ontspringen op een hoogte curve van t 55 m. boven de zeespie gel, onder welk peil men een vette kleilaag aantreft, die praktisch ondoor dringbaar is. Daar boven vindt men een opeenhoping van lepers zand. (zie de geschiedschrijvers Fris en De- portemont terzake voor meerdere uit- leg). Als men de steenputten nagaat die gegraven werden, b v. in de Pachter straat, 120 m diep, peil 70 m.; huizen Bovenhoek, Bovenstraat te Onkerzele, peil 75 in. Bronput 23 m diep, enz... Dit bewijst dat het zeeniveau ongeveer op 50 a 55 m. boven het zeepeil moet gelegen hebben en dat er zich daar door op de uitstekende kegel neerzet tingen hebben gedaan door slijkaan- spoeling en daar boven zandneerzet- ting. Vandaar de dikke zavellaag die men aantreft eens ter hoogte van de Pachterstraat, op de Edingse steenweg boven het voetbalveld, boven de sa menvloeiing van de Edingse steenweg met de Guilleminlaan en ook aan de samenvloeiing van de Guilleminlaan met de Buizemontstraat. Op deze drie plaatsen werd ten andere dit zavelbed vroeger als zandgroef uitgebaat. Merken wij ook op dat de meeste beken in de streek hun ontstaan te danken hebben aan een op circa 55 m. hooggelegen bron (Stcenborrebeek, Hollebeek, Molenbeek). Dat onze voorouders deze bronnen wisten te appreciëren, bewijst de in planting van de vele grote pachthoeven die er hun naam aan gaven, als 't Hof ter Buikmeersch, de Wambashoeve, 't Pasterbos, 't Hof ten Broecke, enz. Deze waters zijn zeer helder en werden reeds in de 17eeeuw door een dichter bezongen om hun helderheid. Ook zijn er meerdere bronontginnin gen op dat hoogtepcil in de loop der jaren ontstaan, b.v. op de Vesten (Fer- nand Borremans), in de Kloosterstraat (Haegeman), ook de brouwerij Dendria trok een groot deel water uit een bron gelegen in het bos te Onkerzele, ook de Topbronnen van Nederbrakel borrelen op hetzelfde hoogteniveau. Enkele door het volk van de streek meest bekende bronputten, op die hoogtegordel gelegen, zijn 't bronne- ken langs de Guilleminlaan, dat ons Manneken-Pis spijst de bronnen op de Vesten die de Marktbron spijzen de bronnen in de Kloosterstraat en de Abdijbronnen, die de vijver aldaar spijzen, welke in de heetste zomer nog overloopt de bron in de vijver van het kasteel van Mevrouw Maquestiau 't Pasterbos, de hogervermelde pacht hoeven en beekbronnen, 't bronneken in de berm van de weg naar Leander- bos en de bron tegen de Broekstraat op de Hoge Buizemont. Vergeten wij ook niet het zeer ty pisch verschijnsel, namelijk van de Oudenbergbron, welke geen enkel ver band heeft met eerstvernoemde, 100 m. boven de zeespiegel uitborrelt en ook jaar in jaar uit overvloedig wa ter loost in de Oudenbergvijver. Men vermeent dat de ondergrond van de Oudenberg gevormd is door porfier- rotsen en de bron tussen die rotsen ia zou in verbinding staan met de hoog vlakte van Lessen en Flobecq, welke met zavel bedekt zijn, dus zeer poreus, en hun waternaardeOudenberg sturen. Er is ook onder ds streek van Ge- raardsbergen, op circa 25 meter onder de zeespiegel, een watermeer tussen rotslagen van grijs-groenachtige schil fersteen. Als men er in slaagt dit circa I,40 meter dik gewelf te doordringen, stijgt de waterdruk zo hoog, dat het bij boringen in gronden lager gelegen dan 13 meter boven de zeespiegel, het water opborrelt tot aan de oppervlakte. Zie bv. het domein van de schilder De Cooman zaliger, te Zandbergen, de villa Brecx in de Volderstraat te On kerzele en meerdere andere. Wij hopen door deze bijdrage het Bestuur van Bruggen en Wegen be hulpzaam te zijn in hun moeilijke taak tot herstel van dit bewegend kunst werk. Ph.-G. Van Der Putten Architekt-Urbanist. Bond der Vrijwillige Bloedgevers van het RODE KRUIS Gewest Geraardsbergen Feestprogramma Zaterdag 21 mei 14.30 u. Ontvangst afgevaardigden en genodigden in Toeristisch Centrum. 15 u. Academische zitting. 16 u. Ontvangst door de Aperitieven Gancia. 17 u. Rondgang in Toer. Centrum. 18 u. Verbroedering in Volkscafé Zondag 22 mei 9.30 u. Plechtige Hoogmis in Hoofd kerk. 10.15 u. Officiële ontvangst op Stad huis. 11 u. Optocht voorafgegaan door het muziekkorps der N.M.B.S., groep Brussel, met deelname van binnen- en buitenlandse Bloedgeversbonden. II.30u. Bloemenhulde aan gedenk steen Vincent Dlericx. 11.45u. Manneken-Pis wordt bloed gever. 12.30 u. Bloemenhulde aan gedenk steen der Gesneuvelden. 13.30 u. Feestzitting in Zaal Plaza. 15 - 16 u. Wandelconcert door groep N.M.B.S. in Toer. Centrum.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1966 | | pagina 1